Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2555   จำนวน 140 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 48 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 92 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 17,823,800.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 17,823,800.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง001/2555
13 มี.ค. 2555
รูปแบบการอนุบาลลูกปูม้าวัยอ่อนเพื่อลดการตายหมู่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
328,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง002/2555
13 มี.ค. 2555
การวิจัยประสิทธิภาพการ ใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ ใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงลูกโค หย่านม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
360,000.00
แล้วเสร็จ
3
ง003/2555
1 มี.ค. 2555
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์ พนัสนิคม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
210,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง004/2555
1 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพันธุกรรมโดยวิธีการ ทริปเปิลเทสครอสในการผสมข้ามระหว่างแตงไทยกับ แคนตาลูป
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
298,300.00
แล้วเสร็จ
5
ง005/2555
27 ก.พ. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้างข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวครัวเรือน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
325,800.00
แล้วเสร็จ
6
ง006/2555
1 มี.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้นถิ่นชุมชนตลาดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
412,900.00
แล้วเสร็จ
7
ง007/2555
1 มี.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
350,700.00
แล้วเสร็จ
8
ง008/2555
12 มี.ค. 2555
การพัฒนาระบบอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
หัวหน้าโครงการ : นางกมลวรรณ จิตจักร 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
350,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง009/2555
27 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
325,800.00
แล้วเสร็จ
10
ง010/2555
1 มี.ค. 2555
การศึกษาและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูบัวหลวงในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ์ 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
330,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ง012/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงาะแผ่น (กวน) เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมระดับชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
289,500.00
แล้วเสร็จ
12
ง013/2555
1 มี.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง014/2555
9 มี.ค. 2555
การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสำหรับ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง015/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์หาวัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตปะการังเทียมเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายชุมสิทธ์ โรจน์สกุลพานิช 55 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
333,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง016/2555
8 มี.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะฟักไข่ปลาแบบครึ่งจมครึ่งลอย
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง017/2555
8 มี.ค. 2555
การวิจัยพัฒนาระบบ อะควาโปนิคสำหรับบำบัดน้ำเสียในระบบเลี้ยงปลาดุกลูกผสมแบบใช้น้ำหมุนเวียน
หัวหน้าโครงการ : รศ.อุธร ฤทธิลึก 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
281,300.00
แล้วเสร็จ
17
ง018/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อผลผลิตของเฟิร์นผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
241,300.00
แล้วเสร็จ
18
ง019/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
313,100.00
แล้วเสร็จ
19
ง021/2555
9 มี.ค. 2555
การสร้างเครื่องย่อยผักตบชวาโดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
153,700.00
แล้วเสร็จ
20
ง022/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องทำปุ๋ยหมักอัดเม็ดจากการใช้น้ำส้ม ควันไม้เป็นส่วนผสมเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
247,700.00
แล้วเสร็จ
21
ง023/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะ Freeze dried ในสภาวะควบคุม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
277,000.00
แล้วเสร็จ
22
ง024/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและระดับโปรตีนของหญ้าขน ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางวรพิศ พัฒนพานิช 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
95,900.00
แล้วเสร็จ
23
ง025/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้าเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
236,000.00
แล้วเสร็จ
24
ง026/2555
9 มี.ค. 2555
การใช้ผลพลอยได้ของ มันสำปะหลังจากการผลิต เอทานอลในอาหารผสมสำเร็จรูปต่อผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
270,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง026/2556
1 มี.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
200,000.00
แล้วเสร็จ
26
ง026/2557
9 มี.ค. 2555
ผลของแซนแทนกัมและ ทรีฮาโรสต่อคุณภาพของไอศครีมมังคุด
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
80,400.00
แล้วเสร็จ
27
ง027/2555
9 มี.ค. 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
260,000.00
แล้วเสร็จ
28
ง028/2555
9 มี.ค. 2555
สารออกฤทธิ์ชีวภาพของ สารสกัดจากพืชสมุนไพร ป่าชายเลนที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
หัวหน้าโครงการ : รศ. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
120,000.00
แล้วเสร็จ
29
ง029/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของ Paclobutrazol ต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 65 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
56,500.00
แล้วเสร็จ
30
ง030/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
100,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง031/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์ซัพพลายเชนการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง : การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง032/2555
9 มี.ค. 2555
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณา อาจณรงค์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
417,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง033/2555
9 มี.ค. 2555
การปรับตัวและการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชน รอบวัดเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมไทย
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 30 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
200,000.00
แล้วเสร็จ
34
ง034/2555
9 มี.ค. 2555
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของบุคคลทุพพลภาพด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
199,700.00
แล้วเสร็จ
35
ง035/2555
1 มี.ค. 2555
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมเศษยางโพลิยูรีเทน
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 65 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
270,000.00
แล้วเสร็จ
36
ง036/2555
9 มี.ค. 2555
ระบบสหกิจออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ศศิวิมล มาแสง 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
305,200.00
แล้วเสร็จ
37
ง037/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
230,000.00
แล้วเสร็จ
38
ง038/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
428,000.00
แล้วเสร็จ
39
ง039/2555
5 มี.ค. 2555
การพัฒนาบัวหลวงสายพันธุ์สำหรับบริโภคเมล็ด
หัวหน้าโครงการ : นายณ นพชัย ชาญศิลป์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
250,900.00
แล้วเสร็จ
40
ง040/2555
12 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลมะเดื่อฝรั่งที่ไม่ได้มาตรฐานการจำหน่ายสด
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
340,000.00
แล้วเสร็จ
41
ง041/2555
9 มี.ค. 2555
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร กุ้งก้ามกรามต้นทุนต่ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
474,900.00
แล้วเสร็จ
42
ง042/2555
12 มี.ค. 2555
ชุดทดลองหาแรงภายในโครงถัก
หัวหน้าโครงการ : นายธเนศ วินิจฉัยกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
133,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง043/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องฉีดซิเมนต์เพสท์ผสมโซเดียม ซิลิเกตเพื่อทำแถบทึบน้ำสำหรับป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
345,000.00
แล้วเสร็จ
44
ง044/2555
30 มี.ค. 2555
บอลลูนขนาดเล็กไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศเพื่อการทำแผนที่ต้นทุนต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษฎา อนันตกาลต์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
1,865,900.00
แล้วเสร็จ
45
ง045/2555
30 มี.ค. 2555
พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คณาธิป จิระสัญญาสกุล 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
33,400.00
แล้วเสร็จ
46
น 01/2555
19 เม.ย. 2554
การศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชา และเกาะสีชังเพื่อพัฒนาการให้บริการ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
47
น 02/2555
24 เม.ย. 2555
ผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวประเภท เอ็น-3 และอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอ ที่มีต่อการเจริญเตบโต การรอดตายและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของลูกปูม้าวัยอ่อน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
48
น 03/2555
30 เม.ย. 2555
การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจิ้งจก
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
49
น 04/2555
30 เม.ย. 2555
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สถาบันการเงินชุมชนประสบความสำเร็จในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
160,000.00
แล้วเสร็จ
50
น 05/2555
2 พ.ย. 2555
การทำบริสุทธ์และการศึกษาลักษณะของแอลฟา -amylase inhibitor จากถั่วเขียว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
117,000.00
แล้วเสร็จ
51
น 06/2555
2 พ.ย. 2555
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรมีผลต่อการผลติถั่วเขียวแบบยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
52
น 07/2555
30 เม.ย. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของชุมชนในโครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางผานิตย์ ถิรพลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
100,000.00
แล้วเสร็จ
53
น 08/2555
2 พ.ค. 2555
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำของผนังอาคารที่ก่อสร้างจากดินโดยใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ Improving the Water Resistance Efficiency of Earth Building Wall by Natural Coating Materials
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
240,000.00
แล้วเสร็จ
54
ผ 19/2554
13 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ผ02/2555
13 ม.ค. 2555
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ที่มีต่อการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ03/2555
13 ม.ค. 2555
การขยายพันธุ์ของหญ้าทะเล Halophila ovalis (R. Brown) Hook. f. โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกตุมา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ033/2555
24 ม.ค. 2555
การควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavusด้วยสารระเหยในกระบวนการผลิต ปุ๋ยหมักจากวัชพืช
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ผ034/2555
24 ม.ค. 2555
ทัศนะของอาจารย์ต่อแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ผ035/2555
24 ม.ค. 2555
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 55%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ036/2555
24 ม.ค. 2555
การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดและสลัดแห้งสมุนไพร
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ037/2555
24 ม.ค. 2555
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์กรและความสำเร็จในการดำเนินงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ผ038/2555
12 ม.ค. 2555
การคัดแยกออสโมโทเลอแรนท์ยีสต์เพื่อการหมักเอทานอลความเข้มข้นสูง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทพร พึ่งสังวร 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ผ039/2555
10 ม.ค. 2555
แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามการรับรู้และ ความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้า
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ผ04/2555
13 ม.ค. 2555
เครื่องฉีดพลาสติกแบบจำลองเพื่อการศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ040/2555
24 ม.ค. 2555
สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน ที่คัดเลือกภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ผ041/2555
25 ม.ค. 2555
ผลของระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีต่อการผลิตอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ LK 95-127
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ042/2555
24 ม.ค. 2555
การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับนักกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ผ043/2555
12 ม.ค. 2555
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งปลาสลิดด้วยอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ผ044/2555
25 ม.ค. 2555
การพัฒนาระบบอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บ ความร้อน
หัวหน้าโครงการ : นางกมลวรรณ จิตจักร 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
46,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ045/2555
13 ม.ค. 2555
การพัฒนาอุปกรณ์และรถช่วยคลอดโค
หัวหน้าโครงการ : ร.ศ. สุชาติ ชัยวรกุล 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ046/2555
24 ม.ค. 2555
การสำรวจการเกิดโรคลำไส้อักเสบติดต่อที่เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัสและโคโรน่าไวรัสในสุนัขที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2555
49,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ผ047/2555
13 ม.ค. 2555
ประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนต่อพยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร และปรสิตภายนอกที่ติดเชื้อตามธรรมชาติในแพะ
หัวหน้าโครงการ : นางยุวดี คงภิรมย์ชื่น 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2555
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ผ048/2555
11 ม.ค. 2555
ศึกษาการออกแบบลักษณะช่องเปิดสำหรับบ้านทาวเฮ้าส์เพื่อการระบายอากาศที่ดี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สาทินี ว่องกี่ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ผ049/2555
25 ม.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพักอาศัย ชุมชนป้อมมหากาฬ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ05/2555
13 ม.ค. 2555
การตรวจสอบความตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุของการประเมินการสอนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณา เฉลิมพรพงศ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ050/2555
24 ม.ค. 2555
การสำรวจโรคไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรสำหรับฝึกนักศึกษาของวิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ผ051/2555
25 ม.ค. 2555
ศึกษาปุ๋ยชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. กิตติมา มันทรานนท์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ผ052/2555
25 ม.ค. 2555
การศึกษาปริมาณดอกคำฝอยและปริมาณกัวร์กัมที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมเชอร์เบทดอกคำฝอย
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ผ053/2555
25 ม.ค. 2555
ประสิทธิผลการบริหารโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายเอกชัย ปริญโญกุล 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ054/2555
25 ม.ค. 2555
กลวิธีการแปลข่าวในเว็บไซต์ของกระทรวง ต่างประเทศจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลิวัลย์ บุญสอน 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
31,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ055/2555
25 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ต่อรางวัล LDI Awards
หัวหน้าโครงการ : นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ผ056/2555
11 ม.ค. 2555
การติดตามพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโลยี โลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง โดยใช้โปรแกรม Moodle
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ผ057/2555
19 ม.ค. 2555
ปัจจัยอิทธิพลของรอยร้าวที่มีผลต่อการใช้อาคารราชการ
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ058/2555
30 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของผู้ใช้ตลาดน้ำบางพลีต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ผ059/2555
30 ม.ค. 2555
การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเครื่องเรือนใช้ในห้องนอนสำหรับผู้พิการทางการ เคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ผ06/2555
10 ม.ค. 2555
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้ำจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 60 % นายวัชระ น้อยคงคา 40 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ผ060/2555
30 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นายทองพูล ทาสีเพ็ชร 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
88
ผ061/2555
30 ม.ค. 2555
แนวทางออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สัญจรบริเวณสถานีบีทีเอสพญาไทและสถานีแอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท
หัวหน้าโครงการ : นายพู่กัน สายด้วง 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
89
ผ062/2555
16 ม.ค. 2555
การศึกษาความสามารถในการควบคุมตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยธิดา รัตนคุณ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ผ063/2555
20 ม.ค. 2555
ผลของการใช้น้ำหวานผลไม้ทดแทนน้ำตาลต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
91
ผ064/2555
27 ม.ค. 2555
เจตคติต่อการตระหนักในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยของบุคลากรผู้สอนและผู้เรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พชรมณ บุญแสน 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
22,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ผ065/2555
27 ม.ค. 2555
พม่าเสียเมือง: การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่า และจริยธรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ฐิติพร สังขรัตน์ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
16,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ066/2554
27 ม.ค. 2555
องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทวัน ศรีปะนะ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
22,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
94
ผ067/2555
27 ม.ค. 2555
อิทธิพลจากการใช้ภาษาไทยของรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
ผ068/2555
25 ม.ค. 2555
การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรักษ์ ห้วยเรไร 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
96
ผ069/2555
27 ม.ค. 2555
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทยาวดี คำพุฒ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
97
ผ07/2555
6 ม.ค. 2555
การผลิตแยมมะเดื่อฝรั่งชนิดน้ำตาลต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นางวรัญญา โนนม่วง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
ผ070/2555
24 ม.ค. 2555
การสลับภาษาผ่านการเรียนที่เน้นกิจกรรม: กรณีศึกษาในห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. คมเดือน โพธิสุวรรณ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
99
ผ071/2555
26 ม.ค. 2555
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงด้านการออกเสียงในภาษาไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์ 70 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
27,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
100
ผ072/2555
28 ธ.ค. 2554
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์:กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาวดี มีนาภา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
101
ผ073/2555
28 ธ.ค. 2554
ผลกระทบของภาษีที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
102
ผ074/2555
28 ธ.ค. 2554
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาไข่ไก่
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
ผ075/2555
30 ม.ค. 2555
การคลังและการกระจายรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ผ076/2555
13 ม.ค. 2555
การวิจัยและการพัฒนาระบบความช่วยเหลือออนไลน์การใช้ภาษา SQLใน MySQL
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ผ077/2555
13 ม.ค. 2555
โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการค้นหาสารสนเทศจากห้องสมุดในระบบเพียร์ทูเพียร์
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักส์ ศุขเขษม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
106
ผ078/2555
28 ธ.ค. 2554
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ป้ญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
39,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ผ079/2555
24 ม.ค. 2555
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ08/2555
10 ม.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่แก้วมังกร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ080/2555
30 ม.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
110
ผ081/2555
23 ม.ค. 2555
สถาบันครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ผ082/2555
30 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริษัท ขนส่งจำกัด
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิตสุภา สาคร 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
112
ผ083/2555
30 ม.ค. 2555
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการงานบริการห้องสมุด : กรณีศึกษา ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรรณวิภา โรจนัย 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
113
ผ084/2555
13 ม.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาระบบช่วยวางแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทียบโอน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
114
ผ085/2555
28 ธ.ค. 2554
ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่อตัวแปรเศรษฐกิจของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
115
ผ086/2555
14 ก.พ. 2555
ศักยภาพการผลิตและบริการของชุมชนต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
116
ผ087/2555
20 ก.พ. 2555
ความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฐธิดา ทองเอี่ยม 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
117
ผ088/2555
17 ก.พ. 2555
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 25%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
118
ผ09/2555
13 ม.ค. 2555
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมระหว่างถ่านไม้เงาะและถ่านกัมมันต์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วราภรณ์ ศรีมูล 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
119
ผ10/2555
13 ม.ค. 2555
ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่ม ต่อปริมาณเชื้อก่อโรคบิดในไส้ตันของไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
120
ผ11/2555
13 ม.ค. 2555
การจำแนกสายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมระหว่างกล้วยไม้เหลืองจันทบูร และเอื้องตอติเล ด้วยเทคนิค RFLP
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
47,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
121
ผ12/2555
13 ต.ค. 2555
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางอัชฌาวรรณ สาหร่าย 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
122
ผ13/2555
13 ต.ค. 2555
พฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านการจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณา อาจณรงค์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
123
ผ14/2555
10 ม.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้และไม่ใช้บริการสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศุภากร สุจริตชัย 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
43,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
124
ผ15/2555
13 ม.ค. 2555
เครื่องเก็บขยะต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
46,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
125
ผ16/2555
10 ม.ค. 2555
การพัฒนาเทคนิคการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ำสกุลกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
126
ผ17/2555
13 ม.ค. 2555
การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของ โรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วยอาหารหมักต่างกันเพื่อการอนุบาล ลูกปลากะรัง
หัวหน้าโครงการ : นางอโนชา กิริยากิจ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
27,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
127
ผ18/2555
13 ม.ค. 2555
ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีต่อความหวานของกล้วยไข่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัตนา ไชยช่วย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
128
ผ20/2555
13 ม.ค. 2555
ผลของการตอนโดยใช้หลักภูมิคุ้มกันวิทยาต่อสมรรถนะการผลิตของสุกรขุนเพศผู้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ21/2555
16 ต.ค. 2555
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
130
ผ22/2554
16 ม.ค. 2555
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
131
ผ23/2555
16 ม.ค. 2555
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากมะขามป้อม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
132
ผ24/2555
4 ต.ค. 2555
ผลของกระบวนการหมักแบบกะและกระบวนการหมักแบบกึ่งกะต่อการผลิตไวน์แดงจากมะเม่า
หัวหน้าโครงการ : นายภานุมาศ บุญผดุง 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
133
ผ25/2555
16 ม.ค. 2555
การศึกษาการอบแห้งมะเดื่อฝรั่งด้วยตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้าและระบบแก๊ส
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรรณพต แก้วสอน 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
134
ผ26/2555
12 ม.ค. 2555
การผลิตพูลลิ่งออยล์ผสมน้ำมันกานพลูเพื่อการยับยั้งแบคทีเรีย
หัวหน้าโครงการ : นายมาโนช รัตนคุณ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
135
ผ27/2555
12 ม.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากแป้งเมล็ดขนุน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
136
ผ28/2555
16 ม.ค. 2555
การใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล
หัวหน้าโครงการ : ดร.อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
137
ผ29/2555
29 ม.ค. 2555
การคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่มีความสามารถในการย่อยสลายคราบน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรรณา วันซวง 30 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
138
ผ30/2555
12 ม.ค. 2555
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของมะม่วงแช่อิ่ม
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 90 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
139
ผ31/2555
12 ม.ค. 2555
การศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของไส้กรอกเห็ดสามอย่าง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
140
ผ32/2555
6 ม.ค. 2555
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนใน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกวรรณ จอมธนวัฒน์ 65 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555   จำนวน 45 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 40 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 5 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 13,390,300.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 13,390,300.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 45 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง001/2555
13 มี.ค. 2555
รูปแบบการอนุบาลลูกปูม้าวัยอ่อนเพื่อลดการตายหมู่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
328,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง002/2555
13 มี.ค. 2555
การวิจัยประสิทธิภาพการ ใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ ใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงลูกโค หย่านม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
360,000.00
แล้วเสร็จ
3
ง003/2555
1 มี.ค. 2555
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์ พนัสนิคม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
210,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง004/2555
1 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพันธุกรรมโดยวิธีการ ทริปเปิลเทสครอสในการผสมข้ามระหว่างแตงไทยกับ แคนตาลูป
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
298,300.00
แล้วเสร็จ
5
ง005/2555
27 ก.พ. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้างข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวครัวเรือน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
325,800.00
แล้วเสร็จ
6
ง006/2555
1 มี.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้นถิ่นชุมชนตลาดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
412,900.00
แล้วเสร็จ
7
ง007/2555
1 มี.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
350,700.00
แล้วเสร็จ
8
ง008/2555
12 มี.ค. 2555
การพัฒนาระบบอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
หัวหน้าโครงการ : นางกมลวรรณ จิตจักร 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
350,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง009/2555
27 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
325,800.00
แล้วเสร็จ
10
ง010/2555
1 มี.ค. 2555
การศึกษาและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูบัวหลวงในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ์ 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
330,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ง012/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงาะแผ่น (กวน) เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมระดับชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
289,500.00
แล้วเสร็จ
12
ง013/2555
1 มี.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง014/2555
9 มี.ค. 2555
การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสำหรับ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง015/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์หาวัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตปะการังเทียมเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายชุมสิทธ์ โรจน์สกุลพานิช 55 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
333,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง016/2555
8 มี.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะฟักไข่ปลาแบบครึ่งจมครึ่งลอย
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง017/2555
8 มี.ค. 2555
การวิจัยพัฒนาระบบ อะควาโปนิคสำหรับบำบัดน้ำเสียในระบบเลี้ยงปลาดุกลูกผสมแบบใช้น้ำหมุนเวียน
หัวหน้าโครงการ : รศ.อุธร ฤทธิลึก 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
281,300.00
แล้วเสร็จ
17
ง018/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อผลผลิตของเฟิร์นผักกูด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
241,300.00
แล้วเสร็จ
18
ง019/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
313,100.00
แล้วเสร็จ
19
ง021/2555
9 มี.ค. 2555
การสร้างเครื่องย่อยผักตบชวาโดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
153,700.00
แล้วเสร็จ
20
ง022/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องทำปุ๋ยหมักอัดเม็ดจากการใช้น้ำส้ม ควันไม้เป็นส่วนผสมเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
247,700.00
แล้วเสร็จ
21
ง023/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะ Freeze dried ในสภาวะควบคุม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
277,000.00
แล้วเสร็จ
22
ง024/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและระดับโปรตีนของหญ้าขน ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางวรพิศ พัฒนพานิช 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
95,900.00
แล้วเสร็จ
23
ง025/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้าเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
236,000.00
แล้วเสร็จ
24
ง026/2555
9 มี.ค. 2555
การใช้ผลพลอยได้ของ มันสำปะหลังจากการผลิต เอทานอลในอาหารผสมสำเร็จรูปต่อผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
270,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง026/2556
1 มี.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
200,000.00
แล้วเสร็จ
26
ง026/2557
9 มี.ค. 2555
ผลของแซนแทนกัมและ ทรีฮาโรสต่อคุณภาพของไอศครีมมังคุด
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
80,400.00
แล้วเสร็จ
27
ง027/2555
9 มี.ค. 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
260,000.00
แล้วเสร็จ
28
ง028/2555
9 มี.ค. 2555
สารออกฤทธิ์ชีวภาพของ สารสกัดจากพืชสมุนไพร ป่าชายเลนที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
หัวหน้าโครงการ : รศ. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
120,000.00
แล้วเสร็จ
29
ง029/2555
9 มี.ค. 2555
ผลของ Paclobutrazol ต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 65 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
56,500.00
แล้วเสร็จ
30
ง030/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
100,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง031/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์ซัพพลายเชนการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง : การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง032/2555
9 มี.ค. 2555
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรรณา อาจณรงค์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
417,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง033/2555
9 มี.ค. 2555
การปรับตัวและการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชน รอบวัดเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมไทย
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 30 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
200,000.00
แล้วเสร็จ
34
ง034/2555
9 มี.ค. 2555
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของบุคคลทุพพลภาพด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
199,700.00
แล้วเสร็จ
35
ง035/2555
1 มี.ค. 2555
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมเศษยางโพลิยูรีเทน
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 65 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
270,000.00
แล้วเสร็จ
36
ง036/2555
9 มี.ค. 2555
ระบบสหกิจออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ศศิวิมล มาแสง 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
305,200.00
แล้วเสร็จ
37
ง037/2555
9 มี.ค. 2555
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
230,000.00
แล้วเสร็จ
38
ง038/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
428,000.00
แล้วเสร็จ
39
ง039/2555
5 มี.ค. 2555
การพัฒนาบัวหลวงสายพันธุ์สำหรับบริโภคเมล็ด
หัวหน้าโครงการ : นายณ นพชัย ชาญศิลป์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
250,900.00
แล้วเสร็จ
40
ง040/2555
12 มี.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลมะเดื่อฝรั่งที่ไม่ได้มาตรฐานการจำหน่ายสด
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
340,000.00
แล้วเสร็จ
41
ง041/2555
9 มี.ค. 2555
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร กุ้งก้ามกรามต้นทุนต่ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
474,900.00
แล้วเสร็จ
42
ง042/2555
12 มี.ค. 2555
ชุดทดลองหาแรงภายในโครงถัก
หัวหน้าโครงการ : นายธเนศ วินิจฉัยกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
133,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง043/2555
9 มี.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องฉีดซิเมนต์เพสท์ผสมโซเดียม ซิลิเกตเพื่อทำแถบทึบน้ำสำหรับป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
345,000.00
แล้วเสร็จ
44
ง044/2555
30 มี.ค. 2555
บอลลูนขนาดเล็กไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศเพื่อการทำแผนที่ต้นทุนต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษฎา อนันตกาลต์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
1,865,900.00
แล้วเสร็จ
45
ง045/2555
30 มี.ค. 2555
พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คณาธิป จิระสัญญาสกุล 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
33,400.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555   จำนวน 87 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 87 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 2,946,500.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 2,946,500.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 19/2554
13 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ผ02/2555
13 ม.ค. 2555
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ที่มีต่อการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ผ03/2555
13 ม.ค. 2555
การขยายพันธุ์ของหญ้าทะเล Halophila ovalis (R. Brown) Hook. f. โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกตุมา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ผ033/2555
24 ม.ค. 2555
การควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavusด้วยสารระเหยในกระบวนการผลิต ปุ๋ยหมักจากวัชพืช
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ผ034/2555
24 ม.ค. 2555
ทัศนะของอาจารย์ต่อแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ผ035/2555
24 ม.ค. 2555
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 55%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ผ036/2555
24 ม.ค. 2555
การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดและสลัดแห้งสมุนไพร
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ผ037/2555
24 ม.ค. 2555
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์กรและความสำเร็จในการดำเนินงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ผ038/2555
12 ม.ค. 2555
การคัดแยกออสโมโทเลอแรนท์ยีสต์เพื่อการหมักเอทานอลความเข้มข้นสูง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทพร พึ่งสังวร 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ผ039/2555
10 ม.ค. 2555
แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามการรับรู้และ ความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้า
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ผ04/2555
13 ม.ค. 2555
เครื่องฉีดพลาสติกแบบจำลองเพื่อการศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ผ040/2555
24 ม.ค. 2555
สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน ที่คัดเลือกภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ผ041/2555
25 ม.ค. 2555
ผลของระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีต่อการผลิตอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ LK 95-127
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ผ042/2555
24 ม.ค. 2555
การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับนักกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ผ043/2555
12 ม.ค. 2555
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งปลาสลิดด้วยอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ผ044/2555
25 ม.ค. 2555
การพัฒนาระบบอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บ ความร้อน
หัวหน้าโครงการ : นางกมลวรรณ จิตจักร 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
46,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ผ045/2555
13 ม.ค. 2555
การพัฒนาอุปกรณ์และรถช่วยคลอดโค
หัวหน้าโครงการ : ร.ศ. สุชาติ ชัยวรกุล 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ผ046/2555
24 ม.ค. 2555
การสำรวจการเกิดโรคลำไส้อักเสบติดต่อที่เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัสและโคโรน่าไวรัสในสุนัขที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2555
49,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ผ047/2555
13 ม.ค. 2555
ประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนต่อพยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร และปรสิตภายนอกที่ติดเชื้อตามธรรมชาติในแพะ
หัวหน้าโครงการ : นางยุวดี คงภิรมย์ชื่น 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2555
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ผ048/2555
11 ม.ค. 2555
ศึกษาการออกแบบลักษณะช่องเปิดสำหรับบ้านทาวเฮ้าส์เพื่อการระบายอากาศที่ดี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สาทินี ว่องกี่ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ผ049/2555
25 ม.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพักอาศัย ชุมชนป้อมมหากาฬ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ผ05/2555
13 ม.ค. 2555
การตรวจสอบความตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุของการประเมินการสอนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณา เฉลิมพรพงศ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ผ050/2555
24 ม.ค. 2555
การสำรวจโรคไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรสำหรับฝึกนักศึกษาของวิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ผ051/2555
25 ม.ค. 2555
ศึกษาปุ๋ยชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. กิตติมา มันทรานนท์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ผ052/2555
25 ม.ค. 2555
การศึกษาปริมาณดอกคำฝอยและปริมาณกัวร์กัมที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมเชอร์เบทดอกคำฝอย
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ผ053/2555
25 ม.ค. 2555
ประสิทธิผลการบริหารโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายเอกชัย ปริญโญกุล 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ผ054/2555
25 ม.ค. 2555
กลวิธีการแปลข่าวในเว็บไซต์ของกระทรวง ต่างประเทศจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลิวัลย์ บุญสอน 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
31,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ผ055/2555
25 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ต่อรางวัล LDI Awards
หัวหน้าโครงการ : นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ผ056/2555
11 ม.ค. 2555
การติดตามพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโลยี โลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง โดยใช้โปรแกรม Moodle
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ผ057/2555
19 ม.ค. 2555
ปัจจัยอิทธิพลของรอยร้าวที่มีผลต่อการใช้อาคารราชการ
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ผ058/2555
30 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของผู้ใช้ตลาดน้ำบางพลีต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ผ059/2555
30 ม.ค. 2555
การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเครื่องเรือนใช้ในห้องนอนสำหรับผู้พิการทางการ เคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ผ06/2555
10 ม.ค. 2555
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้ำจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 60 % นายวัชระ น้อยคงคา 40 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ผ060/2555
30 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นายทองพูล ทาสีเพ็ชร 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ผ061/2555
30 ม.ค. 2555
แนวทางออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สัญจรบริเวณสถานีบีทีเอสพญาไทและสถานีแอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท
หัวหน้าโครงการ : นายพู่กัน สายด้วง 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ผ062/2555
16 ม.ค. 2555
การศึกษาความสามารถในการควบคุมตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยธิดา รัตนคุณ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
34,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
37
ผ063/2555
20 ม.ค. 2555
ผลของการใช้น้ำหวานผลไม้ทดแทนน้ำตาลต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ผ064/2555
27 ม.ค. 2555
เจตคติต่อการตระหนักในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยของบุคลากรผู้สอนและผู้เรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พชรมณ บุญแสน 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
22,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ผ065/2555
27 ม.ค. 2555
พม่าเสียเมือง: การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่า และจริยธรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ฐิติพร สังขรัตน์ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
16,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
40
ผ066/2554
27 ม.ค. 2555
องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทวัน ศรีปะนะ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
22,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ผ067/2555
27 ม.ค. 2555
อิทธิพลจากการใช้ภาษาไทยของรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
42
ผ068/2555
25 ม.ค. 2555
การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรักษ์ ห้วยเรไร 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ผ069/2555
27 ม.ค. 2555
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทยาวดี คำพุฒ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ผ07/2555
6 ม.ค. 2555
การผลิตแยมมะเดื่อฝรั่งชนิดน้ำตาลต่ำ
หัวหน้าโครงการ : นางวรัญญา โนนม่วง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ผ070/2555
24 ม.ค. 2555
การสลับภาษาผ่านการเรียนที่เน้นกิจกรรม: กรณีศึกษาในห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. คมเดือน โพธิสุวรรณ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ผ071/2555
26 ม.ค. 2555
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงด้านการออกเสียงในภาษาไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์ 70 %
คณะศิลปศาสตร์
2555
27,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ผ072/2555
28 ธ.ค. 2554
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์:กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาวดี มีนาภา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ผ073/2555
28 ธ.ค. 2554
ผลกระทบของภาษีที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ผ074/2555
28 ธ.ค. 2554
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาไข่ไก่
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ผ075/2555
30 ม.ค. 2555
การคลังและการกระจายรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ผ076/2555
13 ม.ค. 2555
การวิจัยและการพัฒนาระบบความช่วยเหลือออนไลน์การใช้ภาษา SQLใน MySQL
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ผ077/2555
13 ม.ค. 2555
โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการค้นหาสารสนเทศจากห้องสมุดในระบบเพียร์ทูเพียร์
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักส์ ศุขเขษม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
53
ผ078/2555
28 ธ.ค. 2554
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ป้ญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
39,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ผ079/2555
24 ม.ค. 2555
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ผ08/2555
10 ม.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่แก้วมังกร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ080/2555
30 ม.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ081/2555
23 ม.ค. 2555
สถาบันครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ผ082/2555
30 ม.ค. 2555
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริษัท ขนส่งจำกัด
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิตสุภา สาคร 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ผ083/2555
30 ม.ค. 2555
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการงานบริการห้องสมุด : กรณีศึกษา ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรรณวิภา โรจนัย 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ084/2555
13 ม.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาระบบช่วยวางแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทียบโอน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
33,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ085/2555
28 ธ.ค. 2554
ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่อตัวแปรเศรษฐกิจของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ผ086/2555
14 ก.พ. 2555
ศักยภาพการผลิตและบริการของชุมชนต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ผ087/2555
20 ก.พ. 2555
ความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฐธิดา ทองเอี่ยม 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ผ088/2555
17 ก.พ. 2555
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 25%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ09/2555
13 ม.ค. 2555
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมระหว่างถ่านไม้เงาะและถ่านกัมมันต์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วราภรณ์ ศรีมูล 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ผ10/2555
13 ม.ค. 2555
ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่ม ต่อปริมาณเชื้อก่อโรคบิดในไส้ตันของไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ11/2555
13 ม.ค. 2555
การจำแนกสายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมระหว่างกล้วยไม้เหลืองจันทบูร และเอื้องตอติเล ด้วยเทคนิค RFLP
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
47,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ผ12/2555
13 ต.ค. 2555
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางอัชฌาวรรณ สาหร่าย 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ผ13/2555
13 ต.ค. 2555
พฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านการจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณา อาจณรงค์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ14/2555
10 ม.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้และไม่ใช้บริการสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศุภากร สุจริตชัย 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
43,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ15/2555
13 ม.ค. 2555
เครื่องเก็บขยะต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
46,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ผ16/2555
10 ม.ค. 2555
การพัฒนาเทคนิคการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ำสกุลกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ผ17/2555
13 ม.ค. 2555
การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของ โรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วยอาหารหมักต่างกันเพื่อการอนุบาล ลูกปลากะรัง
หัวหน้าโครงการ : นางอโนชา กิริยากิจ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
27,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ผ18/2555
13 ม.ค. 2555
ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีต่อความหวานของกล้วยไข่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัตนา ไชยช่วย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ20/2555
13 ม.ค. 2555
ผลของการตอนโดยใช้หลักภูมิคุ้มกันวิทยาต่อสมรรถนะการผลิตของสุกรขุนเพศผู้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ21/2555
16 ต.ค. 2555
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ผ22/2554
16 ม.ค. 2555
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ผ23/2555
16 ม.ค. 2555
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากมะขามป้อม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ผ24/2555
4 ต.ค. 2555
ผลของกระบวนการหมักแบบกะและกระบวนการหมักแบบกึ่งกะต่อการผลิตไวน์แดงจากมะเม่า
หัวหน้าโครงการ : นายภานุมาศ บุญผดุง 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ25/2555
16 ม.ค. 2555
การศึกษาการอบแห้งมะเดื่อฝรั่งด้วยตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้าและระบบแก๊ส
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรรณพต แก้วสอน 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ26/2555
12 ม.ค. 2555
การผลิตพูลลิ่งออยล์ผสมน้ำมันกานพลูเพื่อการยับยั้งแบคทีเรีย
หัวหน้าโครงการ : นายมาโนช รัตนคุณ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ผ27/2555
12 ม.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากแป้งเมล็ดขนุน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ผ28/2555
16 ม.ค. 2555
การใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล
หัวหน้าโครงการ : ดร.อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ29/2555
29 ม.ค. 2555
การคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่มีความสามารถในการย่อยสลายคราบน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรรณา วันซวง 30 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ผ30/2555
12 ม.ค. 2555
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของมะม่วงแช่อิ่ม
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 90 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ผ31/2555
12 ม.ค. 2555
การศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของไส้กรอกเห็ดสามอย่าง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ผ32/2555
6 ม.ค. 2555
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนใน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกวรรณ จอมธนวัฒน์ 65 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2555   จำนวน 8 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 8 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 1,487,000.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 1,487,000.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
น 01/2555
19 เม.ย. 2554
การศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชา และเกาะสีชังเพื่อพัฒนาการให้บริการ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
2
น 02/2555
24 เม.ย. 2555
ผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวประเภท เอ็น-3 และอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอ ที่มีต่อการเจริญเตบโต การรอดตายและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของลูกปูม้าวัยอ่อน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
300,000.00
แล้วเสร็จ
3
น 03/2555
30 เม.ย. 2555
การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจิ้งจก
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
4
น 04/2555
30 เม.ย. 2555
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สถาบันการเงินชุมชนประสบความสำเร็จในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี
คณะเทคโนโลยีสังคม
2555
160,000.00
แล้วเสร็จ
5
น 05/2555
2 พ.ย. 2555
การทำบริสุทธ์และการศึกษาลักษณะของแอลฟา -amylase inhibitor จากถั่วเขียว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555
117,000.00
แล้วเสร็จ
6
น 06/2555
2 พ.ย. 2555
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรมีผลต่อการผลติถั่วเขียวแบบยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. กิตติมา มันทรานนท์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2555
190,000.00
แล้วเสร็จ
7
น 07/2555
30 เม.ย. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของชุมชนในโครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางผานิตย์ ถิรพลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555
100,000.00
แล้วเสร็จ
8
น 08/2555
2 พ.ค. 2555
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำของผนังอาคารที่ก่อสร้างจากดินโดยใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ Improving the Water Resistance Efficiency of Earth Building Wall by Natural Coating Materials
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2555
240,000.00
แล้วเสร็จ