Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน 197 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 111 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 83 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 3 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 26,762,440.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 24,932,490.00 บาท    ค้างจ่าย 1,829,950.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 70,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
3-4/2554
22 ก.ค. 2557
ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดเงาะ ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
140,000.00
แล้วเสร็จ
2
3-4/2557
22 ก.ค. 2557
การพัฒนาวัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงลูกโคหย่านม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
240,000.00
แล้วเสร็จ
3
CRP5705020690
22 ก.ค. 2557
การผลิตถ่านแท่งจากปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง 01/2557
15 ต.ค. 2557
การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
100,000.00
แล้วเสร็จ
5
ง 02/2557
15 ต.ค. 2557
ผลกระทบของโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังของรัฐบาล / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายไพทูล สีใส 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
452,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง 03/2557
15 ต.ค. 2557
การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 55 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
172,500.00
แล้วเสร็จ
7
ง 04/2557
15 ต.ค. 2557
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมกากถั่วเหลือง / ดำเนินการแล้ว 100 / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อนงค์นาฏ โสภณางกูร 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
172,500.00
แล้วเสร็จ
8
ง 05/2557
17 ต.ค. 2557
การใช้ประโยชน์จากแป้งเท้ายายม่อมในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วและขนมไดฟูกุ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกศริน ฑีฆายุ 35 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
100,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง 06 /2557
15 ต.ค. 2557
การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้าอินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงอาหาร/ดำเนินการแล้ว 90% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
232,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ง 07/2557
15 ต.ค. 2557
การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ /ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
272,500.00
แล้วเสร็จ
11
ง 08/2557
11 ต.ค. 2557
การผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนโดยใช้โลหะว่องไวบนซีเรียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: ผลของโลหะว่องไวชนิดต่างๆ บนตัวซีเรียมออกไซด์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
520,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง 09/2557
15 ต.ค. 2557
สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุงประชากรสวีทเมล่อนจากการผสมข้ามแบบพบกันหมด / ดำเนินการแล้ว 90% /ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
310,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง 10/2557
15 ต.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารผสม กรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (De Man))/ ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
322,500.00
แล้วเสร็จ
14
ง 11/2557
15 ต.ค. 2557
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบผลพลอย ได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
402,500.00
แล้วเสร็จ
15
ง 12/2557
16 ต.ค. 2557
การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
282,500.00
แล้วเสร็จ
16
ง 13/2557
14 ต.ค. 2557
การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อปลากดคังเพื่อการผสมเทียมและเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง / ดำเนินการแล้ว 50% / ขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
375,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง 14/2557
15 ต.ค. 2557
ผลของ 20-ไฮดรอกซีเอกไดโซนและสารสกัดหยาบจากใบอกาเวต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปูม้าวัยอ่อน / ดำเนินการแล้ว 100%/ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชงโค แซ่ตั้ง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
299,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง 15/2557
15 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ ชัยวรกุล 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
90,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง 16/2557
15 ต.ค. 2557
ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ ชัยวรกุล 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
530,000.00
แล้วเสร็จ
20
ง 17/2557
11 ต.ค. 2556
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า (50%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
260,000.00
แล้วเสร็จ
21
ง 18/2557
11 ต.ค. 2556
การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกิจกรรมการใช้พื้นที่บ้านพักอาศัยหลัง ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อการรับมือภัยพิบัติในอนาคต กรณีศึกษา บ้านพักอาศัยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
250,000.00
แล้วเสร็จ
22
ง 23/2557
15 ต.ค. 2557
การพัฒนาตลาดพืชผักและไม้ผลอินทรีย์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
460,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ง 24/2557
15 ต.ค. 2556
การเพาะสปอร์และการผลิตกล้าเฟินต้นในจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสันทนา วิเชียรฉันท์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
225,000.00
แล้วเสร็จ
24
ง 25/2557
15 ต.ค. 2556
ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปูแสมภูเขา (Geosesarma krathing) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นการค้า / ดำเนินการแล้ว 100%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,500.00
แล้วเสร็จ
25
ง 26/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปรทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
252,500.00
แล้วเสร็จ
26
ง 27/2557
15 ต.ค. 2556
การออกแบบ สร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับชนบท / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
262,500.00
แล้วเสร็จ
27
ง 28/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชะมวงเสริมเห็ดเบต้ากลูแคนสูงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
112,500.00
แล้วเสร็จ
28
ง 29/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย /ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,500.00
แล้วเสร็จ
29
ง 30/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกเงาะ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
142,500.00
แล้วเสร็จ
30
ง 31/2557
15 ต.ค. 2556
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความดันต่ำสำหรับผลิตอาหารเพื่อเป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 55 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
282,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 32/2557
15 ต.ค. 2556
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงเพื่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศปลากะรัง / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางอโนชา กิริยากิจ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
182,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง 33/2557
15 ต.ค. 2556
การศึกษาความหลากหลายของชนิดนก ในเขตโครงการป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
169,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง 34/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากของเสียจากชุมชน และการแปรรูปผลไม้/ ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายธนวัฒน์ ชนะวรรโณ 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
300,000.00
แล้วเสร็จ
34
ง 35/2557
15 ต.ค. 2556
การใช้ผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลด้วยมันสำปะหลังต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ สมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคเนื้อ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายเทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
277,000.00
แล้วเสร็จ
35
ง 36/2557
15 ต.ค. 2555
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขลู่ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรวินิภา ศรีมูล 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
190,000.00
แล้วเสร็จ
36
ง 37/2557
15 ก.ย. 2557
เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลัง แบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
209,000.00
แล้วเสร็จ
37
ง 38/2557
1 ต.ค. 2557
ประสิทธิภาพของหญ้าปักกิ่งต่อการยับยั้งการเจริญของเนื้องอกที่ระบบสืบพันธุ์ในสุนัข / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธาริณี ทับทิม 35 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
211,000.00
แล้วเสร็จ
38
ง 39/2557
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
302,500.00
แล้วเสร็จ
39
ง 40 /2557
17 ต.ค. 2557
ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ด ในอาหารข้นต่อสมรรถภาพของแพะเนื้อที่ได้รับและไม่ได้รับการกรอกสารละลายไอโอดีน/ ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศักดา กลิ่นสุคนธ์ 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
162,500.00
แล้วเสร็จ
40
ง 41/2557
15 ต.ค. 2556
วัสดุถมมวลเบาจากขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและยางมะตอยน้ำ/ ดำเนินการแล้ว 50% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
552,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง 42/2557
31 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean . / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
270,000.00
แล้วเสร็จ
42
ง 43/2557
16 ต.ค. 2556
การพัฒนาเทคนิคก่อสร้างระบบสำเร็จรูปสู่ระบบประกอบในที่แบบดั้งเดิม / ดำเนินการแล้ว 100% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
2,000,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง 44/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาบล็อกคอนกรีตปูพื้นผสมเศษโพลิยูรีเทนโฟม / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง 45/2557
15 ต.ค. 2556
การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
420,000.00
แล้วเสร็จ
45
ง 46/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด / ดำเนินการแล้ว100 % / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางศศิวิมล มาแสง 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
380,000.00
แล้วเสร็จ
46
ง 47/2557
18 ต.ค. 2556
รูปแบบอาคารพาณิชย์ดั้งเดิมในย่านการค้าถนนโพธิ์กลางและถนนจอมพล เมืองนครราชสีมา / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ง 48/2557
15 ต.ค. 2556
วัสดุคันทางมวลเบาจากขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ / ดำเนินการแล้ว 50%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
500,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง 49/2557
15 ต.ค. 2556
แนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมังคุดเพื่อการส่งออกในเขต ภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100 % / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.น้ำฝน ใจดี 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
242,500.00
แล้วเสร็จ
49
ง 50/2557
15 ต.ค. 2557
เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 45 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
390,000.00
แล้วเสร็จ
50
ง 51/2557
18 ต.ค. 2557
ออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกหอยนางรมสำหรับเลี้ยงสัตว์ / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
332,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ง 52/2557
18 ต.ค. 2556
การพัฒนาดรรชนีกำลังรับแรงอัดระยะสั้นของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินลิกไนต์ด้วยหินฝุ่นแทนทราย / ดำเนินการแล้ว 50% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
502,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง 53/2557
16 ต.ค. 2556
การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
909,100.00
แล้วเสร็จ
53
ง 54/2557
1 ต.ค. 2556
โครงการ ห้องน้ำมาตรฐานสำเร็จรูป เพื่อผู้สูงอายุ  / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
737,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
น 001/2557
1 ต.ค. 2556
การหาชนิดของจุลินทรีย์ในลูกแป้งเหล้า
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิภาพร ก้านทอง 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
240,000.00
แล้วเสร็จ
55
น 002/2557
1 ต.ค. 2556
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
280,000.00
แล้วเสร็จ
56
น 003/2557
25 มิ.ย. 2556
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : เรือนพักอาศัยชาวสำเหร่ จังหวัดตราด
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
390,000.00
แล้วเสร็จ
57
น 004/2557
25 มิ.ย. 2556
การพัฒนาอุปกรณ์การฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
442,000.00
แล้วเสร็จ
58
น 005/2557
1 ต.ค. 2556
ต้นแบบภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ไข่แบบหลังบ้าน ในชุมชนจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
551,688.00
แล้วเสร็จ
59
น 006/2557
1 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
196,312.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
น 007/2557
1 ต.ค. 2556
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีในการใช้ประดู่รักษาไก่ชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
250,000.00
แล้วเสร็จ
61
น 008/2557
7 ต.ค. 2557
เครื่องจักรลำเลียงอิฐบล๊อคแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
1,000,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
น 009/2557
7 พ.ย. 2557
ฤทธิ์การต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลจากใบทุเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
น 010/2557
2 มิ.ย. 2557
การสูญเสียลูกสุกรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบเชื้อไวรัสบีอาร์อาร์เอส เชื้อพาร์โวไวรัส เชื้อเซอร์โคไวรัสชนิดสองในสุกร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
480,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
น 011/2557
14 ก.ค. 2558
การสำรวจหาเชื้อ Chlamydophila psittaci ในนกพิราบบ้านและนกพิราบแข่งในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุวรักษ์ วรรณรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
480,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ 001/2557
15 พ.ย. 2556
ผลของระดับน้ำและระยะเวลาการท่วมขังน้ำต่อการแสดงอาการของต้นแก้วและหนวดปลาหมึกแคระเพื่อการใช้งานทางภูมิทัศน์
หัวหน้าโครงการ : น.ส. ธีรนาฏ กาลปักษ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ผ 002/2557
5 พ.ย. 2556
การใช้เม็ดดินเผาเพื่อประหยัดพลังงานในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ 003/2557
5 พ.ย. 2556
อัตราการเจริญเติบโตของหอยจอบที่เลี้ยงภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ผ 004/2557
8 พ.ย. 2556
การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
34,500.00
แล้วเสร็จ
69
ผ 005/2557
15 พ.ย. 2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลของกลีบดอกบัวหลวงและผลิตภัณฑ์ชาจากกลีบดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศศิธร ปุรินทราภิบาล 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ 006/2557
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
71
ผ 007/2557
15 พ.ย. 2557
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากต้นอ่อมแซบ
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
72
ผ 008/2557
8 พ.ย. 2557
ผลของโลหะที่เติมลงบนไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนเมตรที่มีรูพรุนแบบเมโซเตรียมด้วยวิธี colloidal aphrons ต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
73
ผ 009/2557
8 พ.ย. 2557
การเตรียม Pt/CeO2-ZrO2 เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสามทาง ในการกำจัดก๊าซมลพิษจากโรงผลิตไฟฟ้า/
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
74
ผ 010/2557
14 พ.ย. 2557
รูปแบบการแสดงออกของยีน NtERF8 ภายใต้ความเครียดจากภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
หัวหน้าโครงการ : ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ 011/2557
12 พ.ย. 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ 012/2557
9 ธ.ค. 2556
ระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 25%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ผ 013/2557
14 ธ.ค. 2556
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์โครงสร้างข้อเขียนโดยใช้โปรแกรม Moodle
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
78
ผ 014/2557
14 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วีรวรรณ ธานี 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
79
ผ 015/2557
24 ธ.ค. 2556
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยธิดา รัตนคุณ 30%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ 016/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย 60%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
81
ผ 017/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิตยา เรืองยุวนท์ 30%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ผ 018/2557
27 ม.ค. 2557
การเตรียมความพร้อม ปัญหาและความต้องการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วันทนา รอดประเสริฐ 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
83
ผ 019/2557 14 พฤศจิก
14 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
32,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ 020/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิรินภา สุคำ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
26,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ผ 021/2557
18 พ.ย. 2556
สภาพและความต้องการทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
86
ผ 022/2557
14 พ.ย. 2556
รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์ 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
87
ผ 023/2557
1 ต.ค. 2556
ถอดรหัสพันธุกรรมยีนฮีเมกกลูตินินและนิวรามินิเดสของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรสำหรับฝึกนักศึกษาของวิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 100%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
49,000.00
แล้วเสร็จ
88
ผ 024/2557
12 พ.ย. 2556
การใช้แมวบ้านเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาผลของฤดูกาลต่อคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บจากอีพิดิไดมิสและอัณฑะในสัตว์ตระกูลแมว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธนิดา สนั่นเมือง 75%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
89
ผ 025/2557
1 ต.ค. 2556
เปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นไก่ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายและไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีน
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
49,000.00
แล้วเสร็จ
90
ผ 026/2557
1 ต.ค. 2556
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนสในนมสำหรับโรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกวรรณ สิงห์อาษา 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
46,000.00
แล้วเสร็จ
91
ผ 028/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
32,500.00
แล้วเสร็จ
92
ผ 029/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู่มือนักศึกษาแบบมีปฎิสัมพันธ์ต่อผู้อ่าน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ 030/2557
18 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
94
ผ 031/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับชาวนาในจังหวัดสิงห์บุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ไพทูล สีใส 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
95
ผ 032/2557
18 พ.ย. 2556
ผลตอบแทนการผลิตรายสาขากับสัดส่วนการกระจายผลตอบแทนสาขากำลังแรงงาน (ดัชนีไทล์)/ ขอยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
15,000.00
ยกเลิกโครงการ
96
ผ 033/2557
19 พ.ย. 2556
ความต้องการตลาดแรงงานตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายประวิทย์ พุ่มพา 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
97
ผ 034/2557
19 พ.ย. 2556
ผลของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
ผ 035/2557
19 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกยางพาราและข้าวของไทย ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
99
ผ 036/2557
15 พ.ย. 2556
การศึกษาการใช้งานและความมั่นคงของรหัสผ่านรูปภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอนยด์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วีริยา สุภาณิชย์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
100
ผ 037/2557
18 พ.ย. 2556
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
101
ผ 038/2557
18 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
102
ผ 039/2557
18 พ.ย. 2556
ระบบคลังข้อมูลเพื่อสนันสนุนการตัดสินใจการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
ผ 040/2557
18 พ.ย. 2556
การวิจัยและพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ขอยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยกเลิกโครงการ
104
ผ 041/2557
18 พ.ย. 2556
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิตต์ผจง สุขะตุงคะ 75%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ผ 042/2557
18 พ.ย. 2556
ไทยพวนสุพรรณบุรี : การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วาสนา เลิกเปลี่ยน 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
37,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
106
ผ 043/2557
18 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
คณะศิลปศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ผ 044/2557
18 พ.ย. 2556
วิเคราะห์ข้อผิดของเรียงความภาษาอังกฤษ กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลิวัลย์ บุญสอน 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ 045/2557
18 พ.ย. 2556
แรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยตนเองในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทยาวดี คำพุฒ 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ 046/2557
18 พ.ย. 2556
แนวโน้มและปัจจัยการเลือกภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นภาษาที่สามสำหรับการศึกษาไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
18,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
110
ผ 047/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชน หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวสันต์ รัตนากร 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ผ 048/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการผลิตนักบัญชีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
112
ผ 049/2557
18 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี สู่ประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
113
ผ 050/2557
19 พ.ย. 2556
การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนลียีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,500.00
แล้วเสร็จ
114
ผ 051/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีหลังหมดประจำเดือน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส. มลฤดี วัฒนอังกูร 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
115
ผ 052/2557
1 ต.ค. 2556
การศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มัทนา ชาญกิจ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
116
ผ 053/2557
19 พ.ย. 2556
การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดำรงค์ มหาพรหม 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
117
ผ 054/2557
18 พ.ย. 2556
การจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ตำบลจันเขลม อำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนาวุฒิ พิมกิ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
118
ผ 055/2557
18 พ.ย. 2556
ศึกษาความต้องการบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
119
ผ 056/2557
19 พ.ย. 2556
ระบบสารสนเทศในการจัดการงานสารบาญ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิชริณี สวัสดี 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
120
ผ 057/2557
18 พ.ย. 2556
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
121
ผ 058/2557
18 พ.ย. 2556
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
122
ผ 059/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดำรงค์ มหาพรม 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
123
ผ 060/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการใช้ Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
124
ผ 061/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศบน SmartPhone และ Tablet เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มทร. ตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
125
ผ 062/2557
17 พ.ย. 2556
การจัดการปัญหาฟาร์มกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ภายหลังเกิดโรคระบาด
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
126
ผ 063/2557
17 พ.ย. 2556
การอนุบาลลูกปลาจิ้งจกด้วยอาหาร 3 ชนิด / ขอยกเลิกโครงการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
15,000.00
ยกเลิกโครงการ
127
ผ 064/2557
18 พ.ย. 2556
สำรวจกล้วยไม้พื้นเมืองในสวนผลไม้เขตพื้นที่ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางณัฐนันท์ ศศิวัฒน์ชุติกุล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
23,000.00
แล้วเสร็จ
128
ผ 065/2557
19 พ.ย. 2556
ผลของการเสริมกล้วยดิบผงในอาหารต่อสมรรถนะ การผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ 066/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินระดับความต้านทานของเชื้อราสาเหตุโรคในยางพาราต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิศากร สุวรรณ 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
130
ผ 067/2557
18 พ.ย. 2556
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชองระอา (Strychnos thorelii Pierre.)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
131
ผ 068/2557
19 พ.ย. 2556
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้องนางคลี่ หางค่าง (Huperzia squarrosa)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
132
ผ 069/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของการเติมชาเขียวในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส เวชกูล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
133
ผ 070/2557
19 พ.ย. 2556
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคขี้ขาว (Sallmonella Pullorum) ในไก่พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
134
ผ 071/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของการเสริมโปรไบโอติคต่อการให้ผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ของนกกระทา
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
135
ผ 072/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็ง และกึ่งแข็งจากเงาะ / ขอยกเลิกโครงการ
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
136
ผ 073/2557
19 พ.ย. 2556
การผลิตเบต้ากลูแคนจากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนผลิตน้ำสำรองกระป๋อง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
137
ผ 074/2557
19 พ.ย. 2556
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสละอบแห้ง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณศิริ หิรัญเกิด 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
แล้วเสร็จ
138
ผ 075/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำส้มจี๊ดสควอสระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
หัวหน้าโครงการ : นางวรัญญา โนนม่วง 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
139
ผ 076/2557
19 พ.ย. 2556
น้ำส้มสายชูหมักจากมังคุด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกุล 55%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
140
ผ 077/2557
19 พ.ย. 2556
การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียโดยใช้เปลือกเงาะแห้งแบบคอลัมน์ต่อเนื่อง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
แล้วเสร็จ
141
ผ 078/2557
18 พ.ย. 2556
การสกัดพอลิแซคคาร์ไรด์จากกล้วยไม้เพชรหึงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริจันทร์ ตาใจ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
33,000.00
แล้วเสร็จ
142
ผ 079/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องสูบน้ำของชาวสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
28,600.00
แล้วเสร็จ
143
ผ 080/2557
19 พ.ย. 2556
ผลกระทบของน้ำทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
144
ผ 081/2557
19 พ.ย. 2556
การปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ(QFD)
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
145
ผ 082/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณของสารกาบา (GABA) ของข้าวกล้องงอก
หัวหน้าโครงการ : นายสมยศ สันติมาลัย 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
146
ผ 083/2557
19 พ.ย. 2556
การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส์
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
แล้วเสร็จ
147
ผ 084/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาเครื่องตะบันน้ำเพื่อใช้กับฝายชะลอน้ำทดแทนเครื่องสูบน้ำ
หัวหน้าโครงการ : นายฐิติ หมอรักษา 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
148
ผ 085/2557
18 พ.ย. 2556
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนร่วม เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในภาคเกษตร
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
149
ผ 086/2557
18 พ.ย. 2556
เครื่องสับมันสำปะหลังแนวนอนแบบใบมีดหมุน
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
150
ผ 087/2557
19 พ.ย. 2556
ตู้อบพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
151
ผ 088/2557
18 พ.ย. 2557
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
152
ผ 089/2557
18 พ.ย. 2557
ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
153
ผ 090/2557
18 พ.ย. 2557
การจัดการความรู้ด้านวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
154
ผ 091/2557
18 พ.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งมอบงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
42,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
155
ผ 092/2557
18 พ.ย. 2557
การประเมินพฤติกรรมการรับน้องใหม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
156
ผ 093/2557
18 พ.ย. 2557
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรสุดา โพธิ์ศรี 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
157
ผ 094/2557
18 พ.ย. 2557
การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
158
ผ 095/2557
14 พ.ย. 2557
สถาปัตยกรรมพักอาศัยพื้นถิ่น ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
159
ผ 096/2557
1 ต.ค. 2557
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
160
ผ 097/2557
18 พ.ย. 2557
รูปแบบอาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ในย่านชุมชนตลาดเก่า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
161
ผ 098/2557
5 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 % อาจารย์คณะเกษตรฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
162
ผ 099/2557
15 พ.ย. 2556
การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 100%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
163
ผ 100/2557
5 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
164
ผ 101/2557
5 พ.ย. 2556
แนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2557
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
49,800.00
แล้วเสร็จ
165
ผ 102/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สมัญญา พิมพาลัย 35%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
166
ผ 103/2557
8 พ.ย. 2556
อุปกรณ์ให้น้ำแบบกึ่งอัตโนมัติในแปลงปลูกผักแบบยกร่อง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
167
ผ 104/2557
1 ต.ค. 2556
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในระบบการปลูกแบบอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
168
ผ 105/2557
5 พ.ย. 2556
ผลของการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงลูกโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
169
ผ 106/2557
14 พ.ย. 2556
ความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสมอุยเทศในบ่อคอนกรีตระบบอะควาโปนิค
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
170
ผ 107/2557
18 พ.ย. 2556
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella hailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
171
ผ 108/2557
1 ต.ค. 2557
ผลของน้ำมันหอมละเหยจากพืชสมุนไพรวงศ์ Lumiaceae ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. และ Rhizopus sp. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
172
ผ 111/2557
15 พ.ย. 2557
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมหม้อแกงเผือกโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
173
ผ 112/2557
18 พ.ย. 2557
ผลของดอกเฟ่องฟ้าต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
174
ผ 113/2557
18 พ.ย. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ทอดปรุงรส
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
175
ผ 115/2557
15 พ.ย. 2557
สมบัติของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของบัตเตอร์เค้กที่ใช้แป้งข้าวนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
176
ผ 116/2557
18 พ.ย. 2557
ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการดำเนินงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
177
ผ 117/2557
18 พ.ย. 2557
การประยุกต์ใช้เว็บเพจสาขาวิชาบริการงานก่อสร้างในการบริหารการศึกษาและวิจัย กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
178
ผ 118/2557
15 พ.ย. 2557
กำลังแบกทานของขยะชีวมงลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและยางมะตอยน้ำเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
179
ผ 119/2557
9 พ.ย. 2557
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ -อัมพาต ตั้งแต่ท่อนล่างลงไป
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
35,000.00
แล้วเสร็จ
180
ผ 120/2557
18 พ.ย. 2557
การศึกษาคุณสมบัติทางกลและการนำความร้อนของอิฐมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
181
ผ 121/2557
19 พ.ย. 2556
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไข่ในพื้นที่ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัตนา ไชยช่วย 10%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
182
ผ 123/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากจากข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
183
ผ 124/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่คาราจีแนนผสมมังคุดและลูกหว้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
184
ผ 125/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาเห็ดตีนตุ๊กแกอบแห้ง
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
185
ผ 126/2557
18 พ.ย. 2556
การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ปรับปรุงคุณภาพของซอสกล้วยไข่
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
186
ผ 127/2557
19 พ.ย. 2556
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านอุตสาหการในสถานประกอบการโรงกลึงของจังหวัดจันทบุรีและตราด
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
187
ผ 128/2557
19 พ.ย. 2556
การลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลวระบบต่อเนื่องด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
หัวหน้าโครงการ : นายสมยศ สันติมาลัย 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
188
ผ 130/2557
15 พ.ย. 2556
สถาปัตยกรรมเชิงบริการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านหทัยวิทยา
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักส์ ศุขเขษม 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
189
ผ 131/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินค้าแห่งใหม่ กรณีศึกษา ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : นายกุลบัณฑิต แสงดี 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
แล้วเสร็จ
190
ผ 132/2557
23 ม.ค. 2557
การพัฒนารูปแบบวิเคราะห์อภิมานข้อมูลไมโครอะเรย์ของเดนไดรติคเซลล์ในสัตว์
หัวหน้าโครงการ : นายกาจ โชคชัยอุสาหะ 60 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
44,000.00
แล้วเสร็จ
191
ผ 133/2573
24 ม.ค. 2557
ความชุกของเชื้อ Pigeno Circoverus ในนกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวณ จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ 100 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
192
ผ 134/2557
3 ก.พ. 2557
การปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายอธิคม ชินอ่อน 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
36,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
193
ผ098/2557
5 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 % อาจารย์คณะเกษตรฯ *
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
194
ผ110/2557
19 พ.ค. 2558
ผลของการให้ความร้อนขั้นต้นต่อคุณภาพปลากะพงเพื่อลดขั้นตอนในการประกอบอาหาร
หัวหน้าโครงการ : นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
44,370.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
195
ผ114/2557 19 พฤษภาค
19 พ.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากเห็ด
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
44,370.00
แล้วเสร็จ
196
ผ122/2557
19 พ.ย. 2556
การใช้วีนัสทดแทนกากน้ำตาลในรูปของโปรตีนราคาถูกต่อผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมในโคนม
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทิพย์วดี ประไพวงษ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
197
ผ129/2557
18 พ.ย. 2556
เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดกรงกระรอกติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน 50 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 36 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 11 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 17,286,100.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 15,633,500.00 บาท    ค้างจ่าย 1,652,600.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 50 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง 01/2557
15 ต.ค. 2557
การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
100,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง 02/2557
15 ต.ค. 2557
ผลกระทบของโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังของรัฐบาล / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายไพทูล สีใส 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
452,000.00
แล้วเสร็จ
3
ง 03/2557
15 ต.ค. 2557
การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 55 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
172,500.00
แล้วเสร็จ
4
ง 04/2557
15 ต.ค. 2557
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมกากถั่วเหลือง / ดำเนินการแล้ว 100 / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อนงค์นาฏ โสภณางกูร 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
172,500.00
แล้วเสร็จ
5
ง 05/2557
17 ต.ค. 2557
การใช้ประโยชน์จากแป้งเท้ายายม่อมในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วและขนมไดฟูกุ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกศริน ฑีฆายุ 35 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
100,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง 06 /2557
15 ต.ค. 2557
การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้าอินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงอาหาร/ดำเนินการแล้ว 90% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
232,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ง 07/2557
15 ต.ค. 2557
การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ /ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
272,500.00
แล้วเสร็จ
8
ง 08/2557
11 ต.ค. 2557
การผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนโดยใช้โลหะว่องไวบนซีเรียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: ผลของโลหะว่องไวชนิดต่างๆ บนตัวซีเรียมออกไซด์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
520,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง 09/2557
15 ต.ค. 2557
สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุงประชากรสวีทเมล่อนจากการผสมข้ามแบบพบกันหมด / ดำเนินการแล้ว 90% /ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
310,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง 10/2557
15 ต.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารผสม กรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (De Man))/ ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
322,500.00
แล้วเสร็จ
11
ง 11/2557
15 ต.ค. 2557
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบผลพลอย ได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
402,500.00
แล้วเสร็จ
12
ง 12/2557
16 ต.ค. 2557
การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 45 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
282,500.00
แล้วเสร็จ
13
ง 13/2557
14 ต.ค. 2557
การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อปลากดคังเพื่อการผสมเทียมและเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง / ดำเนินการแล้ว 50% / ขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
375,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ง 14/2557
15 ต.ค. 2557
ผลของ 20-ไฮดรอกซีเอกไดโซนและสารสกัดหยาบจากใบอกาเวต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปูม้าวัยอ่อน / ดำเนินการแล้ว 100%/ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชงโค แซ่ตั้ง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
299,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง 15/2557
15 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ ชัยวรกุล 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
90,000.00
แล้วเสร็จ
16
ง 16/2557
15 ต.ค. 2557
ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ ชัยวรกุล 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
530,000.00
แล้วเสร็จ
17
ง 17/2557
11 ต.ค. 2556
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า (50%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
260,000.00
แล้วเสร็จ
18
ง 18/2557
11 ต.ค. 2556
การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกิจกรรมการใช้พื้นที่บ้านพักอาศัยหลัง ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อการรับมือภัยพิบัติในอนาคต กรณีศึกษา บ้านพักอาศัยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสาทินี วัฒนกิจ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
250,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง 23/2557
15 ต.ค. 2557
การพัฒนาตลาดพืชผักและไม้ผลอินทรีย์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
460,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง 24/2557
15 ต.ค. 2556
การเพาะสปอร์และการผลิตกล้าเฟินต้นในจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสันทนา วิเชียรฉันท์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
225,000.00
แล้วเสร็จ
21
ง 25/2557
15 ต.ค. 2556
ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปูแสมภูเขา (Geosesarma krathing) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นการค้า / ดำเนินการแล้ว 100%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,500.00
แล้วเสร็จ
22
ง 26/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปรทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
252,500.00
แล้วเสร็จ
23
ง 27/2557
15 ต.ค. 2556
การออกแบบ สร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับชนบท / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
262,500.00
แล้วเสร็จ
24
ง 28/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชะมวงเสริมเห็ดเบต้ากลูแคนสูงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
112,500.00
แล้วเสร็จ
25
ง 29/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย /ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,500.00
แล้วเสร็จ
26
ง 30/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกเงาะ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
142,500.00
แล้วเสร็จ
27
ง 31/2557
15 ต.ค. 2556
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความดันต่ำสำหรับผลิตอาหารเพื่อเป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายประหยัด กองสุข 55 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
282,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง 32/2557
15 ต.ค. 2556
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงเพื่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศปลากะรัง / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางอโนชา กิริยากิจ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
182,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ง 33/2557
15 ต.ค. 2556
การศึกษาความหลากหลายของชนิดนก ในเขตโครงการป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
169,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง 34/2557
15 ต.ค. 2556
การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากของเสียจากชุมชน และการแปรรูปผลไม้/ ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายธนวัฒน์ ชนะวรรโณ 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
300,000.00
แล้วเสร็จ
31
ง 35/2557
15 ต.ค. 2556
การใช้ผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลด้วยมันสำปะหลังต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ สมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคเนื้อ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายเทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
277,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง 36/2557
15 ต.ค. 2555
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขลู่ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรวินิภา ศรีมูล 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
190,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง 37/2557
15 ก.ย. 2557
เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลัง แบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
209,000.00
แล้วเสร็จ
34
ง 38/2557
1 ต.ค. 2557
ประสิทธิภาพของหญ้าปักกิ่งต่อการยับยั้งการเจริญของเนื้องอกที่ระบบสืบพันธุ์ในสุนัข / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธาริณี ทับทิม 35 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
211,000.00
แล้วเสร็จ
35
ง 39/2557
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
302,500.00
แล้วเสร็จ
36
ง 40 /2557
17 ต.ค. 2557
ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ด ในอาหารข้นต่อสมรรถภาพของแพะเนื้อที่ได้รับและไม่ได้รับการกรอกสารละลายไอโอดีน/ ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศักดา กลิ่นสุคนธ์ 50 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
162,500.00
แล้วเสร็จ
37
ง 41/2557
15 ต.ค. 2556
วัสดุถมมวลเบาจากขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและยางมะตอยน้ำ/ ดำเนินการแล้ว 50% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
552,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ง 42/2557
31 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean . / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
270,000.00
แล้วเสร็จ
39
ง 43/2557
16 ต.ค. 2556
การพัฒนาเทคนิคก่อสร้างระบบสำเร็จรูปสู่ระบบประกอบในที่แบบดั้งเดิม / ดำเนินการแล้ว 100% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
2,000,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
40
ง 44/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาบล็อกคอนกรีตปูพื้นผสมเศษโพลิยูรีเทนโฟม / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง 45/2557
15 ต.ค. 2556
การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
420,000.00
แล้วเสร็จ
42
ง 46/2557
15 ต.ค. 2556
การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด / ดำเนินการแล้ว100 % / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางศศิวิมล มาแสง 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
380,000.00
แล้วเสร็จ
43
ง 47/2557
18 ต.ค. 2556
รูปแบบอาคารพาณิชย์ดั้งเดิมในย่านการค้าถนนโพธิ์กลางและถนนจอมพล เมืองนครราชสีมา / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง 48/2557
15 ต.ค. 2556
วัสดุคันทางมวลเบาจากขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ / ดำเนินการแล้ว 50%/ ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
500,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ง 49/2557
15 ต.ค. 2556
แนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมังคุดเพื่อการส่งออกในเขต ภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100 % / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.น้ำฝน ใจดี 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
242,500.00
แล้วเสร็จ
46
ง 50/2557
15 ต.ค. 2557
เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 45 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
390,000.00
แล้วเสร็จ
47
ง 51/2557
18 ต.ค. 2557
ออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกหอยนางรมสำหรับเลี้ยงสัตว์ / ดำเนินการแล้ว 50% / ขอขยายเวลา 30 ก.ย. 58
หัวหน้าโครงการ : นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
332,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง 52/2557
18 ต.ค. 2556
การพัฒนาดรรชนีกำลังรับแรงอัดระยะสั้นของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินลิกไนต์ด้วยหินฝุ่นแทนทราย / ดำเนินการแล้ว 50% /ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
502,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง 53/2557
16 ต.ค. 2556
การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 100% /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
909,100.00
แล้วเสร็จ
50
ง 54/2557
1 ต.ค. 2556
โครงการ ห้องน้ำมาตรฐานสำเร็จรูป เพื่อผู้สูงอายุ  / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
737,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน 133 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 66 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 64 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 3 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 4,304,340.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 4,126,990.00 บาท    ค้างจ่าย 177,350.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 70,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 001/2557
15 พ.ย. 2556
ผลของระดับน้ำและระยะเวลาการท่วมขังน้ำต่อการแสดงอาการของต้นแก้วและหนวดปลาหมึกแคระเพื่อการใช้งานทางภูมิทัศน์
หัวหน้าโครงการ : น.ส. ธีรนาฏ กาลปักษ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ผ 002/2557
5 พ.ย. 2556
การใช้เม็ดดินเผาเพื่อประหยัดพลังงานในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
หัวหน้าโครงการ : ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ผ 003/2557
5 พ.ย. 2556
อัตราการเจริญเติบโตของหอยจอบที่เลี้ยงภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ผ 004/2557
8 พ.ย. 2556
การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
34,500.00
แล้วเสร็จ
5
ผ 005/2557
15 พ.ย. 2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลของกลีบดอกบัวหลวงและผลิตภัณฑ์ชาจากกลีบดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศศิธร ปุรินทราภิบาล 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ผ 006/2557
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
7
ผ 007/2557
15 พ.ย. 2557
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากต้นอ่อมแซบ
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
8
ผ 008/2557
8 พ.ย. 2557
ผลของโลหะที่เติมลงบนไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนเมตรที่มีรูพรุนแบบเมโซเตรียมด้วยวิธี colloidal aphrons ต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
9
ผ 009/2557
8 พ.ย. 2557
การเตรียม Pt/CeO2-ZrO2 เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสามทาง ในการกำจัดก๊าซมลพิษจากโรงผลิตไฟฟ้า/
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
10
ผ 010/2557
14 พ.ย. 2557
รูปแบบการแสดงออกของยีน NtERF8 ภายใต้ความเครียดจากภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
หัวหน้าโครงการ : ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ผ 011/2557
12 พ.ย. 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุภาภรณ์ บุญเจริญ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ผ 012/2557
9 ธ.ค. 2556
ระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 25%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ผ 013/2557
14 ธ.ค. 2556
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์โครงสร้างข้อเขียนโดยใช้โปรแกรม Moodle
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
14
ผ 014/2557
14 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วีรวรรณ ธานี 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
15
ผ 015/2557
24 ธ.ค. 2556
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยธิดา รัตนคุณ 30%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ผ 016/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทนงศักดิ์ วันชัย 60%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
17
ผ 017/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิตยา เรืองยุวนท์ 30%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
23,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ผ 018/2557
27 ม.ค. 2557
การเตรียมความพร้อม ปัญหาและความต้องการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วันทนา รอดประเสริฐ 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
19
ผ 019/2557 14 พฤศจิก
14 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
32,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ผ 020/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิรินภา สุคำ 70%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
26,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ผ 021/2557
18 พ.ย. 2556
สภาพและความต้องการทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตันออก วิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
22
ผ 022/2557
14 พ.ย. 2556
รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์ 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
23
ผ 023/2557
1 ต.ค. 2556
ถอดรหัสพันธุกรรมยีนฮีเมกกลูตินินและนิวรามินิเดสของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรสำหรับฝึกนักศึกษาของวิทยาเขตบางพระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 100%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
49,000.00
แล้วเสร็จ
24
ผ 024/2557
12 พ.ย. 2556
การใช้แมวบ้านเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาผลของฤดูกาลต่อคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บจากอีพิดิไดมิสและอัณฑะในสัตว์ตระกูลแมว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธนิดา สนั่นเมือง 75%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
25
ผ 025/2557
1 ต.ค. 2556
เปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นไก่ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายและไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีน
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
49,000.00
แล้วเสร็จ
26
ผ 026/2557
1 ต.ค. 2556
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนสในนมสำหรับโรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กนกวรรณ สิงห์อาษา 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
46,000.00
แล้วเสร็จ
27
ผ 028/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
32,500.00
แล้วเสร็จ
28
ผ 029/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู่มือนักศึกษาแบบมีปฎิสัมพันธ์ต่อผู้อ่าน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ผ 030/2557
18 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
30
ผ 031/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับชาวนาในจังหวัดสิงห์บุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ไพทูล สีใส 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
31
ผ 032/2557
18 พ.ย. 2556
ผลตอบแทนการผลิตรายสาขากับสัดส่วนการกระจายผลตอบแทนสาขากำลังแรงงาน (ดัชนีไทล์)/ ขอยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
15,000.00
ยกเลิกโครงการ
32
ผ 033/2557
19 พ.ย. 2556
ความต้องการตลาดแรงงานตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายประวิทย์ พุ่มพา 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
33
ผ 034/2557
19 พ.ย. 2556
ผลของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ผ 035/2557
19 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกยางพาราและข้าวของไทย ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ผ 036/2557
15 พ.ย. 2556
การศึกษาการใช้งานและความมั่นคงของรหัสผ่านรูปภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอนยด์
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วีริยา สุภาณิชย์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ผ 037/2557
18 พ.ย. 2556
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
37
ผ 038/2557
18 พ.ย. 2556
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
38
ผ 039/2557
18 พ.ย. 2556
ระบบคลังข้อมูลเพื่อสนันสนุนการตัดสินใจการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ผ 040/2557
18 พ.ย. 2556
การวิจัยและพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ขอยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยกเลิกโครงการ
40
ผ 041/2557
18 พ.ย. 2556
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิตต์ผจง สุขะตุงคะ 75%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ผ 042/2557
18 พ.ย. 2556
ไทยพวนสุพรรณบุรี : การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วาสนา เลิกเปลี่ยน 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
37,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
42
ผ 043/2557
18 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
คณะศิลปศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ผ 044/2557
18 พ.ย. 2556
วิเคราะห์ข้อผิดของเรียงความภาษาอังกฤษ กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลิวัลย์ บุญสอน 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ผ 045/2557
18 พ.ย. 2556
แรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยตนเองในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทยาวดี คำพุฒ 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ผ 046/2557
18 พ.ย. 2556
แนวโน้มและปัจจัยการเลือกภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นภาษาที่สามสำหรับการศึกษาไทย
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
18,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ผ 047/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชน หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายวสันต์ รัตนากร 100%
คณะศิลปศาสตร์
2557
32,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ผ 048/2557
18 พ.ย. 2556
แนวทางการผลิตนักบัญชีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ผ 049/2557
18 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี สู่ประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ผ 050/2557
19 พ.ย. 2556
การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนลียีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,500.00
แล้วเสร็จ
50
ผ 051/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีหลังหมดประจำเดือน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส. มลฤดี วัฒนอังกูร 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
51
ผ 052/2557
1 ต.ค. 2556
การศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มัทนา ชาญกิจ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ผ 053/2557
19 พ.ย. 2556
การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดำรงค์ มหาพรหม 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
53
ผ 054/2557
18 พ.ย. 2556
การจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ตำบลจันเขลม อำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนาวุฒิ พิมกิ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
54
ผ 055/2557
18 พ.ย. 2556
ศึกษาความต้องการบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ผ 056/2557
19 พ.ย. 2556
ระบบสารสนเทศในการจัดการงานสารบาญ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิชริณี สวัสดี 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ 057/2557
18 พ.ย. 2556
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ 058/2557
18 พ.ย. 2556
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
58
ผ 059/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายดำรงค์ มหาพรม 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
59
ผ 060/2557
18 พ.ย. 2556
พฤติกรรมการใช้ Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
60
ผ 061/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศบน SmartPhone และ Tablet เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มทร. ตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
61
ผ 062/2557
17 พ.ย. 2556
การจัดการปัญหาฟาร์มกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ภายหลังเกิดโรคระบาด
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ผ 063/2557
17 พ.ย. 2556
การอนุบาลลูกปลาจิ้งจกด้วยอาหาร 3 ชนิด / ขอยกเลิกโครงการ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
15,000.00
ยกเลิกโครงการ
63
ผ 064/2557
18 พ.ย. 2556
สำรวจกล้วยไม้พื้นเมืองในสวนผลไม้เขตพื้นที่ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : นางณัฐนันท์ ศศิวัฒน์ชุติกุล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
23,000.00
แล้วเสร็จ
64
ผ 065/2557
19 พ.ย. 2556
ผลของการเสริมกล้วยดิบผงในอาหารต่อสมรรถนะ การผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ 066/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินระดับความต้านทานของเชื้อราสาเหตุโรคในยางพาราต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิศากร สุวรรณ 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
66
ผ 067/2557
18 พ.ย. 2556
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชองระอา (Strychnos thorelii Pierre.)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ 068/2557
19 พ.ย. 2556
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้องนางคลี่ หางค่าง (Huperzia squarrosa)
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ผ 069/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของการเติมชาเขียวในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส เวชกูล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
69
ผ 070/2557
19 พ.ย. 2556
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคขี้ขาว (Sallmonella Pullorum) ในไก่พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
70
ผ 071/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของการเสริมโปรไบโอติคต่อการให้ผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ของนกกระทา
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
71
ผ 072/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็ง และกึ่งแข็งจากเงาะ / ขอยกเลิกโครงการ
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
72
ผ 073/2557
19 พ.ย. 2556
การผลิตเบต้ากลูแคนจากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนผลิตน้ำสำรองกระป๋อง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
73
ผ 074/2557
19 พ.ย. 2556
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสละอบแห้ง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรรณศิริ หิรัญเกิด 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
35,000.00
แล้วเสร็จ
74
ผ 075/2557
18 พ.ย. 2556
การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำส้มจี๊ดสควอสระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
หัวหน้าโครงการ : นางวรัญญา โนนม่วง 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
75
ผ 076/2557
19 พ.ย. 2556
น้ำส้มสายชูหมักจากมังคุด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกุล 55%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
76
ผ 077/2557
19 พ.ย. 2556
การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียโดยใช้เปลือกเงาะแห้งแบบคอลัมน์ต่อเนื่อง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
แล้วเสร็จ
77
ผ 078/2557
18 พ.ย. 2556
การสกัดพอลิแซคคาร์ไรด์จากกล้วยไม้เพชรหึงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริจันทร์ ตาใจ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
33,000.00
แล้วเสร็จ
78
ผ 079/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องสูบน้ำของชาวสวนผลไม้
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
28,600.00
แล้วเสร็จ
79
ผ 080/2557
19 พ.ย. 2556
ผลกระทบของน้ำทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
80
ผ 081/2557
19 พ.ย. 2556
การปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ(QFD)
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ 082/2557
18 พ.ย. 2556
ผลของสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณของสารกาบา (GABA) ของข้าวกล้องงอก
หัวหน้าโครงการ : นายสมยศ สันติมาลัย 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
82
ผ 083/2557
19 พ.ย. 2556
การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส์
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
40,000.00
แล้วเสร็จ
83
ผ 084/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาเครื่องตะบันน้ำเพื่อใช้กับฝายชะลอน้ำทดแทนเครื่องสูบน้ำ
หัวหน้าโครงการ : นายฐิติ หมอรักษา 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ 085/2557
18 พ.ย. 2556
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนร่วม เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในภาคเกษตร
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ผ 086/2557
18 พ.ย. 2556
เครื่องสับมันสำปะหลังแนวนอนแบบใบมีดหมุน
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
86
ผ 087/2557
19 พ.ย. 2556
ตู้อบพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
87
ผ 088/2557
18 พ.ย. 2557
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรชัย หอสุวรรณศักดิ์ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
88
ผ 089/2557
18 พ.ย. 2557
ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
89
ผ 090/2557
18 พ.ย. 2557
การจัดการความรู้ด้านวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ผ 091/2557
18 พ.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งมอบงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
42,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
91
ผ 092/2557
18 พ.ย. 2557
การประเมินพฤติกรรมการรับน้องใหม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ผ 093/2557
18 พ.ย. 2557
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรสุดา โพธิ์ศรี 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ 094/2557
18 พ.ย. 2557
การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายอภิวิชญ์ พูลสง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
94
ผ 095/2557
14 พ.ย. 2557
สถาปัตยกรรมพักอาศัยพื้นถิ่น ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
ผ 096/2557
1 ต.ค. 2557
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
96
ผ 097/2557
18 พ.ย. 2557
รูปแบบอาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ในย่านชุมชนตลาดเก่า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
97
ผ 098/2557
5 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 % อาจารย์คณะเกษตรฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
98
ผ 099/2557
15 พ.ย. 2556
การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 100%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
99
ผ 100/2557
5 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
100
ผ 101/2557
5 พ.ย. 2556
แนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2557
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
49,800.00
แล้วเสร็จ
101
ผ 102/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สมัญญา พิมพาลัย 35%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
102
ผ 103/2557
8 พ.ย. 2556
อุปกรณ์ให้น้ำแบบกึ่งอัตโนมัติในแปลงปลูกผักแบบยกร่อง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
ผ 104/2557
1 ต.ค. 2556
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในระบบการปลูกแบบอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ผ 105/2557
5 พ.ย. 2556
ผลของการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงลูกโคนม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ผ 106/2557
14 พ.ย. 2556
ความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสมอุยเทศในบ่อคอนกรีตระบบอะควาโปนิค
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
15,000.00
แล้วเสร็จ
106
ผ 107/2557
18 พ.ย. 2556
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella hailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ผ 108/2557
1 ต.ค. 2557
ผลของน้ำมันหอมละเหยจากพืชสมุนไพรวงศ์ Lumiaceae ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. และ Rhizopus sp. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ 111/2557
15 พ.ย. 2557
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมหม้อแกงเผือกโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ 112/2557
18 พ.ย. 2557
ผลของดอกเฟ่องฟ้าต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
110
ผ 113/2557
18 พ.ย. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ทอดปรุงรส
หัวหน้าโครงการ : นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ผ 115/2557
15 พ.ย. 2557
สมบัติของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของบัตเตอร์เค้กที่ใช้แป้งข้าวนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
25,000.00
แล้วเสร็จ
112
ผ 116/2557
18 พ.ย. 2557
ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการดำเนินงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
113
ผ 117/2557
18 พ.ย. 2557
การประยุกต์ใช้เว็บเพจสาขาวิชาบริการงานก่อสร้างในการบริหารการศึกษาและวิจัย กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
114
ผ 118/2557
15 พ.ย. 2557
กำลังแบกทานของขยะชีวมงลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและยางมะตอยน้ำเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 75%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
115
ผ 119/2557
9 พ.ย. 2557
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ -อัมพาต ตั้งแต่ท่อนล่างลงไป
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
35,000.00
แล้วเสร็จ
116
ผ 120/2557
18 พ.ย. 2557
การศึกษาคุณสมบัติทางกลและการนำความร้อนของอิฐมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
117
ผ 121/2557
19 พ.ย. 2556
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไข่ในพื้นที่ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัตนา ไชยช่วย 10%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
50,000.00
แล้วเสร็จ
118
ผ 123/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากจากข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
119
ผ 124/2557
14 พ.ย. 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่คาราจีแนนผสมมังคุดและลูกหว้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
120
ผ 125/2557
18 พ.ย. 2556
การพัฒนาเห็ดตีนตุ๊กแกอบแห้ง
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
121
ผ 126/2557
18 พ.ย. 2556
การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ปรับปรุงคุณภาพของซอสกล้วยไข่
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ
122
ผ 127/2557
19 พ.ย. 2556
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านอุตสาหการในสถานประกอบการโรงกลึงของจังหวัดจันทบุรีและตราด
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
30,000.00
แล้วเสร็จ
123
ผ 128/2557
19 พ.ย. 2556
การลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลวระบบต่อเนื่องด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
หัวหน้าโครงการ : นายสมยศ สันติมาลัย 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
124
ผ 130/2557
15 พ.ย. 2556
สถาปัตยกรรมเชิงบริการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านหทัยวิทยา
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักส์ ศุขเขษม 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
125
ผ 131/2557
18 พ.ย. 2556
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินค้าแห่งใหม่ กรณีศึกษา ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : นายกุลบัณฑิต แสงดี 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
40,000.00
แล้วเสร็จ
126
ผ 132/2557
23 ม.ค. 2557
การพัฒนารูปแบบวิเคราะห์อภิมานข้อมูลไมโครอะเรย์ของเดนไดรติคเซลล์ในสัตว์
หัวหน้าโครงการ : นายกาจ โชคชัยอุสาหะ 60 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
44,000.00
แล้วเสร็จ
127
ผ 133/2573
24 ม.ค. 2557
ความชุกของเชื้อ Pigeno Circoverus ในนกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวณ จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ 100 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
128
ผ 134/2557
3 ก.พ. 2557
การปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายอธิคม ชินอ่อน 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
36,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ098/2557
5 พ.ย. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 % อาจารย์คณะเกษตรฯ *
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
130
ผ110/2557
19 พ.ค. 2558
ผลของการให้ความร้อนขั้นต้นต่อคุณภาพปลากะพงเพื่อลดขั้นตอนในการประกอบอาหาร
หัวหน้าโครงการ : นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
44,370.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
131
ผ114/2557 19 พฤษภาค
19 พ.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากเห็ด
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
44,370.00
แล้วเสร็จ
132
ผ122/2557
19 พ.ย. 2556
การใช้วีนัสทดแทนกากน้ำตาลในรูปของโปรตีนราคาถูกต่อผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมในโคนม
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทิพย์วดี ประไพวงษ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
45,000.00
แล้วเสร็จ
133
ผ129/2557
18 พ.ย. 2556
เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดกรงกระรอกติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
20,000.00
แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน 14 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 9 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 2 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 3 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 5,172,000.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 5,172,000.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 70,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
3-4/2554
22 ก.ค. 2557
ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดเงาะ ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
140,000.00
แล้วเสร็จ
2
3-4/2557
22 ก.ค. 2557
การพัฒนาวัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงลูกโคหย่านม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2557
240,000.00
แล้วเสร็จ
3
CRP5705020690
22 ก.ค. 2557
การผลิตถ่านแท่งจากปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2557
232,000.00
แล้วเสร็จ
4
น 001/2557
1 ต.ค. 2556
การหาชนิดของจุลินทรีย์ในลูกแป้งเหล้า
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิภาพร ก้านทอง 50%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
240,000.00
แล้วเสร็จ
5
น 002/2557
1 ต.ค. 2556
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
280,000.00
แล้วเสร็จ
6
น 003/2557
25 มิ.ย. 2556
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : เรือนพักอาศัยชาวสำเหร่ จังหวัดตราด
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
390,000.00
แล้วเสร็จ
7
น 004/2557
25 มิ.ย. 2556
การพัฒนาอุปกรณ์การฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2557
442,000.00
แล้วเสร็จ
8
น 005/2557
1 ต.ค. 2556
ต้นแบบภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ไข่แบบหลังบ้าน ในชุมชนจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
551,688.00
แล้วเสร็จ
9
น 006/2557
1 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลย
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2557
196,312.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
น 007/2557
1 ต.ค. 2556
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีในการใช้ประดู่รักษาไก่ชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
250,000.00
แล้วเสร็จ
11
น 008/2557
7 ต.ค. 2557
เครื่องจักรลำเลียงอิฐบล๊อคแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
1,000,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
น 009/2557
7 พ.ย. 2557
ฤทธิ์การต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลจากใบทุเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
น 010/2557
2 มิ.ย. 2557
การสูญเสียลูกสุกรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบเชื้อไวรัสบีอาร์อาร์เอส เชื้อพาร์โวไวรัส เชื้อเซอร์โคไวรัสชนิดสองในสุกร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
480,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
น 011/2557
14 ก.ค. 2558
การสำรวจหาเชื้อ Chlamydophila psittaci ในนกพิราบบ้านและนกพิราบแข่งในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุวรักษ์ วรรณรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
480,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ