Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2552   จำนวน 43 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 43 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 16,725,690.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 16,555,390.00 บาท    ค้างจ่าย 170,300.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง.001/2552
31 ต.ค. 2551
การงอกของสปอร์บนวัสดุเพาะต่างชนิดและการผลิตกล้าเฟินผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
98,340.00
แล้วเสร็จ
2
ง.002/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
179,300.00
แล้วเสร็จ
3
ง.003/2552
31 ต.ค. 2551
การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
31,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง.004/2552
31 ต.ค. 2551
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมูคอก (Shunkbotia, Yasuhikotakia morleti) ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
538,290.00
แล้วเสร็จ
5
ง.006/2552
31 ต.ค. 2551
ชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดุสิต ศรีวิไล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
419,450.00
แล้วเสร็จ
6
ง.007/2552
31 ต.ค. 2551
ผลของการเสริมวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติด ในไก่พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุจิตรา ทิพย์ศรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
140,800.00
แล้วเสร็จ
7
ง.008/2552
31 ต.ค. 2551
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้ราไตรโคเดอมา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอรดี พินิจไพฑูรย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
164,410.00
แล้วเสร็จ
8
ง.009/2552
31 ต.ค. 2551
คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิงอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
330,330.00
แล้วเสร็จ
9
ง.010/2552
31 ต.ค. 2551
การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homaloptera ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
362,670.00
แล้วเสร็จ
10
ง.011/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนาและออกแบบเครื่องปอกหมากแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : อ.ศราวุธ จันทร์กลาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
0.00
แล้วเสร็จ
11
ง.012/2552
31 ต.ค. 2551
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
40,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง.013/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการกลายพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
49,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง.014/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพรูปแบบโฮมสเตย์ของชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน บ้านดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
336,950.00
แล้วเสร็จ
14
ง.015/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ชุมชนชาวไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
391,950.00
แล้วเสร็จ
15
ง.016/2552
31 ต.ค. 2551
การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายปริญญา มรรคสิริสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
1,426,500.00
แล้วเสร็จ
16
ง.017/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : อ.พรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
426,650.00
แล้วเสร็จ
17
ง.018/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
270,950.00
แล้วเสร็จ
18
ง.019/2552
31 ต.ค. 2551
การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส สิทธิกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
454,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง.020/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาภาระการลดความร้อนของบ้านพักอาศัยที่ตั้งในเขตอากาศร้อนชื้นโดยวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติผ่านผนังสองชั้นแบบเอียง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณนุวงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
360,646.00
แล้วเสร็จ
20
ง.022/2552
31 ต.ค. 2551
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552
85,200.00
แล้วเสร็จ
21
ง.023/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 10 อิทธิพลของช่วงแสงระดับความลึกความกว้างของน้ำและสารควบคุมการเจริญเติบโตและการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
292,700.00
แล้วเสร็จ
22
ง.025/2552
31 ต.ค. 2551
การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลานิลแบบใช้น้ำหมุนเวียน
หัวหน้าโครงการ : รศ.อุธร ฤทธิลึก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
519,900.00
แล้วเสร็จ
23
ง.026/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
386,560.00
แล้วเสร็จ
24
ง.027/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 6 แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟบัวหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
279,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง.029/2552
31 ต.ค. 2551
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
468,600.00
แล้วเสร็จ
26
ง.030/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาชนิดของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง
หัวหน้าโครงการ : อ.สรรลาภ สงวนดีกุล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
262,600.00
แล้วเสร็จ
27
ง.032/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
222,700.00
แล้วเสร็จ
28
ง.033/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
144,100.00
แล้วเสร็จ
29
ง.034/2552
31 ต.ค. 2551
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายธำรงค์ แจงเชื้อ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
395,600.00
แล้วเสร็จ
30
ง.036/2552
31 ต.ค. 2551
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน : กรณีศึกษารายวิชาหลักสถิติ
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
255,600.00
แล้วเสร็จ
31
ง.037/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนา website เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดตะเคียนทอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
คณะเทคโนโลยีสังคม
2552
300,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง.038/2552
31 ต.ค. 2551
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนาวุฒิ พิมพ์กิ
คณะเทคโนโลยีสังคม
2552
473,600.00
แล้วเสร็จ
33
ง.039/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
278,360.00
แล้วเสร็จ
34
ง.040/2552
31 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 3 การศึกาการขยายพันธุ์บัวผันบางพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
245,000.00
แล้วเสร็จ
35
ง.041/2552
31 ต.ค. 2551
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
261,300.00
แล้วเสร็จ
36
ง.042/2552
31 ต.ค. 2551
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
400,852.00
แล้วเสร็จ
37
ง.043/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
333,100.00
แล้วเสร็จ
38
ง.044/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 11 การศึกาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคและสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการใช้แป็นไม้ตัดดอก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นิภา คุณทรงเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
353,960.00
แล้วเสร็จ
39
ง.045/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการในพันธุ์บัวฝรั่งลูกผสม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
300,000.00
แล้วเสร็จ
40
ง.046/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 9 การขยายพันธุ์ เปรียบเทียบสายพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
241,600.00
แล้วเสร็จ
41
ง.047/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
3,553,850.00
แล้วเสร็จ
42
ง.048/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 8 การใช้ลักษณะทางพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพ่อแม่ต่างสกลุย่อย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2552
310,272.00
แล้วเสร็จ
43
ง021/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552
340,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2552   จำนวน 43 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 43 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 16,725,690.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 16,555,390.00 บาท    ค้างจ่าย 170,300.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 43 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง.001/2552
31 ต.ค. 2551
การงอกของสปอร์บนวัสดุเพาะต่างชนิดและการผลิตกล้าเฟินผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
98,340.00
แล้วเสร็จ
2
ง.002/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
179,300.00
แล้วเสร็จ
3
ง.003/2552
31 ต.ค. 2551
การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
31,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง.004/2552
31 ต.ค. 2551
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมูคอก (Shunkbotia, Yasuhikotakia morleti) ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
538,290.00
แล้วเสร็จ
5
ง.006/2552
31 ต.ค. 2551
ชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดุสิต ศรีวิไล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
419,450.00
แล้วเสร็จ
6
ง.007/2552
31 ต.ค. 2551
ผลของการเสริมวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติด ในไก่พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุจิตรา ทิพย์ศรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
140,800.00
แล้วเสร็จ
7
ง.008/2552
31 ต.ค. 2551
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้ราไตรโคเดอมา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอรดี พินิจไพฑูรย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
164,410.00
แล้วเสร็จ
8
ง.009/2552
31 ต.ค. 2551
คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิงอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
330,330.00
แล้วเสร็จ
9
ง.010/2552
31 ต.ค. 2551
การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homaloptera ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
362,670.00
แล้วเสร็จ
10
ง.011/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนาและออกแบบเครื่องปอกหมากแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : อ.ศราวุธ จันทร์กลาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
0.00
แล้วเสร็จ
11
ง.012/2552
31 ต.ค. 2551
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
40,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง.013/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการกลายพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
49,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง.014/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพรูปแบบโฮมสเตย์ของชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน บ้านดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
336,950.00
แล้วเสร็จ
14
ง.015/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ชุมชนชาวไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
391,950.00
แล้วเสร็จ
15
ง.016/2552
31 ต.ค. 2551
การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายปริญญา มรรคสิริสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
1,426,500.00
แล้วเสร็จ
16
ง.017/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : อ.พรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
426,650.00
แล้วเสร็จ
17
ง.018/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง)บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
270,950.00
แล้วเสร็จ
18
ง.019/2552
31 ต.ค. 2551
การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส สิทธิกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
454,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง.020/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาภาระการลดความร้อนของบ้านพักอาศัยที่ตั้งในเขตอากาศร้อนชื้นโดยวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติผ่านผนังสองชั้นแบบเอียง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณนุวงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2552
360,646.00
แล้วเสร็จ
20
ง.022/2552
31 ต.ค. 2551
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552
85,200.00
แล้วเสร็จ
21
ง.023/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 10 อิทธิพลของช่วงแสงระดับความลึกความกว้างของน้ำและสารควบคุมการเจริญเติบโตและการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
292,700.00
แล้วเสร็จ
22
ง.025/2552
31 ต.ค. 2551
การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลานิลแบบใช้น้ำหมุนเวียน
หัวหน้าโครงการ : รศ.อุธร ฤทธิลึก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
519,900.00
แล้วเสร็จ
23
ง.026/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
386,560.00
แล้วเสร็จ
24
ง.027/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 6 แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟบัวหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
279,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง.029/2552
31 ต.ค. 2551
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
468,600.00
แล้วเสร็จ
26
ง.030/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาชนิดของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง
หัวหน้าโครงการ : อ.สรรลาภ สงวนดีกุล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
262,600.00
แล้วเสร็จ
27
ง.032/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
222,700.00
แล้วเสร็จ
28
ง.033/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
144,100.00
แล้วเสร็จ
29
ง.034/2552
31 ต.ค. 2551
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายธำรงค์ แจงเชื้อ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
395,600.00
แล้วเสร็จ
30
ง.036/2552
31 ต.ค. 2551
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน : กรณีศึกษารายวิชาหลักสถิติ
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2552
255,600.00
แล้วเสร็จ
31
ง.037/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนา website เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดตะเคียนทอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
คณะเทคโนโลยีสังคม
2552
300,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง.038/2552
31 ต.ค. 2551
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนาวุฒิ พิมพ์กิ
คณะเทคโนโลยีสังคม
2552
473,600.00
แล้วเสร็จ
33
ง.039/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
278,360.00
แล้วเสร็จ
34
ง.040/2552
31 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 3 การศึกาการขยายพันธุ์บัวผันบางพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
245,000.00
แล้วเสร็จ
35
ง.041/2552
31 ต.ค. 2551
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
261,300.00
แล้วเสร็จ
36
ง.042/2552
31 ต.ค. 2551
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
400,852.00
แล้วเสร็จ
37
ง.043/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
333,100.00
แล้วเสร็จ
38
ง.044/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 11 การศึกาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคและสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการใช้แป็นไม้ตัดดอก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นิภา คุณทรงเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
353,960.00
แล้วเสร็จ
39
ง.045/2552
31 ต.ค. 2551
การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการในพันธุ์บัวฝรั่งลูกผสม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
300,000.00
แล้วเสร็จ
40
ง.046/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 9 การขยายพันธุ์ เปรียบเทียบสายพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
241,600.00
แล้วเสร็จ
41
ง.047/2552
31 ต.ค. 2551
การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2552
3,553,850.00
แล้วเสร็จ
42
ง.048/2552
31 ต.ค. 2551
โครงการย่อยที่ 8 การใช้ลักษณะทางพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพ่อแม่ต่างสกลุย่อย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2552
310,272.00
แล้วเสร็จ
43
ง021/2552
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552
340,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552   จำนวน 0 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 0.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2552   จำนวน 0 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 0.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ