Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2553   จำนวน 34 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 34 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 13,489,700.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 13,489,700.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง.001/2553
31 ต.ค. 2552
การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ในอาหารโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
200,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง.003/2553
31 ต.ค. 2552
ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
400,000.00
แล้วเสร็จ
3
ง.004/2553
31 ต.ค. 2552
การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง
หัวหน้าโครงการ : นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
59,500.00
แล้วเสร็จ
4
ง.005/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้แป้งข้าวหอมมะลิผสมแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
287,000.00
แล้วเสร็จ
5
ง.006/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
42,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง.007/2553
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
21,400.00
แล้วเสร็จ
7
ง.009/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาคู่มือภาษาชอง ไทย อังกฤษ เพื่อสื่อสารการท่องเที่ยว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
คณะเทคโนโลยีสังคม
2553
240,000.00
แล้วเสร็จ
8
ง.010/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
350,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง.011/2553
31 ต.ค. 2552
การงอกของสปอร์บนวัสดุเพาะต่างชนิดและการผลิตกล้าเฟินผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์
คณะเทคโนโลยีสังคม
2553
120,900.00
แล้วเสร็จ
10
ง.012/2553
31 ต.ค. 2552
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553
86,600.00
แล้วเสร็จ
11
ง.013/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
398,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง.014/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษาคุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
305,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง.015/2553
31 ต.ค. 2552
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยให้ใช้อาหารโปรตีนต่ำ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
419,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง.016/2553
31 ต.ค. 2552
การใช้แพงก์ตอนเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
300,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง.017/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 10 อิทธิพลของช่วงแสง ระดับความลึกความกว้างของน้ำ และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
292,700.00
แล้วเสร็จ
16
ง.018/2553
31 ต.ค. 2552
การขยายพันธ์เปรียบเทียบสายพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
219,300.00
แล้วเสร็จ
17
ง.019/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
600,000.00
แล้วเสร็จ
18
ง.020/2553
31 ต.ค. 2552
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับใบพัดกังหันลมความเร็วต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
300,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง.021/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
352,200.00
แล้วเสร็จ
20
ง.022/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
2,650,400.00
แล้วเสร็จ
21
ง.023/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
338,800.00
แล้วเสร็จ
22
ง.024/2553
31 ต.ค. 2552
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
260,000.00
แล้วเสร็จ
23
ง.025/2553
31 ต.ค. 2552
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
294,000.00
แล้วเสร็จ
24
ง.026/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 6 แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในบัวหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
265,900.00
แล้วเสร็จ
25
ง.027/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะฟักไข่ปลาแบบจมติดในระบบปิด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
400,000.00
แล้วเสร็จ
26
ง.028/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นจากมะเม่า
หัวหน้าโครงการ : นายภานุมาศ บุญผดุง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
500,000.00
แล้วเสร็จ
27
ง.029/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 8 การใช้ลักษณะทางพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพ่อแม่ต่างสกุลย่อย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
254,600.00
แล้วเสร็จ
28
ง.030/2553
31 ต.ค. 2552
การนำ Technical Textiles เป็นวัสดุห่อผลในการป้องกันโรคผลไหม้ของสับปะรด
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
180,000.00
แล้วเสร็จ
29
ง.031/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
357,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง.032/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลี่แซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
342,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง.033/2553
31 ต.ค. 2552
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการประหยัดหลังงานในอาคารเรียนกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
480,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง.034/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาสำหรับชุมชนท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
230,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง.054/2552
31 ต.ค. 2552
การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
หัวหน้าโครงการ : นายศรีมา แจ้คำ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
543,400.00
แล้วเสร็จ
34
ง.35/2553
31 ต.ค. 2552
การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
1,400,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553   จำนวน 34 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 34 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 13,489,700.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 13,489,700.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 34 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง.001/2553
31 ต.ค. 2552
การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ในอาหารโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
200,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง.003/2553
31 ต.ค. 2552
ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
400,000.00
แล้วเสร็จ
3
ง.004/2553
31 ต.ค. 2552
การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง
หัวหน้าโครงการ : นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
59,500.00
แล้วเสร็จ
4
ง.005/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้แป้งข้าวหอมมะลิผสมแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
287,000.00
แล้วเสร็จ
5
ง.006/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
42,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง.007/2553
31 ต.ค. 2551
ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ มครเพศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
21,400.00
แล้วเสร็จ
7
ง.009/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาคู่มือภาษาชอง ไทย อังกฤษ เพื่อสื่อสารการท่องเที่ยว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
คณะเทคโนโลยีสังคม
2553
240,000.00
แล้วเสร็จ
8
ง.010/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2553
350,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง.011/2553
31 ต.ค. 2552
การงอกของสปอร์บนวัสดุเพาะต่างชนิดและการผลิตกล้าเฟินผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์
คณะเทคโนโลยีสังคม
2553
120,900.00
แล้วเสร็จ
10
ง.012/2553
31 ต.ค. 2552
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553
86,600.00
แล้วเสร็จ
11
ง.013/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
398,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง.014/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษาคุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
305,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง.015/2553
31 ต.ค. 2552
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยให้ใช้อาหารโปรตีนต่ำ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
419,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง.016/2553
31 ต.ค. 2552
การใช้แพงก์ตอนเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
300,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง.017/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 10 อิทธิพลของช่วงแสง ระดับความลึกความกว้างของน้ำ และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
292,700.00
แล้วเสร็จ
16
ง.018/2553
31 ต.ค. 2552
การขยายพันธ์เปรียบเทียบสายพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
219,300.00
แล้วเสร็จ
17
ง.019/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
600,000.00
แล้วเสร็จ
18
ง.020/2553
31 ต.ค. 2552
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับใบพัดกังหันลมความเร็วต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
300,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง.021/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
352,200.00
แล้วเสร็จ
20
ง.022/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
2,650,400.00
แล้วเสร็จ
21
ง.023/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
338,800.00
แล้วเสร็จ
22
ง.024/2553
31 ต.ค. 2552
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
260,000.00
แล้วเสร็จ
23
ง.025/2553
31 ต.ค. 2552
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
294,000.00
แล้วเสร็จ
24
ง.026/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 6 แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในบัวหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
265,900.00
แล้วเสร็จ
25
ง.027/2553
31 ต.ค. 2552
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะฟักไข่ปลาแบบจมติดในระบบปิด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
400,000.00
แล้วเสร็จ
26
ง.028/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นจากมะเม่า
หัวหน้าโครงการ : นายภานุมาศ บุญผดุง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
500,000.00
แล้วเสร็จ
27
ง.029/2553
31 ต.ค. 2552
โครงการย่อยที่ 8 การใช้ลักษณะทางพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพ่อแม่ต่างสกุลย่อย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
254,600.00
แล้วเสร็จ
28
ง.030/2553
31 ต.ค. 2552
การนำ Technical Textiles เป็นวัสดุห่อผลในการป้องกันโรคผลไหม้ของสับปะรด
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
180,000.00
แล้วเสร็จ
29
ง.031/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
357,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง.032/2553
31 ต.ค. 2552
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลี่แซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553
342,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง.033/2553
31 ต.ค. 2552
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการประหยัดหลังงานในอาคารเรียนกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
480,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง.034/2553
31 ต.ค. 2552
การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาสำหรับชุมชนท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
230,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง.054/2552
31 ต.ค. 2552
การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
หัวหน้าโครงการ : นายศรีมา แจ้คำ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2553
543,400.00
แล้วเสร็จ
34
ง.35/2553
31 ต.ค. 2552
การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2553
1,400,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553   จำนวน 0 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 0.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2553   จำนวน 0 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 0.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ