Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2558   จำนวน 205 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 62 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 141 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 2 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 28,033,700.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 24,579,695.00 บาท    ค้างจ่าย 3,454,005.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 160,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
น 009/2558 (TRG588
3 ก.ย. 2558
ผลของเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูงต่อคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาคและความทนทานของคอนกรีต / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
596,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
-
1 ม.ค. 2513
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)
หัวหน้าโครงการ : ดร.จตุพร อรุณกมลศรี 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
260,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ง 01/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
293,000.00
แล้วเสร็จ
4
ง 02/2558
17 ต.ค. 2557
อัตราการเจริญเติบโตและการกระตุ้นการวางไข่ของหอยฟันกระต่าย Spondylus sp. ที่เลี้ยงภายในโรงเรือน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
325,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ง 03/2558
1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์สายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบของแคนตาลูป (var. cantalupensis) และแตงไทย (var. conomon) ใน 2 ฤดูปลูก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 55%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
278,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ง 04/2558
22 ต.ค. 2557
องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพะยอม / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
230,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ง 05/2558
24 ต.ค. 2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบและการเหนี่ยวนำเอนไซม์ quinone reductase โดยสารสกัดจากต้นอ่อมแซบ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
240,000.00
แล้วเสร็จ
8
ง 06/2558
27 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
250,000.00
แล้วเสร็จ
9
ง 07/2558
24 ต.ค. 2557
การศึกษากายวิภาคศาสตร์และเส้นใยเชื่อมโยงในสมองใหญ่ของสุกรโดยการชำแหละ และการตัด sections สมอง / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นายบรรณารัก แก้วจรูญ 70%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
185,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ง 08/2558
1 ต.ค. 2557
ฤทธิ์ของสารสกัดผลฝรั่งและใบฝรั่งต่อเชื้อ พาสทูเรลล่า มัลโทซิดา ที่แยกได้จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
230,500.00
แล้วเสร็จ
11
ง 09/2558
19 ต.ค. 2557
การออกแบบอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดทางขาสำหรับผู้ป่วยเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี / ขยายเวลา 30 ก.ย.
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง 10/2558
21 ต.ค. 2557
การศึกษาผังชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 75
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
150,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง 11/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบการก่อสร้างระหว่างระบบ Structural Insulated Panels (SIPs) กับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยและขอคืนเงินงวดที่ 1
หัวหน้าโครงการ : นายประธาน รุ่งทนต์กิจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
274,800.00
แล้วเสร็จ
14
ง 12/2558
27 ต.ค. 2557
การกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
559,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง 13/2558
19 ต.ค. 2557
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
284,400.00
แล้วเสร็จ
16
ง 14/2558
20 ต.ค. 2557
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม ภายในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
250,000.00
แล้วเสร็จ
17
ง 15/2558
27 ต.ค. 2557
การออกแบบและการจัดการทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุในอาคารทางพุทธศาสนา / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
370,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง 16/2558
24 ต.ค. 2557
การใช้ประโยชน์ของเถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุปอซโซลานในคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
330,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง 17/2558
24 ต.ค. 2557
ย่านและชุมชนดั้งเดิมริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง 19/2558
21 ต.ค. 2557
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
430,000.00
แล้วเสร็จ
21
ง 20/2558
27 ต.ค. 2557
การจัดลำดับเส้นทางและสี่แยกสัญญาณไฟอันตรายในจังหวัดชลบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐภูมิ รับคำอิทร์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
677,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ง 21/2558
29 ต.ค. 2557
แนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ในจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ง 22/2558
29 ต.ค. 2557
เครื่องสับมันสำปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง 23/2558
27 ต.ค. 2557
ฐานข้อมูลหมอพื้นบ้านในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 50
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
140,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง 24/2558
27 ต.ค. 2557
แบบจำลองเส้นทางการขนส่งผลไม้เศรษฐกิจเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพื้นที่จันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
182,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ง 25/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเขาพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
380,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง 26/2558
27 ต.ค. 2557
แบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงหนี้สินของครูเพื่อการขับเคลื่อนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
122,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง 27/2558
29 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
151,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ง 28/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดข้าวกล้องหอมมะลิ กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ไม่ขยายเวลาและไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง 29/2558
24 ต.ค. 2557
การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล / ไม่ขยายเวลาและไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60%
คณะศิลปศาสตร์
2558
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 30/2558
23 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนหมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ของ google / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายวสันต์ รัตนากร 100%
คณะศิลปศาสตร์
2558
105,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง 31/2558
1 ต.ค. 2557
สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุงประชากรสวีทเมล่อนจากการผสมข้ามแบบพบกันหมด () /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 รายผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
296,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ง 32/2558
1 ต.ค. 2557
การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน() /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
378,000.00
แล้วเสร็จ
34
ง 33/2558
24 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มไก่เนื้อ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี () / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 40%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
187,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง 34/2558
22 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยและขอคืนเงินงวดที่1
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
110,000.00
ยกเลิกโครงการ
36
ง 35/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
339,300.00
แล้วเสร็จ
37
ง 36/2558
1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกที่สามารถย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : ดร.นิภาพร ก้านทอง 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ง 37/2558
22 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์สมบัติความเป็นแป้งฝุ่นของแป้งเท้ายายม่อม / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
170,000.00
แล้วเสร็จ
39
ง 38/2558
30 ต.ค. 2557
การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นางผานิตย์ ถิรพลงาม 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
260,000.00
แล้วเสร็จ
40
ง 39/2558
22 ต.ค. 2557
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean . /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
922,700.00
แล้วเสร็จ
41
ง 40/2558
19 ต.ค. 2557
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
399,200.00
แล้วเสร็จ
42
ง 41/2558
24 ต.ค. 2557
เถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทราย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุถมมวลเบา /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
566,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง 42/2558
17 ต.ค. 2557
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย / ไม่ขยายเวลาและยังไม่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
421,200.00
แล้วเสร็จ
44
ง 43/2558
17 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบผนังหล่ออินฟิลวอลล์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
1,301,200.00
แล้วเสร็จ
45
ง 44/2558
27 ต.ค. 2557
พฤติกรรมการรับแรงดึงทางอ้อมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ้าปาล์มน้ำมันและเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
589,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ง 45/2558
27 ต.ค. 2557
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูย่านชุมชน ตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/ ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ง 46/2558
27 ต.ค. 2557
การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของย่านชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง 47/2558
24 ต.ค. 2557
การจัดทำแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชนบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
500,000.00
แล้วเสร็จ
49
ง 48/2558
24 ต.ค. 2557
การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่อุทกภัยซ้ำซาก ย่านชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 85%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ง 49/2558
29 ต.ค. 2557
ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปูแสมภูเขา (Geosesarma krathing) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นการค้า / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
275,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ง 50/2558
29 ต.ค. 2557
ออกแบบสร้างเครื่องเก็บขยะริมชายหาด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
655,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง 51/2558
29 ต.ค. 2557
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
655,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
53
ง 52/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อัดแท่งผสมลำไยอบแห้ง /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ง 53/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาการอบแห้งพริกไทยสายพันธุ์จันทบุรีด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อนสำหรับเกษตรกร / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
220,000.00
แล้วเสร็จ
55
ง 55/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาและสร้างเครื่องแยกเนื้อสำรองภายในชุมชน /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
170,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ง 56/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องย่อยเศษวัสดุเหลือใช้แบบเคลื่อนที่ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
180,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ง 57/2558
29 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการสวนไม้ผลในเขตจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นายธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
199,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ง 58/2558
29 ต.ค. 2557
โครงการย่อย การประเมินผลและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
560,000.00
แล้วเสร็จ
59
ง 59/2558
29 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ผลของการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตในเขตพื้นที่ชลประทาน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายไพทูล สีใส 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
443,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
น 001/2558
26 ม.ค. 2558
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กพิการทางสายตา /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
280,000.00
แล้วเสร็จ
61
น 0010/2558 ( TRG588
10 ก.ย. 2558
ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
572,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
น 002/2558
26 ม.ค. 2558
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ้าทอมือบ้านโนนกุ่ม ชุมชนชาวไทยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปาน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
น 003/2558
28 ม.ค. 2558
การศึกษาภูมิปัญญาของชาวชองเรื่อง ข้าวดำทำยา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
140,000.00
แล้วเสร็จ
64
น 004/2558
26 ม.ค. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทย / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศรันยา รักเสรี 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
270,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
น 005/2558
26 ม.ค. 2558
ความหลากหลายของแมลงน้ำที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำจันทบุรีใน อ.เขาคิชฌกูฏ / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
270,000.00
แล้วเสร็จ
66
น 006/2558
26 ม.ค. 2558
การคัดเลือกยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากฟางข้าว / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.นันทพร พีงสังวร 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
350,000.00
แล้วเสร็จ
67
น 007/2558
9 มิ.ย. 2558
การใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบ และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
42,500.00
แล้วเสร็จ
68
น 008/2558 (TRG58800
10 ส.ค. 2559
ไขรหัสเดนไดรติคเซลล์ของไก่ด้วยการวิเคราะห์ไมโครอะเรย์เพื่อการพัฒนาวัคซีนยุคหน้า / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ผ 001/2558
10 ก.ย. 2557
การพัฒนาเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวนาโยนแบบลากจูง / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ 002/2558
17 ก.ย. 2557
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกสังข์หยดหุงสุกเร็ว / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ 003/2558
11 ก.ย. 2557
การพัฒนาอุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำ / ยังไม่ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล บุญกระจ่าง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
14,160.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ผ 004/2558
7 ต.ค. 2557
การพัฒนาอุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ผ 005/2558
1 ต.ค. 2557
ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแก่นตะวันพันธุ์การค้าในสภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตติกาล เสนน้อย 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ผ 006/2558
12 ก.ย. 2557
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไขมันของสาหร่ายเซลล์เดียว Ankistrodesmus sp / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ 007/2558
1 ต.ค. 2557
ประสิทธิภาพการผสมเทียมปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งอัตราส่วนอสุจิต่อไข่ต่างกัน / ยังไม่ดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ 008/2558
8 ก.ย. 2557
การใช้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารหอยจอบ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ผ 009/2558
17 ส.ค. 2559
การกำจัดสีน้ำเสียที่ปนเปื้อนกากน้ำตาลโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา อานามวงษ์ 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ผ 010/2558
11 ก.ย. 2557
การตรวจสอบคุณภาพภายในของสับปะรดตามอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองจากค่าสี / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายรวิภัทร ลาภเจริญสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ผ 011/2258
12 ก.ย. 2557
การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ / ดำเนินการแล้ว 0%
หัวหน้าโครงการ : ดร.พรพิมล วิญญูชาคริต 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
70,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ 013/2558
23 ก.ย. 2557
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ ของมดแดงในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิจิตร์ วิโสรัมย์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ 014/2558
12 ก.ย. 2557
การผลิตไฮโดรเจนจากมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 โดยเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำและปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วน / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ผ 015/2558
12 ก.ย. 2557
การศึกษาและพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วย Wet Scrubber ในระบบท่อส่งน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ผ 016/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ / ดำเนินการแล้ว 50 %
หัวหน้าโครงการ : นายชานนท์ ดวงพายัพ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ 017/2558
17 ก.ย. 2557
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
85
ผ 018/2558
16 ก.ย. 2557
รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัตนาวรรณ วิเศษ 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ผ 019/2558
17 ก.ย. 2557
การทำนายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัยความตระหนักในผังมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 70 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ผ 020/2558
17 ก.ย. 2557
การศึกษาปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 75 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
88
ผ 021/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของสาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
89
ผ 022/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา กรณีศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายทรงธรรม เจริญจันทร์ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ผ 023/2558
15 ต.ค. 2557
การศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
91
ผ 024/2558
1 ต.ค. 2557
รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ผ 025/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ 15 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
38,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ 027/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
94
ผ 028/2558
24 ก.ย. 2557
การเทียบเคียงคุณสมบัติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดี่ยวระหว่างมนุษย์และสุกรผ่านการแสดงออกของจีโนมเพื่อประเมินการใช้สุกรสำหรับการศึกษาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายกาจ โชคชัยอุสาหะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
ผ 029/2558
19 ก.ย. 2557
ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในทางสัตวแพทย์ของน้ำส้มควันไม้ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายกุลชัย นาคบุปผา 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
96
ผ 030/2558
22 ก.ย. 2557
การกระจายของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในอวัยวะของลูกสุกรตายแรกคลอดในฟาร์มสุกรอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี 90 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
97
ผ 031/2558
1 ต.ค. 2557
ผลกระทบด้านผลผลิตต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 90 %
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
ผ 032/2558
1 ต.ค. 2557
พยาธิวิทยาของกลุ่มอาการป่วยโทรมหลายระบบในลูกสุกรหลังหย่านมในฟาร์มฝึกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธาริณี ทับทิม 60 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
99
ผ 033/2558
22 ก.ย. 2557
การสำรวจความชุกและแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการหนองไหลจากช่องคลอดในสุกรจากฟาร์มเขตจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นาย ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล 70 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
100
ผ 034/2558
19 ก.ย. 2557
ประสิทธิภาพการเติมสารคลอเรสเตอรอลในสารเจือจางน้ำเชื้อ 2 ชนิด ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของช้างเอเชียในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดารกา ทองไทยนันท์ 60 % น.ส.ธนิดา สนั่นเมือง 10 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
101
ผ 035/2558
23 ก.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 50 %
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2558
18,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
102
ผ 036/2558
23 ก.ย. 2557
ลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 50 %
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2558
18,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
ผ 037/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศ/ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ 75 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ผ 038/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการรูปแบบรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
105
ผ 039/2558
1 ต.ค. 2557
ผลกระทบจากนโยบายลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
106
ผ 040/2558
1 ต.ค. 2557
การใช้เทคนิคทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความรู้ และหาความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันต์ทรัพย์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ผ 041/2558
18 ก.ย. 2557
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ 042/2558
1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์การส่งออกน้ำตาลทรายของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน / ดำเนินการแล้ว 100% ปรับงบประมาณ
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ 043/2558
1 ต.ค. 2557
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ทำนายกลุ่มของยีนที่สัมพันธ์กับความไวของการตอบสนองต่อยา จีฟิทีนีบ ต่อโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กโดยใช้ข้อมูลไมโครแอเรย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
110
ผ 044/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี / ดำเนินการแล้ว 50% ปรับงบประมาณแล้วขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางวนิดา ชุติมากุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ผ 045/2558
1 ต.ค. 2557
อุปสงค์และอุปทานผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50% ปรับงบประมาณและขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ไพทูล สีใส 70 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
112
ผ 046/2558
18 ก.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จิระพร เนตรนุช 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
113
ผ 047/2558
1 ต.ค. 2557
สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สมัญญา พิมพาลัย 75 %
กองบริหารงานบุคคล
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
114
ผ 048/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
115
ผ 049/2558
1 ต.ค. 2557
การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนของแหล่งน้ำในวิทยาเขตจันทบุรีโดยใช้จุลินทรีย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
116
ผ 050/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด้วยระบบกรองน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ดร.อโนชา กิริยากิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
117
ผ 051/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของอายุการเก็บรักษาต่อการงอกและคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
118
ผ 052/2558
1 ม.ค. 2513
การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราและเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคใบติดของทุเรียน / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.นิศากร สุวรรณ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยกเลิกโครงการ
119
ผ 053/2558
1 ต.ค. 2557
การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของว่านสิงหโมรา / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริจันทร์ ตาใจ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
120
ผ 054/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของชาวสวนผลไม้ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
121
ผ 055/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความร้อนที่ได้จากพลังงานทดแทนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทางการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
48,000.00
แล้วเสร็จ
122
ผ 056/2558
1 ต.ค. 2557
ชุดฝึกวงจรขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายชาคริต วินิจธรรม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
41,500.00
แล้วเสร็จ
123
ผ 057/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของฟาร์มการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายชาคริต วินิจธรรม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
124
ผ 058/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องอบพลังงานความร้อนผสมผสานเพื่อผลิตชีวภัณฑ์จากไตรโคเดอร์มา / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
41,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
125
ผ 059/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศ /ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
38,740.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
126
ผ 060/2558
1 ต.ค. 2557
การสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหว้า (Syzygium cumini) ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
127
ผ 061/2558
1 ต.ค. 2557
เครื่องผสมปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
128
ผ 062/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายฐิติ หมอรักษา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ 063/2558
1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายชนิดและคุณค่าทางโภชนาการของตัวอ่อนแมลงน้ำ บริเวณคลองกระสือใหญ่ จ.จันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
130
ผ 064/2558
1 ต.ค. 2557
การผลิตน้ำสำรองหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
131
ผ 065/2558
1 ต.ค. 2557
การอนุบาลลูกปลาจิ้งจกด้วยอาหาร 3 ชนิด / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
132
ผ 066/2558
1 ต.ค. 2557
การผลิตน้ำข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมืองหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
133
ผ 067/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
28,000.00
แล้วเสร็จ
134
ผ 068/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของสารสกัดจากตะลิงปลิงต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย / ดำเนินการแล้ว 100 %
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บุณฑริกา สุมะนา 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
135
ผ 069/2558
1 ต.ค. 2557
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง ; กรณีศึกษาธุรกิจหมูย่างเกาหลี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
136
ผ 070/2558
23 ก.ย. 2557
การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในวิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
137
ผ 071/2558
1 ต.ค. 2557
การจัดการของผู้นำของเข้าระหว่างการวินิจฉัยประเภทพิกัดศุลกากรของกรมศุลกากร / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ 40 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
138
ผ 072/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความต้องการขั้นพื้นฐานของคนชราเชิงพื้นที่ในที่พักอาศัย กรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุอบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
38,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
139
ผ 073/2558
3 มี.ค. 2558
งานวิจัยในชั้นเรียน: ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม / ดำเนินการแล้ว90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศศิธร คล้ายชม 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
140
ผ 074/2558
1 ต.ค. 2557
คุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
36,000.00
แล้วเสร็จ
141
ผ 075/2558
1 ต.ค. 2557
การเตรียมความพร้อมของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) : จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
42,000.00
แล้วเสร็จ
142
ผ 076/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี / 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
143
ผ 077/2558
1 ต.ค. 2557
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 และมคอ.5) / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
144
ผ 078/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
20,000.00
แล้วเสร็จ
145
ผ 079/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานทางเลือกของชาวสวน / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
146
ผ 080/2558
1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินงานแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
147
ผ 081/2558
1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรภร รุ่งไพรวัน 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
148
ผ 082/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายพิศาล ทองนพคุณ 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
149
ผ 083/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้งานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 65 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
150
ผ 084/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการเชิญประชุม เล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
151
ผ 085/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิชริณี สวัสดี 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
152
ผ 086/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการจัดการความรู้อัจฉริยะ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
153
ผ 087/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาตัวแบบสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
154
ผ 088/2558
1 ต.ค. 2557
กลวิธีการสื่อสารภูมิปัญญาการรักษาโรคแบบชองระหว่างหมอพื้นบ้านกับผู้สืบทอดภูมิปัญญา / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งสมบูรณ์เล่มแล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
155
ผ 089/2558
1 ต.ค. 2557
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยภาษาถิ่นจันท์ กรณีศึกษา: อำเภอเมืองกับอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
156
ผ 090/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ตรงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน / ดำเนินการแล้ว100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
157
ผ 091/2558
1 ต.ค. 2557
ศักยภาพการบริการทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนสิรัชฌญา ทองเกิด 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
158
ผ 092/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษารูปแบบการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพชรมณ บุญแสน 70 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
159
ผ 093/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวนบ้านลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วาริท วสยางกูร 70 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
34,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
160
ผ 094/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส 60%
คณะศิลปศาสตร์
2558
34,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
161
ผ 095/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค์ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์ 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
162
ผ 096/2558
1 ต.ค. 2557
ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้นำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิราภรณ์ คงสมมาตย์ 60 %
กองนโยบายและแผน
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
163
ผ 097/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเงินและเบิกจ่ายของสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายไพโรจน์ วุฒิชัย 50%
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
164
ผ 099/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
165
ผ 100/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าในการจัดงานวิชาการและเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2557 / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
166
ผ 101/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558 / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
167
ผ 102/2558
1 ต.ค. 2557
การคัดเลือกแพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส. รัตนากร กฤษณชาญดี 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
168
ผ 103/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสายพันธุ์คัด / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
169
ผ 104/2558
11 ก.ย. 2557
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาด้วยหญ้าแฝกระบบแพลอยและอะควาโปนิสก์ระบบกรวด / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
170
ผ 105/2558
22 ก.ย. 2557
ลักษณะทางการเกษตร คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ ของข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ BP56-009 และ BP56-010 ที่ได้จากการคัดพันธุ์เก็บรวม / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
171
ผ 106/2558
1 ก.ย. 2557
ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มดีเอชเอ (DHA) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล(Oreochromis niloticus) / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
172
ผ 107/2558 18 กันยาย
18 ก.ย. 2557
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ :
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
173
ผ 108/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้วัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบ และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคหย่านม / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
174
ผ 109/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงโคนมสาว / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
175
ผ 110/2558
22 ก.ย. 2557
การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนที่อยู่อาศัยสร้างสรรค์ / ยังไม่ดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ : นายจอมยศ กิจนุกูล 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
176
ผ 111/2558
22 ก.ย. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสผลไม้จากฟักข้าวเพื่อใช้เป็นเลเยอร์เค้กเนยสด / ดำเนินการแล้ว 93%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
177
ผ 112/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บะหมี่ปูและคุณภาพการเก็บรักษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
178
ผ 113/2558
22 ก.ย. 2557
การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวทดแทนไขมันเนยในกระบวนการผลิตคุกกี้บาร์ธัญพืช /ดำเนินการแล้ว50 %
หัวหน้าโครงการ : นายลมภูริพล สรสุพิสิฐกุล 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
179
ผ 114/2558
15 ต.ค. 2557
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ในการผลิตกิมจิเพื่อสุขภาพ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี นิมิบุตร 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
180
ผ 115/2558
1 ต.ค. 2557
การต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากดอกเล็บมือนางในน้ำมันถั่วเหลือง / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
181
ผ 116/2558
22 ก.ย. 2557
การศึกษาการใช้มะนาวผงแทนกรดซิตริกในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกร / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
182
ผ 117/2558
17 ต.ค. 2557
การพัฒนาและการนำไปใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์สชนิด ERP กับบริษัทเอสเอ็มอี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
47,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
183
ผ 118/2558
1 ต.ค. 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุกัลยา ชาญสมร 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
184
ผ 119/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์สละเพื่อวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
185
ผ 120/2558
1 ต.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนากาวยึดติดจากสตาร์ชข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
186
ผ 121/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบการให้ผลผลิต คุณภาพและการเจริญเติบโตของแคนตาลูป 4 สายพันธุ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์ และระบบน้ำหยดในแปลงปลูกแบบซับสเตรทและแปลงปลูกดินเพื่อการค้าในจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
187
ผ 122/2558
1 ต.ค. 2557
การเจริญเติบโตของเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides Ktze.) ที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกแบบต่างๆ /ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
188
ผ 123/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
189
ผ 124/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (retort pouch) / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
190
ผ 125/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาสร้างเครื่องปอกหมากแบบล้อยาง 2 ล้อ / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
191
ผ 126/2558
1 ต.ค. 2557
เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 100 % ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
แล้วเสร็จ
192
ผ 127/2558
1 ต.ค. 2557
การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตถ่านแท่ง จากปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
193
ผ 128/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาตู้อบยางพาราโดยใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรด / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
194
ผ 129/2558
1 ต.ค. 2557
กรณีศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำโดยระบบกาลักน้ำขนาดจิ๋ว / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายดนัย ทองธวัช 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
195
ผ 130/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษากรรมวิธีการผลิตกล้วยไข่ทอดอัดแท่ง / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
196
ผ 131/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษาวิธีการแช่เยือกแข็งและระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งของเครื่อง Conveyor Freezer ที่มีผลต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
197
ผ 134/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการเสริมกากกาแฟต่อคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
198
ผ 135/2558
17 ก.ย. 2557
ศึกษาความสบายเชิงอุณหภาพสำหรับสำนักงาน ที่ใช้ระบบการแผ่รังสีความเย็น ในเขตร้อนชื้น / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาทินี วัฒนกิจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
199
ผ 136/2558
9 ก.ย. 2557
การออกแบบเตียงป้องกันการเกิดแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
200
ผ 137/2558
9 ก.ย. 2557
การออกแบบของเล่นที่ใช้ในการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
201
ผ 139/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาไทย / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
202
ผ 141/2558
1 ต.ค. 2557
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
203
ผ132/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเงาะในเขตจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
204
ผ133/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษาระยะเวลาการหมักต่อคุณภาพของเปลือกมังคุด เปลือกเงาะ และเปลือกสับปะรดหมักวีนัส / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทิพย์วดี ประไพวงษ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
205
ผ140/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาอลกอริทึมเพื่อตรวจสอบโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย XML Schema / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รุจิรา หนูปาน 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558   จำนวน 57 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 23 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 32 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 1 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 19,057,700.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 16,820,850.00 บาท    ค้างจ่าย 2,236,850.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 110,000.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 56 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง 01/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
293,000.00
แล้วเสร็จ
2
ง 02/2558
17 ต.ค. 2557
อัตราการเจริญเติบโตและการกระตุ้นการวางไข่ของหอยฟันกระต่าย Spondylus sp. ที่เลี้ยงภายในโรงเรือน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
325,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ง 03/2558
1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์สายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบของแคนตาลูป (var. cantalupensis) และแตงไทย (var. conomon) ใน 2 ฤดูปลูก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 55%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
278,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ง 04/2558
22 ต.ค. 2557
องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพะยอม / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
230,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ง 05/2558
24 ต.ค. 2557
การศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบและการเหนี่ยวนำเอนไซม์ quinone reductase โดยสารสกัดจากต้นอ่อมแซบ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
240,000.00
แล้วเสร็จ
6
ง 06/2558
27 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
250,000.00
แล้วเสร็จ
7
ง 07/2558
24 ต.ค. 2557
การศึกษากายวิภาคศาสตร์และเส้นใยเชื่อมโยงในสมองใหญ่ของสุกรโดยการชำแหละ และการตัด sections สมอง / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นายบรรณารัก แก้วจรูญ 70%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
185,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ง 08/2558
1 ต.ค. 2557
ฤทธิ์ของสารสกัดผลฝรั่งและใบฝรั่งต่อเชื้อ พาสทูเรลล่า มัลโทซิดา ที่แยกได้จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
230,500.00
แล้วเสร็จ
9
ง 09/2558
19 ต.ค. 2557
การออกแบบอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดทางขาสำหรับผู้ป่วยเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี / ขยายเวลา 30 ก.ย.
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง 10/2558
21 ต.ค. 2557
การศึกษาผังชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 75
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
150,000.00
แล้วเสร็จ
11
ง 11/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบการก่อสร้างระหว่างระบบ Structural Insulated Panels (SIPs) กับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยและขอคืนเงินงวดที่ 1
หัวหน้าโครงการ : นายประธาน รุ่งทนต์กิจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
274,800.00
แล้วเสร็จ
12
ง 12/2558
27 ต.ค. 2557
การกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
559,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ง 13/2558
19 ต.ค. 2557
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
284,400.00
แล้วเสร็จ
14
ง 14/2558
20 ต.ค. 2557
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม ภายในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
250,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง 15/2558
27 ต.ค. 2557
การออกแบบและการจัดการทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุในอาคารทางพุทธศาสนา / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
370,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง 16/2558
24 ต.ค. 2557
การใช้ประโยชน์ของเถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุปอซโซลานในคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายวันโชค เครือหงษ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
330,000.00
แล้วเสร็จ
17
ง 17/2558
24 ต.ค. 2557
ย่านและชุมชนดั้งเดิมริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง 19/2558
21 ต.ค. 2557
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
430,000.00
แล้วเสร็จ
19
ง 20/2558
27 ต.ค. 2557
การจัดลำดับเส้นทางและสี่แยกสัญญาณไฟอันตรายในจังหวัดชลบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐภูมิ รับคำอิทร์ 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
677,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง 21/2558
29 ต.ค. 2557
แนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ในจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายวัชนะชัย จูมผา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ง 22/2558
29 ต.ค. 2557
เครื่องสับมันสำปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ง 23/2558
27 ต.ค. 2557
ฐานข้อมูลหมอพื้นบ้านในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 50
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
140,000.00
แล้วเสร็จ
23
ง 24/2558
27 ต.ค. 2557
แบบจำลองเส้นทางการขนส่งผลไม้เศรษฐกิจเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพื้นที่จันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
182,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง 25/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเขาพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
380,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ง 26/2558
27 ต.ค. 2557
แบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงหนี้สินของครูเพื่อการขับเคลื่อนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
122,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ง 27/2558
29 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
151,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง 28/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดข้าวกล้องหอมมะลิ กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ไม่ขยายเวลาและไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง 29/2558
24 ต.ค. 2557
การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล / ไม่ขยายเวลาและไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60%
คณะศิลปศาสตร์
2558
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ง 30/2558
23 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนหมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ของ google / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายวสันต์ รัตนากร 100%
คณะศิลปศาสตร์
2558
105,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง 31/2558
1 ต.ค. 2557
สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุงประชากรสวีทเมล่อนจากการผสมข้ามแบบพบกันหมด () /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 รายผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
296,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 32/2558
1 ต.ค. 2557
การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน() /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
378,000.00
แล้วเสร็จ
32
ง 33/2558
24 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มไก่เนื้อ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี () / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 40%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
187,800.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ง 34/2558
22 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยและขอคืนเงินงวดที่1
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
110,000.00
ยกเลิกโครงการ
34
ง 35/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
339,300.00
แล้วเสร็จ
35
ง 36/2558
1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกที่สามารถย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : ดร.นิภาพร ก้านทอง 80%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ง 37/2558
22 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์สมบัติความเป็นแป้งฝุ่นของแป้งเท้ายายม่อม / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
170,000.00
แล้วเสร็จ
37
ง 38/2558
30 ต.ค. 2557
การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นางผานิตย์ ถิรพลงาม 40%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
260,000.00
แล้วเสร็จ
38
ง 39/2558
22 ต.ค. 2557
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean . /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
922,700.00
แล้วเสร็จ
39
ง 40/2558
19 ต.ค. 2557
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม /ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายยิ่งยง รุ่งฟ้า 50%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
399,200.00
แล้วเสร็จ
40
ง 41/2558
24 ต.ค. 2557
เถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทราย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุถมมวลเบา /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
566,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง 42/2558
17 ต.ค. 2557
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย / ไม่ขยายเวลาและยังไม่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
421,200.00
แล้วเสร็จ
42
ง 43/2558
17 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบผนังหล่ออินฟิลวอลล์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
1,301,200.00
แล้วเสร็จ
43
ง 44/2558
27 ต.ค. 2557
พฤติกรรมการรับแรงดึงทางอ้อมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ้าปาล์มน้ำมันและเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
589,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง 45/2558
27 ต.ค. 2557
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูย่านชุมชน ตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/ ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ง 46/2558
27 ต.ค. 2557
การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของย่านชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ง 47/2558
24 ต.ค. 2557
การจัดทำแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชนบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
500,000.00
แล้วเสร็จ
47
ง 48/2558
24 ต.ค. 2557
การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่อุทกภัยซ้ำซาก ย่านชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 85%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง 49/2558
29 ต.ค. 2557
ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปูแสมภูเขา (Geosesarma krathing) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นการค้า / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90
หัวหน้าโครงการ : นายมนัส คงศักดิ์ 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
275,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง 50/2558
29 ต.ค. 2557
ออกแบบสร้างเครื่องเก็บขยะริมชายหาด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
655,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ง 51/2558
29 ต.ค. 2557
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
655,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ง 52/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อัดแท่งผสมลำไยอบแห้ง /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง 53/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาการอบแห้งพริกไทยสายพันธุ์จันทบุรีด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อนสำหรับเกษตรกร / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
220,000.00
แล้วเสร็จ
53
ง 55/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาและสร้างเครื่องแยกเนื้อสำรองภายในชุมชน /ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
170,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ง 56/2558
29 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องย่อยเศษวัสดุเหลือใช้แบบเคลื่อนที่ / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
180,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ง 57/2558
29 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการสวนไม้ผลในเขตจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70
หัวหน้าโครงการ : นายธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
199,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ง 58/2558
29 ต.ค. 2557
โครงการย่อย การประเมินผลและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
560,000.00
แล้วเสร็จ
57
ง 59/2558
29 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ผลของการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตในเขตพื้นที่ชลประทาน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวหน้าโครงการ : นายไพทูล สีใส 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
443,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558   จำนวน 137 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 34 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 102 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 1 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 5,495,500.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 4,278,345.00 บาท    ค้างจ่าย 1,217,155.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 50,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 001/2558
10 ก.ย. 2557
การพัฒนาเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวนาโยนแบบลากจูง / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ผ 002/2558
17 ก.ย. 2557
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกสังข์หยดหุงสุกเร็ว / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ผ 003/2558
11 ก.ย. 2557
การพัฒนาอุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำ / ยังไม่ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล บุญกระจ่าง 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
14,160.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ผ 004/2558
7 ต.ค. 2557
การพัฒนาอุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ผ 005/2558
1 ต.ค. 2557
ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแก่นตะวันพันธุ์การค้าในสภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตติกาล เสนน้อย 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ผ 006/2558
12 ก.ย. 2557
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไขมันของสาหร่ายเซลล์เดียว Ankistrodesmus sp / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ผ 007/2558
1 ต.ค. 2557
ประสิทธิภาพการผสมเทียมปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งอัตราส่วนอสุจิต่อไข่ต่างกัน / ยังไม่ดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ผ 008/2558
8 ก.ย. 2557
การใช้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารหอยจอบ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ผ 009/2558
17 ส.ค. 2559
การกำจัดสีน้ำเสียที่ปนเปื้อนกากน้ำตาลโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา อานามวงษ์ 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ผ 010/2558
11 ก.ย. 2557
การตรวจสอบคุณภาพภายในของสับปะรดตามอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองจากค่าสี / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายรวิภัทร ลาภเจริญสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ผ 011/2258
12 ก.ย. 2557
การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ / ดำเนินการแล้ว 0%
หัวหน้าโครงการ : ดร.พรพิมล วิญญูชาคริต 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
70,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ผ 013/2558
23 ก.ย. 2557
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ ของมดแดงในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิจิตร์ วิโสรัมย์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ผ 014/2558
12 ก.ย. 2557
การผลิตไฮโดรเจนจากมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 โดยเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำและปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วน / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ผ 015/2558
12 ก.ย. 2557
การศึกษาและพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วย Wet Scrubber ในระบบท่อส่งน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ผ 016/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ / ดำเนินการแล้ว 50 %
หัวหน้าโครงการ : นายชานนท์ ดวงพายัพ 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ผ 017/2558
17 ก.ย. 2557
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
17
ผ 018/2558
16 ก.ย. 2557
รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัตนาวรรณ วิเศษ 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ผ 019/2558
17 ก.ย. 2557
การทำนายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัยความตระหนักในผังมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 70 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ผ 020/2558
17 ก.ย. 2557
การศึกษาปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 75 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
20
ผ 021/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของสาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ผ 022/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา กรณีศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายทรงธรรม เจริญจันทร์ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ผ 023/2558
15 ต.ค. 2557
การศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ผ 024/2558
1 ต.ค. 2557
รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ผ 025/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ 15 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
38,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ผ 027/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ผ 028/2558
24 ก.ย. 2557
การเทียบเคียงคุณสมบัติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดี่ยวระหว่างมนุษย์และสุกรผ่านการแสดงออกของจีโนมเพื่อประเมินการใช้สุกรสำหรับการศึกษาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายกาจ โชคชัยอุสาหะ 50 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ผ 029/2558
19 ก.ย. 2557
ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในทางสัตวแพทย์ของน้ำส้มควันไม้ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : นายกุลชัย นาคบุปผา 30 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ผ 030/2558
22 ก.ย. 2557
การกระจายของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในอวัยวะของลูกสุกรตายแรกคลอดในฟาร์มสุกรอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี 90 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ผ 031/2558
1 ต.ค. 2557
ผลกระทบด้านผลผลิตต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 90 %
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิทัศน์ ทองคำใส 80 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ผ 032/2558
1 ต.ค. 2557
พยาธิวิทยาของกลุ่มอาการป่วยโทรมหลายระบบในลูกสุกรหลังหย่านมในฟาร์มฝึกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธาริณี ทับทิม 60 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
31
ผ 033/2558
22 ก.ย. 2557
การสำรวจความชุกและแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการหนองไหลจากช่องคลอดในสุกรจากฟาร์มเขตจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นาย ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล 70 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ผ 034/2558
19 ก.ย. 2557
ประสิทธิภาพการเติมสารคลอเรสเตอรอลในสารเจือจางน้ำเชื้อ 2 ชนิด ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของช้างเอเชียในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดารกา ทองไทยนันท์ 60 % น.ส.ธนิดา สนั่นเมือง 10 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ผ 035/2558
23 ก.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 50 %
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2558
18,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ผ 036/2558
23 ก.ย. 2557
ลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 50 %
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2558
18,700.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ผ 037/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศ/ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ 75 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ผ 038/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการรูปแบบรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
37
ผ 039/2558
1 ต.ค. 2557
ผลกระทบจากนโยบายลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ผ 040/2558
1 ต.ค. 2557
การใช้เทคนิคทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความรู้ และหาความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันต์ทรัพย์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ผ 041/2558
18 ก.ย. 2557
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
40
ผ 042/2558
1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์การส่งออกน้ำตาลทรายของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน / ดำเนินการแล้ว 100% ปรับงบประมาณ
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
42,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ผ 043/2558
1 ต.ค. 2557
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ทำนายกลุ่มของยีนที่สัมพันธ์กับความไวของการตอบสนองต่อยา จีฟิทีนีบ ต่อโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กโดยใช้ข้อมูลไมโครแอเรย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
42
ผ 044/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี / ดำเนินการแล้ว 50% ปรับงบประมาณแล้วขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางวนิดา ชุติมากุล 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ผ 045/2558
1 ต.ค. 2557
อุปสงค์และอุปทานผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าในประเทศไทย / ดำเนินการแล้ว 50% ปรับงบประมาณและขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ไพทูล สีใส 70 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ผ 046/2558
18 ก.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จิระพร เนตรนุช 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ผ 047/2558
1 ต.ค. 2557
สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สมัญญา พิมพาลัย 75 %
กองบริหารงานบุคคล
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ผ 048/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ผ 049/2558
1 ต.ค. 2557
การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนของแหล่งน้ำในวิทยาเขตจันทบุรีโดยใช้จุลินทรีย์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
48
ผ 050/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด้วยระบบกรองน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ดร.อโนชา กิริยากิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ผ 051/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของอายุการเก็บรักษาต่อการงอกและคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ผ 052/2558
1 ม.ค. 2513
การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราและเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคใบติดของทุเรียน / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.นิศากร สุวรรณ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยกเลิกโครงการ
51
ผ 053/2558
1 ต.ค. 2557
การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของว่านสิงหโมรา / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริจันทร์ ตาใจ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ผ 054/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของชาวสวนผลไม้ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
53
ผ 055/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความร้อนที่ได้จากพลังงานทดแทนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทางการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
48,000.00
แล้วเสร็จ
54
ผ 056/2558
1 ต.ค. 2557
ชุดฝึกวงจรขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายชาคริต วินิจธรรม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
41,500.00
แล้วเสร็จ
55
ผ 057/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของฟาร์มการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายชาคริต วินิจธรรม 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ 058/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาเครื่องอบพลังงานความร้อนผสมผสานเพื่อผลิตชีวภัณฑ์จากไตรโคเดอร์มา / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
41,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ 059/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศ /ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
38,740.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ผ 060/2558
1 ต.ค. 2557
การสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหว้า (Syzygium cumini) ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ผ 061/2558
1 ต.ค. 2557
เครื่องผสมปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ 062/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายฐิติ หมอรักษา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ 063/2558
1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายชนิดและคุณค่าทางโภชนาการของตัวอ่อนแมลงน้ำ บริเวณคลองกระสือใหญ่ จ.จันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ผ 064/2558
1 ต.ค. 2557
การผลิตน้ำสำรองหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ผ 065/2558
1 ต.ค. 2557
การอนุบาลลูกปลาจิ้งจกด้วยอาหาร 3 ชนิด / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ผ 066/2558
1 ต.ค. 2557
การผลิตน้ำข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมืองหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ 067/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
28,000.00
แล้วเสร็จ
66
ผ 068/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของสารสกัดจากตะลิงปลิงต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย / ดำเนินการแล้ว 100 %
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บุณฑริกา สุมะนา 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ 069/2558
1 ต.ค. 2557
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง ; กรณีศึกษาธุรกิจหมูย่างเกาหลี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
50,000.00
แล้วเสร็จ
68
ผ 070/2558
23 ก.ย. 2557
การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในวิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : นายนราธิป ทับทัน 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ผ 071/2558
1 ต.ค. 2557
การจัดการของผู้นำของเข้าระหว่างการวินิจฉัยประเภทพิกัดศุลกากรของกรมศุลกากร / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ 40 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ 072/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความต้องการขั้นพื้นฐานของคนชราเชิงพื้นที่ในที่พักอาศัย กรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุอบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
38,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ 073/2558
3 มี.ค. 2558
งานวิจัยในชั้นเรียน: ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม / ดำเนินการแล้ว90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศศิธร คล้ายชม 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
72
ผ 074/2558
1 ต.ค. 2557
คุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
36,000.00
แล้วเสร็จ
73
ผ 075/2558
1 ต.ค. 2557
การเตรียมความพร้อมของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) : จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
42,000.00
แล้วเสร็จ
74
ผ 076/2558
1 ต.ค. 2557
ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี / 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ 077/2558
1 ต.ค. 2557
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 และมคอ.5) / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ 078/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
20,000.00
แล้วเสร็จ
77
ผ 079/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานทางเลือกของชาวสวน / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
78
ผ 080/2558
1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินงานแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
79
ผ 081/2558
1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัทรภร รุ่งไพรวัน 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
80
ผ 082/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายพิศาล ทองนพคุณ 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
81
ผ 083/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้งานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 65 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
82
ผ 084/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการเชิญประชุม เล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
83
ผ 085/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิชริณี สวัสดี 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ 086/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการจัดการความรู้อัจฉริยะ / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 60 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
85
ผ 087/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาตัวแบบสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
25,000.00
แล้วเสร็จ
86
ผ 088/2558
1 ต.ค. 2557
กลวิธีการสื่อสารภูมิปัญญาการรักษาโรคแบบชองระหว่างหมอพื้นบ้านกับผู้สืบทอดภูมิปัญญา / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งสมบูรณ์เล่มแล้ว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
87
ผ 089/2558
1 ต.ค. 2557
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยภาษาถิ่นจันท์ กรณีศึกษา: อำเภอเมืองกับอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
88
ผ 090/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ตรงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน / ดำเนินการแล้ว100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
89
ผ 091/2558
1 ต.ค. 2557
ศักยภาพการบริการทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มนสิรัชฌญา ทองเกิด 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ผ 092/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษารูปแบบการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพชรมณ บุญแสน 70 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
91
ผ 093/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวนบ้านลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วาริท วสยางกูร 70 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
34,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ผ 094/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส 60%
คณะศิลปศาสตร์
2558
34,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ 095/2558
1 ต.ค. 2557
การศึกษาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค์ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์ 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2558
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
94
ผ 096/2558
1 ต.ค. 2557
ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้นำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิราภรณ์ คงสมมาตย์ 60 %
กองนโยบายและแผน
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
ผ 097/2558
1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเงินและเบิกจ่ายของสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายไพโรจน์ วุฒิชัย 50%
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
96
ผ 099/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
97
ผ 100/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าในการจัดงานวิชาการและเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2557 / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 50 %
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
ผ 101/2558
1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558 / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
48,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
99
ผ 102/2558
1 ต.ค. 2557
การคัดเลือกแพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส. รัตนากร กฤษณชาญดี 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
100
ผ 103/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสายพันธุ์คัด / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
101
ผ 104/2558
11 ก.ย. 2557
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาด้วยหญ้าแฝกระบบแพลอยและอะควาโปนิสก์ระบบกรวด / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
102
ผ 105/2558
22 ก.ย. 2557
ลักษณะทางการเกษตร คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ ของข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ BP56-009 และ BP56-010 ที่ได้จากการคัดพันธุ์เก็บรวม / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
ผ 106/2558
1 ก.ย. 2557
ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มดีเอชเอ (DHA) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล(Oreochromis niloticus) / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ผ 107/2558 18 กันยาย
18 ก.ย. 2557
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ :
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ผ 108/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้วัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบ และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคหย่านม / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
49,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
106
ผ 109/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงโคนมสาว / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ผ 110/2558
22 ก.ย. 2557
การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนที่อยู่อาศัยสร้างสรรค์ / ยังไม่ดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ : นายจอมยศ กิจนุกูล 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ 111/2558
22 ก.ย. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสผลไม้จากฟักข้าวเพื่อใช้เป็นเลเยอร์เค้กเนยสด / ดำเนินการแล้ว 93%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ 112/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บะหมี่ปูและคุณภาพการเก็บรักษา / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
110
ผ 113/2558
22 ก.ย. 2557
การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวทดแทนไขมันเนยในกระบวนการผลิตคุกกี้บาร์ธัญพืช /ดำเนินการแล้ว50 %
หัวหน้าโครงการ : นายลมภูริพล สรสุพิสิฐกุล 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ผ 114/2558
15 ต.ค. 2557
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ในการผลิตกิมจิเพื่อสุขภาพ / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี นิมิบุตร 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
44,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
112
ผ 115/2558
1 ต.ค. 2557
การต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากดอกเล็บมือนางในน้ำมันถั่วเหลือง / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปราณี มีศิริสุข 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
113
ผ 116/2558
22 ก.ย. 2557
การศึกษาการใช้มะนาวผงแทนกรดซิตริกในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกร / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
114
ผ 117/2558
17 ต.ค. 2557
การพัฒนาและการนำไปใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์สชนิด ERP กับบริษัทเอสเอ็มอี / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
47,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
115
ผ 118/2558
1 ต.ค. 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 90%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุกัลยา ชาญสมร 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
37,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
116
ผ 119/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์สละเพื่อวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
117
ผ 120/2558
1 ต.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนากาวยึดติดจากสตาร์ชข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นางสุภาวดี แช่ม 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
118
ผ 121/2558
1 ต.ค. 2557
การเปรียบเทียบการให้ผลผลิต คุณภาพและการเจริญเติบโตของแคนตาลูป 4 สายพันธุ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์ และระบบน้ำหยดในแปลงปลูกแบบซับสเตรทและแปลงปลูกดินเพื่อการค้าในจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
119
ผ 122/2558
1 ต.ค. 2557
การเจริญเติบโตของเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides Ktze.) ที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกแบบต่างๆ /ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
120
ผ 123/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
121
ผ 124/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (retort pouch) / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
122
ผ 125/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาสร้างเครื่องปอกหมากแบบล้อยาง 2 ล้อ / ดำเนินการแล้ว 90% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายศราวุธ จันทร์กลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
123
ผ 126/2558
1 ต.ค. 2557
เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 100 % ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
35,000.00
แล้วเสร็จ
124
ผ 127/2558
1 ต.ค. 2557
การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตถ่านแท่ง จากปาล์มน้ำมัน / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
125
ผ 128/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาตู้อบยางพาราโดยใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรด / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
126
ผ 129/2558
1 ต.ค. 2557
กรณีศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำโดยระบบกาลักน้ำขนาดจิ๋ว / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : นายดนัย ทองธวัช 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
40,000.00
แล้วเสร็จ
127
ผ 130/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษากรรมวิธีการผลิตกล้วยไข่ทอดอัดแท่ง / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
128
ผ 131/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษาวิธีการแช่เยือกแข็งและระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งของเครื่อง Conveyor Freezer ที่มีผลต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ 134/2558
1 ต.ค. 2557
ผลของการเสริมกากกาแฟต่อคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
130
ผ 135/2558
17 ก.ย. 2557
ศึกษาความสบายเชิงอุณหภาพสำหรับสำนักงาน ที่ใช้ระบบการแผ่รังสีความเย็น ในเขตร้อนชื้น / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางสาทินี วัฒนกิจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
131
ผ 136/2558
9 ก.ย. 2557
การออกแบบเตียงป้องกันการเกิดแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต / ดำเนินการแล้ว100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
132
ผ 137/2558
9 ก.ย. 2557
การออกแบบของเล่นที่ใช้ในการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
133
ผ 139/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาไทย / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
134
ผ 141/2558
1 ต.ค. 2557
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
30,000.00
แล้วเสร็จ
135
ผ132/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเงาะในเขตจังหวัดจันทบุรี / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
136
ผ133/2558
1 ต.ค. 2557
ศึกษาระยะเวลาการหมักต่อคุณภาพของเปลือกมังคุด เปลือกเงาะ และเปลือกสับปะรดหมักวีนัส / ดำเนินการแล้ว 50% ขอขยายเวลา
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ทิพย์วดี ประไพวงษ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
137
ผ140/2558
1 ต.ค. 2557
การพัฒนาอลกอริทึมเพื่อตรวจสอบโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย XML Schema / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รุจิรา หนูปาน 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2558   จำนวน 11 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 5 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 5 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 1 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 3,480,500.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 3,480,500.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 50,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
น 009/2558 (TRG588
3 ก.ย. 2558
ผลของเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูงต่อคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาคและความทนทานของคอนกรีต / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
596,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
-
1 ม.ค. 2513
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)
หัวหน้าโครงการ : ดร.จตุพร อรุณกมลศรี 50 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
260,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
น 001/2558
26 ม.ค. 2558
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กพิการทางสายตา /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 80%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
280,000.00
แล้วเสร็จ
4
น 0010/2558 ( TRG588
10 ก.ย. 2558
ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
572,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
น 002/2558
26 ม.ค. 2558
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ้าทอมือบ้านโนนกุ่ม ชุมชนชาวไทยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปาน 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2558
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
น 003/2558
28 ม.ค. 2558
การศึกษาภูมิปัญญาของชาวชองเรื่อง ข้าวดำทำยา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2558
140,000.00
แล้วเสร็จ
7
น 004/2558
26 ม.ค. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทย / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศรันยา รักเสรี 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
270,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
น 005/2558
26 ม.ค. 2558
ความหลากหลายของแมลงน้ำที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำจันทบุรีใน อ.เขาคิชฌกูฏ / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2558
270,000.00
แล้วเสร็จ
9
น 006/2558
26 ม.ค. 2558
การคัดเลือกยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากฟางข้าว / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.นันทพร พีงสังวร 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
350,000.00
แล้วเสร็จ
10
น 007/2558
9 มิ.ย. 2558
การใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบ และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2558
42,500.00
แล้วเสร็จ
11
น 008/2558 (TRG58800
10 ส.ค. 2559
ไขรหัสเดนไดรติคเซลล์ของไก่ด้วยการวิเคราะห์ไมโครอะเรย์เพื่อการพัฒนาวัคซีนยุคหน้า / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ