Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2554   จำนวน 85 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 54 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 31 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 12,715,570.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 12,715,570.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
00000
30 ก.ย. 2554
การจัดผังบริเวณที่อยู่อาศัยและอาคารบ้านพักอาศัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย 12 ชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
374,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง001/2554
1 ม.ค. 2513
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
318,200.00
แล้วเสร็จ
3
ง002/2554
1 ม.ค. 2513
การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ด้วยอาหารต่างชนิดกัน เพื่อเป็นอาหารเร่งสีปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1893)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ 40%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
330,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง003/2554
1 ม.ค. 2513
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม
หัวหน้าโครงการ : นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
176,000.00
แล้วเสร็จ
5
ง004/2554
1 ม.ค. 2513
แถบทึบน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมน้ำใต้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
340,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง005/2554
1 ม.ค. 2513
เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
345,000.00
แล้วเสร็จ
7
ง006/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณการทรุดตัว 1 มิติ แบบอัดตัวคายน้ำเนื่องจากน้ำหนักคันทางดินถม
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
108,400.00
แล้วเสร็จ
8
ง007/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง009/2554
1 ม.ค. 2513
การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งตามความต้องการของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
82,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง012/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของเอลิลไอโซไธโอไซยาเนทและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
338,000.00
แล้วเสร็จ
11
ง013/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
หัวหน้าโครงการ : นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
400,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง014/2554
1 ม.ค. 2513
ความดีเด่นของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
260,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง015/2554
1 ม.ค. 2513
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ในหลายฤดูปลูก
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
175,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง016/2554
1 ม.ค. 2513
รายจ่ายภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมกับการพัฒนาประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
48,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง017/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตประปาหมู่บ้านโดยใช้การควบคุมระยะไกล
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
392,000.00
แล้วเสร็จ
16
ง018/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
18,200.00
แล้วเสร็จ
17
ง019/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 65%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
54,000.00
แล้วเสร็จ
18
ง020/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากกากปาล์มน้ำมันผสมผงถ่านหินเพื่อใช้ในการหลอมอลูมิเนียมรีไซเคิล
หัวหน้าโครงการ : นายสมมาตร ศรีประเทือง 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
225,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง021/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอโกลนีมาในสภาพปลอดเชื้อ
หัวหน้าโครงการ : ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
100,000.00
แล้วเสร็จ
20
ง022/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาพลังงานทดแทนจากเปลือกผลไม้เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
173,000.00
แล้วเสร็จ
21
ง023/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูรดำเต็มคอ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
290,000.00
แล้วเสร็จ
22
ง024/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนากระบวนการผลิตหมูมะม่วงแช่เยือกแข็งจากภูมิปัญยาท้องถิ่นของจันทบุรีสู่การเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
285,000.00
แล้วเสร็จ
23
ง025/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของงข้าราชการครู
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่มโพธิ์รี 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2554
154,600.00
แล้วเสร็จ
24
ง026/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเตาเผาขยะสำหรับชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ วิธิทนันกิตต์ 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
570,800.00
แล้วเสร็จ
25
ง027/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกากสับปะรด
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตตรา พูลพืชชนม์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
310,000.00
แล้วเสร็จ
26
ง028/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการระบายอากาศโดยธรรมชาติที่สัมพันธ์กับช่องเปิดเพื่อลดภาวะความร้อนในบ้านพักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 30%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
240,000.00
แล้วเสร็จ
27
ง029/2554
1 ม.ค. 2513
การปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ของศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นโดยใช้ทฤษฎีวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ร่วมกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix-4P’s) : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางยิ่งยง รุ่งฟ้า 40%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
206,000.00
แล้วเสร็จ
28
ง030/2554
1 ม.ค. 2513
ชุดสนามจากวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายธนากรณ์ วงศ์เงิน 55%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
350,000.00
แล้วเสร็จ
29
ง031/2554
1 ม.ค. 2513
อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและยอดอินทรีย์ที่มีต่อการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยสารพิษ Effect of Chemical and Organic Ferti ligers on safety Soybean Production
หัวหน้าโครงการ : นางกิตติมา มันทรานนท์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
100,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง032/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของการใช้เมทิลฟานิโซเอทกระตุ้นต่อมเพศปูทะเล
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
300,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง033/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันสำปะหลัง และใบกระถินสดเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคนมสาว
หัวหน้าโครงการ : ดร.วีรพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
340,000.00
แล้วเสร็จ
32
น01/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้เพื่อส่งเสริมการใช้ เป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
33
น02/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อผลผลิตและคุณภาพผักใบในระบบปลูก โดยไม่ใช้ดิน
หัวหน้าโครงการ : นายสรรลาภ สงวนดีกุล 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
130,000.00
แล้วเสร็จ
34
น03/2554
1 ม.ค. 2513
วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
35
น04/2554
1 ม.ค. 2513
เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติแบบรางเลื่อน
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
150,000.00
แล้วเสร็จ
36
น05/2554
1 ม.ค. 2513
การลดการสูญเสียคุณภาพของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
37
น06/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยพัฒนาโรงสีข้าวขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้ สำหรับวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
38
น07/2554
1 ม.ค. 2513
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของ เกษตรกร:กรณีศึกษาเกษตรกร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายธนาวุฒิ พิมพ์กิ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2554
110,000.00
แล้วเสร็จ
39
น08/2554
1 ม.ค. 2513
ระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
40
น09/2554
1 ม.ค. 2513
สายพันธุ์ยีสต์และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไวน์ลูกหว้า
หัวหน้าโครงการ : นางสุปราณี เลาห์กิติกูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
41
น10/2554
1 ม.ค. 2513
ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
140,000.00
แล้วเสร็จ
42
น11/2554
1 ม.ค. 2513
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอาคารพักอาศัยชุมชนชองจ.จันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : พรจิต พีระพัฒนกุล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
43
น12/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากถั่ว 5 สีเพื่อทดแทนโปรตีน จากนมวัว
หัวหน้าโครงการ : นางศุภฤกษ์ กุลปภังกร 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
115,500.00
แล้วเสร็จ
44
น13/2554
1 ม.ค. 2513
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 40%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
50,000.00
แล้วเสร็จ
45
น14/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคเนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
240,000.00
แล้วเสร็จ
46
น15/2554
1 ม.ค. 2513
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหม่
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เตือนใจ สลับศรี 40%
สำนักงานอธิการบดี
2554
50,000.00
แล้วเสร็จ
47
น16/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเครื่องนวดและขัดพริกไทยขาวโดยปราศจากการใช้ คลอรีนในการฟอกขาว
หัวหน้าโครงการ : นายมนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
48
น17/2554
1 ม.ค. 2513
สมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์และคุณภาพของลูกปูที่เกิดจากปูม้าที่ได้รับอาหารต่างชนิดกัน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
49
น18/2554
2 ก.ย. 2554
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรมของการใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับเลี้ยงลูกโคนม
หัวหน้าโครงการ : ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
333,000.00
แล้วเสร็จ
50
น19/2554
30 ส.ค. 2554
การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาผสมผงฝุ่นหินจากโรงโม่หิน
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
51
น20/2554
29 ส.ค. 2554
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานทางเลือกด้านการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรในสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : นายสุจิตรา ทิพย์ศรีราช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
250,000.00
แล้วเสร็จ
52
น22/2554
1 ก.ย. 2554
การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ส.พ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
235,200.00
แล้วเสร็จ
53
น23/2554
1 ก.ค. 2554
การพัฒนาแนวทางป้องกันอันตรายภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก : กรณีศึกษาในชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบ้านสวน อำเภอเมือง และชุมชนเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง ของจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
273,670.00
แล้วเสร็จ
54
น24/2554
1 ก.ย. 2554
การกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมรรศนา อุนทะอ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
202,000.00
แล้วเสร็จ
55
ผ 008/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ 010/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ001/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมการนำเสนอ นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2554
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 30 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ผ002/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2554
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ผ011/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรค (AQ)ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ012/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตคลอเรลลาเข้มข้นสำหรับการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกษมโชติช่วง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ013/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและพัฒนากรวยฟักไข่ปลาแบบแม็ค โดนัลดัดแปลง
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ผ014/2554
1 ม.ค. 2513
เครื่องให้อาหารไรน้ำนางฟ้าอัติโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ผ015/2553
1 ม.ค. 2513
ผลของการวางยาสลบต่อค่าชีวเคมีในเลือดของสุนัขที่ทำหมัน
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ผ016/2554
1 ม.ค. 2513
การทดแทนเซมินอลพลาสมาโดยใช้สารเจือจางน้ำเชื้อบีทีเอสต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 75%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ017/2554
1 ม.ค. 2513
เปรียบเทียบรูปแบบของการวางยาสลบแบบต่างๆ ต่อการฟื้นตัวของสุนัขเพศเมียที่ทำหมัน
หัวหน้าโครงการ : นายจเร อุดมยิ่ง 40%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ผ018/2554
1 ม.ค. 2513
ระดับฮอร์โมน testosterone ในสุกรที่ตอนโดยอาศัยหลักภูมิคุ้มกันวิทยา Testosterone Level in Castrated Swine by Immunological Method
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ019/2554
1 ม.ค. 2513
ความไวต่อยาต้านจุลชีพของ Pasteurella multocida จากสุกรในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2554
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ผ020/2254
1 ม.ค. 2513
การศึกษาปัจจัยและความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ผ026/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศแบบหนาแน่น
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ035/2554
1 ม.ค. 2513
กลยุทธ์การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัตนาวรรณ วิเศษ 65%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ039/2554
1 ม.ค. 2513
การผสมข้ามชนิดพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ผ040/2554
1 ม.ค. 2513
การสำรวจและคัดแยกราในนาเกลือจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกตุมา 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ผ041/2554
1 ม.ค. 2513
การเปรียบเทียบคุณสมบัติความแน่นเนื้อในการทำนายการสุกแก่ของผลมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ผ042/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ043/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยก และเก็บรักษาเชื้อราทนเค็มในพื้นที่ทำนาเกลือ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชนัดดา เกตุมา 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ059/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาถังใส่นมอุณหภูมิต่ำ
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ผ060/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมโคนมลูกผสมพันธุ์ โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ผ061/2554
1 ม.ค. 2513
การติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2552
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พัชมณ โอวาท 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ผ070/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการผลิตชาบัวจากดอกบัวมังคลอุบล
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ 35%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ100/2554
1 ม.ค. 2513
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 50%
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2554
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ113/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ. ทนงศักดิ์ วันชัย 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ผ116/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความพึงพอใจของสีและผิวสัมผัสไม้หมอนรถไฟเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายทัศน์ ขันเขื่อน 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ผ117/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการเจริญเติบโตของรากอ้อยที่ระดับการให้ปุ๋ยที่ต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นายสหภัทร ชลาชัย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ118/2554
1 ม.ค. 2513
การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกาบมะพร้าวเพื่อใช้ในกระถางกล้วยไม้
หัวหน้าโครงการ : นายสหภัทร ชลาชัย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ผ124/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการใช้สีของดินธรรมชาติในการผลิตหินเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายสัจจา ก้อนพรหม 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554   จำนวน 30 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 30 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 7,149,200.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 7,149,200.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 30 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง001/2554
1 ม.ค. 2513
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
318,200.00
แล้วเสร็จ
2
ง002/2554
1 ม.ค. 2513
การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ด้วยอาหารต่างชนิดกัน เพื่อเป็นอาหารเร่งสีปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1893)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ 40%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
330,000.00
แล้วเสร็จ
3
ง003/2554
1 ม.ค. 2513
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม
หัวหน้าโครงการ : นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
176,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง004/2554
1 ม.ค. 2513
แถบทึบน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมน้ำใต้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
340,000.00
แล้วเสร็จ
5
ง005/2554
1 ม.ค. 2513
เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
345,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง006/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณการทรุดตัว 1 มิติ แบบอัดตัวคายน้ำเนื่องจากน้ำหนักคันทางดินถม
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
108,400.00
แล้วเสร็จ
7
ง007/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
8
ง009/2554
1 ม.ค. 2513
การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งตามความต้องการของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
82,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง012/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของเอลิลไอโซไธโอไซยาเนทและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
338,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง013/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
หัวหน้าโครงการ : นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
400,000.00
แล้วเสร็จ
11
ง014/2554
1 ม.ค. 2513
ความดีเด่นของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
260,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง015/2554
1 ม.ค. 2513
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ในหลายฤดูปลูก
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
175,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง016/2554
1 ม.ค. 2513
รายจ่ายภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมกับการพัฒนาประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
48,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง017/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตประปาหมู่บ้านโดยใช้การควบคุมระยะไกล
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
392,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง018/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
18,200.00
แล้วเสร็จ
16
ง019/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 65%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
54,000.00
แล้วเสร็จ
17
ง020/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากกากปาล์มน้ำมันผสมผงถ่านหินเพื่อใช้ในการหลอมอลูมิเนียมรีไซเคิล
หัวหน้าโครงการ : นายสมมาตร ศรีประเทือง 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
225,000.00
แล้วเสร็จ
18
ง021/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอโกลนีมาในสภาพปลอดเชื้อ
หัวหน้าโครงการ : ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
100,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง022/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาพลังงานทดแทนจากเปลือกผลไม้เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
173,000.00
แล้วเสร็จ
20
ง023/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูรดำเต็มคอ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
290,000.00
แล้วเสร็จ
21
ง024/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนากระบวนการผลิตหมูมะม่วงแช่เยือกแข็งจากภูมิปัญยาท้องถิ่นของจันทบุรีสู่การเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
285,000.00
แล้วเสร็จ
22
ง025/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของงข้าราชการครู
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่มโพธิ์รี 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2554
154,600.00
แล้วเสร็จ
23
ง026/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเตาเผาขยะสำหรับชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ วิธิทนันกิตต์ 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
570,800.00
แล้วเสร็จ
24
ง027/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกากสับปะรด
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตตรา พูลพืชชนม์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
310,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง028/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการระบายอากาศโดยธรรมชาติที่สัมพันธ์กับช่องเปิดเพื่อลดภาวะความร้อนในบ้านพักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 30%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
240,000.00
แล้วเสร็จ
26
ง029/2554
1 ม.ค. 2513
การปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ของศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นโดยใช้ทฤษฎีวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ร่วมกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix-4P’s) : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางยิ่งยง รุ่งฟ้า 40%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
206,000.00
แล้วเสร็จ
27
ง030/2554
1 ม.ค. 2513
ชุดสนามจากวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายธนากรณ์ วงศ์เงิน 55%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
350,000.00
แล้วเสร็จ
28
ง031/2554
1 ม.ค. 2513
อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและยอดอินทรีย์ที่มีต่อการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยสารพิษ Effect of Chemical and Organic Ferti ligers on safety Soybean Production
หัวหน้าโครงการ : นางกิตติมา มันทรานนท์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
100,000.00
แล้วเสร็จ
29
ง032/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของการใช้เมทิลฟานิโซเอทกระตุ้นต่อมเพศปูทะเล
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
300,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง033/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันสำปะหลัง และใบกระถินสดเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคนมสาว
หัวหน้าโครงการ : ดร.วีรพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
340,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554   จำนวน 31 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 31 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 1,223,000.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 1,223,000.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 008/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ผ 010/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ผ001/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมการนำเสนอ นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2554
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 30 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ผ002/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2554
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ผ011/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรค (AQ)ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ผ012/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตคลอเรลลาเข้มข้นสำหรับการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกษมโชติช่วง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ผ013/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและพัฒนากรวยฟักไข่ปลาแบบแม็ค โดนัลดัดแปลง
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ผ014/2554
1 ม.ค. 2513
เครื่องให้อาหารไรน้ำนางฟ้าอัติโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ผ015/2553
1 ม.ค. 2513
ผลของการวางยาสลบต่อค่าชีวเคมีในเลือดของสุนัขที่ทำหมัน
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ผ016/2554
1 ม.ค. 2513
การทดแทนเซมินอลพลาสมาโดยใช้สารเจือจางน้ำเชื้อบีทีเอสต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 75%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ผ017/2554
1 ม.ค. 2513
เปรียบเทียบรูปแบบของการวางยาสลบแบบต่างๆ ต่อการฟื้นตัวของสุนัขเพศเมียที่ทำหมัน
หัวหน้าโครงการ : นายจเร อุดมยิ่ง 40%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ผ018/2554
1 ม.ค. 2513
ระดับฮอร์โมน testosterone ในสุกรที่ตอนโดยอาศัยหลักภูมิคุ้มกันวิทยา Testosterone Level in Castrated Swine by Immunological Method
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ผ019/2554
1 ม.ค. 2513
ความไวต่อยาต้านจุลชีพของ Pasteurella multocida จากสุกรในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2554
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ผ020/2254
1 ม.ค. 2513
การศึกษาปัจจัยและความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ผ026/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศแบบหนาแน่น
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ผ035/2554
1 ม.ค. 2513
กลยุทธ์การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัตนาวรรณ วิเศษ 65%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ผ039/2554
1 ม.ค. 2513
การผสมข้ามชนิดพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ผ040/2554
1 ม.ค. 2513
การสำรวจและคัดแยกราในนาเกลือจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกตุมา 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ผ041/2554
1 ม.ค. 2513
การเปรียบเทียบคุณสมบัติความแน่นเนื้อในการทำนายการสุกแก่ของผลมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ผ042/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ผ043/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยก และเก็บรักษาเชื้อราทนเค็มในพื้นที่ทำนาเกลือ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชนัดดา เกตุมา 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ผ059/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาถังใส่นมอุณหภูมิต่ำ
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ผ060/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมโคนมลูกผสมพันธุ์ โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ผ061/2554
1 ม.ค. 2513
การติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2552
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พัชมณ โอวาท 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ผ070/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการผลิตชาบัวจากดอกบัวมังคลอุบล
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ 35%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ผ100/2554
1 ม.ค. 2513
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 50%
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2554
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ผ113/2554
1 ม.ค. 2513
ศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ. ทนงศักดิ์ วันชัย 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ผ116/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาความพึงพอใจของสีและผิวสัมผัสไม้หมอนรถไฟเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายทัศน์ ขันเขื่อน 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ผ117/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการเจริญเติบโตของรากอ้อยที่ระดับการให้ปุ๋ยที่ต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นายสหภัทร ชลาชัย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ผ118/2554
1 ม.ค. 2513
การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกาบมะพร้าวเพื่อใช้ในกระถางกล้วยไม้
หัวหน้าโครงการ : นายสหภัทร ชลาชัย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ผ124/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาการใช้สีของดินธรรมชาติในการผลิตหินเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายสัจจา ก้อนพรหม 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2554   จำนวน 24 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 24 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 4,343,370.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 4,343,370.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
00000
30 ก.ย. 2554
การจัดผังบริเวณที่อยู่อาศัยและอาคารบ้านพักอาศัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย 12 ชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
374,000.00
แล้วเสร็จ
2
น01/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้เพื่อส่งเสริมการใช้ เป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
3
น02/2554
1 ม.ค. 2513
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อผลผลิตและคุณภาพผักใบในระบบปลูก โดยไม่ใช้ดิน
หัวหน้าโครงการ : นายสรรลาภ สงวนดีกุล 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
130,000.00
แล้วเสร็จ
4
น03/2554
1 ม.ค. 2513
วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
5
น04/2554
1 ม.ค. 2513
เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติแบบรางเลื่อน
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
150,000.00
แล้วเสร็จ
6
น05/2554
1 ม.ค. 2513
การลดการสูญเสียคุณภาพของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
7
น06/2554
1 ม.ค. 2513
การวิจัยพัฒนาโรงสีข้าวขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้ สำหรับวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
8
น07/2554
1 ม.ค. 2513
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของ เกษตรกร:กรณีศึกษาเกษตรกร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายธนาวุฒิ พิมพ์กิ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2554
110,000.00
แล้วเสร็จ
9
น08/2554
1 ม.ค. 2513
ระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
10
น09/2554
1 ม.ค. 2513
สายพันธุ์ยีสต์และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไวน์ลูกหว้า
หัวหน้าโครงการ : นางสุปราณี เลาห์กิติกูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
120,000.00
แล้วเสร็จ
11
น10/2554
1 ม.ค. 2513
ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
140,000.00
แล้วเสร็จ
12
น11/2554
1 ม.ค. 2513
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอาคารพักอาศัยชุมชนชองจ.จันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : พรจิต พีระพัฒนกุล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
13
น12/2554
1 ม.ค. 2513
การผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากถั่ว 5 สีเพื่อทดแทนโปรตีน จากนมวัว
หัวหน้าโครงการ : นางศุภฤกษ์ กุลปภังกร 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554
115,500.00
แล้วเสร็จ
14
น13/2554
1 ม.ค. 2513
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 40%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554
50,000.00
แล้วเสร็จ
15
น14/2554
1 ม.ค. 2513
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคเนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
240,000.00
แล้วเสร็จ
16
น15/2554
1 ม.ค. 2513
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหม่
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เตือนใจ สลับศรี 40%
สำนักงานอธิการบดี
2554
50,000.00
แล้วเสร็จ
17
น16/2554
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเครื่องนวดและขัดพริกไทยขาวโดยปราศจากการใช้ คลอรีนในการฟอกขาว
หัวหน้าโครงการ : นายมนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
170,000.00
แล้วเสร็จ
18
น17/2554
1 ม.ค. 2513
สมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์และคุณภาพของลูกปูที่เกิดจากปูม้าที่ได้รับอาหารต่างชนิดกัน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
19
น18/2554
2 ก.ย. 2554
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรมของการใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับเลี้ยงลูกโคนม
หัวหน้าโครงการ : ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2554
333,000.00
แล้วเสร็จ
20
น19/2554
30 ส.ค. 2554
การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาผสมผงฝุ่นหินจากโรงโม่หิน
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
200,000.00
แล้วเสร็จ
21
น20/2554
29 ส.ค. 2554
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานทางเลือกด้านการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรในสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : นายสุจิตรา ทิพย์ศรีราช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2554
250,000.00
แล้วเสร็จ
22
น22/2554
1 ก.ย. 2554
การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ส.พ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
235,200.00
แล้วเสร็จ
23
น23/2554
1 ก.ค. 2554
การพัฒนาแนวทางป้องกันอันตรายภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก : กรณีศึกษาในชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบ้านสวน อำเภอเมือง และชุมชนเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง ของจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554
273,670.00
แล้วเสร็จ
24
น24/2554
1 ก.ย. 2554
การกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมรรศนา อุนทะอ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2554
202,000.00
แล้วเสร็จ