Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2556   จำนวน 144 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 107 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 37 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 19,832,900.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 19,832,900.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง 01/2556
1 ต.ค. 2555
การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
208,900.00
แล้วเสร็จ
2
ง 02/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมระหว่างแตงไทย (var. conomon) กับแคนตาลูป(var. cantalupensis)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
292,100.00
แล้วเสร็จ
3
ง 03/2556
12 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
370,500.00
แล้วเสร็จ
4
ง 04/2556
12 ต.ค. 2555
การประเมินคุณภาพการสีของข้าวโดยใช้เทคนิคNIR
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
349,700.00
แล้วเสร็จ
5
ง 05/2556
1 ต.ค. 2555
การแทนที่น้ำมันปลาและน้ำมันพืชในอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยทรอสโทไคตริดส์ ในสัดส่วนโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
414,600.00
แล้วเสร็จ
6
ง 06/2556
1 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าข้าวชนิดใช้กล้าล้างรากติดรถไถเดินตามขนาดเล็กในการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
353,100.00
แล้วเสร็จ
7
ง 07/2556
10 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
356,300.00
แล้วเสร็จ
8
ง 08/2556
10 ต.ค. 2555
การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
465,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง 09/2556
15 ต.ค. 2555
เส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
480,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง 10/2556
15 ต.ค. 2555
พฤติกรรมแรงเค้น ความเครียดและการรับกำลังของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
510,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ง 11/2556
8 ต.ค. 2555
การผลิตบล็อกประสานจากฝุ่นหินปูนโรงโม่
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
235,100.00
แล้วเสร็จ
12
ง 12/2556
11 ต.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องมือทดสอบตาข่ายการไหลของน้ำในดิน
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
379,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ง 13/2556
18 พ.ย. 2555
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
421,700.00
แล้วเสร็จ
14
ง 14/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนแกลง  จังหวัดระยอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
487,100.00
แล้วเสร็จ
15
ง 15/2556
8 ต.ค. 2555
การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
496,100.00
แล้วเสร็จ
16
ง 16/2556
10 ม.ค. 2555
การผลิตและการเก็บรักษาไฮเปอร์อิมมูนซีรัมต่อเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข
หัวหน้าโครงการ : นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
122,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง 17/2556
12 ต.ค. 2555
พัฒนาเครื่องลดความชื้นหมากเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
200,300.00
แล้วเสร็จ
18
ง 19/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบ้านเรือนไทย เพื่อสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื่น ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
238,900.00
แล้วเสร็จ
19
ง 20/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาความเหมาะสมของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคารสาธารณะเพื่อการออกแบบสำหรับมวลชน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
197,100.00
แล้วเสร็จ
20
ง 21/2556
1 ต.ค. 2555
การจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรที่จำเพาะต่อเชื้อที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอริเมอเรสและวิธีฮีเมกกลูติเนชันอินฮิบิชัน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤทัย ศรีทะ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
404,500.00
แล้วเสร็จ
21
ง 23/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมใยมะพร้าวและสารทนไฟ
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
187,800.00
แล้วเสร็จ
22
ง 24/2556
1 ต.ค. 2555
การคัดแยก และจำแนกเชื้อ ไซโมโมแนส โมบิลิส Zymomonas mobilis ทนร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการหมักเอทานอนอุณหภูมิสูง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 35%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
499,500.00
แล้วเสร็จ
23
ง 25/2556
1 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพืชอินทรีย์อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในภาคตะวันออกของไทย
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
420,800.00
แล้วเสร็จ
24
ง 26/2556
10 ต.ค. 2555
การพัฒนาแบบจำลองการท่องเที่ยวด้วยหลัก 7 ความถูกต้อง ด้านโลจิสติกส์ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
182,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ง 28/2556
1 ต.ค. 2555
การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงในการควบคุมเพศปลาหมอไทยและปลานิล
หัวหน้าโครงการ : ดร. อโนชา กิริยากิจ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
252,300.00
แล้วเสร็จ
26
ง 30/2556
1 ต.ค. 2555
การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพ และการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
291,500.00
แล้วเสร็จ
27
ง 32/2556
1 ต.ค. 2555
การลดค่าระเหยน้ำและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชมพู่สามรส
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
244,800.00
แล้วเสร็จ
28
ง 33/2556
11 ต.ค. 2555
การศึกษาสภาวะการเก็บขมิ้นชันที่เหมาะสมเพื่อผลิตยาสมุนไพรแก่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
265,600.00
แล้วเสร็จ
29
ง 34/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
366,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง 35/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
281,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 36/2556
15 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้ศิลปะไทยในงานออกแบบเครื่องเรือน
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
279,100.00
แล้วเสร็จ
32
ง 37./2556
10 ต.ค. 2555
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางขา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
189,700.00
แล้วเสร็จ
33
ง 37/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของไคโตซานและไมคอร์ไรซ่าที่มีต่อสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata)      
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
118,200.00
แล้วเสร็จ
34
ง 39/2556
1 ต.ค. 2555
การผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองคุณภาพจากโพรไบโอติกที่คัดเลือก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
331,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง 40/2556
10 ม.ค. 2555
การเพาะสปอร์และการผลิตกล้าเฟิร์นต้นในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
208,200.00
แล้วเสร็จ
36
ง 41/2556
12 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ความผันผวนทางการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
170,100.00
แล้วเสร็จ
37
ง 42/2556
1 ต.ค. 2555
ผลการต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้ในหมูบดปรุงสุก  
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปราณี มีศิริสุข 90%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
180,600.00
แล้วเสร็จ
38
ง 43/2556
1 ต.ค. 2555
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
360,100.00
แล้วเสร็จ
39
ง22/2556
31 ต.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylisretusa (L.) Blume)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
218,100.00
แล้วเสร็จ
40
ง27/2556
31 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องงอก ผสมแป้งมันสำปะหลังและแป้งลูกเดือย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
226,900.00
แล้วเสร็จ
41
ง29/2556
31 ต.ค. 2555
เครื่องแยกปาล์มน้ำมันออกจากทะลาย
หัวหน้าโครงการ : นายสามารถ ศรีประเทือง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
254,300.00
แล้วเสร็จ
42
ง31/2556
31 ต.ค. 2555
การอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
286,000.00
แล้วเสร็จ
43
น 01/2556
11 ก.ย. 2556
เครื่องขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
2,140,000.00
แล้วเสร็จ
44
น 02/2556
10 ต.ค. 2555
การตอบสนองของปูม้าต่อสารเมทิลฟานิโซเอท
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
229,000.00
แล้วเสร็จ
45
น 03/2556
11 ม.ค. 2556
การศึกษาบ้านและหมู่บ้านของชาวณัฮกุร จังหวัดชัยภูมิThe Studies of House and Villages of the Nyah Kur in Chaiyaphum
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
445,000.00
แล้วเสร็จ
46
น 04/2556
8 ม.ค. 2556
การพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์เรียนศิลปะสำหรับเด็กสมาธิสั้นโดยการบูรณาการปัญญาท้องถิ่นด้านของเล่นพื้นบ้าน
หัวหน้าโครงการ : นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช 60 %*
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
378,000.00
แล้วเสร็จ
47
น 05/2556
11 ม.ค. 2556
ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำบางพระ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัชดา ไชยเจริญ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
157,000.00
แล้วเสร็จ
48
น01/2556
10 ต.ค. 2555
การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อใช้เลี้ยง โคนมสาว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
264,000.00
แล้วเสร็จ
49
ผ 001/2556
10 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
68,000.00
แล้วเสร็จ
50
ผ 002/2556
10 ต.ค. 2555
แนวทางการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2556
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
51
ผ 003/2556
10 ต.ค. 2556
ผลของปริมาตรน้ำต่ออัตราการรอดตายของลูกปูม้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 80% *นายสนธยา มณีรัตน์ 10% *คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ผ 004/2556
1 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 60 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
48,000.00
แล้วเสร็จ
53
ผ 005/2556
15 ต.ค. 2555
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาสู่สากลและการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 60 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ผ 006/2556
1 ต.ค. 2555
ระบบการจัดการเงินเดือนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาองค์กร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ 70%
กองบริหารงานบุคคล
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ผ 007/2556
1 ต.ค. 2555
แนวทางการจัดการสวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ 100 %
กองบริหารงานบุคคล
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ 008/2556
1 ต.ค. 2555
อิทธิพลของการทำ seed priming ต่อความงอกของเมล็ดและการพัฒนาของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino)
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
57
ผ 009/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 50% *คณะเกษตรศาตร์ ฯ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
58
ผ 010/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ผ 011/2556
15 ต.ค. 2555
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการชลศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรสุดา โพธิ์ศรี 65%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ 012/2556
15 ต.ค. 2555
พารามิเตอร์กำลังเฉือนของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ 013/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาการปลูกหญ้านวลน้อยบนแผ่นใยมะพร้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สัจจา ก้อนพรหม 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
62
ผ 014/2556
15 ต.ค. 2555
การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยคลอเรลลาสำหรับเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
63
ผ 015/2556
15 ต.ค. 2555
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้ำนางฟ้าไทยด้วยน้ำมันปลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกษมโชติช่วง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
64
ผ 016/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพักอาศัย ชุมชนท่าน้ำสามเสน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
65
ผ 017/2556
1 ต.ค. 2555
แนวทางออกแบบเพื่อประสานระบบทางสัญจรจักรยาน ถนนพญาไท
หัวหน้าโครงการ : นายพู่กัน สายด้วง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ผ 018/2556
8 ต.ค. 2555
การจัดทำฐานข้อมูลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
67
ผ 019/2556
8 ต.ค. 2555
การพัฒนาอิฐดินน้ำหนักเบาจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติเพื่อสร้างวัสดุทางเลือกสำหรับผนังอาคาร
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
68
ผ 020/2556
10 ม.ค. 2555
ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบไม่แสดงอาการ และแบบเรื้อรังจากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
69
ผ 021/2556
1 ต.ค. 2555
สภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าของสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในตำบลบางพระ โดยวิธี ELISA
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤทัย ศรีทะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
70
ผ 022/2556
1 ต.ค. 2555
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส ในนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 23 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
71
ผ 023/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของใบย่านางต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดสุนัข
หัวหน้าโครงการ : นายอธิคม ชินอ่อน 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
36,200.00
แล้วเสร็จ
72
ผ 024/2556
1 ต.ค. 2555
ชนิดของเชื้อราในอาหารเม็ดสุนัขที่นำมาแบ่งบรรจุใหม่เพื่อขายปลีกในร้านอาหารสัตว์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
73
ผ 026/2556
8 ต.ค. 2555
การสร้างสื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำหรับวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ผ 027/2556
9 ต.ค. 2555
ศึกษาความน่าสบายสาหรับห้องเรียนเขียนแบบตึกสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ 028/2556
1 ต.ค. 2555
ชนิดอาหารเม็ดในท้องตลาดต่อการเป็นนิ่วในแมวเพศผู้
หัวหน้าโครงการ : นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 100 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
76
ผ 029/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาลี น้อยไร่ภูมิ 45 %คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
77
ผ 030/2556
10 ต.ค. 2555
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
78
ผ 031/2556
8 ต.ค. 2555
ผลของการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบพ้องเสียงที่มีต่อความจำของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
79
ผ 032/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
80
ผ 033/2556
4 ต.ค. 2555
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
81
ผ 034/2556
1 ต.ค. 2559
การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
82
ผ 035/2556
1 ต.ค. 2559
โครงการย่อยที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยของบุคลากร มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี (โครงการชุดอยู่ที่สวพ.)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัสนันทน์ บุญปาล 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
34,000.00
แล้วเสร็จ
83
ผ 051/2556
10 ต.ค. 2555
การใช้ฟังก์ชันเกาส์เซียนตัดปลายเป็นฟังก์ชันฐานสำหรับการหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นด้วยวิธีเมชเลส
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกพร ลิ้มพรวิกุล 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
10,000.00
แล้วเสร็จ
84
ผ 052/2555
10 ต.ค. 2555
แนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสำหรับผู้พิการทางขาตั้งแต่ท่อนล่างลงไป
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มธุรส ชาวไร่ปราณ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
85
ผ 052/2556
1 ต.ค. 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
86
ผ 053/2556
4 ต.ค. 2555
ศักยภาพของมายคอร์ไรซาในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
10,000.00
แล้วเสร็จ
87
ผ 057/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียด
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
88
ผ 058/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้กรอบรูปพลาสติกนำเข้าเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
89
ผ 059/2556
10 ต.ค. 2555
การออกแบบเก้าอี้พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร:กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
90
ผ 060/2556
8 ต.ค. 2555
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้ส่งออกอาหารไทย
หัวหน้าโครงการ : นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
91
ผ 061/2556
1 ต.ค. 2555
การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกอุยสำหรับการแช่แข็งและผสมเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ผ 063/2556
1 ต.ค. 2555
การแยก และการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ 064/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาดา ชอบทำดี 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
27,000.00
แล้วเสร็จ
94
ผ 065/2556
12 ต.ค. 2555
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางพัฒนาพร เทียมเมือง 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
95
ผ 066/2556
15 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้บทขยายกริยาภาษาจีนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลิน หัตถกิจธาตรี 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
96
ผ 067/2556
11 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์รูปแบบของภาษาในตัวอย่างจดหมายสมัครงานทางเวปไซต์ออนไลน์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลิวัลย์ บุญสอน 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
97
ผ 068/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษีต่อการลงทุนในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
ผ 069/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ:กรณีศึกษาข้าว
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
99
ผ 070/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร. ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
100
ผ 071/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในด่านศุลกากรมุกดาหาร
หัวหน้าโครงการ : นายวิญญู ปรอยกระโทก 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
34,000.00
แล้วเสร็จ
101
ผ 072/2556
1 ต.ค. 2555
ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นาย พิเชษฐ์ มาเร็ว 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
102
ผ 073/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
103
ผ 074/2556
15 ต.ค. 2555
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาวดี มีนาภา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ผ 075/2556
12 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ผ 076/2556
15 ต.ค. 2555
ผลของการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อราคาสินค้าเกษตรไทย กรณีศึกษา: ข้าวขาว5%
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
106
ผ 077/2556
12 ต.ค. 2555
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วีริยา สุภาณิชย์ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
107
ผ 078/2556
15 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ผลการสร้างปริมาณการค้าและการหันเหทิศทางการค้าจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์ 40%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ 079/2556
1 ต.ค. 2555
ตัวแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายรัฐ บุรีรัตน์ 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ 080/2556
15 ต.ค. 2555
รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
38,000.00
แล้วเสร็จ
110
ผ 081/2556
15 ต.ค. 2555
แนวทางการจัดการคุณภาพโดยรวมของการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิระพร เนตรนุช 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
111
ผ 082/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ m-Learning สำหรับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ 80%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
112
ผ 083/2556
15 ต.ค. 2555
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ กรณีศึกษาผู้ประกอบการเรือ ข้ามฟากท่าเรือเภตรา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัฐยา พรหมหิตาทร 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
6,000.00
แล้วเสร็จ
113
ผ 084/2556
15 ต.ค. 2555
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
114
ผ 085/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าโครงการ : นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
115
ผ 092/2556
10 ม.ค. 2555
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศรีวารี สุจริตชัย 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
36,000.00
แล้วเสร็จ
116
ผ 093/2556
10 ม.ค. 2555
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิภัทร หนูยอด 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
117
ผ 094/2556
1 ต.ค. 2556
ภาพลักษณ์ขององค์กร และความคาดหวังของชุมชนโดยรอบที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
118
ผ 098/2556
10 ม.ค. 2555
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
119
ผ 099/2556
1 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
120
ผ 100/2556
15 ต.ค. 2555
การลดการเกิดสีน้ำตาลของหัวไซโป๊ว
หัวหน้าโครงการ : นางตวงสิริ สยมภาค 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
121
ผ 101/2556
12 ต.ค. 2555
การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
122
ผ 102/2556
1 ต.ค. 2555
ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์แม่โคนม ในฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านบึง
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
109,200.00
แล้วเสร็จ
123
ผ 104/2556
15 ต.ค. 2555
ผลการเสริมทองแดงและไอโอดีนในอาหารที่ประกอบด้วยกากมัสตาร์ดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ฮอร์โมนไธรอยด์ และคุณภาพซากของไก่กระทง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
124
ผ 105/2556
11 ต.ค. 2555
ผลของการใช้กากมันสำปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อขุน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
49,000.00
แล้วเสร็จ
125
ผ 106/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาแหล่งวัสดุเหลือใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ร.ศ. สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
126
ผ 107/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาวิธีที่รวดเร็วในการตรวจโรคลำไส้อักเสบพาร์โวไวรัสในสุนัขด้วยวิธี Loop-mediated isothermal amplification method (LAMP)
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 35 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
127
ผ 108/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังสดโดยใช้เอนไซม์ผสม
หัวหน้าโครงการ : นายมนตรี เรืองสิงห์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
128
ผ 109/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตซินไบโอติก
หัวหน้าโครงการ : ดร. นันทพร พึ่งสังวร 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ 110/2556
1 ต.ค. 2555
การผลิตน้ำส้มข้าวพื้นบ้านด้วย Acetobacter aceti ที่ถูกห่อหุ้ม
หัวหน้าโครงการ : ดร. นันทพร พึ่งสังวร 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
130
ผ 111/2556
1 ต.ค. 2555
การประเมินการต้านออกซิเดชันของดอกเล็บมือนางในแพตตี้หมู
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
131
ผ 112/2556
10 ม.ค. 2555
การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม “คนจันท์ชันโรง”
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
132
ผ 113/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภูวดล บัวบางพลู 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
133
ผ 114/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาผลกระทบการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
134
ผ 115/2556
8 ต.ค. 2555
การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมรรศนา อุ่นทะอ่อน 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
135
ผ 116/2556
15 ต.ค. 2555
ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พณีพรรณ วงค์เป็ง 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
136
ผ 117/2556
15 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่างบรรจุกระป๋อง
หัวหน้าโครงการ : นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
137
ผ 118/2556
15 ต.ค. 2555
รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน๊ตที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
138
ผ 119/2556
26 ต.ค. 2555
ระบบการตรวจประเมินโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางพัชรัตน์ รัตนนันทนาถ 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
139
ผ 122/2556
8 ต.ค. 2555
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 55 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
140
ผ 123/2556
8 ต.ค. 2555
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางวรฤทัย เริงฮัง 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
24,000.00
แล้วเสร็จ
141
ผ 124/2556
1 ต.ค. 2555
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
142
ผ 125/2556
10 ต.ค. 2555
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วีรวรรณ ธานี 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
143
ผ 126/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาระดับปริญาตรี ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กุลธิดา มะลิซ้อน 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
144
ผ001/2555
1 ต.ค. 2554
การพัฒนาเครื่องคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องสำหรับเครื่องสีข้าวชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556   จำนวน 43 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 36 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 7 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 12,908,700.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 12,908,700.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 43 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง 01/2556
1 ต.ค. 2555
การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
208,900.00
แล้วเสร็จ
2
ง 02/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมระหว่างแตงไทย (var. conomon) กับแคนตาลูป(var. cantalupensis)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
292,100.00
แล้วเสร็จ
3
ง 03/2556
12 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
370,500.00
แล้วเสร็จ
4
ง 04/2556
12 ต.ค. 2555
การประเมินคุณภาพการสีของข้าวโดยใช้เทคนิคNIR
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
349,700.00
แล้วเสร็จ
5
ง 05/2556
1 ต.ค. 2555
การแทนที่น้ำมันปลาและน้ำมันพืชในอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยทรอสโทไคตริดส์ ในสัดส่วนโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
414,600.00
แล้วเสร็จ
6
ง 06/2556
1 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าข้าวชนิดใช้กล้าล้างรากติดรถไถเดินตามขนาดเล็กในการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
353,100.00
แล้วเสร็จ
7
ง 07/2556
10 ต.ค. 2555
การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
356,300.00
แล้วเสร็จ
8
ง 08/2556
10 ต.ค. 2555
การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
465,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง 09/2556
15 ต.ค. 2555
เส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
480,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง 10/2556
15 ต.ค. 2555
พฤติกรรมแรงเค้น ความเครียดและการรับกำลังของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
510,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ง 11/2556
8 ต.ค. 2555
การผลิตบล็อกประสานจากฝุ่นหินปูนโรงโม่
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
235,100.00
แล้วเสร็จ
12
ง 12/2556
11 ต.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องมือทดสอบตาข่ายการไหลของน้ำในดิน
หัวหน้าโครงการ : นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
379,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ง 13/2556
18 พ.ย. 2555
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
421,700.00
แล้วเสร็จ
14
ง 14/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนแกลง  จังหวัดระยอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
487,100.00
แล้วเสร็จ
15
ง 15/2556
8 ต.ค. 2555
การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
496,100.00
แล้วเสร็จ
16
ง 16/2556
10 ม.ค. 2555
การผลิตและการเก็บรักษาไฮเปอร์อิมมูนซีรัมต่อเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข
หัวหน้าโครงการ : นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
122,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง 17/2556
12 ต.ค. 2555
พัฒนาเครื่องลดความชื้นหมากเพื่อวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
200,300.00
แล้วเสร็จ
18
ง 19/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบ้านเรือนไทย เพื่อสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื่น ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
238,900.00
แล้วเสร็จ
19
ง 20/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาความเหมาะสมของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคารสาธารณะเพื่อการออกแบบสำหรับมวลชน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
197,100.00
แล้วเสร็จ
20
ง 21/2556
1 ต.ค. 2555
การจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรที่จำเพาะต่อเชื้อที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอริเมอเรสและวิธีฮีเมกกลูติเนชันอินฮิบิชัน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤทัย ศรีทะ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
404,500.00
แล้วเสร็จ
21
ง 23/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมใยมะพร้าวและสารทนไฟ
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
187,800.00
แล้วเสร็จ
22
ง 24/2556
1 ต.ค. 2555
การคัดแยก และจำแนกเชื้อ ไซโมโมแนส โมบิลิส Zymomonas mobilis ทนร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการหมักเอทานอนอุณหภูมิสูง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 35%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
499,500.00
แล้วเสร็จ
23
ง 25/2556
1 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพืชอินทรีย์อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในภาคตะวันออกของไทย
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
420,800.00
แล้วเสร็จ
24
ง 26/2556
10 ต.ค. 2555
การพัฒนาแบบจำลองการท่องเที่ยวด้วยหลัก 7 ความถูกต้อง ด้านโลจิสติกส์ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
182,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ง 28/2556
1 ต.ค. 2555
การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงในการควบคุมเพศปลาหมอไทยและปลานิล
หัวหน้าโครงการ : ดร. อโนชา กิริยากิจ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
252,300.00
แล้วเสร็จ
26
ง 30/2556
1 ต.ค. 2555
การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพ และการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
291,500.00
แล้วเสร็จ
27
ง 32/2556
1 ต.ค. 2555
การลดค่าระเหยน้ำและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชมพู่สามรส
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
244,800.00
แล้วเสร็จ
28
ง 33/2556
11 ต.ค. 2555
การศึกษาสภาวะการเก็บขมิ้นชันที่เหมาะสมเพื่อผลิตยาสมุนไพรแก่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
265,600.00
แล้วเสร็จ
29
ง 34/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
366,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง 35/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
281,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 36/2556
15 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้ศิลปะไทยในงานออกแบบเครื่องเรือน
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
279,100.00
แล้วเสร็จ
32
ง 37./2556
10 ต.ค. 2555
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางขา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
189,700.00
แล้วเสร็จ
33
ง 37/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของไคโตซานและไมคอร์ไรซ่าที่มีต่อสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata)      
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
118,200.00
แล้วเสร็จ
34
ง 39/2556
1 ต.ค. 2555
การผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองคุณภาพจากโพรไบโอติกที่คัดเลือก
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
331,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง 40/2556
10 ม.ค. 2555
การเพาะสปอร์และการผลิตกล้าเฟิร์นต้นในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
208,200.00
แล้วเสร็จ
36
ง 41/2556
12 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ความผันผวนทางการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
170,100.00
แล้วเสร็จ
37
ง 42/2556
1 ต.ค. 2555
ผลการต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้ในหมูบดปรุงสุก  
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปราณี มีศิริสุข 90%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
180,600.00
แล้วเสร็จ
38
ง 43/2556
1 ต.ค. 2555
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
360,100.00
แล้วเสร็จ
39
ง22/2556
31 ต.ค. 2555
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylisretusa (L.) Blume)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
218,100.00
แล้วเสร็จ
40
ง27/2556
31 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องงอก ผสมแป้งมันสำปะหลังและแป้งลูกเดือย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
226,900.00
แล้วเสร็จ
41
ง29/2556
31 ต.ค. 2555
เครื่องแยกปาล์มน้ำมันออกจากทะลาย
หัวหน้าโครงการ : นายสามารถ ศรีประเทือง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
254,300.00
แล้วเสร็จ
42
ง31/2556
31 ต.ค. 2555
การอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2556
286,000.00
แล้วเสร็จ
43
ผ 102/2556
1 ต.ค. 2555
ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์แม่โคนม ในฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านบึง
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
109,200.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556   จำนวน 95 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 65 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 30 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 3,311,200.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 3,311,200.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 001/2556
10 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
68,000.00
แล้วเสร็จ
2
ผ 002/2556
10 ต.ค. 2555
แนวทางการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2556
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
3
ผ 003/2556
10 ต.ค. 2556
ผลของปริมาตรน้ำต่ออัตราการรอดตายของลูกปูม้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 80% *นายสนธยา มณีรัตน์ 10% *คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ผ 004/2556
1 ต.ค. 2555
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 60 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
48,000.00
แล้วเสร็จ
5
ผ 005/2556
15 ต.ค. 2555
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาสู่สากลและการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 60 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ผ 006/2556
1 ต.ค. 2555
ระบบการจัดการเงินเดือนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาองค์กร
หัวหน้าโครงการ : น.ส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ 70%
กองบริหารงานบุคคล
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ผ 007/2556
1 ต.ค. 2555
แนวทางการจัดการสวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ 100 %
กองบริหารงานบุคคล
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ผ 008/2556
1 ต.ค. 2555
อิทธิพลของการทำ seed priming ต่อความงอกของเมล็ดและการพัฒนาของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino)
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
9
ผ 009/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 50% *คณะเกษตรศาตร์ ฯ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
10
ผ 010/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ผ 011/2556
15 ต.ค. 2555
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการชลศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรสุดา โพธิ์ศรี 65%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ผ 012/2556
15 ต.ค. 2555
พารามิเตอร์กำลังเฉือนของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ผ 013/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาการปลูกหญ้านวลน้อยบนแผ่นใยมะพร้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สัจจา ก้อนพรหม 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
14
ผ 014/2556
15 ต.ค. 2555
การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยคลอเรลลาสำหรับเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
15
ผ 015/2556
15 ต.ค. 2555
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้ำนางฟ้าไทยด้วยน้ำมันปลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชนัดดา เกษมโชติช่วง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
16
ผ 016/2556
1 ต.ค. 2555
รูปแบบสถาปัตยกรรมพักอาศัย ชุมชนท่าน้ำสามเสน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
17
ผ 017/2556
1 ต.ค. 2555
แนวทางออกแบบเพื่อประสานระบบทางสัญจรจักรยาน ถนนพญาไท
หัวหน้าโครงการ : นายพู่กัน สายด้วง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ผ 018/2556
8 ต.ค. 2555
การจัดทำฐานข้อมูลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
19
ผ 019/2556
8 ต.ค. 2555
การพัฒนาอิฐดินน้ำหนักเบาจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติเพื่อสร้างวัสดุทางเลือกสำหรับผนังอาคาร
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
20
ผ 020/2556
10 ม.ค. 2555
ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบไม่แสดงอาการ และแบบเรื้อรังจากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 40 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
21
ผ 021/2556
1 ต.ค. 2555
สภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าของสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในตำบลบางพระ โดยวิธี ELISA
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤทัย ศรีทะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
22
ผ 022/2556
1 ต.ค. 2555
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส ในนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 23 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
23
ผ 023/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของใบย่านางต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดสุนัข
หัวหน้าโครงการ : นายอธิคม ชินอ่อน 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
36,200.00
แล้วเสร็จ
24
ผ 024/2556
1 ต.ค. 2555
ชนิดของเชื้อราในอาหารเม็ดสุนัขที่นำมาแบ่งบรรจุใหม่เพื่อขายปลีกในร้านอาหารสัตว์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
25
ผ 026/2556
8 ต.ค. 2555
การสร้างสื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำหรับวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ผ 027/2556
9 ต.ค. 2555
ศึกษาความน่าสบายสาหรับห้องเรียนเขียนแบบตึกสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ผ 028/2556
1 ต.ค. 2555
ชนิดอาหารเม็ดในท้องตลาดต่อการเป็นนิ่วในแมวเพศผู้
หัวหน้าโครงการ : นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 100 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
28
ผ 029/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มาลี น้อยไร่ภูมิ 45 %คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
29
ผ 030/2556
10 ต.ค. 2555
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
30
ผ 031/2556
8 ต.ค. 2555
ผลของการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบพ้องเสียงที่มีต่อความจำของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
31
ผ 032/2556
1 ต.ค. 2555
ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
32
ผ 033/2556
4 ต.ค. 2555
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
33
ผ 034/2556
1 ต.ค. 2559
การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
34
ผ 035/2556
1 ต.ค. 2559
โครงการย่อยที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยของบุคลากร มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี (โครงการชุดอยู่ที่สวพ.)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนัสนันทน์ บุญปาล 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
34,000.00
แล้วเสร็จ
35
ผ 051/2556
10 ต.ค. 2555
การใช้ฟังก์ชันเกาส์เซียนตัดปลายเป็นฟังก์ชันฐานสำหรับการหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นด้วยวิธีเมชเลส
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกพร ลิ้มพรวิกุล 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
10,000.00
แล้วเสร็จ
36
ผ 052/2555
10 ต.ค. 2555
แนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสำหรับผู้พิการทางขาตั้งแต่ท่อนล่างลงไป
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มธุรส ชาวไร่ปราณ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
37
ผ 052/2556
1 ต.ค. 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
38
ผ 053/2556
4 ต.ค. 2555
ศักยภาพของมายคอร์ไรซาในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
10,000.00
แล้วเสร็จ
39
ผ 057/2556
1 ต.ค. 2555
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียด
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
40
ผ 058/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้กรอบรูปพลาสติกนำเข้าเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
41
ผ 059/2556
10 ต.ค. 2555
การออกแบบเก้าอี้พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร:กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
42
ผ 060/2556
8 ต.ค. 2555
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้ส่งออกอาหารไทย
หัวหน้าโครงการ : นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
43
ผ 061/2556
1 ต.ค. 2555
การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกอุยสำหรับการแช่แข็งและผสมเทียม
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ผ 063/2556
1 ต.ค. 2555
การแยก และการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วรรณภา ทาบโลกา 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ผ 064/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาดา ชอบทำดี 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
27,000.00
แล้วเสร็จ
46
ผ 065/2556
12 ต.ค. 2555
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางพัฒนาพร เทียมเมือง 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
47
ผ 066/2556
15 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้บทขยายกริยาภาษาจีนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลิน หัตถกิจธาตรี 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
48
ผ 067/2556
11 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์รูปแบบของภาษาในตัวอย่างจดหมายสมัครงานทางเวปไซต์ออนไลน์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลิวัลย์ บุญสอน 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
49
ผ 068/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษีต่อการลงทุนในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ผ 069/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ:กรณีศึกษาข้าว
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ผ 070/2556
1 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร. ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
52
ผ 071/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในด่านศุลกากรมุกดาหาร
หัวหน้าโครงการ : นายวิญญู ปรอยกระโทก 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
34,000.00
แล้วเสร็จ
53
ผ 072/2556
1 ต.ค. 2555
ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นาย พิเชษฐ์ มาเร็ว 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ผ 073/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
55
ผ 074/2556
15 ต.ค. 2555
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาวดี มีนาภา 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ 075/2556
12 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ 076/2556
15 ต.ค. 2555
ผลของการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อราคาสินค้าเกษตรไทย กรณีศึกษา: ข้าวขาว5%
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
58
ผ 077/2556
12 ต.ค. 2555
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วีริยา สุภาณิชย์ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
59
ผ 078/2556
15 ต.ค. 2555
การวิเคราะห์ผลการสร้างปริมาณการค้าและการหันเหทิศทางการค้าจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์ 40%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ 079/2556
1 ต.ค. 2555
ตัวแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง
หัวหน้าโครงการ : นายรัฐ บุรีรัตน์ 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ 080/2556
15 ต.ค. 2555
รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
38,000.00
แล้วเสร็จ
62
ผ 081/2556
15 ต.ค. 2555
แนวทางการจัดการคุณภาพโดยรวมของการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิระพร เนตรนุช 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
45,000.00
แล้วเสร็จ
63
ผ 082/2556
15 ต.ค. 2555
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ m-Learning สำหรับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ 80%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ผ 083/2556
15 ต.ค. 2555
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ กรณีศึกษาผู้ประกอบการเรือ ข้ามฟากท่าเรือเภตรา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัฐยา พรหมหิตาทร 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
6,000.00
แล้วเสร็จ
65
ผ 084/2556
15 ต.ค. 2555
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พัชรี มินระวงศ์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
66
ผ 085/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าโครงการ : นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
67
ผ 092/2556
10 ม.ค. 2555
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศรีวารี สุจริตชัย 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
36,000.00
แล้วเสร็จ
68
ผ 093/2556
10 ม.ค. 2555
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิภัทร หนูยอด 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
35,000.00
แล้วเสร็จ
69
ผ 094/2556
1 ต.ค. 2556
ภาพลักษณ์ขององค์กร และความคาดหวังของชุมชนโดยรอบที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ 098/2556
10 ม.ค. 2555
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ 099/2556
1 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
72
ผ 100/2556
15 ต.ค. 2555
การลดการเกิดสีน้ำตาลของหัวไซโป๊ว
หัวหน้าโครงการ : นางตวงสิริ สยมภาค 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
73
ผ 101/2556
12 ต.ค. 2555
การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
74
ผ 104/2556
15 ต.ค. 2555
ผลการเสริมทองแดงและไอโอดีนในอาหารที่ประกอบด้วยกากมัสตาร์ดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ฮอร์โมนไธรอยด์ และคุณภาพซากของไก่กระทง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
75
ผ 105/2556
11 ต.ค. 2555
ผลของการใช้กากมันสำปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อขุน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
49,000.00
แล้วเสร็จ
76
ผ 106/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาแหล่งวัสดุเหลือใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ร.ศ. สุชาติ ชัยวรกุล 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
77
ผ 107/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาวิธีที่รวดเร็วในการตรวจโรคลำไส้อักเสบพาร์โวไวรัสในสุนัขด้วยวิธี Loop-mediated isothermal amplification method (LAMP)
หัวหน้าโครงการ : นางเตือนตา ชาญศิลป์ 35 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
78
ผ 108/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังสดโดยใช้เอนไซม์ผสม
หัวหน้าโครงการ : นายมนตรี เรืองสิงห์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ผ 109/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตซินไบโอติก
หัวหน้าโครงการ : ดร. นันทพร พึ่งสังวร 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ 110/2556
1 ต.ค. 2555
การผลิตน้ำส้มข้าวพื้นบ้านด้วย Acetobacter aceti ที่ถูกห่อหุ้ม
หัวหน้าโครงการ : ดร. นันทพร พึ่งสังวร 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ 111/2556
1 ต.ค. 2555
การประเมินการต้านออกซิเดชันของดอกเล็บมือนางในแพตตี้หมู
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
82
ผ 112/2556
10 ม.ค. 2555
การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม “คนจันท์ชันโรง”
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
83
ผ 113/2556
1 ต.ค. 2555
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภูวดล บัวบางพลู 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
84
ผ 114/2556
1 ต.ค. 2555
การศึกษาผลกระทบการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2556
30,000.00
แล้วเสร็จ
85
ผ 115/2556
8 ต.ค. 2555
การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมรรศนา อุ่นทะอ่อน 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ผ 116/2556
15 ต.ค. 2555
ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พณีพรรณ วงค์เป็ง 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ผ 117/2556
15 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่างบรรจุกระป๋อง
หัวหน้าโครงการ : นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
88
ผ 118/2556
15 ต.ค. 2555
รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน๊ตที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2556
20,000.00
แล้วเสร็จ
89
ผ 119/2556
26 ต.ค. 2555
ระบบการตรวจประเมินโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : นางพัชรัตน์ รัตนนันทนาถ 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ผ 122/2556
8 ต.ค. 2555
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 55 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
91
ผ 123/2556
8 ต.ค. 2555
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางวรฤทัย เริงฮัง 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
24,000.00
แล้วเสร็จ
92
ผ 124/2556
1 ต.ค. 2555
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
50,000.00
แล้วเสร็จ
93
ผ 125/2556
10 ต.ค. 2555
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วีรวรรณ ธานี 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556
40,000.00
แล้วเสร็จ
94
ผ 126/2556
15 ต.ค. 2555
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาระดับปริญาตรี ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กุลธิดา มะลิซ้อน 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
25,000.00
แล้วเสร็จ
95
ผ001/2555
1 ต.ค. 2554
การพัฒนาเครื่องคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องสำหรับเครื่องสีข้าวชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556   จำนวน 6 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 6 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 3,613,000.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 3,613,000.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
น 01/2556
11 ก.ย. 2556
เครื่องขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
2,140,000.00
แล้วเสร็จ
2
น 02/2556
10 ต.ค. 2555
การตอบสนองของปูม้าต่อสารเมทิลฟานิโซเอท
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
229,000.00
แล้วเสร็จ
3
น 03/2556
11 ม.ค. 2556
การศึกษาบ้านและหมู่บ้านของชาวณัฮกุร จังหวัดชัยภูมิThe Studies of House and Villages of the Nyah Kur in Chaiyaphum
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
445,000.00
แล้วเสร็จ
4
น 04/2556
8 ม.ค. 2556
การพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์เรียนศิลปะสำหรับเด็กสมาธิสั้นโดยการบูรณาการปัญญาท้องถิ่นด้านของเล่นพื้นบ้าน
หัวหน้าโครงการ : นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช 60 %*
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556
378,000.00
แล้วเสร็จ
5
น 05/2556
11 ม.ค. 2556
ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำบางพระ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัชดา ไชยเจริญ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
157,000.00
แล้วเสร็จ
6
น01/2556
10 ต.ค. 2555
การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อใช้เลี้ยง โคนมสาว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2556
264,000.00
แล้วเสร็จ