Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2559   จำนวน 210 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 29 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 176 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 5 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 31,057,220.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 22,840,668.00 บาท    ค้างจ่าย 8,216,552.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 627,000.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 047/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตน้ำฟักข้าวหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
TRG5880062
1 ก.ค. 2558
ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศศิธร สรรพ่อค้า 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
572,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
TRG5880064
1 ก.ค. 2558
ผลของเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูงต่อคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาคและความทนทานของคอนกรีต / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ : ดร.วันโชค เครือหงส์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
596,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
 ง 25/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสม (A Study on Growth Performance of Shami Crossbred Goats) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร. ปัทมา ธรรมดี 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
717,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ง 01/2559
28 ต.ค. 2558
การศึกษาแนวทางการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่ร้าวในภาวะใช้งานโดยใช้วัสดุใยสังเคราะห์ (A STUDY OF STRENGTHENING TECHNIQUE FOR CRACKED CONCRETE BEAMS AT SERVICE LIMIT STAGE USING FIBER REINFORCED POLYMERS) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
605,200.00
แล้วเสร็จ
6
ง 02/2559
27 ต.ค. 2558
การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Development of Database and Conservation For Restoration of Architectural Heritage at Tha Khun Nang Communities Mueang Lop Buri District, Lopburi) /ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ง 03/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษา ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี (จังหวัดลพบุรี (Development of Database and Conservation Framework Restoration of Architectural Heritage at Tha Khun Nang Communities Mueang Lop Buri District, Lopburi) ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ง 04/2559
27 ต.ค. 2558
การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์(To resolve traffic problems in the East by the media public relations) / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
566,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ง 05/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดในสารละลายเอนไซม์ไส้ปลาทูน่า (Efficiency Removing Fish Scales in Enzyme Solution Colon Tuna)/ ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศศิวิมล มาแสง 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
390,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง 06/2559
1 ม.ค. 2513
การจัดใช้เครื่องมือ DMAIC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพุทธิวัต สิงห์ดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
85,000.00
ยกเลิกโครงการ
11
ง 07/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean .() / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส สิทธิกูล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
204,800.00
แล้วเสร็จ
12
ง 08/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยทรงตัว ทรงท่าเพื่อปรับระดับน้ำในหูสำหรับเด็กออทิสติก () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
280,000.00
แล้วเสร็จ
13
ง 09/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบของเล่นสนามสำหรับเด็กพิการทางสายตา () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
แล้วเสร็จ
14
ง 10/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบเครื่องเรือนในห้องนอนสำหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น() / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
แล้วเสร็จ
15
ง 11/2559
27 ต.ค. 2558
การจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง 12/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเก้าอี้ทรงตัวสำหรับเด็กพิการทางสมอง ประเภทซีพี อายุ 3-6 ปี () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง 13 /2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงสมรรถนะของฐานรากเพื่อป้องกันการพังทลายของสิ่งก่อสร้างเนื่องจากแผ่นดินไหวด้วยกระบวนการเกร้าท์ติ้ง () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
430,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง 14/2559
27 ต.ค. 2558
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวกล้องหอมมะลิเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
70,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ง 15/2559
27 ก.ค. 2559
อุปสงค์และอุปทานข้าวไทยแต่ละชนิด ()/ ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง 16/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล() / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ง 17/2559
27 ต.ค. 2558
การตระหนักรู้ของเยาวชนที่มีต่อปัญหาสังคมที่ปรากฏในละครชุดฮอร์โมนวัยว้าวุ่น 1 และ 2 () / ดำเนินการแล้ว 40%
หัวหน้าโครงการ : นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ง 18/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาศักยภาพป่าชุมชนบ้านบ่อหิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ()/ ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปาหนัน นุรัญชา 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
153,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ง 19/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwaMakino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural Characters of Oriental Sweet Melon (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
358,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง 20/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือก และจัดจำแนกแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อXanthomonas axonopodis pv.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (Isolation and Characterization of Bacteriophage Associated with Xanthomonas axonopodis pv. citri, Causative Agent of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Canker Disease ) ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
142,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ง 21/2559
16 ธ.ค. 2558
การประเมินลักษณะทางการเกษตรและการให้ผลผลิตของอินทผลัม12 สายพันธุ์ ภายใต้สภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตติกาล เสนน้อย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
142,000.00
ยกเลิกโครงการ
26
ง 22/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมือง (ไก่กีฬา) ในจังหวัดชลบุรี (The Study Domesticate Form and Economic Worth of Thai Native Chickens (Cock Fighter) in Chonburi Province) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง 23/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพ(Modification the Eating Quality of Parboiled Rice for Health) /ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
28
ง 24/2559
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคตะวันออกของประเทศไทย /ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
100,000.00
ยกเลิกโครงการ
29
ง 26/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวลักษณะเมล็ดสีม่วงจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (Selection for Purple Grain Rice from Segregating Local Varieties) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
202,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง 27/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. แบบต่อเนื่องเพื่อใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล(The Development of Continuous Cultivation System of Microalgae Ankistrodesmus sp. for Biodiesel Production ) ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
289,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 28/2559
27 ต.ค. 2558
การวิจัยและพัฒนาอาหารผสมกรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิล (Research and Development on Spawning Diet Containing Arachidonic acid for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linn) ) / ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
305,400.00
แล้วเสร็จ
32
ง 29/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน ( The Effects of Arachidonic acid(20:4n-6) Supplementation in Spawning Diet on Stress and Rearing Efficacy in different salinity of Giant Freshwater Prawn , (Macrobrachium rosenbergii (De Man)) ) /ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
290,000.00
แล้วเสร็จ
33
ง 30/2559
27 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน (Yield Stability Analysis of Yard Long Bean Under Different Nitrogen Fertilizer Environments) /ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
280,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ง 31/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเสริมฟางข้าวและยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรียในระดับต่างกันเป็นอาหารแพะ (The utilization of dry peanut straw supplemented to rice straw and sugarcane tops urea-treated in difference level as feed for goat) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
444,900.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง 32/2559
27 ต.ค. 2558
คุณสมบัติและความหลากหลายชนิดของสาหร่ายน้ำจืดบริเวณสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Diversity and properties of freshwater algae in Waterliliy and Lotus research Center at Rajamangala University of Technology Tawan-ok) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ง 33/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับครัวเรือน(Development of Households Rice Improving Machine) /ดำเนินการแล้ว80%
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
290,000.00
แล้วเสร็จ
37
ง 34/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาตัวแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากรุ่นสู่รุ่น
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 35 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ง 35/2559
27 ต.ค. 2558
อัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมต่อความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศในบ่อคอนกรีต (Optimum water flow rate in stocking densities on walking catfish hybrid rearing in concrete pond .) /ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
แล้วเสร็จ
39
ง 36/2559
1 ม.ค. 2513
ประสิทธิภาพการผสมเทียมปลากดคังด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษาด้วยวิธีการต่างกัน / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
ยกเลิกโครงการ
40
ง 37/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคนมสาว (Using of Pennisetum Grass as Roughage, Cassava By-Product as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement for Feeding Dairy Heifer) / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง 38/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และตรวจสอบยีนควบคุมความหอมในข้าวไทยสายพันธุ์ใหม่ : พันธุ์สีชล () / ดำเนินการแล้ว80%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรรณิการ์ พิมพ์รส 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
42
ง 39/2559
27 ต.ค. 2558
การกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้โลหะมีตระกูลบนซีเรียเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
550,000.00
แล้วเสร็จ
43
ง 40/2559
11 ม.ค. 2559
ความหลากหลายพันธูกรรมของมดแดงในประเทศไทย () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง 41/2559
27 ต.ค. 2558
ความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกที่สามารถย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน(Genetic diversity of polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading bacteria isolated from east of Thailand)/ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
45
ง 42/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดลำไยเถาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีรั่มบำรุงผิว (Biological activity of Vine Longan Seed Extract for Development of Skin Moisturizing Serum ) ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ง 43/2559
29 ต.ค. 2558
การพัฒนาแป้งฝุ่นเท้ายายม่อมที่เติมผงสีจากกระเจี๊ยบแดงและขมิ้นชัน (Development of Arrowroot Dusting Powder from Roselle and Turmeric Color Powder Added) / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ง 44/2559
27 ต.ค. 2558
พอลีฟีนอลและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของใบมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) และผลิตภัณฑ์ชาใบมะเดื่อฝรั่ง (Polyphenol Content and Antioxidant Activities of The Fig (Ficus carica L.) Leaves and Fig Leaves Tea) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง 46/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการแปลและความสามารถในการแปลเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (A Development of Cross-cultural Translation Ability and Forms of the Students in the Department of English for International Communication, Rajamangala University of Technology Tawan-ok) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พรวิริยะกิจ 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง 47/2559
27 ก.ย. 2558
แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก (An Adaptation of Thai People’s Energy Consumption for Low Carbon Society in Eastern Region) ยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ง 49/2559
27 ต.ค. 2558
ความเสถียรของแอนโธไซยานินและสมบัติต้านออกซิเดชันในลูกหว้า (Syzygium cumini) ระหว่างการสกัด การเก็บรักษาและกระบวนการแปรรูป () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 65 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
แล้วเสร็จ
51
ง 50/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
337,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง 51/2559
27 ต.ค. 2558
วิจัยและพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกต้นเนียมระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติสำหรับเกษตรกร () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
แล้วเสร็จ
53
ง 52/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการเสริมตำลึงต่อการให้ผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
130,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ง 53/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกเงาะ () / ดำเนินการแล้ว10%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ง 54/2558
29 ต.ค. 2557
การสร้างเครื่องผลิตกระถางต้นไม้จากเปลือกมังคุด  / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒนน์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
230,000.00
แล้วเสร็จ
56
ง 54/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรรุ่น-ขุน () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางนฤมล เวชกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ง 55/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตสารให้ความหวานจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองโดยวิธีทางชีวภาพ() / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ง 56/2559
27 ต.ค. 2558
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดชองระอา () /ดำเนินการแล้ว55%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ง 57/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดเปลือกเงาะจากเงาะพันธุ์ต่างๆ () / ดำเนินการแล้ว5%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ง 58/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ฮอร์โมน Follicle stimulating Hormone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ในสุกรสาว () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส เวชกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
205,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ง 59/2559
27 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของเทคนิควิธีการกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารชักนำให้ออกดอกและติดผลของลำไยนอกฤดูในภาคตะวันออกของประเทศไทย () / ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ง 60/2559
27 ต.ค. 2558
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตกระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ง 61/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ดร. บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
410,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ง 62/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของพิวเร่มังคุด () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
65
ง 63/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาการแปรรูปกล้วยไข่อัดแท่งผสมมะไฟ () /ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ง 64/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งมันสำปะหลังแบบพลังงานร่วม () / ดำเนินการแล้ว25%
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ง 65/2559
27 ต.ค. 2558
การเพาะเลี้ยงกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ง 66/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดสกัดเบต้ากลูแคนสูงหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ง 67/2559
27 ต.ค. 2558
พลังงานทดแทนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทางการเกษตร () /ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
70
ง 68/2559
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยกรรมวิธีการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.สุภาวดี แช่ม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
100,000.00
ยกเลิกโครงการ
71
ง 69/2559
27 ต.ค. 2558
ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการและรูปแบบวิธีการเพาะพันธุ์ปลาค้อเกาะช้าง () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส. พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ง 70/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของเสริมใบตำลึงสดในสูตรอาหาร ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่ในการเลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์แบบปล่อย กรณีศึกษาร่วมกับเกษตรกร บ้านคลองขุด ตำบลห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ง 71/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบผสมน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็ก () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
74
ง 72/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
110,000.00
แล้วเสร็จ
75
ง 73/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของสารสกัดจากตะลิงปลิงต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บุณฑริกา สุมะนา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
109,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ง 74/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้และผักกรีนโอ๊คในแปลงซับสเตรทและในระบบไฮโดรโปนิกส์น้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อเชิงพาณิชย์ () / ดำเนินการแล้ว 70%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ง 75/2559
27 ต.ค. 2558
การเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของปาล์มน้ำมันพันธุ์เดลี่ไนจีเรียภายใต้การจัดการน้ำ ปุ๋ยและวัสดุคลุมดินจากเศษเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันที่แตกต่างกัน () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ดร. บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ง 76/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตน้ำมังคุดหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () / ดำเนินการแล้ว10%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ง 77/2559
27 ต.ค. 2558
การวิจัยการอบแห้งเปลือกมังคุดโดยใช้อากาศร้อนเวียนกลับ () / ดำเนินการแล้ว 70%
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
แล้วเสร็จ
80
ง 79/2559
27 ต.ค. 2558
นิเวศวิทยาและสถานภาพประชากรของเต่าใบไม้ในบริเวณป่าน้ำตกของจังหวัดจันทบุรี () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 40 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ง 80/2559
27 ต.ค. 2558
ความพร้อมขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการให้บริการขนส่งผู้สูงอายุสู่สถานบริการสุขภาพ () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ง 82/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 85 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ง 83/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดตราด () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ง 84/2559
27 ต.ค. 2558
สวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
85
ง 85/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในประชาคมอาเซียนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง (Second-Order Confirmatory Factor Analysis of Factors Affecting Truck’ Drivers Competence by ASEAN Community) /ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
106,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ง 86/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบการให้น้ำแก่พืชไร่แบบควบคุมโดยสูญญากาศ () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
180,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ง 87/2559
27 ต.ค. 2558
การแก้ไขปัญหาและความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว (Solve a problem and demand for migrant workers) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
190,000.00
แล้วเสร็จ
88
ง 88/2559
27 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูในภาคตะวันออก (An Analysis of Costs and Benefits on Longan Production off – Season in The Eastern Part of Thailand) /ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 85 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
89
ง 89/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี (Human Resource development in the logistics enterprise in the province of Chonburi.)/ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ง 90/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดภาระหนี้สินครัวเรือนเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี(Life Style Behavior Modification for Household Debt Reduction by S.E.P., Among Orchard Farmers, Khao Khitchakut Chanthaburi.) / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
91
ง45/2559
26 ต.ค. 2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไผ่เพื่อผลิตพลังงานชีวมวลในจังหวัดสระแก้ว(The Feasibility Study on the Investment Growing Bamboo as a Biomass Energy in Sakaeo Province. / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ง48-2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Applications of sufficiency economy to the way of life of people in the saving group for production management) ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
140,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
น 002/2559
25 ม.ค. 2558
การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัมนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนชากแง้ว จังหัดชลบุรี () /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
94
น 003/2559
25 ม.ค. 2558
การศึกษารายการประกอบอาคารทางสถาปัตยกรรม "บ้านเสายองหิน" หมู่บ้านภูผักไซ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
น 004/2559
25 ม.ค. 2558
การบูรณาการของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้บำบัดเด็กสมาธิสั้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
96
น 005/2559
25 ม.ค. 2558
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและความชุกชุมในบริเวณแหล่งต้นน้ำ อำเภอแก่งหางแมวและเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.อโนชา กิริยากิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
97
น 006/2559
25 ม.ค. 2558
การสำรวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากป่าชายเลนในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์ () /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางศรันยา รักเสรี 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
230,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
น.008/2559
20 เม.ย. 2558
การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้พืชสมุนไพรตระกูลถั่วทดแทนอาหารข้นสำเร็จรูป() / แหล่งเงินทุน: เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
99
น.009/2559
20 เม.ย. 2558
การพัฒนาอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : กรณ๊ศึกษาวัสดุเหลือใช้ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
190,000.00
แล้วเสร็จ
100
น.010/2559
20 เม.ย. 2558
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านเนินแสนสุข จังหวัดชลบุรี () / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
101
น.011/2559
20 เม.ย. 2558
อิทธิพลของเมทิลฟานิโซเอทต่อการเร่งการเจริญพันธุ์ในปูทะเล () /แหล่งเงินทุน :เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
102
น.012/2559
25 ม.ค. 2558
การเพาะแยกและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย () /แหล่งเงินทุน : สวก.
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
1,208,240.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
น.013/2559
5 พ.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม () /แหล่งเงินทุน: สวก.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 65 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
3,080,880.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
น001/2559
25 ม.ค. 2558
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกที่คัดเลือกเพื่อปรับปรุงคุณภาพผักกาดเขียวปลีดอง () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
น007/2559
25 ม.ค. 2558
การคัดเลือกจุลินทรีย์ ที่สามารถใช้น้ำมันปาล์มผลิตพอลิไฮดรอกวีแอลคาโนเอท (พีเอชเอ) () / แหล่งเงินทุน: สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.นันทพร พีงสังวร 55 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
230,000.00
แล้วเสร็จ
106
ผ 001/2559
27 ต.ค. 2558
ปริมาณอินนูลินของหัวแก่นตะวัน 4 สายพันธุ์ที่เก็บรักษาในตู้ทำความเย็นที่ระยะเวลาต่างๆกัน () /
หัวหน้าโครงการ : อ.รัตติกาล เสนน้อย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
107
ผ 002/2559
27 ต.ค. 2558
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตหนาวในระบบไบโอรีแอคเตอร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
108
ผ 003/2559
27 ต.ค. 2558
การย่อยสลายทางชีวภาพสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยราทะเลภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน () /
หัวหน้าโครงการ : นางศรัณยา รักเสรี 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
109
ผ 004/2559
27 ต.ค. 2558
การเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของฝรั่งภายหลังการเก็บเกี่ยว () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธนิตชยา พุทธมี 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
110
ผ 005/2559
27 ต.ค. 2558
การจัดจำแนกเชื้อ Colletrotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
111
ผ 007/2559
27 ต.ค. 2558
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมล็ดลำไยเถา และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แยมลำไยเถาเพื่อสุขภาพ () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
112
ผ 008/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ปลามูลค่าต่ำในผลิตภัณฑ์แจงลอนและคุณภาพในการเก็บรักษา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
39,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
113
ผ 009/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาความพึงพอใจในงานบริการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ประชาคมอาเซียน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
114
ผ 010/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาพฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของมวนลำไย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิจิตร์ วิโสรัมย์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
115
ผ 011/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำใกล้อ่างเก็บน้ำบางพระ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัชดา ไชยเจริญ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
116
ผ 012/2559
29 ต.ค. 2558
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรียงความโดยใช้แนวคิดแบบสแกฟโฟลด์ และเทคนิคผังความคิดสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก() /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ฐิติพร สังขรัตน์ 100%
คณะศิลปศาสตร์
2559
26,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
117
ผ 013/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกเห็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดอ่างทองตามแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) และ ทฤษฎี ลีน (Lean) () /
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
118
ผ 014/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง () /
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
21,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
119
ผ 015/2559
27 ต.ค. 2558
สาเหตุที่มีผลต่อการสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
120
ผ 016/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบติดตามโครงการวิจัยของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
แล้วเสร็จ
121
ผ 018/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาต้นทุนผักอินทรีย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 100%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
122
ผ 019/2559
27 ต.ค. 2558
การพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
123
ผ 020/2559
27 ต.ค. 2558
การพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
124
ผ 021/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
125
ผ 022/2559
27 ต.ค. 2558
อิทธิพลของการสื่อสารวิธีการควบคุมด้วยสายตากับความปลอดภัยของอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เจตน์จรรย์ อาจไธ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
126
ผ 023/2559
27 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
127
ผ 024/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กรณีศึกษา : งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสังคม () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดุษฎี ชลปรีชา 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
128
ผ 025/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายธนพงษ์ ร่วมสุข 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
129
ผ 027/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี () /
หัวหน้าโครงการ : นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
130
ผ 028/2559
27 ต.ค. 2558
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัดตราด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
131
ผ 029/2559
27 ต.ค. 2558
ความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
132
ผ 030/2559
27 ต.ค. 2558
คุณภาพการบริการ คุณค่าทางวัฒนธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
133
ผ 031/2559
27 ต.ค. 2558
ผลกระทบของศักยภาพการทำงานของนักบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
134
ผ 032/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาภาษาถิ่นในตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
135
ผ 033/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีและประสิทธิภาพในการตัดสินใจของสถาบันการเงินชุมชนในเขตจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 90%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
136
ผ 034/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ()/
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 60%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
137
ผ 035/2559
27 ต.ค. 2558
การตรวจหาเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส()/
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ. กมลพร ปัญจะ 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
138
ผ 036/2559
27 ต.ค. 2558
การสำรวจหาเชื้อบาบีเซีย ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ในสัตว์ป่าสภาพเพาะเลี้ยงทางภาคตะวันออกของไทย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดารกา ทองไทยนันท์ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
139
ผ 037/2559
27 ต.ค. 2558
แอนติบอดี ต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลี้ยงเอเชียในจังหวัดชลบุรี() /
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.สวรรยา วภักดิ์เพชร 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
140
ผ 038/2559
27 ต.ค. 2558
การตรวจหาเชื้อลิวโคซัยโตซูนในไก่ด้วยด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 90%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
141
ผ 039/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาเชิงระบาดวิทยาของโรคแมวข่วนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี() /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. เบญจมาศ วงศ์สาลี 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
49,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
142
ผ 040/2559
27 ต.ค. 2558
การเปรียบเทียบการแสดงออกของจีโนมระหว่างเซลล์ไข่ที่เจริญภายนอกและภายในร่างกายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อการพัฒนาการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกายสำหรับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. ธนิดา สนั่นเมือง 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
143
ผ 042/2559
27 ต.ค. 2558
ชนิดการแพร่กระจาย และความนิยมเฟิร์นสายในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายไพรัตน์ อำลอย 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
44,100.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
144
ผ 043/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเลที่จำหน่ายในตลาดท้องถิ่น จ.ตราด () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
145
ผ 045/2559
27 ต.ค. 2558
การทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพความแตกต่างแรงอัด () /
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
146
ผ 046/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยกรณีศึกษามังคุดในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
147
ผ 048/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
148
ผ 049/2559
27 ต.ค. 2558
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทข้าวพื้นเมืองจันทบุรี(ข้าวหอมแม่พญาทองดำ)รสทุเรียน () /
หัวหน้าโครงการ : นางทองจวน คุณพุทธิรพี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
149
ผ 051/2559
27 ต.ค. 2558
กระบวนการผลิตเอทานอลบริสุทธิจากไวน์เปลือกมังคุดและศึกษาต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบกับกากน้ำตาล () /
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
150
ผ 052/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินผลการป้องกันแบคทีเรียโคลิฟอร์มในเจลล้างมือผสมสารสกัดเปลือกมังคุด () /
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
151
ผ 053/2559
27 ต.ค. 2558
ประสิทธิภาพธูปฤาษีและกกจันทบูรณ์ต่อการปรับปรุงคุณภาพทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนของของแหล่งน้ำในวิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60% ผศ.มนัส คงศักดิ์ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
152
ผ 054/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการใช้แป้งจากเม็ดทุเรียน ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ () /
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
153
ผ 055/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินฤทธิ์ต้านความเครียดออกซิเดชันของสารสกัดจากใบชาขลู่ (Pluchea indica (L.) Less () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. รวินิภา ศรีมูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
154
ผ 056/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดแยกและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
155
ผ 057/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : รศ. มาโนชญ์ กูลพฤกษี 55% ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
156
ผ 058/2559
27 ต.ค. 2558
โครงการชุด การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
157
ผ 059/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุรีย์พร พยนต์เลิศ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
158
ผ 060/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 2 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงาน พัสดุ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
159
ผ 061/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 3 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานบุคลากร กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ตรีภัทร์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
160
ผ 062/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 4 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางงานสารบรรณ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จินตนา บุนนาค 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
161
ผ 063/2559
27 ต.ค. 2559
ย่อย 5 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรไพลิน เช้าฉ้อง 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
162
ผ 064/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 6 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
163
ผ 065/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 90 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
164
ผ 066/2559
27 ต.ค. 2558
ความสามารถและข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พรวิริยะกิจ 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
165
ผ 067/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาการกำกับตนเองผ่านการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
166
ผ 068/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
167
ผ 069/2559
27 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
168
ผ 070/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
169
ผ 071/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการจราจรทางถนน กรณีศึกษา เขตท่าเรือแหลมฉบัง () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อุษา สถิตย์มั่น 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
170
ผ 072/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ () /
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรร สวัสดิรักษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
171
ผ 073/2559
27 ต.ค. 2558
ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา 0404425 เทคโนโลยีบรรจุหีบห่อ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พณณกร ทองหลิ้ม 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
172
ผ 074/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
173
ผ 075/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการสอนคำที่ต้องใช้ร่วมกันที่มีต่อประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
174
ผ 076/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายคมกริช นันทะโรจพงศ์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
175
ผ 077/2559
27 ต.ค. 2558
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร () /
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
176
ผ 078/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดลำดับเมืองคุณภาพของไทยตามมาตรฐานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 80 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
177
ผ 079/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน ในตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
178
ผ 080/2559
1 ต.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยความเหมาะสมในการเลือกตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า กรณีศึกษา เกษตรกรปลูกผักหวานป่า อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกศินี สือนิ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
45,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
179
ผ 081/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี AR Code
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อรวรรณ มูสิกะ 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
180
ผ 082/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
181
ผ 083/2559
27 ต.ค. 2558
ผลกระทบจากการตรวจสอบภายในต่อความเชื่อมั่นของการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
182
ผ 084/2559
27 ต.ค. 2558
กลยุทธ์การตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วัชราภรณ์ ขายม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
183
ผ 085/2559
27 ต.ค. 2558
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ทำนายกลุ่มของยีนที่สัมพันธ์กับความไวของการตอบสนองต่อยา ทราสทูซูแมบ ต่อโรคมะเร็งเต้านมสายพันธุ์ เฮอร์ 2 โพสิทิฟ โดยใช้ข้อมูลไมโครแอเรย์ () /
หัวหน้าโครงการ : นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
184
ผ 086/2559
27 ต.ค. 2558
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรัญญา เดชพงษ์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
185
ผ 087/2559
27 ต.ค. 2558
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
186
ผ 088/2559
27 ก.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2559
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
187
ผ 089/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิราภรณ์ คงสมมาตย์ 60%
กองนโยบายและแผน
2559
33,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
188
ผ 090/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยการพัฒนางานเลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.งามจิต อินทวงศ์ 40%
สำนักงานอธิการบดี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
189
ผ 092/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัสร์ธณิณธรณ์ สุขเจริญ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2559
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
190
ผ 093/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายไพโรจน์ วุฒิชัย 50%
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
191
ผ 094/2559
27 ต.ค. 2558
ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางเอ็นดู พิมพ์กิ 100%
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2559
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
192
ผ 096/2559
27 ต.ค. 2558
ผลการใช้วัชพืชท้องถิ่นปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
193
ผ 097/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคนมสาวทดแทน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
194
ผ 099/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกและความแปรปรวนของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวฝักสีม่วงในลูกชั่วรุ่นที่ 3 () /
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
195
ผ 100/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้สารกระตุ้นการวางไข่ในปูทะเล () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 90%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
196
ผ 101/2559
27 ต.ค. 2558
การแสดงผลวัตถุสามมิติแบบอ้างอิงตำแหน่งบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน () /
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
197
ผ 102/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งแก่นตะวันในผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
198
ผ 104/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ประโยชน์จากเปลือกฟักข้าวเป็นแหล่งใยอาหารใน สปองค์เค้กและผลิตภัณฑ์ชา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
199
ผ 105/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงคุณภาพขนมช่อม่วงโดยการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
200
ผ 106/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารที่เกี่ยวข้องบางชนิดต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของสำรอง () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวัฒน์ มครเพศ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
201
ผ 107/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของชนิดอาหารเลี้ยงไส้เดือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยมูลไส้เดือน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัตนา ไชยช่วย 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
202
ผ 108/2559
27 ต.ค. 2558
เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรดอกคำฝอยผสมวุ้นจากใบเครือหมาน้อยเพื่อสุขภาพ () /
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
203
ผ 109/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสละและเครื่องดื่มน้ำสละผงเพื่อวิสาหกิจชุมชน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
204
ผ 110/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
205
ผ 111/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ทดแทนการเลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
206
ผ 112/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อช่วยสอนภาษาจาวา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
207
ผ 113/2559
27 ต.ค. 2558
การเพิ่มอัตราผลิตภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักหวานป่า() /
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร 40 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
208
ผ041/2559
27 ต.ค. 2558
ผลการใช้กรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์กระท้อนในน้ำเชื่อม () /
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
209
ผ044/2559
27 ต.ค. 2558
ปัญหาและความต้องการของผู้นำชุมชนด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
210
ผ114/2559
27 ต.ค. 2558
การนำเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยด้วยโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559   จำนวน 89 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 24 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 60 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 5 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 19,522,800.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 14,023,380.00 บาท    ค้างจ่าย 5,499,420.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 627,000.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 84 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
 ง 25/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสม (A Study on Growth Performance of Shami Crossbred Goats) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร. ปัทมา ธรรมดี 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
717,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ง 01/2559
28 ต.ค. 2558
การศึกษาแนวทางการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่ร้าวในภาวะใช้งานโดยใช้วัสดุใยสังเคราะห์ (A STUDY OF STRENGTHENING TECHNIQUE FOR CRACKED CONCRETE BEAMS AT SERVICE LIMIT STAGE USING FIBER REINFORCED POLYMERS) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
605,200.00
แล้วเสร็จ
3
ง 02/2559
27 ต.ค. 2558
การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Development of Database and Conservation For Restoration of Architectural Heritage at Tha Khun Nang Communities Mueang Lop Buri District, Lopburi) /ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ง 03/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษา ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี (จังหวัดลพบุรี (Development of Database and Conservation Framework Restoration of Architectural Heritage at Tha Khun Nang Communities Mueang Lop Buri District, Lopburi) ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ง 04/2559
27 ต.ค. 2558
การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์(To resolve traffic problems in the East by the media public relations) / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์ 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
566,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ง 05/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดในสารละลายเอนไซม์ไส้ปลาทูน่า (Efficiency Removing Fish Scales in Enzyme Solution Colon Tuna)/ ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศศิวิมล มาแสง 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
390,000.00
แล้วเสร็จ
7
ง 06/2559
1 ม.ค. 2513
การจัดใช้เครื่องมือ DMAIC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพุทธิวัต สิงห์ดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
85,000.00
ยกเลิกโครงการ
8
ง 07/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP และสลัก superlean .() / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส สิทธิกูล 50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
204,800.00
แล้วเสร็จ
9
ง 08/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยทรงตัว ทรงท่าเพื่อปรับระดับน้ำในหูสำหรับเด็กออทิสติก () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
280,000.00
แล้วเสร็จ
10
ง 09/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบของเล่นสนามสำหรับเด็กพิการทางสายตา () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
แล้วเสร็จ
11
ง 10/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบเครื่องเรือนในห้องนอนสำหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น() / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
แล้วเสร็จ
12
ง 11/2559
27 ต.ค. 2558
การจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ง 12/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเก้าอี้ทรงตัวสำหรับเด็กพิการทางสมอง ประเภทซีพี อายุ 3-6 ปี () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สุพิสาร 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ง 13 /2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงสมรรถนะของฐานรากเพื่อป้องกันการพังทลายของสิ่งก่อสร้างเนื่องจากแผ่นดินไหวด้วยกระบวนการเกร้าท์ติ้ง () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 60 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
430,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง 14/2559
27 ต.ค. 2558
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวกล้องหอมมะลิเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
70,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง 15/2559
27 ก.ค. 2559
อุปสงค์และอุปทานข้าวไทยแต่ละชนิด ()/ ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ไพทูล สีใส 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง 16/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล() / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง 17/2559
27 ต.ค. 2558
การตระหนักรู้ของเยาวชนที่มีต่อปัญหาสังคมที่ปรากฏในละครชุดฮอร์โมนวัยว้าวุ่น 1 และ 2 () / ดำเนินการแล้ว 40%
หัวหน้าโครงการ : นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต 100 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ง 18/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาศักยภาพป่าชุมชนบ้านบ่อหิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ()/ ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปาหนัน นุรัญชา 50 %
คณะศิลปศาสตร์
2559
153,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง 19/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwaMakino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural Characters of Oriental Sweet Melon (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
358,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ง 20/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือก และจัดจำแนกแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อXanthomonas axonopodis pv.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (Isolation and Characterization of Bacteriophage Associated with Xanthomonas axonopodis pv. citri, Causative Agent of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Canker Disease ) ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
142,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ง 21/2559
16 ธ.ค. 2558
การประเมินลักษณะทางการเกษตรและการให้ผลผลิตของอินทผลัม12 สายพันธุ์ ภายใต้สภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตติกาล เสนน้อย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
142,000.00
ยกเลิกโครงการ
23
ง 22/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมือง (ไก่กีฬา) ในจังหวัดชลบุรี (The Study Domesticate Form and Economic Worth of Thai Native Chickens (Cock Fighter) in Chonburi Province) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง 23/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพ(Modification the Eating Quality of Parboiled Rice for Health) /ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
25
ง 24/2559
1 ม.ค. 2513
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคตะวันออกของประเทศไทย /ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
100,000.00
ยกเลิกโครงการ
26
ง 26/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวลักษณะเมล็ดสีม่วงจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (Selection for Purple Grain Rice from Segregating Local Varieties) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
202,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง 27/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. แบบต่อเนื่องเพื่อใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล(The Development of Continuous Cultivation System of Microalgae Ankistrodesmus sp. for Biodiesel Production ) ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต 100 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
289,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง 28/2559
27 ต.ค. 2558
การวิจัยและพัฒนาอาหารผสมกรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิล (Research and Development on Spawning Diet Containing Arachidonic acid for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linn) ) / ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 80 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
305,400.00
แล้วเสร็จ
29
ง 29/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน ( The Effects of Arachidonic acid(20:4n-6) Supplementation in Spawning Diet on Stress and Rearing Efficacy in different salinity of Giant Freshwater Prawn , (Macrobrachium rosenbergii (De Man)) ) /ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
290,000.00
แล้วเสร็จ
30
ง 30/2559
27 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน (Yield Stability Analysis of Yard Long Bean Under Different Nitrogen Fertilizer Environments) /ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
280,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง 31/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเสริมฟางข้าวและยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรียในระดับต่างกันเป็นอาหารแพะ (The utilization of dry peanut straw supplemented to rice straw and sugarcane tops urea-treated in difference level as feed for goat) /ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 40 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
444,900.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง 32/2559
27 ต.ค. 2558
คุณสมบัติและความหลากหลายชนิดของสาหร่ายน้ำจืดบริเวณสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Diversity and properties of freshwater algae in Waterliliy and Lotus research Center at Rajamangala University of Technology Tawan-ok) /ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ง 33/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับครัวเรือน(Development of Households Rice Improving Machine) /ดำเนินการแล้ว80%
หัวหน้าโครงการ : นางใจทิพย์ วานิชชัง 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
290,000.00
แล้วเสร็จ
34
ง 34/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาตัวแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากรุ่นสู่รุ่น
หัวหน้าโครงการ : รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 35 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง 35/2559
27 ต.ค. 2558
อัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมต่อความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศในบ่อคอนกรีต (Optimum water flow rate in stocking densities on walking catfish hybrid rearing in concrete pond .) /ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายอุธร ฤทธิลึก 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
แล้วเสร็จ
36
ง 36/2559
1 ม.ค. 2513
ประสิทธิภาพการผสมเทียมปลากดคังด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษาด้วยวิธีการต่างกัน / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายมานพ กาญจนบุรางกูร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
ยกเลิกโครงการ
37
ง 37/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคนมสาว (Using of Pennisetum Grass as Roughage, Cassava By-Product as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement for Feeding Dairy Heifer) / ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 60 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ง 38/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และตรวจสอบยีนควบคุมความหอมในข้าวไทยสายพันธุ์ใหม่ : พันธุ์สีชล () / ดำเนินการแล้ว80%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กรรณิการ์ พิมพ์รส 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ง 39/2559
27 ต.ค. 2558
การกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้โลหะมีตระกูลบนซีเรียเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 100 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
550,000.00
แล้วเสร็จ
40
ง 40/2559
11 ม.ค. 2559
ความหลากหลายพันธูกรรมของมดแดงในประเทศไทย () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง 41/2559
27 ต.ค. 2558
ความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกที่สามารถย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน(Genetic diversity of polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading bacteria isolated from east of Thailand)/ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร ก้านทอง 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
42
ง 42/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดลำไยเถาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีรั่มบำรุงผิว (Biological activity of Vine Longan Seed Extract for Development of Skin Moisturizing Serum ) ดำเนินการแล้ว 50%
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง 43/2559
29 ต.ค. 2558
การพัฒนาแป้งฝุ่นเท้ายายม่อมที่เติมผงสีจากกระเจี๊ยบแดงและขมิ้นชัน (Development of Arrowroot Dusting Powder from Roselle and Turmeric Color Powder Added) / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง 44/2559
27 ต.ค. 2558
พอลีฟีนอลและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของใบมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) และผลิตภัณฑ์ชาใบมะเดื่อฝรั่ง (Polyphenol Content and Antioxidant Activities of The Fig (Ficus carica L.) Leaves and Fig Leaves Tea) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ 80 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ง 46/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการแปลและความสามารถในการแปลเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (A Development of Cross-cultural Translation Ability and Forms of the Students in the Department of English for International Communication, Rajamangala University of Technology Tawan-ok) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พรวิริยะกิจ 25 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ง 47/2559
27 ก.ย. 2558
แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก (An Adaptation of Thai People’s Energy Consumption for Low Carbon Society in Eastern Region) ยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ง 49/2559
27 ต.ค. 2558
ความเสถียรของแอนโธไซยานินและสมบัติต้านออกซิเดชันในลูกหว้า (Syzygium cumini) ระหว่างการสกัด การเก็บรักษาและกระบวนการแปรรูป () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รวินิภา ศรีมูล 65 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
แล้วเสร็จ
48
ง 50/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
337,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง 51/2559
27 ต.ค. 2558
วิจัยและพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกต้นเนียมระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติสำหรับเกษตรกร () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
แล้วเสร็จ
50
ง 52/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการเสริมตำลึงต่อการให้ผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : นางสุจิตรา ทิพย์ศรีราช 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
130,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ง 53/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกเงาะ () / ดำเนินการแล้ว10%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง 54/2558
29 ต.ค. 2557
การสร้างเครื่องผลิตกระถางต้นไม้จากเปลือกมังคุด  / ดำเนินการแล้ว 100%
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒนน์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
230,000.00
แล้วเสร็จ
53
ง 54/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรรุ่น-ขุน () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางนฤมล เวชกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ง 55/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตสารให้ความหวานจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองโดยวิธีทางชีวภาพ() / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ง 56/2559
27 ต.ค. 2558
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดชองระอา () /ดำเนินการแล้ว55%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ง 57/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดเปลือกเงาะจากเงาะพันธุ์ต่างๆ () / ดำเนินการแล้ว5%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ง 58/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ฮอร์โมน Follicle stimulating Hormone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ในสุกรสาว () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายวิทวัส เวชกูล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
205,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ง 59/2559
27 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของเทคนิควิธีการกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารชักนำให้ออกดอกและติดผลของลำไยนอกฤดูในภาคตะวันออกของประเทศไทย () / ดำเนินการแล้ว 30%
หัวหน้าโครงการ : นายวิรัตน์ ขาวสร้อย 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ง 60/2559
27 ต.ค. 2558
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตกระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ง 61/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 () / ดำเนินการแล้ว70%
หัวหน้าโครงการ : ดร. บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
410,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ง 62/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของพิวเร่มังคุด () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
62
ง 63/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาการแปรรูปกล้วยไข่อัดแท่งผสมมะไฟ () /ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ง 64/2559
27 ต.ค. 2558
การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งมันสำปะหลังแบบพลังงานร่วม () / ดำเนินการแล้ว25%
หัวหน้าโครงการ : นายกฤษณะ นาวารัตน์ 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ง 65/2559
27 ต.ค. 2558
การเพาะเลี้ยงกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ง 66/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดสกัดเบต้ากลูแคนสูงหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ง 67/2559
27 ต.ค. 2558
พลังงานทดแทนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทางการเกษตร () /ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
67
ง 68/2559
1 ม.ค. 2513
การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยกรรมวิธีการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.สุภาวดี แช่ม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
100,000.00
ยกเลิกโครงการ
68
ง 69/2559
27 ต.ค. 2558
ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการและรูปแบบวิธีการเพาะพันธุ์ปลาค้อเกาะช้าง () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส. พัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ง 70/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของเสริมใบตำลึงสดในสูตรอาหาร ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่ในการเลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์แบบปล่อย กรณีศึกษาร่วมกับเกษตรกร บ้านคลองขุด ตำบลห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ง 71/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบผสมน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็ก () / ดำเนินการแล้ว30%
หัวหน้าโครงการ : นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
71
ง 72/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ () / ดำเนินการแล้ว 60%
หัวหน้าโครงการ : นายไกรสร รวยป้อม 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
110,000.00
แล้วเสร็จ
72
ง 73/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของสารสกัดจากตะลิงปลิงต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.บุณฑริกา สุมะนา 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
109,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ง 74/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้และผักกรีนโอ๊คในแปลงซับสเตรทและในระบบไฮโดรโปนิกส์น้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อเชิงพาณิชย์ () / ดำเนินการแล้ว 70%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ง 75/2559
27 ต.ค. 2558
การเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของปาล์มน้ำมันพันธุ์เดลี่ไนจีเรียภายใต้การจัดการน้ำ ปุ๋ยและวัสดุคลุมดินจากเศษเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันที่แตกต่างกัน () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ดร. บัญชา เวียงสมุทร 70 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ง 76/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตน้ำมังคุดหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () / ดำเนินการแล้ว10%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ง 77/2559
27 ต.ค. 2558
การวิจัยการอบแห้งเปลือกมังคุดโดยใช้อากาศร้อนเวียนกลับ () / ดำเนินการแล้ว 70%
หัวหน้าโครงการ : นายสุรพงษ์ โซ่ทอง 50 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
200,000.00
แล้วเสร็จ
77
ง 79/2559
27 ต.ค. 2558
นิเวศวิทยาและสถานภาพประชากรของเต่าใบไม้ในบริเวณป่าน้ำตกของจังหวัดจันทบุรี () / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 40 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ง 80/2559
27 ต.ค. 2558
ความพร้อมขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการให้บริการขนส่งผู้สูงอายุสู่สถานบริการสุขภาพ () / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ง 82/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 85 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ง 83/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดตราด () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ง 84/2559
27 ต.ค. 2558
สวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
100,000.00
แล้วเสร็จ
82
ง 85/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในประชาคมอาเซียนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง (Second-Order Confirmatory Factor Analysis of Factors Affecting Truck’ Drivers Competence by ASEAN Community) /ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 100 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
106,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ง 86/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบการให้น้ำแก่พืชไร่แบบควบคุมโดยสูญญากาศ () / ดำเนินการแล้ว40%
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
180,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ง 87/2559
27 ต.ค. 2558
การแก้ไขปัญหาและความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว (Solve a problem and demand for migrant workers) / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
190,000.00
แล้วเสร็จ
85
ง 88/2559
27 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูในภาคตะวันออก (An Analysis of Costs and Benefits on Longan Production off – Season in The Eastern Part of Thailand) /ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 85 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ง 89/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี (Human Resource development in the logistics enterprise in the province of Chonburi.)/ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุปผา ภิภพ 80 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ง 90/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดภาระหนี้สินครัวเรือนเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี(Life Style Behavior Modification for Household Debt Reduction by S.E.P., Among Orchard Farmers, Khao Khitchakut Chanthaburi.) / ดำเนินการแล้ว60%
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70 %
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
140,000.00
แล้วเสร็จ
88
ง45/2559
26 ต.ค. 2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไผ่เพื่อผลิตพลังงานชีวมวลในจังหวัดสระแก้ว(The Feasibility Study on the Investment Growing Bamboo as a Biomass Energy in Sakaeo Province. / ยังไม่รายงานความก้าวหน้า
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
89
ง48-2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Applications of sufficiency economy to the way of life of people in the saving group for production management) ดำเนินการแล้ว50%
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 40 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
140,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559   จำนวน 106 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 1 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 105 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 4,057,300.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 2,988,700.00 บาท    ค้างจ่าย 1,068,600.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ผ 047/2559
27 ต.ค. 2558
การผลิตน้ำฟักข้าวหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ผ 001/2559
27 ต.ค. 2558
ปริมาณอินนูลินของหัวแก่นตะวัน 4 สายพันธุ์ที่เก็บรักษาในตู้ทำความเย็นที่ระยะเวลาต่างๆกัน () /
หัวหน้าโครงการ : อ.รัตติกาล เสนน้อย 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ผ 002/2559
27 ต.ค. 2558
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตหนาวในระบบไบโอรีแอคเตอร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ผ 003/2559
27 ต.ค. 2558
การย่อยสลายทางชีวภาพสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยราทะเลภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน () /
หัวหน้าโครงการ : นางศรัณยา รักเสรี 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ผ 004/2559
27 ต.ค. 2558
การเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของฝรั่งภายหลังการเก็บเกี่ยว () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธนิตชยา พุทธมี 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ผ 005/2559
27 ต.ค. 2558
การจัดจำแนกเชื้อ Colletrotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ผ 007/2559
27 ต.ค. 2558
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมล็ดลำไยเถา และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แยมลำไยเถาเพื่อสุขภาพ () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ผ 008/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ปลามูลค่าต่ำในผลิตภัณฑ์แจงลอนและคุณภาพในการเก็บรักษา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สายใจ จริยาเอกภาส 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
39,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ผ 009/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาความพึงพอใจในงานบริการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ประชาคมอาเซียน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ผ 010/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาพฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของมวนลำไย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิจิตร์ วิโสรัมย์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ผ 011/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำใกล้อ่างเก็บน้ำบางพระ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.รัชดา ไชยเจริญ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ผ 012/2559
29 ต.ค. 2558
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรียงความโดยใช้แนวคิดแบบสแกฟโฟลด์ และเทคนิคผังความคิดสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก() /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ฐิติพร สังขรัตน์ 100%
คณะศิลปศาสตร์
2559
26,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ผ 013/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกเห็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดอ่างทองตามแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) และ ทฤษฎี ลีน (Lean) () /
หัวหน้าโครงการ : นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ผ 014/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง () /
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
21,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ผ 015/2559
27 ต.ค. 2558
สาเหตุที่มีผลต่อการสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ผ 016/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบติดตามโครงการวิจัยของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
แล้วเสร็จ
17
ผ 018/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาต้นทุนผักอินทรีย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางจันทนี กองสุข 100%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
38,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ผ 019/2559
27 ต.ค. 2558
การพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ผ 020/2559
27 ต.ค. 2558
การพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายทรงวุฒิ บุญส่ง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ผ 021/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.มีนนภา รักษ์หิรัญ 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ผ 022/2559
27 ต.ค. 2558
อิทธิพลของการสื่อสารวิธีการควบคุมด้วยสายตากับความปลอดภัยของอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เจตน์จรรย์ อาจไธ 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ผ 023/2559
27 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ผ 024/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กรณีศึกษา : งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสังคม () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดุษฎี ชลปรีชา 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ผ 025/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายธนพงษ์ ร่วมสุข 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ผ 027/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี () /
หัวหน้าโครงการ : นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ผ 028/2559
27 ต.ค. 2558
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัดตราด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ผ 029/2559
27 ต.ค. 2558
ความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ผ 030/2559
27 ต.ค. 2558
คุณภาพการบริการ คุณค่าทางวัฒนธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ผ 031/2559
27 ต.ค. 2558
ผลกระทบของศักยภาพการทำงานของนักบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ผ 032/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาภาษาถิ่นในตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ผ 033/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีและประสิทธิภาพในการตัดสินใจของสถาบันการเงินชุมชนในเขตจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา ประเสริฐศรี 90%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ผ 034/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ()/
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 60%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ผ 035/2559
27 ต.ค. 2558
การตรวจหาเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส()/
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ. กมลพร ปัญจะ 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ผ 036/2559
27 ต.ค. 2558
การสำรวจหาเชื้อบาบีเซีย ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ในสัตว์ป่าสภาพเพาะเลี้ยงทางภาคตะวันออกของไทย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดารกา ทองไทยนันท์ 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ผ 037/2559
27 ต.ค. 2558
แอนติบอดี ต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลี้ยงเอเชียในจังหวัดชลบุรี() /
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.สวรรยา วภักดิ์เพชร 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ผ 038/2559
27 ต.ค. 2558
การตรวจหาเชื้อลิวโคซัยโตซูนในไก่ด้วยด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 90%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
37
ผ 039/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาเชิงระบาดวิทยาของโรคแมวข่วนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี() /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. เบญจมาศ วงศ์สาลี 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
49,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ผ 040/2559
27 ต.ค. 2558
การเปรียบเทียบการแสดงออกของจีโนมระหว่างเซลล์ไข่ที่เจริญภายนอกและภายในร่างกายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อการพัฒนาการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกายสำหรับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. ธนิดา สนั่นเมือง 50%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ผ 042/2559
27 ต.ค. 2558
ชนิดการแพร่กระจาย และความนิยมเฟิร์นสายในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายไพรัตน์ อำลอย 80 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
44,100.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
40
ผ 043/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเลที่จำหน่ายในตลาดท้องถิ่น จ.ตราด () /
หัวหน้าโครงการ : ดร.บุณฑริกา สุมะนา 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ผ 045/2559
27 ต.ค. 2558
การทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพความแตกต่างแรงอัด () /
หัวหน้าโครงการ : นายสมมารถ ศรีประเทือง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
42
ผ 046/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยกรณีศึกษามังคุดในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 40%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ผ 048/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมือง () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ผ 049/2559
27 ต.ค. 2558
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทข้าวพื้นเมืองจันทบุรี(ข้าวหอมแม่พญาทองดำ)รสทุเรียน () /
หัวหน้าโครงการ : นางทองจวน คุณพุทธิรพี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ผ 051/2559
27 ต.ค. 2558
กระบวนการผลิตเอทานอลบริสุทธิจากไวน์เปลือกมังคุดและศึกษาต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบกับกากน้ำตาล () /
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ผ 052/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินผลการป้องกันแบคทีเรียโคลิฟอร์มในเจลล้างมือผสมสารสกัดเปลือกมังคุด () /
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ผ 053/2559
27 ต.ค. 2558
ประสิทธิภาพธูปฤาษีและกกจันทบูรณ์ต่อการปรับปรุงคุณภาพทิ้งจากหอพักเอกชนและชุมชนของของแหล่งน้ำในวิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี 60% ผศ.มนัส คงศักดิ์ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ผ 054/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการใช้แป้งจากเม็ดทุเรียน ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ () /
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ผ 055/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินฤทธิ์ต้านความเครียดออกซิเดชันของสารสกัดจากใบชาขลู่ (Pluchea indica (L.) Less () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส. รวินิภา ศรีมูล 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ผ 056/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดแยกและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ผ 057/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : รศ. มาโนชญ์ กูลพฤกษี 55% ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
36,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ผ 058/2559
27 ต.ค. 2558
โครงการชุด การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
53
ผ 059/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุรีย์พร พยนต์เลิศ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ผ 060/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 2 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงาน พัสดุ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ผ 061/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 3 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานบุคลากร กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ตรีภัทร์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ผ 062/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 4 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางงานสารบรรณ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จินตนา บุนนาค 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ผ 063/2559
27 ต.ค. 2559
ย่อย 5 การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พรไพลิน เช้าฉ้อง 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ผ 064/2559
27 ต.ค. 2558
ย่อย 6 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางงานสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ผ 065/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 90 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ผ 066/2559
27 ต.ค. 2558
ความสามารถและข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พรวิริยะกิจ 30 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ผ 067/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาการกำกับตนเองผ่านการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ผ 068/2559
27 ต.ค. 2558
การประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ผ 069/2559
27 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 80 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ผ 070/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.น้ำฝน ใจดี 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ผ 071/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการจราจรทางถนน กรณีศึกษา เขตท่าเรือแหลมฉบัง () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อุษา สถิตย์มั่น 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ผ 072/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ () /
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรร สวัสดิรักษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ผ 073/2559
27 ต.ค. 2558
ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา 0404425 เทคโนโลยีบรรจุหีบห่อ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.พณณกร ทองหลิ้ม 60 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
68
ผ 074/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 50 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
69
ผ 075/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของการสอนคำที่ต้องใช้ร่วมกันที่มีต่อประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ 100 %
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
10,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
70
ผ 076/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : นายคมกริช นันทะโรจพงศ์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
71
ผ 077/2559
27 ต.ค. 2558
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร () /
หัวหน้าโครงการ : นายกำพล ดวงพรประเสริฐ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
ผ 078/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดลำดับเมืองคุณภาพของไทยตามมาตรฐานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 80 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
73
ผ 079/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน ในตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
74
ผ 080/2559
1 ต.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยความเหมาะสมในการเลือกตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า กรณีศึกษา เกษตรกรปลูกผักหวานป่า อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เกศินี สือนิ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
45,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
75
ผ 081/2559
27 ต.ค. 2558
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี AR Code
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อรวรรณ มูสิกะ 60 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
76
ผ 082/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
77
ผ 083/2559
27 ต.ค. 2558
ผลกระทบจากการตรวจสอบภายในต่อความเชื่อมั่นของการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
78
ผ 084/2559
27 ต.ค. 2558
กลยุทธ์การตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วัชราภรณ์ ขายม 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
79
ผ 085/2559
27 ต.ค. 2558
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ทำนายกลุ่มของยีนที่สัมพันธ์กับความไวของการตอบสนองต่อยา ทราสทูซูแมบ ต่อโรคมะเร็งเต้านมสายพันธุ์ เฮอร์ 2 โพสิทิฟ โดยใช้ข้อมูลไมโครแอเรย์ () /
หัวหน้าโครงการ : นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
80
ผ 086/2559
27 ต.ค. 2558
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วรัญญา เดชพงษ์ 100 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
81
ผ 087/2559
27 ต.ค. 2558
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ประกาย ขวัญหลาย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
82
ผ 088/2559
27 ก.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 50%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2559
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
83
ผ 089/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวหน้าโครงการ : น.ส.จิราภรณ์ คงสมมาตย์ 60%
กองนโยบายและแผน
2559
33,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
84
ผ 090/2559
27 ต.ค. 2558
ปัจจัยการพัฒนางานเลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.งามจิต อินทวงศ์ 40%
สำนักงานอธิการบดี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
85
ผ 092/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ภัสร์ธณิณธรณ์ สุขเจริญ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2559
15,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
86
ผ 093/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นายไพโรจน์ วุฒิชัย 50%
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
87
ผ 094/2559
27 ต.ค. 2558
ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : นางเอ็นดู พิมพ์กิ 100%
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2559
20,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
88
ผ 096/2559
27 ต.ค. 2558
ผลการใช้วัชพืชท้องถิ่นปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
89
ผ 097/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคนมสาวทดแทน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
90
ผ 099/2559
27 ต.ค. 2558
การคัดเลือกและความแปรปรวนของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวฝักสีม่วงในลูกชั่วรุ่นที่ 3 () /
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
91
ผ 100/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้สารกระตุ้นการวางไข่ในปูทะเล () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชงโค แซ่ตั้ง 90%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
92
ผ 101/2559
27 ต.ค. 2558
การแสดงผลวัตถุสามมิติแบบอ้างอิงตำแหน่งบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน () /
หัวหน้าโครงการ : นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
25,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
93
ผ 102/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งแก่นตะวันในผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.อมรรัตน์ โมราราช 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
94
ผ 104/2559
27 ต.ค. 2558
การใช้ประโยชน์จากเปลือกฟักข้าวเป็นแหล่งใยอาหารใน สปองค์เค้กและผลิตภัณฑ์ชา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
95
ผ 105/2559
27 ต.ค. 2558
การปรับปรุงคุณภาพขนมช่อม่วงโดยการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปภากร ศรีสอน 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
96
ผ 106/2559
27 ต.ค. 2558
การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารที่เกี่ยวข้องบางชนิดต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของสำรอง () /
หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวัฒน์ มครเพศ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
97
ผ 107/2559
27 ต.ค. 2558
ผลของชนิดอาหารเลี้ยงไส้เดือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยมูลไส้เดือน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.รัตนา ไชยช่วย 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
98
ผ 108/2559
27 ต.ค. 2558
เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรดอกคำฝอยผสมวุ้นจากใบเครือหมาน้อยเพื่อสุขภาพ () /
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
99
ผ 109/2559
27 ต.ค. 2558
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสละและเครื่องดื่มน้ำสละผงเพื่อวิสาหกิจชุมชน () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
100
ผ 110/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
101
ผ 111/2559
27 ต.ค. 2558
ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ทดแทนการเลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.นิภาพร จุฬารมย์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
50,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
102
ผ 112/2559
27 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อช่วยสอนภาษาจาวา () /
หัวหน้าโครงการ : น.ส.เพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา 100%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
30,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
103
ผ 113/2559
27 ต.ค. 2558
การเพิ่มอัตราผลิตภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักหวานป่า() /
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร 40 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
45,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
104
ผ041/2559
27 ต.ค. 2558
ผลการใช้กรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์กระท้อนในน้ำเชื่อม () /
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
105
ผ044/2559
27 ต.ค. 2558
ปัญหาและความต้องการของผู้นำชุมชนด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
35,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
106
ผ114/2559
27 ต.ค. 2558
การนำเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยด้วยโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ () /
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ 50 %
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
40,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2559   จำนวน 15 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 4 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 11 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 7,477,120.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 5,828,588.00 บาท    ค้างจ่าย 1,648,532.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
TRG5880062
1 ก.ค. 2558
ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศศิธร สรรพ่อค้า 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
572,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
TRG5880064
1 ก.ค. 2558
ผลของเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูงต่อคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาคและความทนทานของคอนกรีต / แหล่งเงินทุน : สกว.
หัวหน้าโครงการ : ดร.วันโชค เครือหงส์ 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
596,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
น 002/2559
25 ม.ค. 2558
การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัมนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนชากแง้ว จังหัดชลบุรี () /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 100 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
4
น 003/2559
25 ม.ค. 2558
การศึกษารายการประกอบอาคารทางสถาปัตยกรรม "บ้านเสายองหิน" หมู่บ้านภูผักไซ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ 80 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
น 004/2559
25 ม.ค. 2558
การบูรณาการของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้บำบัดเด็กสมาธิสั้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2559
150,000.00
แล้วเสร็จ
6
น 005/2559
25 ม.ค. 2558
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและความชุกชุมในบริเวณแหล่งต้นน้ำ อำเภอแก่งหางแมวและเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.อโนชา กิริยากิจ 60 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
น 006/2559
25 ม.ค. 2558
การสำรวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากป่าชายเลนในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์ () /แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางศรันยา รักเสรี 70 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
230,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
น.008/2559
20 เม.ย. 2558
การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้พืชสมุนไพรตระกูลถั่วทดแทนอาหารข้นสำเร็จรูป() / แหล่งเงินทุน: เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 70%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
น.009/2559
20 เม.ย. 2558
การพัฒนาอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : กรณ๊ศึกษาวัสดุเหลือใช้ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : น.ส.ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
190,000.00
แล้วเสร็จ
10
น.010/2559
20 เม.ย. 2558
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านเนินแสนสุข จังหวัดชลบุรี () / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 20%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
น.011/2559
20 เม.ย. 2558
อิทธิพลของเมทิลฟานิโซเอทต่อการเร่งการเจริญพันธุ์ในปูทะเล () /แหล่งเงินทุน :เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 80%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
น.012/2559
25 ม.ค. 2558
การเพาะแยกและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย () /แหล่งเงินทุน : สวก.
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ 35%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559
1,208,240.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
น.013/2559
5 พ.ค. 2557
การวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม () /แหล่งเงินทุน: สวก.
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 65 %
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2559
3,080,880.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
น001/2559
25 ม.ค. 2558
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกที่คัดเลือกเพื่อปรับปรุงคุณภาพผักกาดเขียวปลีดอง () / แหล่งเงินทุน : สกอ.
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ 60 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
น007/2559
25 ม.ค. 2558
การคัดเลือกจุลินทรีย์ ที่สามารถใช้น้ำมันปาล์มผลิตพอลิไฮดรอกวีแอลคาโนเอท (พีเอชเอ) () / แหล่งเงินทุน: สกอ.
หัวหน้าโครงการ : ดร.นันทพร พีงสังวร 55 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
230,000.00
แล้วเสร็จ