Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 |

งานวิจัยทั้งหมด    จำนวน 1,125 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 488 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 627 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 10 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 181,893,420.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 159,319,403.00 บาท    ค้างจ่าย 22,574,017.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 857,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง63/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้านวัฒนธรรมชอง สมุนไพร และชันโรง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
น 009/2558 (TRG588
3 ก.ย. 2558
ผลของเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูงต่อคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาคและความทนทานของคอนกรีต / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
596,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ผ 047/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตน้ำฟักข้าวหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
-
1 ม.ค. 2513
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)
หัวหน้าโครงการ : ดร.จตุพร อรุณกมลศรี 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
260,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
00000
30 ก.ย. 2554
การจัดผังบริเวณที่อยู่อาศัยและอาคารบ้านพักอาศัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย 12 ชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
374,000.00
แล้วเสร็จ
6
3-4/2554
22 ก.ค. 2557
ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดเงาะ ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
140,000.00
แล้วเสร็จ
7
3-4/2557
22 ก.ค. 2557
การพัฒนาวัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงลูกโคหย่านม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
240,000.00
แล้วเสร็จ
8
CRP5705020690
22 ก.ค. 2557
การผลิตถ่านแท่งจากปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,000.00
แล้วเสร็จ
9
TRG5880062
1 ก.ค. 2558
ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศศิธร สรรพ่อค้า 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
572,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
TRG5880064
1 ก.ค. 2558
ผลของเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูงต่อคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาคและความทนทานของคอนกรีต / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ : ดร.วันโชค เครือหงส์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
596,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
 ง 25/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสม (A Study on Growth Performance of Shami Crossbred Goats) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร. ปัทมา ธรรมดี 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
717,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ง 01/2556
1 ต.ค. 2555
การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
208,900.00
แล้วเสร็จ
13
ง 01/2557
15 ต.ค. 2557
การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
100,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง 01/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
293,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง 01/2559
28 ต.ค. 2558
การศึกษาแนวทางการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่ร้าวในภาวะใช้งานโดยใช้วัสดุใยสังเคราะห์ (A STUDY OF STRENGTHENING TECHNIQUE FOR CRACKED CONCRETE BEAMS AT SERVICE LIMIT STAGE USING FIBER REINFORCED POLYMERS) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
605,200.00
แล้วเสร็จ
16
ง 02/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมระหว่างแตงไทย (var. conomon) กับแคนตาลูป(var. cantalupensis)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
292,100.00
แล้วเสร็จ
17
ง 02/2557
15 ต.ค. 2557
ผลกระทบของโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังของรัฐบาล / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายไพทูล สีใส 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
452,000.00
แล้วเสร็จ
18
ง 02/2558
17 ต.ค. 2557
อัตราการเจริญเติบโตและการกระตุ้นการวางไข่ของหอยฟันกระต่าย Spondylus sp. ที่เลี้ยงภายในโรงเรือน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
325,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ง 02/2559
27 ต.ค. 2558
การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Development of Database and Conservation For Restoration of Architectural Heritage at Tha Khun Nang Communities Mueang Lop Buri District, Lopburi) /ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง 03/2556
12 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
370,500.00
แล้วเสร็จ
21
ง 03/2557
15 ต.ค. 2557
การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 55 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
172,500.00
แล้วเสร็จ
22
ง 03/2558
1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์สายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบของแคนตาลูป (var. cantalupensis) และแตงไทย (var. conomon) ใน 2 ฤดูปลูก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 55%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
278,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ง 03/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษา ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี (จังหวัดลพบุรี (Development of Database and Conservation Framework Restoration of Architectural Heritage at Tha Khun Nang Communities Mueang Lop Buri District, Lopburi) ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง 04/2556
12 ต.ค. 2555
การประเมินคุณภาพการสีของข้าวโดยใช้เทคนิคNIR
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
349,700.00
แล้วเสร็จ
25
ง 04/2557
15 ต.ค. 2557
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมกากถั่วเหลือง / ดำเนินการแล้ว 100 / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อนงค์นาฏ โสภณางกูร 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
172,500.00
แล้วเสร็จ
26
ง 04/2558
22 ต.ค. 2557
องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพะยอม / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
230,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง 04/2559
27 ต.ค. 2558
การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์(To resolve traffic problems in the East by the media public relations) / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
566,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง 05/2556
1 ต.ค. 2555
การแทนที่น้ำมันปลาและน้ำมันพืชในอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยทรอสโทไคตริดส์ ในสัดส่วนโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
414,600.00
แล้วเสร็จ
29
ง 05/2557
17 ต.ค. 2557
การใช้ประโยชน์จากแป้งเท้ายายม่อมในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วและขนมไดฟูกุ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกศริน ฑีฆายุ 35 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
100,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง 05/2558
24 ต.ค. 2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบและการเหนี่ยวนำเอนไซม์ quinone reductase โดยสารสกัดจากต้นอ่อมแซบ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
240,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง 05/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดในสารละลายเอนไซม์ไส้ปลาทูน่า (Efficiency Removing Fish Scales in Enzyme Solution Colon Tuna)/ ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศศิวิมล มาแสง 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
390,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง 06 /2557
15 ต.ค. 2557
การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้าอินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงอาหาร/ดำเนินการแล้ว 90% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
232,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ง 06/2556
1 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าข้าวชนิดใช้กล้าล้างรากติดรถไถเดินตามขนาดเล็กในการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
353,100.00
แล้วเสร็จ
34
ง 06/2558
27 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
250,000.00
แล้วเสร็จ
35
ง 06/2559
1 ม.ค. 2513
การจัดใช้เครื่องมือ DMAIC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพุทธิวัต สิงห์ดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
85,000.00
ยกเลิกโครงการ
36
ง 07/2556
10 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
356,300.00
แล้วเสร็จ
37
ง 07/2557
15 ต.ค. 2557
การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ /ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
272,500.00
แล้วเสร็จ
38
ง 07/2558
24 ต.ค. 2557
การศึกษากายวิภาคศาสตร์และเส้นใยเชื่อมโยงในสมองใหญ่ของสุกรโดยการชำแหละ และการตัด sections สมอง / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นายบรรณารัก แก้วจรูญ 70%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
185,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ง 07/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean .() / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส สิทธิกูล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
204,800.00
แล้วเสร็จ
40
ง 08/2556
10 ต.ค. 2555
การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
465,000.00
แล้วเสร็จ
41
ง 08/2557
11 ต.ค. 2557
การผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนโดยใช้โลหะว่องไวบนซีเรียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: ผลของโลหะว่องไวชนิดต่างๆ บนตัวซีเรียมออกไซด์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
520,000.00
แล้วเสร็จ
42
ง 08/2558
1 ต.ค. 2557
ฤทธิ์ของสารสกัดผลฝรั่งและใบฝรั่งต่อเชื้อ พาสทูเรลล่า มัลโทซิดา ที่แยกได้จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
230,500.00
แล้วเสร็จ
43
ง 08/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยทรงตัว ทรงท่าเพื่อปรับระดับน้ำในหูสำหรับเด็กออทิสติก () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
280,000.00
แล้วเสร็จ
44
ง 09/2556
15 ต.ค. 2555
เส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
480,000.00
แล้วเสร็จ
45
ง 09/2557
15 ต.ค. 2557
สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุงประชากรสวีทเมล่อนจากการผสมข้ามแบบพบกันหมด / ดำเนินการแล้ว 90% /ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
310,000.00
แล้วเสร็จ
46
ง 09/2558
19 ต.ค. 2557
การออกแบบอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดทางขาสำหรับผู้ป่วยเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี / ขยายเวลา 30 ก.ย.
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
แล้วเสร็จ
47
ง 09/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบของเล่นสนามสำหรับเด็กพิการทางสายตา () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
แล้วเสร็จ
48
ง 10/2556
15 ต.ค. 2555
พฤติกรรมแรงเค้น ความเครียดและการรับกำลังของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
510,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง 10/2557
15 ต.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารผสม กรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (De Man))/ ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
322,500.00
แล้วเสร็จ
50
ง 10/2558
21 ต.ค. 2557
การศึกษาผังชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 75
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
150,000.00
แล้วเสร็จ
51
ง 10/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบเครื่องเรือนในห้องนอนสำหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น() / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
แล้วเสร็จ
52
ง 11/2556
8 ต.ค. 2555
การผลิตบล็อกประสานจากฝุ่นหินปูนโรงโม่
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
235,100.00
แล้วเสร็จ
53
ง 11/2557
15 ต.ค. 2557
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบผลพลอย ได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
402,500.00
แล้วเสร็จ
54
ง 11/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบการก่อสร้างระหว่างระบบ Structural Insulated Panels (SIPs) กับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยและขอคืนเงินงวดที่ 1
หัวหน้าโครงการ : นายประธาน รุ่งทนต์กิจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
274,800.00
แล้วเสร็จ
55
ง 11/2559
27 ต.ค. 2558
การจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ง 12/2556
11 ต.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องมือทดสอบตาข่ายการไหลของน้ำในดิน
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
379,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ง 12/2557
16 ต.ค. 2557
การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
282,500.00
แล้วเสร็จ
58
ง 12/2558
27 ต.ค. 2557
การกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
559,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ง 12/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเก้าอี้ทรงตัวสำหรับเด็กพิการทางสมอง ประเภทซีพี อายุ 3-6 ปี () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ง 13 /2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงสมรรถนะของฐานรากเพื่อป้องกันการพังทลายของสิ่งก่อสร้างเนื่องจากแผ่นดินไหวด้วยกระบวนการเกร้าท์ติ้ง () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
430,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ง 13/2556
18 พ.ย. 2555
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
421,700.00
แล้วเสร็จ
62
ง 13/2557
14 ต.ค. 2557
การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อปลากดคังเพื่อการผสมเทียมและเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง / ดำเนินการแล้ว 50% / ขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
375,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ง 13/2558
19 ต.ค. 2557
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
284,400.00
แล้วเสร็จ
64
ง 14/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนแกลง  จังหวัดระยอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
487,100.00
แล้วเสร็จ
65
ง 14/2557
15 ต.ค. 2557
ผลของ 20-ไฮดรอกซีเอกไดโซนและสารสกัดหยาบจากใบอกาเวต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปูม้าวัยอ่อน / ดำเนินการแล้ว 100%/ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชงโค แซ่ตั้ง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
299,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ง 14/2558
20 ต.ค. 2557
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม ภายในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
250,000.00
แล้วเสร็จ
67
ง 14/2559
27 ต.ค. 2558
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวกล้องหอมมะลิเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
70,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ง 15/2556
8 ต.ค. 2555
การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
496,100.00
แล้วเสร็จ
69
ง 15/2557
15 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ ชัยวรกุล 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
90,000.00
แล้วเสร็จ
70
ง 15/2558
27 ต.ค. 2557
การออกแบบและการจัดการทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุในอาคารทางพุทธศาสนา / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
370,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ง 15/2559
27 ก.ค. 2559
อุปสงค์และอุปทานข้าวไทยแต่ละชนิด ()/ ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ง 16/2556
10 ม.ค. 2555
การผลิตและการเก็บรักษาไฮเปอร์อิมมูนซีรัมต่อเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข
หัวหน้าโครงการ : นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
122,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ง 16/2557
15 ต.ค. 2557
ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ ชัยวรกุล 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
530,000.00
แล้วเสร็จ
74
ง 16/2558
24 ต.ค. 2557
การใช้ประโยชน์ของเถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุปอซโซลานในคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
330,000.00
แล้วเสร็จ
75
ง 16/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล() / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ง 17/2556
12 ต.ค. 2555
พัฒนาเครื่องลดความชื้นหมากเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
200,300.00
แล้วเสร็จ
77
ง 17/2557
11 ต.ค. 2556
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า (50%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
260,000.00
แล้วเสร็จ
78
ง 17/2558
24 ต.ค. 2557
ย่านและชุมชนดั้งเดิมริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ง 17/2559
27 ต.ค. 2558
การตระหนักรู้ของเยาวชนที่มีต่อปัญหาสังคมที่ปรากฏในละครชุดฮอร์โมนวัยว้าวุ่น 1 และ 2 () / ดำเนินการแล้ว 40%
หัวหน้าโครงการ : นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ง 18/2557
11 ต.ค. 2556
การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกิจกรรมการใช้พื้นที่บ้านพักอาศัยหลัง ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อการรับมือภัยพิบัติในอนาคต กรณีศึกษา บ้านพักอาศัยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
250,000.00
แล้วเสร็จ
81
ง 18/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาศักยภาพป่าชุมชนบ้านบ่อหิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ()/ ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปาหนัน นุรัญชา 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
153,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ง 19/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบ้านเรือนไทย เพื่อสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื่น ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
238,900.00
แล้วเสร็จ
83
ง 19/2558
21 ต.ค. 2557
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
430,000.00
แล้วเสร็จ
84
ง 19/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwaMakino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural Characters of Oriental Sweet Melon (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
358,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ง 20/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาความเหมาะสมของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคารสาธารณะเพื่อการออกแบบสำหรับมวลชน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
197,100.00
แล้วเสร็จ
86
ง 20/2558
27 ต.ค. 2557
การจัดลำดับเส้นทางและสี่แยกสัญญาณไฟอันตรายในจังหวัดชลบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐภูมิ รับคำอิทร์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
677,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ง 20/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือก และจัดจำแนกแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อXanthomonas axonopodis pv.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (Isolation and Characterization of Bacteriophage Associated with Xanthomonas axonopodis pv. citri, Causative Agent of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Canker Disease ) ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
142,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
88
ง 21/2556
1 ต.ค. 2555
การจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรที่จำเพาะต่อเชื้อที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอริเมอเรสและวิธีฮีเมกกลูติเนชันอินฮิบิชัน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤทัย ศรีทะ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
404,500.00
แล้วเสร็จ
89
ง 21/2558
29 ต.ค. 2557
แนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ในจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ง 21/2559
16 ธ.ค. 2558
การประเมินลักษณะทางการเกษตรและการให้ผลผลิตของอินทผลัม12 สายพันธุ์ ภายใต้สภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตติกาล เสนน้อย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
142,000.00
ยกเลิกโครงการ
91
ง 22/2558
29 ต.ค. 2557
เครื่องสับมันสำปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ง 22/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมือง (ไก่กีฬา) ในจังหวัดชลบุรี (The Study Domesticate Form and Economic Worth of Thai Native Chickens (Cock Fighter) in Chonburi Province) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ง 23/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมใยมะพร้าวและสารทนไฟ
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
187,800.00
แล้วเสร็จ
94
ง 23/2557
15 ต.ค. 2557
การพัฒนาตลาดพืชผักและไม้ผลอินทรีย์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
460,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
ง 23/2558
27 ต.ค. 2557
ฐานข้อมูลหมอพื้นบ้านในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 50
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
140,000.00
แล้วเสร็จ
96
ง 23/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพ(Modification the Eating Quality of Parboiled Rice for Health) /ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
97
ง 24/2556
1 ต.ค. 2555
การคัดแยก และจำแนกเชื้อ ไซโมโมแนส โมบิลิส Zymomonas mobilis ทนร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการหมักเอทานอนอุณหภูมิสูง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 35%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
499,500.00
แล้วเสร็จ
98
ง 24/2557
15 ต.ค. 2556
การเพาะสปอร์และการผลิตกล้าเฟินต้นในจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสันทนา วิเชียรฉันท์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
225,000.00
แล้วเสร็จ
99
ง 24/2558
27 ต.ค. 2557
แบบจำลองเส้นทางการขนส่งผลไม้เศรษฐกิจเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพื้นที่จันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
182,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
100
ง 24/2559
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคตะวันออกของประเทศไทย /ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
100,000.00
ยกเลิกโครงการ
101
ง 25/2556
1 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพืชอินทรีย์อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในภาคตะวันออกของไทย
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
420,800.00
แล้วเสร็จ
102
ง 25/2557
15 ต.ค. 2556
ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปูแสมภูเขา (Geosesarma krathing) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นการค้า / ดำเนินการแล้ว 100%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,500.00
แล้วเสร็จ
103
ง 25/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเขาพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
380,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ง 26/2556
10 ต.ค. 2555
การพัฒนาแบบจำลองการท่องเที่ยวด้วยหลัก 7 ความถูกต้อง ด้านโลจิสติกส์ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
182,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ง 26/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปรทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
252,500.00
แล้วเสร็จ
106
ง 26/2558
27 ต.ค. 2557
แบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงหนี้สินของครูเพื่อการขับเคลื่อนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
122,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ง 26/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวลักษณะเมล็ดสีม่วงจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (Selection for Purple Grain Rice from Segregating Local Varieties) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
202,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ง 27/2557
15 ต.ค. 2556
การออกแบบ สร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับชนบท / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
262,500.00
แล้วเสร็จ
109
ง 27/2558
29 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
151,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
110
ง 27/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. แบบต่อเนื่องเพื่อใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล(The Development of Continuous Cultivation System of Microalgae Ankistrodesmus sp. for Biodiesel Production ) ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
289,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ง 28/2556
1 ต.ค. 2555
การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงในการควบคุมเพศปลาหมอไทยและปลานิล
หัวหน้าโครงการ : ดร. อโนชา กิริยากิจ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
252,300.00
แล้วเสร็จ
112
ง 28/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชะมวงเสริมเห็ดเบต้ากลูแคนสูงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
112,500.00
แล้วเสร็จ
113
ง 28/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดข้าวกล้องหอมมะลิ กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ไม่ขยายเวลาและไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
114
ง 28/2559
27 ต.ค. 2558
การวิจัยและพัฒนาอาหารผสมกรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิล (Research and Development on Spawning Diet Containing Arachidonic acid for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linn) ) / ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
305,400.00
แล้วเสร็จ
115
ง 29/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย /ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,500.00
แล้วเสร็จ
116
ง 29/2558
24 ต.ค. 2557
การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล / ไม่ขยายเวลาและไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60%
คณะศิลปศาสตร์
2558
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
117
ง 29/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน ( The Effects of Arachidonic acid(20:4n-6) Supplementation in Spawning Diet on Stress and Rearing Efficacy in different salinity of Giant Freshwater Prawn , (Macrobrachium rosenbergii (De Man)) ) /ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
290,000.00
แล้วเสร็จ
118
ง 30/2556
1 ต.ค. 2555
การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพ และการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
291,500.00
แล้วเสร็จ
119
ง 30/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกเงาะ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
142,500.00
แล้วเสร็จ
120
ง 30/2558
23 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนหมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ของ google / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายวสันต์ รัตนากร 100%
คณะศิลปศาสตร์
2558
105,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
121
ง 30/2559
27 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน (Yield Stability Analysis of Yard Long Bean Under Different Nitrogen Fertilizer Environments) /ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
280,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
122
ง 31/2557
15 ต.ค. 2556
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความดันต่ำสำหรับผลิตอาหารเพื่อเป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 55 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
282,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
123
ง 31/2558
1 ต.ค. 2557
สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุงประชากรสวีทเมล่อนจากการผสมข้ามแบบพบกันหมด () /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 รายผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
296,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
124
ง 31/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเสริมฟางข้าวและยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรียในระดับต่างกันเป็นอาหารแพะ (The utilization of dry peanut straw supplemented to rice straw and sugarcane tops urea-treated in difference level as feed for goat) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
444,900.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
125
ง 32/2556
1 ต.ค. 2555
การลดค่าระเหยน้ำและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชมพู่สามรส
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
244,800.00
แล้วเสร็จ
126
ง 32/2557
15 ต.ค. 2556
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงเพื่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศปลากะรัง / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางอโนชา กิริยากิจ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
182,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
127
ง 32/2558
1 ต.ค. 2557
การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน() /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
378,000.00
แล้วเสร็จ
128
ง 32/2559
27 ต.ค. 2558
คุณสมบัติและความหลากหลายชนิดของสาหร่ายน้ำจืดบริเวณสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Diversity and properties of freshwater algae in Waterliliy and Lotus research Center at Rajamangala University of Technology Tawan-ok) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ง 33/2556
11 ต.ค. 2555
การศึกษาสภาวะการเก็บขมิ้นชันที่เหมาะสมเพื่อผลิตยาสมุนไพรแก่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
265,600.00
แล้วเสร็จ
130
ง 33/2557
15 ต.ค. 2556
การศึกษาความหลากหลายของชนิดนก ในเขตโครงการป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
169,000.00
แล้วเสร็จ
131
ง 33/2558
24 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มไก่เนื้อ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี () / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 40%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
187,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
132
ง 33/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับครัวเรือน(Development of Households Rice Improving Machine) /ดำเนินการแล้ว80%
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
290,000.00
แล้วเสร็จ
133
ง 34/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
366,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
134
ง 34/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากของเสียจากชุมชน และการแปรรูปผลไม้/ ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายธนวัฒน์ ชนะวรรโณ 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
300,000.00
แล้วเสร็จ
135
ง 34/2558
22 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยและขอคืนเงินงวดที่1
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
110,000.00
ยกเลิกโครงการ
136
ง 34/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาตัวแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากรุ่นสู่รุ่น
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 35 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
137
ง 35/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
281,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
138
ง 35/2557
15 ต.ค. 2556
การใช้ผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลด้วยมันสำปะหลังต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ สมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคเนื้อ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายเทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
277,000.00
แล้วเสร็จ
139
ง 35/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
339,300.00
แล้วเสร็จ
140
ง 35/2559
27 ต.ค. 2558
อัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมต่อความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศในบ่อคอนกรีต (Optimum water flow rate in stocking densities on walking catfish hybrid rearing in concrete pond .) /ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
แล้วเสร็จ
141
ง 36/2556
15 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้ศิลปะไทยในงานออกแบบเครื่องเรือน
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
279,100.00
แล้วเสร็จ
142
ง 36/2557
15 ต.ค. 2555
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขลู่ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรวินิภา ศรีมูล 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
190,000.00
แล้วเสร็จ
143
ง 36/2558
1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกที่สามารถย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : ดร.นิภาพร ก้านทอง 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
144
ง 36/2559
1 ม.ค. 2513
ประสิทธิภาพการผสมเทียมปลากดคังด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษาด้วยวิธีการต่างกัน / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
ยกเลิกโครงการ
145
ง 37./2556
10 ต.ค. 2555
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางขา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
189,700.00
แล้วเสร็จ
146
ง 37/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของไคโตซานและไมคอร์ไรซ่าที่มีต่อสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata)      
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
118,200.00
แล้วเสร็จ
147
ง 37/2557
15 ก.ย. 2557
เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลัง แบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
209,000.00
แล้วเสร็จ
148
ง 37/2558
22 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์สมบัติความเป็นแป้งฝุ่นของแป้งเท้ายายม่อม / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
170,000.00
แล้วเสร็จ
149
ง 37/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคนมสาว (Using of Pennisetum Grass as Roughage, Cassava By-Product as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement for Feeding Dairy Heifer) / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
150
ง 38/2557
1 ต.ค. 2557
ประสิทธิภาพของหญ้าปักกิ่งต่อการยับยั้งการเจริญของเนื้องอกที่ระบบสืบพันธุ์ในสุนัข / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธาริณี ทับทิม 35 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
211,000.00
แล้วเสร็จ
151
ง 38/2558
30 ต.ค. 2557
การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นางผานิตย์ ถิรพลงาม 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
260,000.00
แล้วเสร็จ
152
ง 38/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และตรวจสอบยีนควบคุมความหอมในข้าวไทยสายพันธุ์ใหม่ : พันธุ์สีชล () / ดำเนินการแล้ว80%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรรณิการ์ พิมพ์รส 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
153
ง 39/2556
1 ต.ค. 2555
การผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองคุณภาพจากโพรไบโอติกที่คัดเลือก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
331,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
154
ง 39/2557
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
302,500.00
แล้วเสร็จ
155
ง 39/2558
22 ต.ค. 2557
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean . /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
922,700.00
แล้วเสร็จ
156
ง 39/2559
27 ต.ค. 2558
การกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้โลหะมีตระกูลบนซีเรียเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
550,000.00
แล้วเสร็จ
157
ง 40 /2557
17 ต.ค. 2557
ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ด ในอาหารข้นต่อสมรรถภาพของแพะเนื้อที่ได้รับและไม่ได้รับการกรอกสารละลายไอโอดีน/ ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศักดา กลิ่นสุคนธ์ 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
162,500.00
แล้วเสร็จ
158
ง 40/2556
10 ม.ค. 2555
การเพาะสปอร์และการผลิตกล้าเฟิร์นต้นในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
208,200.00
แล้วเสร็จ
159
ง 40/2558
19 ต.ค. 2557
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
399,200.00
แล้วเสร็จ
160
ง 40/2559
11 ม.ค. 2559
ความหลากหลายพันธูกรรมของมดแดงในประเทศไทย () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
161
ง 41/2556
12 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ความผันผวนทางการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
170,100.00
แล้วเสร็จ
162
ง 41/2557
15 ต.ค. 2556
วัสดุถมมวลเบาจากขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและยางมะตอยน้ำ/ ดำเนินการแล้ว 50% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
552,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
163
ง 41/2558
24 ต.ค. 2557
เถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทราย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุถมมวลเบา /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
566,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
164
ง 41/2559
27 ต.ค. 2558
ความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกที่สามารถย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน(Genetic diversity of polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading bacteria isolated from east of Thailand)/ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
165
ง 42/2556
1 ต.ค. 2555
ผลการต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้ในหมูบดปรุงสุก  
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปราณี มีศิริสุข 90%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
180,600.00
แล้วเสร็จ
166
ง 42/2557
31 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean . / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
270,000.00
แล้วเสร็จ
167
ง 42/2558
17 ต.ค. 2557
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย / ไม่ขยายเวลาและยังไม่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
421,200.00
แล้วเสร็จ
168
ง 42/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดลำไยเถาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีรั่มบำรุงผิว (Biological activity of Vine Longan Seed Extract for Development of Skin Moisturizing Serum ) ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
169
ง 43/2556
1 ต.ค. 2555
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
360,100.00
แล้วเสร็จ
170
ง 43/2557
16 ต.ค. 2556
การพัฒนาเทคนิคก่อสร้างระบบสำเร็จรูปสู่ระบบประกอบในที่แบบดั้งเดิม / ดำเนินการแล้ว 100% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
2,000,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
171
ง 43/2558
17 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบผนังหล่ออินฟิลวอลล์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
1,301,200.00
แล้วเสร็จ
172
ง 43/2559
29 ต.ค. 2558
การพัฒนาแป้งฝุ่นเท้ายายม่อมที่เติมผงสีจากกระเจี๊ยบแดงและขมิ้นชัน (Development of Arrowroot Dusting Powder from Roselle and Turmeric Color Powder Added) / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
173
ง 44/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาบล็อกคอนกรีตปูพื้นผสมเศษโพลิยูรีเทนโฟม / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
174
ง 44/2558
27 ต.ค. 2557
พฤติกรรมการรับแรงดึงทางอ้อมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ้าปาล์มน้ำมันและเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
589,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
175
ง 44/2559
27 ต.ค. 2558
พอลีฟีนอลและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของใบมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) และผลิตภัณฑ์ชาใบมะเดื่อฝรั่ง (Polyphenol Content and Antioxidant Activities of The Fig (Ficus carica L.) Leaves and Fig Leaves Tea) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
176
ง 45/2557
15 ต.ค. 2556
การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
420,000.00
แล้วเสร็จ
177
ง 45/2558
27 ต.ค. 2557
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูย่านชุมชน ตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/ ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
178
ง 46/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด / ดำเนินการแล้ว100 % / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางศศิวิมล มาแสง 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
380,000.00
แล้วเสร็จ
179
ง 46/2558
27 ต.ค. 2557
การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของย่านชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
180
ง 46/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการแปลและความสามารถในการแปลเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (A Development of Cross-cultural Translation Ability and Forms of the Students in the Department of English for International Communication, Rajamangala University of Technology Tawan-ok) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พรวิริยะกิจ 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
181
ง 47/2557
18 ต.ค. 2556
รูปแบบอาคารพาณิชย์ดั้งเดิมในย่านการค้าถนนโพธิ์กลางและถนนจอมพล เมืองนครราชสีมา / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
182
ง 47/2558
24 ต.ค. 2557
การจัดทำแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชนบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
500,000.00
แล้วเสร็จ
183
ง 47/2559
27 ก.ย. 2558
แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก (An Adaptation of Thai People’s Energy Consumption for Low Carbon Society in Eastern Region) ยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
184
ง 48/2557
15 ต.ค. 2556
วัสดุคันทางมวลเบาจากขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ / ดำเนินการแล้ว 50%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
500,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
185
ง 48/2558
24 ต.ค. 2557
การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่อุทกภัยซ้ำซาก ย่านชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 85%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
186
ง 49/2557
15 ต.ค. 2556
แนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมังคุดเพื่อการส่งออกในเขต ภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100 % / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.น้ำฝน ใจดี 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
242,500.00
แล้วเสร็จ
187
ง 49/2558
29 ต.ค. 2557
ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปูแสมภูเขา (Geosesarma krathing) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นการค้า / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
275,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
188
ง 49/2559
27 ต.ค. 2558
ความเสถียรของแอนโธไซยานินและสมบัติต้านออกซิเดชันในลูกหว้า (Syzygium cumini) ระหว่างการสกัด การเก็บรักษาและกระบวนการแปรรูป () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 65 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
แล้วเสร็จ
189
ง 50/2557
15 ต.ค. 2557
เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 45 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
390,000.00
แล้วเสร็จ
190
ง 50/2558
29 ต.ค. 2557
ออกแบบสร้างเครื่องเก็บขยะริมชายหาด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
655,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
191
ง 50/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
337,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
192
ง 51/2557
18 ต.ค. 2557
ออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกหอยนางรมสำหรับเลี้ยงสัตว์ / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
332,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
193
ง 51/2558
29 ต.ค. 2557
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
655,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
194
ง 51/2559
27 ต.ค. 2558
วิจัยและพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกต้นเนียมระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติสำหรับเกษตรกร () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
แล้วเสร็จ
195
ง 52/2557
18 ต.ค. 2556
การพัฒนาดรรชนีกำลังรับแรงอัดระยะสั้นของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินลิกไนต์ด้วยหินฝุ่นแทนทราย / ดำเนินการแล้ว 50% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
502,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
196
ง 52/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อัดแท่งผสมลำไยอบแห้ง /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
197
ง 52/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการเสริมตำลึงต่อการให้ผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
130,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
198
ง 53/2557
16 ต.ค. 2556
การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
909,100.00
แล้วเสร็จ
199
ง 53/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาการอบแห้งพริกไทยสายพันธุ์จันทบุรีด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อนสำหรับเกษตรกร / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
220,000.00
แล้วเสร็จ
200
ง 53/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกเงาะ () / ดำเนินการแล้ว10%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
201
ง 54/2557
1 ต.ค. 2556
โครงการ ห้องน้ำมาตรฐานสำเร็จรูป เพื่อผู้สูงอายุ  / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
737,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
202
ง 54/2558
29 ต.ค. 2557
การสร้างเครื่องผลิตกระถางต้นไม้จากเปลือกมังคุด  / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒนน์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
230,000.00
แล้วเสร็จ
203
ง 54/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรรุ่น-ขุน () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางนฤมล เวชกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
204
ง 55/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาและสร้างเครื่องแยกเนื้อสำรองภายในชุมชน /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
170,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
205
ง 55/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตสารให้ความหวานจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองโดยวิธีทางชีวภาพ() / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
206
ง 56/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องย่อยเศษวัสดุเหลือใช้แบบเคลื่อนที่ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
180,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
207
ง 56/2559
27 ต.ค. 2558
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดชองระอา () /ดำเนินการแล้ว55%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
208
ง 57/2558
29 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการสวนไม้ผลในเขตจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นายธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
199,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
209
ง 57/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดเปลือกเงาะจากเงาะพันธุ์ต่างๆ () / ดำเนินการแล้ว5%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
210
ง 58/2558
29 ต.ค. 2557
โครงการย่อย การประเมินผลและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
560,000.00
แล้วเสร็จ
211
ง 58/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ฮอร์โมน Follicle stimulating Hormone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ในสุกรสาว () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส เวชกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
205,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
212
ง 59/2558
29 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ผลของการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตในเขตพื้นที่ชลประทาน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายไพทูล สีใส 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
443,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
213
ง 59/2559
27 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของเทคนิควิธีการกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารชักนำให้ออกดอกและติดผลของลำไยนอกฤดูในภาคตะวันออกของประเทศไทย () / ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
214
ง 60/2559
27 ต.ค. 2558
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตกระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
215
ง 61/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ดร. บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
410,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
216
ง 62/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของพิวเร่มังคุด () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
217
ง 63/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาการแปรรูปกล้วยไข่อัดแท่งผสมมะไฟ () /ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
218
ง 64/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งมันสำปะหลังแบบพลังงานร่วม () / ดำเนินการแล้ว25%
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
219
ง 65/2559
27 ต.ค. 2558
การเพาะเลี้ยงกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
220
ง 66/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดสกัดเบต้ากลูแคนสูงหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
221
ง 67/2559
27 ต.ค. 2558
พลังงานทดแทนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทางการเกษตร () /ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
222
ง 68/2559
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยกรรมวิธีการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.สุภาวดี แช่ม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
100,000.00
ยกเลิกโครงการ
223
ง 69/2559
27 ต.ค. 2558
ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการและรูปแบบวิธีการเพาะพันธุ์ปลาค้อเกาะช้าง () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส. พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
224
ง 70/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของเสริมใบตำลึงสดในสูตรอาหาร ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่ในการเลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์แบบปล่อย กรณีศึกษาร่วมกับเกษตรกร บ้านคลองขุด ตำบลห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
225
ง 71/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบผสมน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็ก () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
226
ง 72/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
110,000.00
แล้วเสร็จ
227
ง 73/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของสารสกัดจากตะลิงปลิงต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บุณฑริกา สุมะนา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
109,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
228
ง 74/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้และผักกรีนโอ๊คในแปลงซับสเตรทและในระบบไฮโดรโปนิกส์น้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อเชิงพาณิชย์ () / ดำเนินการแล้ว 70%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
229
ง 75/2559
27 ต.ค. 2558
การเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของปาล์มน้ำมันพันธุ์เดลี่ไนจีเรียภายใต้การจัดการน้ำ ปุ๋ยและวัสดุคลุมดินจากเศษเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันที่แตกต่างกัน () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ดร. บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
230
ง 76/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตน้ำมังคุดหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () / ดำเนินการแล้ว10%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
231
ง 77/2559
27 ต.ค. 2558
การวิจัยการอบแห้งเปลือกมังคุดโดยใช้อากาศร้อนเวียนกลับ () / ดำเนินการแล้ว 70%
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
แล้วเสร็จ
232
ง 79/2559
27 ต.ค. 2558
นิเวศวิทยาและสถานภาพประชากรของเต่าใบไม้ในบริเวณป่าน้ำตกของจังหวัดจันทบุรี () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 40 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
233
ง 80/2559
27 ต.ค. 2558
ความพร้อมขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการให้บริการขนส่งผู้สูงอายุสู่สถานบริการสุขภาพ () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
234
ง 82/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 85 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
235
ง 83/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดตราด () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
236
ง 84/2559
27 ต.ค. 2558
สวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
237
ง 85/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในประชาคมอาเซียนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง (Second-Order Confirmatory Factor Analysis of Factors Affecting Truck’ Drivers Competence by ASEAN Community) /ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
106,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
238
ง 86/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบการให้น้ำแก่พืชไร่แบบควบคุมโดยสูญญากาศ () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
180,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
239
ง 87/2559
27 ต.ค. 2558
การแก้ไขปัญหาและความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว (Solve a problem and demand for migrant workers) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
190,000.00
แล้วเสร็จ
240
ง 88/2559
27 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูในภาคตะวันออก (An Analysis of Costs and Benefits on Longan Production off – Season in The Eastern Part of Thailand) /ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 85 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
241
ง 89/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี (Human Resource development in the logistics enterprise in the province of Chonburi.)/ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
242
ง 90/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดภาระหนี้สินครัวเรือนเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี(Life Style Behavior Modification for Household Debt Reduction by S.E.P., Among Orchard Farmers, Khao Khitchakut Chanthaburi.) / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
243
ง.001/2552
31 ต.ค. 2551
การงอกของสปอร์บนวัสดุเพาะต่างชนิดและการผลิตกล้าเฟินผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
98,340.00
แล้วเสร็จ
244
ง.001/2553
31 ต.ค. 2552
การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ในอาหารโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
200,000.00
แล้วเสร็จ
245
ง.002/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
179,300.00
แล้วเสร็จ
246
ง.003/2552
31 ต.ค. 2551
การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
31,000.00
แล้วเสร็จ
247
ง.003/2553
31 ต.ค. 2552
ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
400,000.00
แล้วเสร็จ
248
ง.004/2552
31 ต.ค. 2551
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมูคอก (Shunkbotia, Yasuhikotakia morleti) ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
538,290.00
แล้วเสร็จ
249
ง.004/2553
31 ต.ค. 2552
การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง
หัวหน้าโครงการ : นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
59,500.00
แล้วเสร็จ
250
ง.005/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้แป้งข้าวหอมมะลิผสมแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
287,000.00
แล้วเสร็จ
251
ง.006/2552
31 ต.ค. 2551
ชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดุสิต ศรีวิไล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
419,450.00
แล้วเสร็จ
252
ง.006/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
42,000.00
แล้วเสร็จ
253
ง.007/2552
31 ต.ค. 2551
ผลของการเสริมวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติด ในไก่พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุจิตรา ทิพย์ศรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
140,800.00
แล้วเสร็จ
254
ง.007/2553
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
21,400.00
แล้วเสร็จ
255
ง.008/2552
31 ต.ค. 2551
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้ราไตรโคเดอมา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอรดี พินิจไพฑูรย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
164,410.00
แล้วเสร็จ
256
ง.009/2552
31 ต.ค. 2551
คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิงอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
330,330.00
แล้วเสร็จ
257
ง.009/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาคู่มือภาษาชอง ไทย อังกฤษ เพื่อสื่อสารการท่องเที่ยว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
คณะเทคโนโลยีสังคม
2553
240,000.00
แล้วเสร็จ
258
ง.010/2552
31 ต.ค. 2551
การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homaloptera ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
362,670.00
แล้วเสร็จ
259
ง.010/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
350,000.00
แล้วเสร็จ
260
ง.011/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนาและออกแบบเครื่องปอกหมากแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : อ.ศราวุธ จันทร์กลาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
0.00
แล้วเสร็จ
261
ง.011/2553
31 ต.ค. 2552
การงอกของสปอร์บนวัสดุเพาะต่างชนิดและการผลิตกล้าเฟินผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์
คณะเทคโนโลยีสังคม
2553
120,900.00
แล้วเสร็จ
262
ง.012/2552
31 ต.ค. 2551
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
40,000.00
แล้วเสร็จ
263
ง.012/2553
31 ต.ค. 2552
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553
86,600.00
แล้วเสร็จ
264
ง.013/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการกลายพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
49,000.00
แล้วเสร็จ
265
ง.013/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
398,000.00
แล้วเสร็จ
266
ง.014/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพรูปแบบโฮมสเตย์ของชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน บ้านดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
336,950.00
แล้วเสร็จ
267
ง.014/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษาคุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
305,000.00
แล้วเสร็จ
268
ง.015/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ชุมชนชาวไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
391,950.00
แล้วเสร็จ
269
ง.015/2553
31 ต.ค. 2552
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยให้ใช้อาหารโปรตีนต่ำ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
419,000.00
แล้วเสร็จ
270
ง.016/2552
31 ต.ค. 2551
การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายปริญญา มรรคสิริสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
1,426,500.00
แล้วเสร็จ
271
ง.016/2553
31 ต.ค. 2552
การใช้แพงก์ตอนเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
300,000.00
แล้วเสร็จ
272
ง.017/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : อ.พรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
426,650.00
แล้วเสร็จ
273
ง.017/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 10 อิทธิพลของช่วงแสง ระดับความลึกความกว้างของน้ำ และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
292,700.00
แล้วเสร็จ
274
ง.018/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
270,950.00
แล้วเสร็จ
275
ง.018/2553
31 ต.ค. 2552
การขยายพันธ์เปรียบเทียบสายพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
219,300.00
แล้วเสร็จ
276
ง.019/2552
31 ต.ค. 2551
การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส สิทธิกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
454,000.00
แล้วเสร็จ
277
ง.019/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
600,000.00
แล้วเสร็จ
278
ง.020/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาภาระการลดความร้อนของบ้านพักอาศัยที่ตั้งในเขตอากาศร้อนชื้นโดยวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติผ่านผนังสองชั้นแบบเอียง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณนุวงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
360,646.00
แล้วเสร็จ
279
ง.020/2553
31 ต.ค. 2552
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับใบพัดกังหันลมความเร็วต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
300,000.00
แล้วเสร็จ
280
ง.021/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
352,200.00
แล้วเสร็จ
281
ง.022/2552
31 ต.ค. 2551
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552
85,200.00
แล้วเสร็จ
282
ง.022/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
2,650,400.00
แล้วเสร็จ
283
ง.023/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 10 อิทธิพลของช่วงแสงระดับความลึกความกว้างของน้ำและสารควบคุมการเจริญเติบโตและการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
292,700.00
แล้วเสร็จ
284
ง.023/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
338,800.00
แล้วเสร็จ
285
ง.024/2553
31 ต.ค. 2552
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
260,000.00
แล้วเสร็จ
286
ง.025/2552
31 ต.ค. 2551
การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลานิลแบบใช้น้ำหมุนเวียน
หัวหน้าโครงการ : รศ.อุธร ฤทธิลึก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
519,900.00
แล้วเสร็จ
287
ง.025/2553
31 ต.ค. 2552
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
294,000.00
แล้วเสร็จ
288
ง.026/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
386,560.00
แล้วเสร็จ
289
ง.026/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 6 แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในบัวหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
265,900.00
แล้วเสร็จ
290
ง.027/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 6 แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟบัวหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
279,000.00
แล้วเสร็จ
291
ง.027/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะฟักไข่ปลาแบบจมติดในระบบปิด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
400,000.00
แล้วเสร็จ
292
ง.028/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นจากมะเม่า
หัวหน้าโครงการ : นายภานุมาศ บุญผดุง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
500,000.00
แล้วเสร็จ
293
ง.029/2552
31 ต.ค. 2551
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
468,600.00
แล้วเสร็จ
294
ง.029/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 8 การใช้ลักษณะทางพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพ่อแม่ต่างสกุลย่อย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
254,600.00
แล้วเสร็จ
295
ง.030/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาชนิดของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง
หัวหน้าโครงการ : อ.สรรลาภ สงวนดีกุล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
262,600.00
แล้วเสร็จ
296
ง.030/2553
31 ต.ค. 2552
การนำ Technical Textiles เป็นวัสดุห่อผลในการป้องกันโรคผลไหม้ของสับปะรด
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
180,000.00
แล้วเสร็จ
297
ง.031/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
357,000.00
แล้วเสร็จ
298
ง.032/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
222,700.00
แล้วเสร็จ
299
ง.032/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลี่แซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
342,000.00
แล้วเสร็จ
300
ง.033/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
144,100.00
แล้วเสร็จ
301
ง.033/2553
31 ต.ค. 2552
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการประหยัดหลังงานในอาคารเรียนกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
480,000.00
แล้วเสร็จ
302
ง.034/2552
31 ต.ค. 2551
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายธำรงค์ แจงเชื้อ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
395,600.00
แล้วเสร็จ
303
ง.034/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาสำหรับชุมชนท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
230,000.00
แล้วเสร็จ
304
ง.036/2552
31 ต.ค. 2551
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน : กรณีศึกษารายวิชาหลักสถิติ
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
255,600.00
แล้วเสร็จ
305
ง.037/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนา website เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดตะเคียนทอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
คณะเทคโนโลยีสังคม
2552
300,000.00
แล้วเสร็จ
306
ง.038/2552
31 ต.ค. 2551
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนาวุฒิ พิมพ์กิ
คณะเทคโนโลยีสังคม
2552
473,600.00
แล้วเสร็จ
307
ง.039/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
278,360.00
แล้วเสร็จ
308
ง.040/2552
31 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 3 การศึกาการขยายพันธุ์บัวผันบางพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
245,000.00
แล้วเสร็จ
309
ง.041/2552
31 ต.ค. 2551
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
261,300.00
แล้วเสร็จ
310
ง.042/2552
31 ต.ค. 2551
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
400,852.00
แล้วเสร็จ
311
ง.043/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
333,100.00
แล้วเสร็จ
312
ง.044/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 11 การศึกาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคและสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการใช้แป็นไม้ตัดดอก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นิภา คุณทรงเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
353,960.00
แล้วเสร็จ
313
ง.045/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการในพันธุ์บัวฝรั่งลูกผสม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
300,000.00
แล้วเสร็จ
314
ง.046/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 9 การขยายพันธุ์ เปรียบเทียบสายพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
241,600.00
แล้วเสร็จ
315
ง.047/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
3,553,850.00
แล้วเสร็จ
316
ง.048/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 8 การใช้ลักษณะทางพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพ่อแม่ต่างสกลุย่อย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2552
310,272.00
แล้วเสร็จ
317
ง.054/2552
31 ต.ค. 2552
การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
หัวหน้าโครงการ : นายศรีมา แจ้คำ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
543,400.00
แล้วเสร็จ
318
ง.35/2553
31 ต.ค. 2552
การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
1,400,000.00
แล้วเสร็จ
319
ง001/2554
1 ม.ค. 2513
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
318,200.00
แล้วเสร็จ
320
ง001/2555
13 มี.ค. 2555
รูปแบบการอนุบาลลูกปูม้าวัยอ่อนเพื่อลดการตายหมู่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
328,000.00
แล้วเสร็จ
321
ง002/2554
1 ม.ค. 2513
การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ด้วยอาหารต่างชนิดกัน เพื่อเป็นอาหารเร่งสีปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1893)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ 40%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
330,000.00
แล้วเสร็จ
322
ง002/2555
13 มี.ค. 2555
การวิจัยประสิทธิภาพการ ใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ ใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงลูกโค หย่านม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
360,000.00
แล้วเสร็จ
323
ง003/2554
1 ม.ค. 2513
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม
หัวหน้าโครงการ : นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
176,000.00
แล้วเสร็จ
324
ง003/2555
1 มี.ค. 2555
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์ พนัสนิคม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
210,000.00
แล้วเสร็จ
325
ง004/2554
1 ม.ค. 2513
แถบทึบน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมน้ำใต้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
340,000.00
แล้วเสร็จ
326
ง004/2555
1 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพันธุกรรมโดยวิธีการ ทริปเปิลเทสครอสในการผสมข้ามระหว่างแตงไทยกับ แคนตาลูป
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
298,300.00
แล้วเสร็จ
327
ง005/2554
1 ม.ค. 2513
เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
345,000.00
แล้วเสร็จ
328
ง005/2555
27 ก.พ. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้างข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวครัวเรือน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
325,800.00
แล้วเสร็จ
329
ง006/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณการทรุดตัว 1 มิติ แบบอัดตัวคายน้ำเนื่องจากน้ำหนักคันทางดินถม
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
108,400.00
แล้วเสร็จ
330
ง006/2555
1 มี.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้นถิ่นชุมชนตลาดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
412,900.00
แล้วเสร็จ
331
ง007/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
332
ง007/2555
1 มี.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
350,700.00
แล้วเสร็จ
333
ง008/2555
12 มี.ค. 2555
การพัฒนาระบบอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
หัวหน้าโครงการ : นางกมลวรรณ จิตจักร 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
350,000.00
แล้วเสร็จ
334
ง009/2554
1 ม.ค. 2513
การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งตามความต้องการของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
82,000.00
แล้วเสร็จ
335
ง009/2555
27 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
325,800.00
แล้วเสร็จ
336
ง01/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural of Oriental Sweet Melon Cucumis melo L. var. makuwa Makino)
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
360,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
337
ง010/2555
1 มี.ค. 2555
การศึกษาและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูบัวหลวงในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ์ 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
330,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
338
ง012/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของเอลิลไอโซไธโอไซยาเนทและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
338,000.00
แล้วเสร็จ
339
ง012/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงาะแผ่น (กวน) เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมระดับชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
289,500.00
แล้วเสร็จ
340
ง013/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
หัวหน้าโครงการ : นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
400,000.00
แล้วเสร็จ
341
ง013/2555
1 มี.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
342
ง014/2554
1 ม.ค. 2513
ความดีเด่นของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
260,000.00
แล้วเสร็จ
343
ง014/2555
9 มี.ค. 2555
การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสำหรับ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
344
ง015/2554
1 ม.ค. 2513
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ในหลายฤดูปลูก
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
175,000.00
แล้วเสร็จ
345
ง015/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์หาวัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตปะการังเทียมเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายชุมสิทธ์ โรจน์สกุลพานิช 55 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
333,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
346
ง016/2554
1 ม.ค. 2513
รายจ่ายภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมกับการพัฒนาประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
48,000.00
แล้วเสร็จ
347
ง016/2555
8 มี.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะฟักไข่ปลาแบบครึ่งจมครึ่งลอย
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
348
ง017/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตประปาหมู่บ้านโดยใช้การควบคุมระยะไกล
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
392,000.00
แล้วเสร็จ
349
ง017/2555
8 มี.ค. 2555
การวิจัยพัฒนาระบบ อะควาโปนิคสำหรับบำบัดน้ำเสียในระบบเลี้ยงปลาดุกลูกผสมแบบใช้น้ำหมุนเวียน
หัวหน้าโครงการ : รศ.อุธร ฤทธิลึก 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
281,300.00
แล้วเสร็จ
350
ง018/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
18,200.00
แล้วเสร็จ
351
ง018/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อผลผลิตของเฟิร์นผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
241,300.00
แล้วเสร็จ
352
ง019/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 65%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
54,000.00
แล้วเสร็จ
353
ง019/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
313,100.00
แล้วเสร็จ
354
ง02/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยกรณีศึกษามังคุดในภาคตะวันออก (A cost reduced solutions of Thai fruits supply chain; a case study of mangosteen in the eastern of Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒย์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
184,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
355
ง020/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากกากปาล์มน้ำมันผสมผงถ่านหินเพื่อใช้ในการหลอมอลูมิเนียมรีไซเคิล
หัวหน้าโครงการ : นายสมมาตร ศรีประเทือง 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
225,000.00
แล้วเสร็จ
356
ง021/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552
340,000.00
แล้วเสร็จ
357
ง021/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอโกลนีมาในสภาพปลอดเชื้อ
หัวหน้าโครงการ : ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
100,000.00
แล้วเสร็จ
358
ง021/2555
9 มี.ค. 2555
การสร้างเครื่องย่อยผักตบชวาโดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
153,700.00
แล้วเสร็จ
359
ง022/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาพลังงานทดแทนจากเปลือกผลไม้เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
173,000.00
แล้วเสร็จ
360
ง022/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องทำปุ๋ยหมักอัดเม็ดจากการใช้น้ำส้ม ควันไม้เป็นส่วนผสมเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
247,700.00
แล้วเสร็จ
361
ง023/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูรดำเต็มคอ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
290,000.00
แล้วเสร็จ
362
ง023/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะ Freeze dried ในสภาวะควบคุม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
277,000.00
แล้วเสร็จ
363
ง024/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนากระบวนการผลิตหมูมะม่วงแช่เยือกแข็งจากภูมิปัญยาท้องถิ่นของจันทบุรีสู่การเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
285,000.00
แล้วเสร็จ
364
ง024/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและระดับโปรตีนของหญ้าขน ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางวรพิศ พัฒนพานิช 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
95,900.00
แล้วเสร็จ
365
ง025/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของงข้าราชการครู
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่มโพธิ์รี 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2554
154,600.00
แล้วเสร็จ
366
ง025/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้าเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
236,000.00
แล้วเสร็จ
367
ง026/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเตาเผาขยะสำหรับชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ วิธิทนันกิตต์ 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
570,800.00
แล้วเสร็จ
368
ง026/2555
9 มี.ค. 2555
การใช้ผลพลอยได้ของ มันสำปะหลังจากการผลิต เอทานอลในอาหารผสมสำเร็จรูปต่อผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
270,000.00
แล้วเสร็จ
369
ง026/2556
1 มี.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
200,000.00
แล้วเสร็จ
370
ง026/2557
9 มี.ค. 2555
ผลของแซนแทนกัมและ ทรีฮาโรสต่อคุณภาพของไอศครีมมังคุด
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
80,400.00
แล้วเสร็จ
371
ง027/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกากสับปะรด
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตตรา พูลพืชชนม์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
310,000.00
แล้วเสร็จ
372
ง027/2555
9 มี.ค. 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
260,000.00
แล้วเสร็จ
373
ง028/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการระบายอากาศโดยธรรมชาติที่สัมพันธ์กับช่องเปิดเพื่อลดภาวะความร้อนในบ้านพักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 30%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
240,000.00
แล้วเสร็จ
374
ง028/2555
9 มี.ค. 2555
สารออกฤทธิ์ชีวภาพของ สารสกัดจากพืชสมุนไพร ป่าชายเลนที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
หัวหน้าโครงการ : รศ. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
120,000.00
แล้วเสร็จ
375
ง029/2554
1 ม.ค. 2513
การปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ของศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นโดยใช้ทฤษฎีวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ร่วมกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix-4P’s) : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางยิ่งยง รุ่งฟ้า 40%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
206,000.00
แล้วเสร็จ
376
ง029/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของ Paclobutrazol ต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 65 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
56,500.00
แล้วเสร็จ
377
ง03/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความชุกชุมและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปูแสมภูเขา (Geosesarmakrathing Ng and Naiyanetr, 1992)ในจังหวัดจันทบุรี (Ecological feature affecting abundance and geological distribution ofTree-climbing Crab (Geosesarmakrathing Ng and Naiyanetr, 1992) in Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
480,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
378
ง030/2554
1 ม.ค. 2513
ชุดสนามจากวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายธนากรณ์ วงศ์เงิน 55%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
350,000.00
แล้วเสร็จ
379
ง030/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
100,000.00
แล้วเสร็จ
380
ง031/2554
1 ม.ค. 2513
อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและยอดอินทรีย์ที่มีต่อการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยสารพิษ Effect of Chemical and Organic Ferti ligers on safety Soybean Production
หัวหน้าโครงการ : นางกิตติมา มันทรานนท์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
100,000.00
แล้วเสร็จ
381
ง031/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์ซัพพลายเชนการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง : การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
382
ง032/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของการใช้เมทิลฟานิโซเอทกระตุ้นต่อมเพศปูทะเล
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
300,000.00
แล้วเสร็จ
383
ง032/2555
9 มี.ค. 2555
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณา อาจณรงค์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
417,000.00
แล้วเสร็จ
384
ง033/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันสำปะหลัง และใบกระถินสดเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคนมสาว
หัวหน้าโครงการ : ดร.วีรพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
340,000.00
แล้วเสร็จ
385
ง033/2555
9 มี.ค. 2555
การปรับตัวและการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชน รอบวัดเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมไทย
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 30 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
200,000.00
แล้วเสร็จ
386
ง034/2555
9 มี.ค. 2555
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของบุคคลทุพพลภาพด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
199,700.00
แล้วเสร็จ
387
ง035/2555
1 มี.ค. 2555
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมเศษยางโพลิยูรีเทน
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 65 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
270,000.00
แล้วเสร็จ
388
ง036/2555
9 มี.ค. 2555
ระบบสหกิจออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ศศิวิมล มาแสง 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
305,200.00
แล้วเสร็จ
389
ง037/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
230,000.00
แล้วเสร็จ
390
ง038/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
428,000.00
แล้วเสร็จ
391
ง039/2555
5 มี.ค. 2555
การพัฒนาบัวหลวงสายพันธุ์สำหรับบริโภคเมล็ด
หัวหน้าโครงการ : นายณ นพชัย ชาญศิลป์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
250,900.00
แล้วเสร็จ
392
ง04/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ไทยกรณีศึกษาทุเรียนในภาคตะวันออก (A cost reduced solution of Thai fruits supply chain; a case study of durian in the eastern of Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
393
ง040/2555
12 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลมะเดื่อฝรั่งที่ไม่ได้มาตรฐานการจำหน่ายสด
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
340,000.00
แล้วเสร็จ
394
ง041/2555
9 มี.ค. 2555
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร กุ้งก้ามกรามต้นทุนต่ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
474,900.00
แล้วเสร็จ
395
ง042/2555
12 มี.ค. 2555
ชุดทดลองหาแรงภายในโครงถัก
หัวหน้าโครงการ : นายธเนศ วินิจฉัยกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
133,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
396
ง043/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องฉีดซิเมนต์เพสท์ผสมโซเดียม ซิลิเกตเพื่อทำแถบทึบน้ำสำหรับป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
345,000.00
แล้วเสร็จ
397
ง044/2555
30 มี.ค. 2555
บอลลูนขนาดเล็กไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศเพื่อการทำแผนที่ต้นทุนต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษฎา อนันตกาลต์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
1,865,900.00
แล้วเสร็จ
398
ง045/2555
30 มี.ค. 2555
พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คณาธิป จิระสัญญาสกุล 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
33,400.00
แล้วเสร็จ
399
ง05/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251(Effects of Water, Fertizer, Ethylene Gas Management, and Rubber Tapping System on Growth, Latex Yield, and Yield Quality of Newly Tapped Para Rubber cv. RRIT 251)
หัวหน้าโครงการ : นายบัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
410,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
400
ง06/2560
31 ต.ค. 2559
การเพาะเลี้ยงกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (Aquaculture of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis) for Supporting of Community Enterprise.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
401
ง07/2560
31 ต.ค. 2559
กระบวนการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Self-reliance Community Development Process towards Sufficiency Economy: A case Study of Bannamsai, Thamai District, Chonthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอินธิรา ครองศิริ 90%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
402
ง08/2560
31 ต.ค. 2559
การเสริมสร้างความพร้อมในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ในจังหวัดจันทบุรี (Enhancement the Readiness for Assessment Homestay Standard for homestay entreprene)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
403
ง09/2560
31 ต.ค. 2559
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (The impact of foreign workers on the security of life and property of farmers in Chanthaburi)
หัวหน้าโครงการ : นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
177,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
404
ง10/2560
31 ต.ค. 2559
ค่านิยมของสังคมไทย (Values of society Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
405
ง11/2560
31 ต.ค. 2559
การสำรวจเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาค ตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส (The survey of Typanosoma evani in buffalo in eastern part of Thailand by Polymerase Chain Reaction)
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.กมลพร ปัญจะ 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2560
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
406
ง12/2560
31 ต.ค. 2559
ความชุกของพยาธิในทางเดินอาหารของแพะในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (Prevalence of Gastrointestinal parasites of Goats in Bo Thong district , Chon Buri province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 55%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2560
176,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
407
ง13/2559
28 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์พยากรณ์หนี้สินจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรด้วยเทคนิคเครือข่ายปราสาทเทียม (forecast of liabilities from Farmers Accounting Household By neural network)
หัวหน้าโครงการ : นางรุจิรา จุลภักดิ์ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
95,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
408
ง14/2560
31 ต.ค. 2559
รูปแบบการให้บริการของท่าอากาศยานรองในประเทศไทยตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ (The Service Model of the Secondary Airport in Thailand According to the Needs of Service Users)
หัวหน้าโครงการ : ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 100%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2560
91,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
409
ง15/2560
31 ต.ค. 2559
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเรือในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (The Development Strategies the Potential of Tourist Attractions in the Royal Thai Navy in Eastern Seaboard Area)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษฺ์ อัศวริยธิปัติ 100%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2560
78,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
410
ง16/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพสังคมสูงอายุ (Guideline for Community Network Development for Quality of Ageing Society)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 35%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2560
510,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
411
ง18/2560
20 ต.ค. 2559
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Farmers plan to resolve the debt according to the Sufficiency of farmers Phanatnikhom in Chonburi)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 60%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
412
ง20/2560
20 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (A Development of Tourism by Bicycle in Tambon Bangpha Sriracha District, Chonburi Province)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผานิตย์ ถิรผลงาม 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
380,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
413
ง21/2560
18 ต.ค. 2559
ความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับวยาคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (The Demand of Media Exposure to adjust of Ageism about Older Persons Among People in Bangkok)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤดี ศรีมันตะ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
120,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
414
ง22/2556
31 ต.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylisretusa (L.) Blume)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
218,100.00
แล้วเสร็จ
415
ง22/2560
31 ต.ค. 2559
หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศบนพื้นฐานปัจจัยทางบุคลิกภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักษ์ ศุขเขษม 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
416
ง24/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาแนวคิดเรื่องการทำงานในพระพุทธศาสนาเถรวาท (A Study of the Working Concepts in Theravada Buddhism)
หัวหน้าโครงการ : ดร.อินทิรา นวสัมฤทธิ์ 50%
คณะศิลปศาสตร์
2560
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
417
ง26/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(Education and capacity development Local community to promote of sustainable tourism)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 100%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
60,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
418
ง27/2556
31 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องงอก ผสมแป้งมันสำปะหลังและแป้งลูกเดือย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
226,900.00
แล้วเสร็จ
419
ง27/2560
31 ต.ค. 2559
การส่งเสริมศักยภาพชุมชนพญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Promoting Empowerment Payabon Wang Saem Makham District Chanthaburi)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
420
ง28/2560
31 ต.ค. 2559
รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Manage of Model for tourist attraction community of Payabon, Wangsam Makam district Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
140,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
421
ง29/2556
31 ต.ค. 2555
เครื่องแยกปาล์มน้ำมันออกจากทะลาย
หัวหน้าโครงการ : นายสามารถ ศรีประเทือง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
254,300.00
แล้วเสร็จ
422
ง29/2560
31 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน (Factors affecting the success of Local wisdom base for building up community enterprise)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
423
ง30/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี (The development of green marketing and environmental marketing to consumers Chanthaburi province)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 90%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
424
ง31/2556
31 ต.ค. 2555
การอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
286,000.00
แล้วเสร็จ
425
ง31/2560
31 ต.ค. 2559
การควบคุมคุณภาพขิงเพื่อการส่งออกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปก-โทรสโกปี(The quality control of gingers for exportbynear infrared spectroscopy)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
426
ง32/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกเชื้อราที่มีคุณสมบัติย่อยละลายฟอสเฟต และยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชในดินเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ (Selection of Phosphate Solubilizing fungi and Antifungal Activies Against Soil-borne Plant Pathogen for Biofertilizer)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
427
ง33/2560
30 ต.ค. 2559
การเปรียบเทียบคุณภาพไคโตแซนชุมชนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ (Comparison of Community-made Chitosan in Extending Sheif life of Eggs)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ตวงสิริ สยมภาค 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
130,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
428
ง34/2560
31 ต.ค. 2559
สมบัติทางวิศวกรรมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์เสริมเส้นใยการประยุกต์ใช้เป็นไม้เทียม (Engineering properties of high calcium fly ash fiber reinforced geopolymer and application as artificial wood)
หัวหน้าโครงการ : ดร.วันโชค เครือหงษ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
343,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
429
ง35/2560
25 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรม"การดำรงชีวิตที่พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ" ของผู้ใช้แรงงานระดับล่างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ (A Development Model for the behavioral encourage on Sufficient living in Construction Worker of Large Constactors)
หัวหน้าโครงการ : ดร.เฉลย คงปรีพันธุ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
262,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
430
ง36/2560
31 ต.ค. 2559
การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับจากซีโอไลต์ธรรมชาติและแร่ดินขาวปรับสภาพ (Adsorption of Phosphate from Wastewater by Natural Zeolite and Modified Kaolin)
หัวหน้าโครงการ : นายสมโภช ภู่พีระสุพงษ์ 55%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
431
ง37/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ (The spatial needs of the residential high-rise buildings for the elderly)
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
210,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
432
ง38/2560
31 ต.ค. 2559
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา (Learning Interior Environment design of Learning for blind children)
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
433
ง39/2560
31 ต.ค. 2559
การจัดทำแผนแม่บท คู่มือและการออกแบบเบื้องต้น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (The Action of Master Plan, Manual and Preliminary Design, Development and Enhance to Travel for Watkhaosukim Temple Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นายชาญชัย วงศ์กระจ่าง 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
434
ง40/2560
18 พ.ย. 2559
หินฝุ่นบะซอลต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเป็นผนังดินแบบบดอัด (The Crushed Basalt Residual Improved by Calcium Carbide Residue and Palm Oil Fuel Ash for Developing to Rammed Earth Wall purpose)
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
344,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
435
ง41/2560
1 ม.ค. 2513
พฤติกรรมการบวมตัวและหดตัวของเศษหินบะซอลต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าปาล์มน้ำมัน ปูนขาวและโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อพัฒนาเป็นผนังดินแบบบดอัด (The Swelling and Shrinkage Behavior of Crushed Basalt Residual improved by Palm Oil Fuel Ash, Lime and Sodium Hydroxide for Rammed Earth Wall Purpose)
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
363,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
436
ง42/2560
31 ต.ค. 2559
การวางผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชนสะพานใหม่ (The specific plan for Central business District community Saphanmai)
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
437
ง43/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรมต่อชุมชนย่านบางเขน (A study of growth Central business District to community Bangkhen)
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
438
ง44/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกเงาะ (The study and development model of packaging from Rambutan peel)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
439
ง45/2559
26 ต.ค. 2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไผ่เพื่อผลิตพลังงานชีวมวลในจังหวัดสระแก้ว(The Feasibility Study on the Investment Growing Bamboo as a Biomass Energy in Sakaeo Province. / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
440
ง45/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของความร้อนต่อคุณภาพของเนื้อสำรองแช่เย็น (Effect of Heat on Quality of Chilled Malva Nut Flesh )
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรัญญา โนนม่วง 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
80,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
441
ง46/2560
31 ต.ค. 2559
ผลการใช้ซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์มังคุดอบแห้ง (EFFECT OF CITRIC ACID AND CALCIUM CHLORIDE ON THE QUALITY OF SUGARING MANGOSTEEN DEHYDRATED PROCESS)
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
442
ง47/2560
31 ต.ค. 2559
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น (Study Processing of Longkong (Lansium domesticum Corr.) leather)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริพร ทองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
443
ง48-2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Applications of sufficiency economy to the way of life of people in the saving group for production management) ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
140,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
444
ง48/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาความหลากชนิดของนก ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งดูนก (The Study of Diversity of Birds in kao Kitchakood National Park for Conservation and Promote to Bird Watching Location)
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
445
ง49/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการใช้สารละลายเอทีฟอนในการเร่งสุกของทุเรียนหมอนทอง (Effect of Accelerated Ripening on the quality of Durian)
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
446
ง50/2560
31 ต.ค. 2559
โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะโดยใช้ถังหมักขนาด 500 ลิตร (Plant Genetic Conservation Project under The Royal initiative of Her Royal Highness Princess Naha Chakri Sirindhorn : Development of Vinegar Production from Rambutans by 500 L Reactoc)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบุณฑริกา สุมะนา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
447
ง51/2560
18 พ.ย. 2559
การศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตขมิ้นชันผงที่เหมาะสมโดยใช้เป็นอบแห้งพ่นฝอยเพื่อใช้โรงพยาบาลท้องถิ่น (The Study Processes for the Production of Turmeric (curcuma longa Lin.) for use in Community Hospitals.)
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
448
ง52/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Development of Water Quality Control System for Aquaculture)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
570,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
449
ง53/2560
1 ม.ค. 2513
การพัฒนามังคุดต้นเตี้ยเพื่อการปลูกในระบบชิด (Development of Dwarfed Mangosteen for Planting in a Narrow Spacing System)
หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวัฒน์ มครเพศ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
121,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
450
ง54/2560
18 พ.ย. 2559
ศึกษาการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน (A Study on Klvai Hiai Floure Used for Increase Fiber Content in Sweet Bread Product)
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
451
ง55/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ(Isolation and Cultivation of Halotolerant Fungi with the Antimicrobial Activity to Against Pathogen in Aquatic Animals)
หัวหน้าโครงการ : นางศรัณยา รักเสรี 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
306,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
452
ง56/2560
31 ต.ค. 2559
การจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (Identification of Xanthomonas axonopodis pv. citri Causing of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Canker Disease)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
453
ง57/2560
31 ต.ค. 2559
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบบัวประดับลูกผสม(Nymphaea spp.) (Application of Molecular marker for assessment of new hybrid waterlilies (Nymphaea spp.))
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
202,100.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
454
ง58/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ (Selection and Estimate of Genetic Parameters of Yardlong Bean Derived from Varietal Crossing)
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
280,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
455
ง59/2560
25 ต.ค. 2559
การประเมินและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกเขตนาน้ำฝนในภาคตะวันออกของไทย (Evaluation and selection of upland rice for a rainfed paddy field in Eastern Thailand)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
202,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
456
ง60/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการใช้กากมอล์ตจากการสกัดเครื่องดื่มบำรุงร่างกายต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ (Effect of malted chocolate drink’s spent grain on productive performances and meat quality of broiler chickens)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
135,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
457
ง61/2560
31 ต.ค. 2559
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในอาหารข้นในการเลี้ยงโคนมสาวทดแทน (Research on Efficiency of Using Cassava Chip as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement in Concentrate for Feeding Dairy Heifer Replacement)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 65%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
458
ง64/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของน้ำ ปุ๋ย และอายุต้นกล้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหอมแม่พญาทองดำ (Effects of Water, Fertilizer, and Seedling age on Growth, Yield, and Nutritional Value of Rice cv. khao Hawm Mae Paya Tong Dam)
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
459
ง65/2560
30 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการย่อยในสภาวะจำลองนอกร่างกายของข้าวหอมแม่พญาทองดำคั่ว (Nutritional Analysis and In Vitro Digestibility of Mae Praya Tong Dam Roasted Black Rice)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
460
ง66/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของความเข้มข้นของแป้งข้าวดำคั่วต่อปริมาณแอนโธไซยานิน เส้นใย และการแตกตัวของนมชนิดเม็ดผสมมังคุด(Influence of roasted black rice starch on anthocyanin, dietary fiber and disintegrating time of mixed mangosteen milk tablets.)
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
461
ง67/2560
31 ต.ค. 2559
การผลิตเครื่องดื่มข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมืองผงสำเร็จรูป (of Instant Powdered Beverage from Germinated Native Black Rice)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
462
ง68/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมแม่พญาทองดำอัดแท่งผสมกล้วยไข่ทอด (Product Development of "Khao Hawm Mae Paya Tong Dam Black Rice" (Oryza sativa L.)Bar Mix Fire Pisang Mas)
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
463
ง69/2560
31 ต.ค. 2559
การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก (The musde development stabilize the muscle desing for Autism children)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
464
ง70/2560
31 ต.ค. 2559
การขยายพันธุ์หอยฟันกระต่าย (Spondylus sp.) ด้วยวิธีกระตุ้นการสืบพันธุ์ 2 วิธี (Propagation of rock scallop (Spondylus sp.) with 2 methods to stimulate reproduction)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 90%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
465
ง71/2560
18 พ.ย. 2559
ศึกษาการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน Development of Snack Product from Purple Rice and Corn Flour
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
466
ง72/2560
31 ต.ค. 2559
ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสหอยเฉลียบ (Study for Suitable Processes of Leaf Oyster Sauce)
หัวหน้าโครงการ : นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
467
น 001/2557
1 ต.ค. 2556
การหาชนิดของจุลินทรีย์ในลูกแป้งเหล้า
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิภาพร ก้านทอง 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
240,000.00
แล้วเสร็จ
468
น 001/2558
26 ม.ค. 2558
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กพิการทางสายตา /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
280,000.00
แล้วเสร็จ
469
น 0010/2558 ( TRG588
10 ก.ย. 2558
ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
572,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
470
น 002/2557
1 ต.ค. 2556
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
280,000.00
แล้วเสร็จ
471
น 002/2558
26 ม.ค. 2558
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ้าทอมือบ้านโนนกุ่ม ชุมชนชาวไทยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปาน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
472
น 002/2559
25 ม.ค. 2558
การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัมนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนชากแง้ว จังหัดชลบุรี () /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
473
น 003/2557
25 มิ.ย. 2556
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : เรือนพักอาศัยชาวสำเหร่ จังหวัดตราด
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
390,000.00
แล้วเสร็จ
474
น 003/2558
28 ม.ค. 2558
การศึกษาภูมิปัญญาของชาวชองเรื่อง ข้าวดำทำยา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
140,000.00
แล้วเสร็จ
475
น 003/2559
25 ม.ค. 2558
การศึกษารายการประกอบอาคารทางสถาปัตยกรรม "บ้านเสายองหิน" หมู่บ้านภูผักไซ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
476
น 004/2557
25 มิ.ย. 2556
การพัฒนาอุปกรณ์การฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
442,000.00
แล้วเสร็จ
477
น 004/2558
26 ม.ค. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทย / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศรันยา รักเสรี 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
270,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
478
น 004/2559
25 ม.ค. 2558
การบูรณาการของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้บำบัดเด็กสมาธิสั้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
479
น 005/2557
1 ต.ค. 2556
ต้นแบบภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ไข่แบบหลังบ้าน ในชุมชนจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
551,688.00
แล้วเสร็จ
480
น 005/2558
26 ม.ค. 2558
ความหลากหลายของแมลงน้ำที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำจันทบุรีใน อ.เขาคิชฌกูฏ / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
270,000.00
แล้วเสร็จ
481
น 005/2559
25 ม.ค. 2558
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและความชุกชุมในบริเวณแหล่งต้นน้ำ อำเภอแก่งหางแมวและเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.อโนชา กิริยากิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
482
น 006/2557
1 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
196,312.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
483
น 006/2558
26 ม.ค. 2558
การคัดเลือกยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากฟางข้าว / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.นันทพร พีงสังวร 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
350,000.00
แล้วเสร็จ
484
น 006/2559
25 ม.ค. 2558
การสำรวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากป่าชายเลนในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์ () /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางศรันยา รักเสรี 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
230,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
485
น 007/2557
1 ต.ค. 2556
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีในการใช้ประดู่รักษาไก่ชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
250,000.00
แล้วเสร็จ
486
น 007/2558
9 มิ.ย. 2558
การใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบ และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
42,500.00
แล้วเสร็จ
487
น 008/2557
7 ต.ค. 2557
เครื่องจักรลำเลียงอิฐบล๊อคแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
1,000,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
488
น 008/2558 (TRG58800
10 ส.ค. 2559
ไขรหัสเดนไดรติคเซลล์ของไก่ด้วยการวิเคราะห์ไมโครอะเรย์เพื่อการพัฒนาวัคซีนยุคหน้า / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
489
น 009/2557
7 พ.ย. 2557
ฤทธิ์การต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลจากใบทุเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
490
น 01/2555
19 เม.ย. 2554
การศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชา และเกาะสีชังเพื่อพัฒนาการให้บริการ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
491
น 01/2556
11 ก.ย. 2556
เครื่องขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
2,140,000.00
แล้วเสร็จ
492
น 010/2557
2 มิ.ย. 2557
การสูญเสียลูกสุกรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบเชื้อไวรัสบีอาร์อาร์เอส เชื้อพาร์โวไวรัส เชื้อเซอร์โคไวรัสชนิดสองในสุกร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
480,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
493
น 011/2557
14 ก.ค. 2558
การสำรวจหาเชื้อ Chlamydophila psittaci ในนกพิราบบ้านและนกพิราบแข่งในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุวรักษ์ วรรณรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
480,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
494
น 02/2555
24 เม.ย. 2555
ผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวประเภท เอ็น-3 และอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอ ที่มีต่อการเจริญเตบโต การรอดตายและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของลูกปูม้าวัยอ่อน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
495
น 02/2556
10 ต.ค. 2555
การตอบสนองของปูม้าต่อสารเมทิลฟานิโซเอท
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
229,000.00
แล้วเสร็จ
496
น 03/2555
30 เม.ย. 2555
การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจิ้งจก
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
497
น 03/2556
11 ม.ค. 2556
การศึกษาบ้านและหมู่บ้านของชาวณัฮกุร จังหวัดชัยภูมิThe Studies of House and Villages of the Nyah Kur in Chaiyaphum
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
445,000.00
แล้วเสร็จ
498
น 04/2555
30 เม.ย. 2555
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สถาบันการเงินชุมชนประสบความสำเร็จในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
160,000.00
แล้วเสร็จ
499
น 04/2556
8 ม.ค. 2556
การพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์เรียนศิลปะสำหรับเด็กสมาธิสั้นโดยการบูรณาการปัญญาท้องถิ่นด้านของเล่นพื้นบ้าน
หัวหน้าโครงการ : นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช 60 %*
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
378,000.00
แล้วเสร็จ
500
น 05/2555
2 พ.ย. 2555
การทำบริสุทธ์และการศึกษาลักษณะของแอลฟา -amylase inhibitor จากถั่วเขียว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
117,000.00
แล้วเสร็จ
501
น 05/2556
11 ม.ค. 2556
ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำบางพระ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัชดา ไชยเจริญ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
157,000.00
แล้วเสร็จ
502
น 06/2555
2 พ.ย. 2555
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรมีผลต่อการผลติถั่วเขียวแบบยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
503
น 07/2555
30 เม.ย. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของชุมชนในโครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางผานิตย์ ถิรพลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
100,000.00
แล้วเสร็จ
504
น 08/2555
2 พ.ค. 2555
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำของผนังอาคารที่ก่อสร้างจากดินโดยใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ Improving the Water Resistance Efficiency of Earth Building Wall by Natural Coating Materials
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
240,000.00
แล้วเสร็จ
505
น.008/2559
20 เม.ย. 2558
การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้พืชสมุนไพรตระกูลถั่วทดแทนอาหารข้นสำเร็จรูป() / แหล่งเงินทุน: เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
506
น.009/2559
20 เม.ย. 2558
การพัฒนาอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : กรณ๊ศึกษาวัสดุเหลือใช้ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
190,000.00
แล้วเสร็จ
507
น.010/2559
20 เม.ย. 2558
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านเนินแสนสุข จังหวัดชลบุรี () / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
508
น.011/2559
20 เม.ย. 2558
อิทธิพลของเมทิลฟานิโซเอทต่อการเร่งการเจริญพันธุ์ในปูทะเล () /แหล่งเงินทุน :เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
509
น.012/2559
25 ม.ค. 2558
การเพาะแยกและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย () /แหล่งเงินทุน : สวก.
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
1,208,240.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
510
น.013/2559
5 พ.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม () /แหล่งเงินทุน: สวก.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 65 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
3,080,880.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
511
น001/2559
25 ม.ค. 2558
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกที่คัดเลือกเพื่อปรับปรุงคุณภาพผักกาดเขียวปลีดอง () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
512
น007/2559
25 ม.ค. 2558
การคัดเลือกจุลินทรีย์ ที่สามารถใช้น้ำมันปาล์มผลิตพอลิไฮดรอกวีแอลคาโนเอท (พีเอชเอ) () / แหล่งเงินทุน: สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.นันทพร พีงสังวร 55 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
230,000.00
แล้วเสร็จ
513
น01/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้เพื่อส่งเสริมการใช้ เป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
514
น01/2556
10 ต.ค. 2555
การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อใช้เลี้ยง โคนมสาว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
264,000.00
แล้วเสร็จ
515
น02/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อผลผลิตและคุณภาพผักใบในระบบปลูก โดยไม่ใช้ดิน
หัวหน้าโครงการ : นายสรรลาภ สงวนดีกุล 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
130,000.00
แล้วเสร็จ
516
น03/2554
1 ม.ค. 2513
วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
517
น04/2554
1 ม.ค. 2513
เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติแบบรางเลื่อน
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
150,000.00
แล้วเสร็จ
518
น05/2554
1 ม.ค. 2513
การลดการสูญเสียคุณภาพของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
519
น06/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยพัฒนาโรงสีข้าวขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้ สำหรับวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
520
น07/2554
1 ม.ค. 2513
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของ เกษตรกร:กรณีศึกษาเกษตรกร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายธนาวุฒิ พิมพ์กิ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2554
110,000.00
แล้วเสร็จ
521
น08/2554
1 ม.ค. 2513
ระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
522
น09/2554
1 ม.ค. 2513
สายพันธุ์ยีสต์และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไวน์ลูกหว้า
หัวหน้าโครงการ : นางสุปราณี เลาห์กิติกูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
523
น10/2554
1 ม.ค. 2513
ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
140,000.00
แล้วเสร็จ
524
น11/2554
1 ม.ค. 2513
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอาคารพักอาศัยชุมชนชองจ.จันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : พรจิต พีระพัฒนกุล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
525
น12/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากถั่ว 5 สีเพื่อทดแทนโปรตีน จากนมวัว
หัวหน้าโครงการ : นางศุภฤกษ์ กุลปภังกร 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
115,500.00
แล้วเสร็จ
526
น13/2554
1 ม.ค. 2513
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 40%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
50,000.00
แล้วเสร็จ
527
น14/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคเนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
240,000.00
แล้วเสร็จ
528
น15/2554
1 ม.ค. 2513
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหม่
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เตือนใจ สลับศรี 40%
สำนักงานอธิการบดี
2554
50,000.00
แล้วเสร็จ
529
น16/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเครื่องนวดและขัดพริกไทยขาวโดยปราศจากการใช้ คลอรีนในการฟอกขาว
หัวหน้าโครงการ : นายมนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
530
น17/2554
1 ม.ค. 2513
สมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์และคุณภาพของลูกปูที่เกิดจากปูม้าที่ได้รับอาหารต่างชนิดกัน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
531
น18/2554
2 ก.ย. 2554
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรมของการใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับเลี้ยงลูกโคนม
หัวหน้าโครงการ : ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
333,000.00
แล้วเสร็จ
532
น19/2554
30 ส.ค. 2554
การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาผสมผงฝุ่นหินจากโรงโม่หิน
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
533
น20/2554
29 ส.ค. 2554
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานทางเลือกด้านการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรในสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : นายสุจิตรา ทิพย์ศรีราช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
250,000.00
แล้วเสร็จ
534
น22/2554
1 ก.ย. 2554
การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ส.พ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
235,200.00
แล้วเสร็จ
535
น23/2554
1 ก.ค. 2554
การพัฒนาแนวทางป้องกันอันตรายภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก : กรณีศึกษาในชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบ้านสวน อำเภอเมือง และชุมชนเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง ของจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
273,670.00
แล้วเสร็จ
536
น24/2554
1 ก.ย. 2554
การกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมรรศนา อุนทะอ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
202,000.00
แล้วเสร็จ
537
ผ 001/2556
10 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
68,000.00
แล้วเสร็จ
538
ผ 001/2557
15 พ.ย. 2556
ผลของระดับน้ำและระยะเวลาการท่วมขังน้ำต่อการแสดงอาการของต้นแก้วและหนวดปลาหมึกแคระเพื่อการใช้งานทางภูมิทัศน์
หัวหน้าโครงการ : น.ส. ธีรนาฏ กาลปักษ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
539
ผ 001/2558
10 ก.ย. 2557
การพัฒนาเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวนาโยนแบบลากจูง / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
540
ผ 001/2559
27 ต.ค. 2558
ปริมาณอินนูลินของหัวแก่นตะวัน 4 สายพันธุ์ที่เก็บรักษาในตู้ทำความเย็นที่ระยะเวลาต่างๆกัน () /
หัวหน้าโครงการ : อ.รัตติกาล เสนน้อย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
541
ผ 002/2556
10 ต.ค. 2555
แนวทางการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2556
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
542
ผ 002/2557
5 พ.ย. 2556
การใช้เม็ดดินเผาเพื่อประหยัดพลังงานในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
543
ผ 002/2558
17 ก.ย. 2557
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกสังข์หยดหุงสุกเร็ว / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
544
ผ 002/2559
27 ต.ค. 2558
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตหนาวในระบบไบโอรีแอคเตอร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
545
ผ 003/2556
10 ต.ค. 2556
ผลของปริมาตรน้ำต่ออัตราการรอดตายของลูกปูม้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 80% *นายสนธยา มณีรัตน์ 10% *คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
546
ผ 003/2557
5 พ.ย. 2556
อัตราการเจริญเติบโตของหอยจอบที่เลี้ยงภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
547
ผ 003/2558
11 ก.ย. 2557
การพัฒนาอุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำ / ยังไม่ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล บุญกระจ่าง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
14,160.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
548
ผ 003/2559
27 ต.ค. 2558
การย่อยสลายทางชีวภาพสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยราทะเลภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน () /
หัวหน้าโครงการ : นางศรัณยา รักเสรี 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
549
ผ 004/2556
1 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 60 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
48,000.00
แล้วเสร็จ
550
ผ 004/2557
8 พ.ย. 2556
การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
34,500.00
แล้วเสร็จ
551
ผ 004/2558
7 ต.ค. 2557
การพัฒนาอุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
552
ผ 004/2559
27 ต.ค. 2558
การเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของฝรั่งภายหลังการเก็บเกี่ยว () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธนิตชยา พุทธมี 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
553
ผ 005/2556
15 ต.ค. 2555
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาสู่สากลและการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 60 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
554
ผ 005/2557
15 พ.ย. 2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลของกลีบดอกบัวหลวงและผลิตภัณฑ์ชาจากกลีบดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศศิธร ปุรินทราภิบาล 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
555
ผ 005/2558
1 ต.ค. 2557
ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแก่นตะวันพันธุ์การค้าในสภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตติกาล เสนน้อย 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
556
ผ 005/2559
27 ต.ค. 2558
การจัดจำแนกเชื้อ Colletrotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
557
ผ 006/2556
1 ต.ค. 2555
ระบบการจัดการเงินเดือนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาองค์กร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ 70%
กองบริหารงานบุคคล
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
558
ผ 006/2557
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
559
ผ 006/2558
12 ก.ย. 2557
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไขมันของสาหร่ายเซลล์เดียว Ankistrodesmus sp / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
560
ผ 007/2556
1 ต.ค. 2555
แนวทางการจัดการสวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ 100 %
กองบริหารงานบุคคล
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
561
ผ 007/2557
15 พ.ย. 2557
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากต้นอ่อมแซบ
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
562
ผ 007/2558
1 ต.ค. 2557
ประสิทธิภาพการผสมเทียมปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งอัตราส่วนอสุจิต่อไข่ต่างกัน / ยังไม่ดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
563
ผ 007/2559
27 ต.ค. 2558
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมล็ดลำไยเถา และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แยมลำไยเถาเพื่อสุขภาพ () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
564
ผ 008/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
565
ผ 008/2556
1 ต.ค. 2555
อิทธิพลของการทำ seed priming ต่อความงอกของเมล็ดและการพัฒนาของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino)
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
566
ผ 008/2557
8 พ.ย. 2557
ผลของโลหะที่เติมลงบนไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนเมตรที่มีรูพรุนแบบเมโซเตรียมด้วยวิธี colloidal aphrons ต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
567
ผ 008/2558
8 ก.ย. 2557
การใช้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารหอยจอบ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
568
ผ 008/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ปลามูลค่าต่ำในผลิตภัณฑ์แจงลอนและคุณภาพในการเก็บรักษา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
39,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
569
ผ 009/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 50% *คณะเกษตรศาตร์ ฯ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
570
ผ 009/2557
8 พ.ย. 2557
การเตรียม Pt/CeO2-ZrO2 เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสามทาง ในการกำจัดก๊าซมลพิษจากโรงผลิตไฟฟ้า/
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
571
ผ 009/2558
17 ส.ค. 2559
การกำจัดสีน้ำเสียที่ปนเปื้อนกากน้ำตาลโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา อานามวงษ์ 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
572
ผ 009/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาความพึงพอใจในงานบริการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ประชาคมอาเซียน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
573
ผ 010/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
574
ผ 010/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
575
ผ 010/2557
14 พ.ย. 2557
รูปแบบการแสดงออกของยีน NtERF8 ภายใต้ความเครียดจากภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
หัวหน้าโครงการ : ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
576
ผ 010/2558
11 ก.ย. 2557
การตรวจสอบคุณภาพภายในของสับปะรดตามอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองจากค่าสี / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายรวิภัทร ลาภเจริญสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
577
ผ 010/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาพฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของมวนลำไย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิจิตร์ วิโสรัมย์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
578
ผ 011/2258
12 ก.ย. 2557
การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ / ดำเนินการแล้ว 0%
หัวหน้าโครงการ : ดร.พรพิมล วิญญูชาคริต 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
70,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
579
ผ 011/2556
15 ต.ค. 2555
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการชลศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรสุดา โพธิ์ศรี 65%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
580
ผ 011/2557
12 พ.ย. 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
581
ผ 011/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำใกล้อ่างเก็บน้ำบางพระ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัชดา ไชยเจริญ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
582
ผ 012/2556
15 ต.ค. 2555
พารามิเตอร์กำลังเฉือนของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
583
ผ 012/2557
9 ธ.ค. 2556
ระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 25%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
584
ผ 012/2559
29 ต.ค. 2558
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรียงความโดยใช้แนวคิดแบบสแกฟโฟลด์ และเทคนิคผังความคิดสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก() /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ฐิติพร สังขรัตน์ 100%
คณะศิลปศาสตร์
2559
26,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
585
ผ 013/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาการปลูกหญ้านวลน้อยบนแผ่นใยมะพร้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สัจจา ก้อนพรหม 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
586
ผ 013/2557
14 ธ.ค. 2556
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์โครงสร้างข้อเขียนโดยใช้โปรแกรม Moodle
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
587
ผ 013/2558
23 ก.ย. 2557
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ ของมดแดงในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิจิตร์ วิโสรัมย์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
588
ผ 013/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกเห็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดอ่างทองตามแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) และ ทฤษฎี ลีน (Lean) () /
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
589
ผ 014/2556
15 ต.ค. 2555
การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยคลอเรลลาสำหรับเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
590
ผ 014/2557
14 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วีรวรรณ ธานี 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
591
ผ 014/2558
12 ก.ย. 2557
การผลิตไฮโดรเจนจากมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 โดยเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำและปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วน / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
592
ผ 014/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง () /
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
21,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
593
ผ 015/2556
15 ต.ค. 2555
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้ำนางฟ้าไทยด้วยน้ำมันปลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกษมโชติช่วง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
594
ผ 015/2557
24 ธ.ค. 2556
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยธิดา รัตนคุณ 30%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
595
ผ 015/2558
12 ก.ย. 2557
การศึกษาและพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วย Wet Scrubber ในระบบท่อส่งน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
596
ผ 015/2559
27 ต.ค. 2558
สาเหตุที่มีผลต่อการสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
597
ผ 016/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพักอาศัย ชุมชนท่าน้ำสามเสน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
598
ผ 016/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย 60%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
599
ผ 016/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ / ดำเนินการแล้ว 50 %
หัวหน้าโครงการ : นายชานนท์ ดวงพายัพ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
600
ผ 016/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบติดตามโครงการวิจัยของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
แล้วเสร็จ
601
ผ 017/2556
1 ต.ค. 2555
แนวทางออกแบบเพื่อประสานระบบทางสัญจรจักรยาน ถนนพญาไท
หัวหน้าโครงการ : นายพู่กัน สายด้วง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
602
ผ 017/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิตยา เรืองยุวนท์ 30%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
603
ผ 017/2558
17 ก.ย. 2557
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
604
ผ 018/2556
8 ต.ค. 2555
การจัดทำฐานข้อมูลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
605
ผ 018/2557
27 ม.ค. 2557
การเตรียมความพร้อม ปัญหาและความต้องการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วันทนา รอดประเสริฐ 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
606
ผ 018/2558
16 ก.ย. 2557
รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัตนาวรรณ วิเศษ 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
607
ผ 018/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาต้นทุนผักอินทรีย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 100%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
608
ผ 019/2556
8 ต.ค. 2555
การพัฒนาอิฐดินน้ำหนักเบาจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติเพื่อสร้างวัสดุทางเลือกสำหรับผนังอาคาร
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
609
ผ 019/2557 14 พฤศจิก
14 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
32,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
610
ผ 019/2558
17 ก.ย. 2557
การทำนายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัยความตระหนักในผังมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 70 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
611
ผ 019/2559
27 ต.ค. 2558
การพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
612
ผ 020/2556
10 ม.ค. 2555
ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบไม่แสดงอาการ และแบบเรื้อรังจากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
613
ผ 020/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิรินภา สุคำ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
26,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
614
ผ 020/2558
17 ก.ย. 2557
การศึกษาปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 75 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
615
ผ 020/2559
27 ต.ค. 2558
การพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
616
ผ 021/2556
1 ต.ค. 2555
สภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าของสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในตำบลบางพระ โดยวิธี ELISA
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤทัย ศรีทะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
617
ผ 021/2557
18 พ.ย. 2556
สภาพและความต้องการทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
618
ผ 021/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของสาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
619
ผ 021/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
620
ผ 022/2556
1 ต.ค. 2555
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส ในนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 23 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
621
ผ 022/2557
14 พ.ย. 2556
รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์ 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
622
ผ 022/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา กรณีศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายทรงธรรม เจริญจันทร์ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
623
ผ 022/2559
27 ต.ค. 2558
อิทธิพลของการสื่อสารวิธีการควบคุมด้วยสายตากับความปลอดภัยของอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เจตน์จรรย์ อาจไธ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
624
ผ 023/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของใบย่านางต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดสุนัข
หัวหน้าโครงการ : นายอธิคม ชินอ่อน 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
36,200.00
แล้วเสร็จ
625
ผ 023/2557
1 ต.ค. 2556
ถอดรหัสพันธุกรรมยีนฮีเมกกลูตินินและนิวรามินิเดสของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรสำหรับฝึกนักศึกษาของวิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 100%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
49,000.00
แล้วเสร็จ
626
ผ 023/2558
15 ต.ค. 2557
การศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
627
ผ 023/2559
27 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
628
ผ 024/2556
1 ต.ค. 2555
ชนิดของเชื้อราในอาหารเม็ดสุนัขที่นำมาแบ่งบรรจุใหม่เพื่อขายปลีกในร้านอาหารสัตว์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
629
ผ 024/2557
12 พ.ย. 2556
การใช้แมวบ้านเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาผลของฤดูกาลต่อคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บจากอีพิดิไดมิสและอัณฑะในสัตว์ตระกูลแมว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธนิดา สนั่นเมือง 75%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
630
ผ 024/2558
1 ต.ค. 2557
รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
631
ผ 024/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กรณีศึกษา : งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสังคม () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดุษฎี ชลปรีชา 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
632
ผ 025/2557
1 ต.ค. 2556
เปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นไก่ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายและไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีน
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
49,000.00
แล้วเสร็จ
633
ผ 025/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ 15 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
38,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
634
ผ 025/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายธนพงษ์ ร่วมสุข 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
635
ผ 026/2556
8 ต.ค. 2555
การสร้างสื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำหรับวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
636
ผ 026/2557
1 ต.ค. 2556
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนสในนมสำหรับโรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกวรรณ สิงห์อาษา 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
46,000.00
แล้วเสร็จ
637
ผ 027/2556
9 ต.ค. 2555
ศึกษาความน่าสบายสาหรับห้องเรียนเขียนแบบตึกสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
638
ผ 027/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
639
ผ 027/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี () /
หัวหน้าโครงการ : นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
640
ผ 028/2556
1 ต.ค. 2555
ชนิดอาหารเม็ดในท้องตลาดต่อการเป็นนิ่วในแมวเพศผู้
หัวหน้าโครงการ : นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 100 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
641
ผ 028/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
32,500.00
แล้วเสร็จ
642
ผ 028/2558
24 ก.ย. 2557
การเทียบเคียงคุณสมบัติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดี่ยวระหว่างมนุษย์และสุกรผ่านการแสดงออกของจีโนมเพื่อประเมินการใช้สุกรสำหรับการศึกษาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายกาจ โชคชัยอุสาหะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
643
ผ 028/2559
27 ต.ค. 2558
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัดตราด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
644
ผ 029/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาลี น้อยไร่ภูมิ 45 %คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
645
ผ 029/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู่มือนักศึกษาแบบมีปฎิสัมพันธ์ต่อผู้อ่าน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
646
ผ 029/2558
19 ก.ย. 2557
ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในทางสัตวแพทย์ของน้ำส้มควันไม้ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายกุลชัย นาคบุปผา 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
647
ผ 029/2559
27 ต.ค. 2558
ความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
648
ผ 030/2556
10 ต.ค. 2555
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
649
ผ 030/2557
18 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
650
ผ 030/2558
22 ก.ย. 2557
การกระจายของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในอวัยวะของลูกสุกรตายแรกคลอดในฟาร์มสุกรอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี 90 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
651
ผ 030/2559
27 ต.ค. 2558
คุณภาพการบริการ คุณค่าทางวัฒนธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
652
ผ 031/2556
8 ต.ค. 2555
ผลของการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบพ้องเสียงที่มีต่อความจำของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
653
ผ 031/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับชาวนาในจังหวัดสิงห์บุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ไพทูล สีใส 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
654
ผ 031/2558
1 ต.ค. 2557
ผลกระทบด้านผลผลิตต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 90 %
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
655
ผ 031/2559
27 ต.ค. 2558
ผลกระทบของศักยภาพการทำงานของนักบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
656
ผ 032/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
657
ผ 032/2557
18 พ.ย. 2556
ผลตอบแทนการผลิตรายสาขากับสัดส่วนการกระจายผลตอบแทนสาขากำลังแรงงาน (ดัชนีไทล์)/ ขอยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
15,000.00
ยกเลิกโครงการ
658
ผ 032/2558
1 ต.ค. 2557
พยาธิวิทยาของกลุ่มอาการป่วยโทรมหลายระบบในลูกสุกรหลังหย่านมในฟาร์มฝึกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธาริณี ทับทิม 60 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
659
ผ 032/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาภาษาถิ่นในตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
660
ผ 033/2556
4 ต.ค. 2555
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
661
ผ 033/2557
19 พ.ย. 2556
ความต้องการตลาดแรงงานตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายประวิทย์ พุ่มพา 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
662
ผ 033/2558
22 ก.ย. 2557
การสำรวจความชุกและแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการหนองไหลจากช่องคลอดในสุกรจากฟาร์มเขตจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นาย ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล 70 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
663
ผ 033/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีและประสิทธิภาพในการตัดสินใจของสถาบันการเงินชุมชนในเขตจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 90%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
664
ผ 034/2556
1 ต.ค. 2559
การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
665
ผ 034/2557
19 พ.ย. 2556
ผลของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
666
ผ 034/2558
19 ก.ย. 2557
ประสิทธิภาพการเติมสารคลอเรสเตอรอลในสารเจือจางน้ำเชื้อ 2 ชนิด ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของช้างเอเชียในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดารกา ทองไทยนันท์ 60 % น.ส.ธนิดา สนั่นเมือง 10 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
667
ผ 034/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ()/
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 60%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
668
ผ 035/2556
1 ต.ค. 2559
โครงการย่อยที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยของบุคลากร มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี (โครงการชุดอยู่ที่สวพ.)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัสนันทน์ บุญปาล 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
34,000.00
แล้วเสร็จ
669
ผ 035/2557
19 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกยางพาราและข้าวของไทย ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
670
ผ 035/2558
23 ก.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 50 %
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2558
18,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
671
ผ 035/2559
27 ต.ค. 2558
การตรวจหาเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส()/
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ. กมลพร ปัญจะ 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
672
ผ 036/2557
15 พ.ย. 2556
การศึกษาการใช้งานและความมั่นคงของรหัสผ่านรูปภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอนยด์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วีริยา สุภาณิชย์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
673
ผ 036/2558
23 ก.ย. 2557
ลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 50 %
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2558
18,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
674
ผ 036/2559
27 ต.ค. 2558
การสำรวจหาเชื้อบาบีเซีย ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ในสัตว์ป่าสภาพเพาะเลี้ยงทางภาคตะวันออกของไทย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดารกา ทองไทยนันท์ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
675
ผ 037/2557
18 พ.ย. 2556
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
676
ผ 037/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศ/ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ 75 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
677
ผ 037/2559
27 ต.ค. 2558
แอนติบอดี ต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลี้ยงเอเชียในจังหวัดชลบุรี() /
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.สวรรยา วภักดิ์เพชร 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
678
ผ 038/2557
18 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
679
ผ 038/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการรูปแบบรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
680
ผ 038/2559
27 ต.ค. 2558
การตรวจหาเชื้อลิวโคซัยโตซูนในไก่ด้วยด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 90%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
681
ผ 039/2557
18 พ.ย. 2556
ระบบคลังข้อมูลเพื่อสนันสนุนการตัดสินใจการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
682
ผ 039/2558
1 ต.ค. 2557
ผลกระทบจากนโยบายลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
683
ผ 039/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาเชิงระบาดวิทยาของโรคแมวข่วนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี() /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. เบญจมาศ วงศ์สาลี 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
49,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
684
ผ 040/2557
18 พ.ย. 2556
การวิจัยและพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ขอยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยกเลิกโครงการ
685
ผ 040/2558
1 ต.ค. 2557
การใช้เทคนิคทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความรู้ และหาความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันต์ทรัพย์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
686
ผ 040/2559
27 ต.ค. 2558
การเปรียบเทียบการแสดงออกของจีโนมระหว่างเซลล์ไข่ที่เจริญภายนอกและภายในร่างกายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อการพัฒนาการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกายสำหรับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. ธนิดา สนั่นเมือง 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
687
ผ 041/2557
18 พ.ย. 2556
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิตต์ผจง สุขะตุงคะ 75%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
688
ผ 041/2558
18 ก.ย. 2557
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
689
ผ 042/2557
18 พ.ย. 2556
ไทยพวนสุพรรณบุรี : การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วาสนา เลิกเปลี่ยน 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
37,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
690
ผ 042/2558
1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์การส่งออกน้ำตาลทรายของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน / ดำเนินการแล้ว 100% ปรับงบประมาณ
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
691
ผ 042/2559
27 ต.ค. 2558
ชนิดการแพร่กระจาย และความนิยมเฟิร์นสายในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายไพรัตน์ อำลอย 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
44,100.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
692
ผ 043/2557
18 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
คณะศิลปศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
693
ผ 043/2558
1 ต.ค. 2557
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ทำนายกลุ่มของยีนที่สัมพันธ์กับความไวของการตอบสนองต่อยา จีฟิทีนีบ ต่อโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กโดยใช้ข้อมูลไมโครแอเรย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
694
ผ 043/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเลที่จำหน่ายในตลาดท้องถิ่น จ.ตราด () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
695
ผ 044/2557
18 พ.ย. 2556
วิเคราะห์ข้อผิดของเรียงความภาษาอังกฤษ กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลิวัลย์ บุญสอน 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
696
ผ 044/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี / ดำเนินการแล้ว 50% ปรับงบประมาณแล้วขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางวนิดา ชุติมากุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
697
ผ 045/2557
18 พ.ย. 2556
แรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยตนเองในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทยาวดี คำพุฒ 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
698
ผ 045/2558
1 ต.ค. 2557
อุปสงค์และอุปทานผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50% ปรับงบประมาณและขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ไพทูล สีใส 70 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
699
ผ 045/2559
27 ต.ค. 2558
การทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพความแตกต่างแรงอัด () /
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
700
ผ 046/2557
18 พ.ย. 2556
แนวโน้มและปัจจัยการเลือกภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นภาษาที่สามสำหรับการศึกษาไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
18,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
701
ผ 046/2558
18 ก.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จิระพร เนตรนุช 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
702
ผ 046/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยกรณีศึกษามังคุดในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
703
ผ 047/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชน หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวสันต์ รัตนากร 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
704
ผ 047/2558
1 ต.ค. 2557
สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สมัญญา พิมพาลัย 75 %
กองบริหารงานบุคคล
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
705
ผ 048/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการผลิตนักบัญชีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
706
ผ 048/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
707
ผ 048/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
708
ผ 049/2557
18 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี สู่ประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
709
ผ 049/2558
1 ต.ค. 2557
การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนของแหล่งน้ำในวิทยาเขตจันทบุรีโดยใช้จุลินทรีย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
710
ผ 049/2559
27 ต.ค. 2558
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทข้าวพื้นเมืองจันทบุรี(ข้าวหอมแม่พญาทองดำ)รสทุเรียน () /
หัวหน้าโครงการ : นางทองจวน คุณพุทธิรพี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
711
ผ 050/2557
19 พ.ย. 2556
การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนลียีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,500.00
แล้วเสร็จ
712
ผ 050/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด้วยระบบกรองน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ดร.อโนชา กิริยากิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
713
ผ 051/2556
10 ต.ค. 2555
การใช้ฟังก์ชันเกาส์เซียนตัดปลายเป็นฟังก์ชันฐานสำหรับการหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นด้วยวิธีเมชเลส
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกพร ลิ้มพรวิกุล 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
10,000.00
แล้วเสร็จ
714
ผ 051/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีหลังหมดประจำเดือน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส. มลฤดี วัฒนอังกูร 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
715
ผ 051/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของอายุการเก็บรักษาต่อการงอกและคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
716
ผ 051/2559
27 ต.ค. 2558
กระบวนการผลิตเอทานอลบริสุทธิจากไวน์เปลือกมังคุดและศึกษาต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบกับกากน้ำตาล () /
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
717
ผ 052/2555
10 ต.ค. 2555
แนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสำหรับผู้พิการทางขาตั้งแต่ท่อนล่างลงไป
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มธุรส ชาวไร่ปราณ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
718
ผ 052/2556
1 ต.ค. 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
719
ผ 052/2557
1 ต.ค. 2556
การศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มัทนา ชาญกิจ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
720
ผ 052/2558
1 ม.ค. 2513
การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราและเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคใบติดของทุเรียน / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.นิศากร สุวรรณ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยกเลิกโครงการ
721
ผ 052/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินผลการป้องกันแบคทีเรียโคลิฟอร์มในเจลล้างมือผสมสารสกัดเปลือกมังคุด () /
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
722
ผ 053/2556
4 ต.ค. 2555
ศักยภาพของมายคอร์ไรซาในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
10,000.00
แล้วเสร็จ
723
ผ 053/2557
19 พ.ย. 2556
การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดำรงค์ มหาพรหม 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
724
ผ 053/2558
1 ต.ค. 2557
การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของว่านสิงหโมรา / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริจันทร์ ตาใจ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
725
ผ 053/2559
27 ต.ค. 2558
ประสิทธิภาพธูปฤาษีและกกจันทบูรณ์ต่อการปรับปรุงคุณภาพทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนของของแหล่งน้ำในวิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60% ผศ.มนัส คงศักดิ์ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
726
ผ 054/2557
18 พ.ย. 2556
การจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ตำบลจันเขลม อำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนาวุฒิ พิมกิ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
727
ผ 054/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของชาวสวนผลไม้ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
728
ผ 054/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการใช้แป้งจากเม็ดทุเรียน ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ () /
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
729
ผ 055/2557
18 พ.ย. 2556
ศึกษาความต้องการบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
730
ผ 055/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความร้อนที่ได้จากพลังงานทดแทนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทางการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
48,000.00
แล้วเสร็จ
731
ผ 055/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินฤทธิ์ต้านความเครียดออกซิเดชันของสารสกัดจากใบชาขลู่ (Pluchea indica (L.) Less () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. รวินิภา ศรีมูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
732
ผ 056/2557
19 พ.ย. 2556
ระบบสารสนเทศในการจัดการงานสารบาญ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิชริณี สวัสดี 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
733
ผ 056/2558
1 ต.ค. 2557
ชุดฝึกวงจรขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายชาคริต วินิจธรรม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
41,500.00
แล้วเสร็จ
734
ผ 056/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดแยกและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
735
ผ 057/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียด
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
736
ผ 057/2557
18 พ.ย. 2556
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
737
ผ 057/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของฟาร์มการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายชาคริต วินิจธรรม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
738
ผ 057/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : รศ. มาโนชญ์ กูลพฤกษี 55% ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
739
ผ 058/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้กรอบรูปพลาสติกนำเข้าเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
740
ผ 058/2557
18 พ.ย. 2556
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
741
ผ 058/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องอบพลังงานความร้อนผสมผสานเพื่อผลิตชีวภัณฑ์จากไตรโคเดอร์มา / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
41,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
742
ผ 058/2559
27 ต.ค. 2558
โครงการชุด การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
743
ผ 059/2556
10 ต.ค. 2555
การออกแบบเก้าอี้พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร:กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
744
ผ 059/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดำรงค์ มหาพรม 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
745
ผ 059/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศ /ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
38,740.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
746
ผ 059/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุรีย์พร พยนต์เลิศ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
747
ผ 060/2556
8 ต.ค. 2555
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้ส่งออกอาหารไทย
หัวหน้าโครงการ : นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
748
ผ 060/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการใช้ Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
749
ผ 060/2558
1 ต.ค. 2557
การสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหว้า (Syzygium cumini) ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
750
ผ 060/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 2 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงาน พัสดุ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
751
ผ 061/2556
1 ต.ค. 2555
การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกอุยสำหรับการแช่แข็งและผสมเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
752
ผ 061/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศบน SmartPhone และ Tablet เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มทร. ตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
753
ผ 061/2558
1 ต.ค. 2557
เครื่องผสมปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
754
ผ 061/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 3 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานบุคลากร กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ตรีภัทร์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
755
ผ 062/2557
17 พ.ย. 2556
การจัดการปัญหาฟาร์มกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ภายหลังเกิดโรคระบาด
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
756
ผ 062/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายฐิติ หมอรักษา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
757
ผ 062/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 4 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางงานสารบรรณ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จินตนา บุนนาค 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
758
ผ 063/2556
1 ต.ค. 2555
การแยก และการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
759
ผ 063/2557
17 พ.ย. 2556
การอนุบาลลูกปลาจิ้งจกด้วยอาหาร 3 ชนิด / ขอยกเลิกโครงการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
15,000.00
ยกเลิกโครงการ
760
ผ 063/2558
1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายชนิดและคุณค่าทางโภชนาการของตัวอ่อนแมลงน้ำ บริเวณคลองกระสือใหญ่ จ.จันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
761
ผ 063/2559
27 ต.ค. 2559
ย่อย 5 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรไพลิน เช้าฉ้อง 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
762
ผ 064/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาดา ชอบทำดี 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
27,000.00
แล้วเสร็จ
763
ผ 064/2557
18 พ.ย. 2556
สำรวจกล้วยไม้พื้นเมืองในสวนผลไม้เขตพื้นที่ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางณัฐนันท์ ศศิวัฒน์ชุติกุล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
23,000.00
แล้วเสร็จ
764
ผ 064/2558
1 ต.ค. 2557
การผลิตน้ำสำรองหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
765
ผ 064/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 6 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
766
ผ 065/2556
12 ต.ค. 2555
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางพัฒนาพร เทียมเมือง 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
767
ผ 065/2557
19 พ.ย. 2556
ผลของการเสริมกล้วยดิบผงในอาหารต่อสมรรถนะ การผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
768
ผ 065/2558
1 ต.ค. 2557
การอนุบาลลูกปลาจิ้งจกด้วยอาหาร 3 ชนิด / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
769
ผ 065/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 90 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
770
ผ 066/2556
15 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้บทขยายกริยาภาษาจีนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลิน หัตถกิจธาตรี 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
771
ผ 066/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินระดับความต้านทานของเชื้อราสาเหตุโรคในยางพาราต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิศากร สุวรรณ 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
772
ผ 066/2558
1 ต.ค. 2557
การผลิตน้ำข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมืองหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
773
ผ 066/2559
27 ต.ค. 2558
ความสามารถและข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พรวิริยะกิจ 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
774
ผ 067/2556
11 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์รูปแบบของภาษาในตัวอย่างจดหมายสมัครงานทางเวปไซต์ออนไลน์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลิวัลย์ บุญสอน 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
775
ผ 067/2557
18 พ.ย. 2556
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชองระอา (Strychnos thorelii Pierre.)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
776
ผ 067/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
28,000.00
แล้วเสร็จ
777
ผ 067/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาการกำกับตนเองผ่านการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
778
ผ 068/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษีต่อการลงทุนในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
779
ผ 068/2557
19 พ.ย. 2556
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้องนางคลี่ หางค่าง (Huperzia squarrosa)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
780
ผ 068/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของสารสกัดจากตะลิงปลิงต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย / ดำเนินการแล้ว 100 %
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บุณฑริกา สุมะนา 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
781
ผ 068/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
782
ผ 069/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ:กรณีศึกษาข้าว
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
783
ผ 069/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของการเติมชาเขียวในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส เวชกูล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
784
ผ 069/2558
1 ต.ค. 2557
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง ; กรณีศึกษาธุรกิจหมูย่างเกาหลี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
785
ผ 069/2559
27 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
786
ผ 070/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร. ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
787
ผ 070/2557
19 พ.ย. 2556
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคขี้ขาว (Sallmonella Pullorum) ในไก่พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
788
ผ 070/2558
23 ก.ย. 2557
การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในวิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
789
ผ 070/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
790
ผ 071/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในด่านศุลกากรมุกดาหาร
หัวหน้าโครงการ : นายวิญญู ปรอยกระโทก 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
34,000.00
แล้วเสร็จ
791
ผ 071/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของการเสริมโปรไบโอติคต่อการให้ผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ของนกกระทา
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
792
ผ 071/2558
1 ต.ค. 2557
การจัดการของผู้นำของเข้าระหว่างการวินิจฉัยประเภทพิกัดศุลกากรของกรมศุลกากร / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ 40 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
793
ผ 071/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการจราจรทางถนน กรณีศึกษา เขตท่าเรือแหลมฉบัง () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อุษา สถิตย์มั่น 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
794
ผ 072/2556
1 ต.ค. 2555
ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นาย พิเชษฐ์ มาเร็ว 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
795
ผ 072/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็ง และกึ่งแข็งจากเงาะ / ขอยกเลิกโครงการ
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
796
ผ 072/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความต้องการขั้นพื้นฐานของคนชราเชิงพื้นที่ในที่พักอาศัย กรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุอบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
38,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
797
ผ 072/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ () /
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรร สวัสดิรักษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
798
ผ 073/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
799
ผ 073/2557
19 พ.ย. 2556
การผลิตเบต้ากลูแคนจากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนผลิตน้ำสำรองกระป๋อง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
800
ผ 073/2558
3 มี.ค. 2558
งานวิจัยในชั้นเรียน: ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม / ดำเนินการแล้ว90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศศิธร คล้ายชม 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
801
ผ 073/2559
27 ต.ค. 2558
ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา 0404425 เทคโนโลยีบรรจุหีบห่อ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พณณกร ทองหลิ้ม 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
802
ผ 074/2556
15 ต.ค. 2555
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาวดี มีนาภา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
803
ผ 074/2557
19 พ.ย. 2556
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสละอบแห้ง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณศิริ หิรัญเกิด 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
แล้วเสร็จ
804
ผ 074/2558
1 ต.ค. 2557
คุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
36,000.00
แล้วเสร็จ
805
ผ 074/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
806
ผ 075/2556
12 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
807
ผ 075/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำส้มจี๊ดสควอสระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
หัวหน้าโครงการ : นางวรัญญา โนนม่วง 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
808
ผ 075/2558
1 ต.ค. 2557
การเตรียมความพร้อมของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย