Untitled Document

การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย (Research Information Management) 

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านวิจัยถ่ายทอด และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

SIGN IN
Log in to your account or sign up to create one.