Untitled Document

ผลงานวิจัย

เอกสารงานวิจัย    ประจำปี  ทั้งหมด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |

งานวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2560   จำนวน 67 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 67 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 15,452,400.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 6,549,190.00 บาท    ค้างจ่าย 8,903,210.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง63/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้านวัฒนธรรมชอง สมุนไพร และชันโรง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ง01/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural of Oriental Sweet Melon Cucumis melo L. var. makuwa Makino)
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
360,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ง02/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยกรณีศึกษามังคุดในภาคตะวันออก (A cost reduced solutions of Thai fruits supply chain; a case study of mangosteen in the eastern of Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒย์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
184,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ง03/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความชุกชุมและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปูแสมภูเขา (Geosesarmakrathing Ng and Naiyanetr, 1992)ในจังหวัดจันทบุรี (Ecological feature affecting abundance and geological distribution ofTree-climbing Crab (Geosesarmakrathing Ng and Naiyanetr, 1992) in Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
480,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ง04/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ไทยกรณีศึกษาทุเรียนในภาคตะวันออก (A cost reduced solution of Thai fruits supply chain; a case study of durian in the eastern of Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ง05/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251(Effects of Water, Fertizer, Ethylene Gas Management, and Rubber Tapping System on Growth, Latex Yield, and Yield Quality of Newly Tapped Para Rubber cv. RRIT 251)
หัวหน้าโครงการ : นายบัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
410,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ง06/2560
31 ต.ค. 2559
การเพาะเลี้ยงกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (Aquaculture of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis) for Supporting of Community Enterprise.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ง07/2560
31 ต.ค. 2559
กระบวนการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Self-reliance Community Development Process towards Sufficiency Economy: A case Study of Bannamsai, Thamai District, Chonthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอินธิรา ครองศิริ 90%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ง08/2560
31 ต.ค. 2559
การเสริมสร้างความพร้อมในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ในจังหวัดจันทบุรี (Enhancement the Readiness for Assessment Homestay Standard for homestay entreprene)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ง09/2560
31 ต.ค. 2559
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (The impact of foreign workers on the security of life and property of farmers in Chanthaburi)
หัวหน้าโครงการ : นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
177,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ง10/2560
31 ต.ค. 2559
ค่านิยมของสังคมไทย (Values of society Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ง11/2560
31 ต.ค. 2559
การสำรวจเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาค ตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส (The survey of Typanosoma evani in buffalo in eastern part of Thailand by Polymerase Chain Reaction)
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.กมลพร ปัญจะ 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2560
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ง12/2560
31 ต.ค. 2559
ความชุกของพยาธิในทางเดินอาหารของแพะในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (Prevalence of Gastrointestinal parasites of Goats in Bo Thong district , Chon Buri province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 55%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2560
176,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ง13/2559
28 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์พยากรณ์หนี้สินจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรด้วยเทคนิคเครือข่ายปราสาทเทียม (forecast of liabilities from Farmers Accounting Household By neural network)
หัวหน้าโครงการ : นางรุจิรา จุลภักดิ์ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
95,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง14/2560
31 ต.ค. 2559
รูปแบบการให้บริการของท่าอากาศยานรองในประเทศไทยตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ (The Service Model of the Secondary Airport in Thailand According to the Needs of Service Users)
หัวหน้าโครงการ : ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 100%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2560
91,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง15/2560
31 ต.ค. 2559
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเรือในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (The Development Strategies the Potential of Tourist Attractions in the Royal Thai Navy in Eastern Seaboard Area)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษฺ์ อัศวริยธิปัติ 100%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2560
78,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง16/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพสังคมสูงอายุ (Guideline for Community Network Development for Quality of Ageing Society)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 35%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2560
510,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง18/2560
20 ต.ค. 2559
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Farmers plan to resolve the debt according to the Sufficiency of farmers Phanatnikhom in Chonburi)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 60%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ง20/2560
20 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (A Development of Tourism by Bicycle in Tambon Bangpha Sriracha District, Chonburi Province)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผานิตย์ ถิรผลงาม 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
380,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง21/2560
18 ต.ค. 2559
ความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับวยาคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (The Demand of Media Exposure to adjust of Ageism about Older Persons Among People in Bangkok)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤดี ศรีมันตะ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
120,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ง22/2560
31 ต.ค. 2559
หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศบนพื้นฐานปัจจัยทางบุคลิกภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักษ์ ศุขเขษม 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ง24/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาแนวคิดเรื่องการทำงานในพระพุทธศาสนาเถรวาท (A Study of the Working Concepts in Theravada Buddhism)
หัวหน้าโครงการ : ดร.อินทิรา นวสัมฤทธิ์ 50%
คณะศิลปศาสตร์
2560
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ง26/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(Education and capacity development Local community to promote of sustainable tourism)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 100%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
60,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง27/2560
31 ต.ค. 2559
การส่งเสริมศักยภาพชุมชนพญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Promoting Empowerment Payabon Wang Saem Makham District Chanthaburi)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ง28/2560
31 ต.ค. 2559
รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Manage of Model for tourist attraction community of Payabon, Wangsam Makam district Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
140,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ง29/2560
31 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน (Factors affecting the success of Local wisdom base for building up community enterprise)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง30/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี (The development of green marketing and environmental marketing to consumers Chanthaburi province)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 90%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง31/2560
31 ต.ค. 2559
การควบคุมคุณภาพขิงเพื่อการส่งออกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปก-โทรสโกปี(The quality control of gingers for exportbynear infrared spectroscopy)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ง32/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกเชื้อราที่มีคุณสมบัติย่อยละลายฟอสเฟต และยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชในดินเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ (Selection of Phosphate Solubilizing fungi and Antifungal Activies Against Soil-borne Plant Pathogen for Biofertilizer)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง33/2560
30 ต.ค. 2559
การเปรียบเทียบคุณภาพไคโตแซนชุมชนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ (Comparison of Community-made Chitosan in Extending Sheif life of Eggs)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ตวงสิริ สยมภาค 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
130,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง34/2560
31 ต.ค. 2559
สมบัติทางวิศวกรรมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์เสริมเส้นใยการประยุกต์ใช้เป็นไม้เทียม (Engineering properties of high calcium fly ash fiber reinforced geopolymer and application as artificial wood)
หัวหน้าโครงการ : ดร.วันโชค เครือหงษ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
343,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง35/2560
25 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรม"การดำรงชีวิตที่พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ" ของผู้ใช้แรงงานระดับล่างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ (A Development Model for the behavioral encourage on Sufficient living in Construction Worker of Large Constactors)
หัวหน้าโครงการ : ดร.เฉลย คงปรีพันธุ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
262,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ง36/2560
31 ต.ค. 2559
การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับจากซีโอไลต์ธรรมชาติและแร่ดินขาวปรับสภาพ (Adsorption of Phosphate from Wastewater by Natural Zeolite and Modified Kaolin)
หัวหน้าโครงการ : นายสมโภช ภู่พีระสุพงษ์ 55%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ง37/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ (The spatial needs of the residential high-rise buildings for the elderly)
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
210,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง38/2560
31 ต.ค. 2559
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา (Learning Interior Environment design of Learning for blind children)
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ง39/2560
31 ต.ค. 2559
การจัดทำแผนแม่บท คู่มือและการออกแบบเบื้องต้น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (The Action of Master Plan, Manual and Preliminary Design, Development and Enhance to Travel for Watkhaosukim Temple Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นายชาญชัย วงศ์กระจ่าง 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
37
ง40/2560
18 พ.ย. 2559
หินฝุ่นบะซอลต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเป็นผนังดินแบบบดอัด (The Crushed Basalt Residual Improved by Calcium Carbide Residue and Palm Oil Fuel Ash for Developing to Rammed Earth Wall purpose)
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
344,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ง41/2560
1 ม.ค. 2513
พฤติกรรมการบวมตัวและหดตัวของเศษหินบะซอลต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าปาล์มน้ำมัน ปูนขาวและโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อพัฒนาเป็นผนังดินแบบบดอัด (The Swelling and Shrinkage Behavior of Crushed Basalt Residual improved by Palm Oil Fuel Ash, Lime and Sodium Hydroxide for Rammed Earth Wall Purpose)
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
363,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ง42/2560
31 ต.ค. 2559
การวางผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชนสะพานใหม่ (The specific plan for Central business District community Saphanmai)
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
40
ง43/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรมต่อชุมชนย่านบางเขน (A study of growth Central business District to community Bangkhen)
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง44/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกเงาะ (The study and development model of packaging from Rambutan peel)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
42
ง45/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของความร้อนต่อคุณภาพของเนื้อสำรองแช่เย็น (Effect of Heat on Quality of Chilled Malva Nut Flesh )
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรัญญา โนนม่วง 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
80,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง46/2560
31 ต.ค. 2559
ผลการใช้ซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์มังคุดอบแห้ง (EFFECT OF CITRIC ACID AND CALCIUM CHLORIDE ON THE QUALITY OF SUGARING MANGOSTEEN DEHYDRATED PROCESS)
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง47/2560
31 ต.ค. 2559
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น (Study Processing of Longkong (Lansium domesticum Corr.) leather)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริพร ทองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ง48/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาความหลากชนิดของนก ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งดูนก (The Study of Diversity of Birds in kao Kitchakood National Park for Conservation and Promote to Bird Watching Location)
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ง49/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการใช้สารละลายเอทีฟอนในการเร่งสุกของทุเรียนหมอนทอง (Effect of Accelerated Ripening on the quality of Durian)
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ง50/2560
31 ต.ค. 2559
โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะโดยใช้ถังหมักขนาด 500 ลิตร (Plant Genetic Conservation Project under The Royal initiative of Her Royal Highness Princess Naha Chakri Sirindhorn : Development of Vinegar Production from Rambutans by 500 L Reactoc)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบุณฑริกา สุมะนา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง51/2560
18 พ.ย. 2559
การศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตขมิ้นชันผงที่เหมาะสมโดยใช้เป็นอบแห้งพ่นฝอยเพื่อใช้โรงพยาบาลท้องถิ่น (The Study Processes for the Production of Turmeric (curcuma longa Lin.) for use in Community Hospitals.)
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง52/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Development of Water Quality Control System for Aquaculture)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
570,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ง53/2560
1 ม.ค. 2513
การพัฒนามังคุดต้นเตี้ยเพื่อการปลูกในระบบชิด (Development of Dwarfed Mangosteen for Planting in a Narrow Spacing System)
หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวัฒน์ มครเพศ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
121,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ง54/2560
18 พ.ย. 2559
ศึกษาการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน (A Study on Klvai Hiai Floure Used for Increase Fiber Content in Sweet Bread Product)
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง55/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ(Isolation and Cultivation of Halotolerant Fungi with the Antimicrobial Activity to Against Pathogen in Aquatic Animals)
หัวหน้าโครงการ : นางศรัณยา รักเสรี 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
306,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
53
ง56/2560
31 ต.ค. 2559
การจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (Identification of Xanthomonas axonopodis pv. citri Causing of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Canker Disease)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ง57/2560
31 ต.ค. 2559
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบบัวประดับลูกผสม(Nymphaea spp.) (Application of Molecular marker for assessment of new hybrid waterlilies (Nymphaea spp.))
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
202,100.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ง58/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ (Selection and Estimate of Genetic Parameters of Yardlong Bean Derived from Varietal Crossing)
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
280,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ง59/2560
25 ต.ค. 2559
การประเมินและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกเขตนาน้ำฝนในภาคตะวันออกของไทย (Evaluation and selection of upland rice for a rainfed paddy field in Eastern Thailand)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
202,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ง60/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการใช้กากมอล์ตจากการสกัดเครื่องดื่มบำรุงร่างกายต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ (Effect of malted chocolate drink’s spent grain on productive performances and meat quality of broiler chickens)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
135,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ง61/2560
31 ต.ค. 2559
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในอาหารข้นในการเลี้ยงโคนมสาวทดแทน (Research on Efficiency of Using Cassava Chip as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement in Concentrate for Feeding Dairy Heifer Replacement)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 65%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ง64/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของน้ำ ปุ๋ย และอายุต้นกล้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหอมแม่พญาทองดำ (Effects of Water, Fertilizer, and Seedling age on Growth, Yield, and Nutritional Value of Rice cv. khao Hawm Mae Paya Tong Dam)
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ง65/2560
30 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการย่อยในสภาวะจำลองนอกร่างกายของข้าวหอมแม่พญาทองดำคั่ว (Nutritional Analysis and In Vitro Digestibility of Mae Praya Tong Dam Roasted Black Rice)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ง66/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของความเข้มข้นของแป้งข้าวดำคั่วต่อปริมาณแอนโธไซยานิน เส้นใย และการแตกตัวของนมชนิดเม็ดผสมมังคุด(Influence of roasted black rice starch on anthocyanin, dietary fiber and disintegrating time of mixed mangosteen milk tablets.)
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ง67/2560
31 ต.ค. 2559
การผลิตเครื่องดื่มข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมืองผงสำเร็จรูป (of Instant Powdered Beverage from Germinated Native Black Rice)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ง68/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมแม่พญาทองดำอัดแท่งผสมกล้วยไข่ทอด (Product Development of "Khao Hawm Mae Paya Tong Dam Black Rice" (Oryza sativa L.)Bar Mix Fire Pisang Mas)
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ง69/2560
31 ต.ค. 2559
การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก (The musde development stabilize the muscle desing for Autism children)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ง70/2560
31 ต.ค. 2559
การขยายพันธุ์หอยฟันกระต่าย (Spondylus sp.) ด้วยวิธีกระตุ้นการสืบพันธุ์ 2 วิธี (Propagation of rock scallop (Spondylus sp.) with 2 methods to stimulate reproduction)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 90%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ง71/2560
18 พ.ย. 2559
ศึกษาการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน Development of Snack Product from Purple Rice and Corn Flour
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ง72/2560
31 ต.ค. 2559
ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสหอยเฉลียบ (Study for Suitable Processes of Leaf Oyster Sauce)
หัวหน้าโครงการ : นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560   จำนวน 67 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 67 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 15,452,400.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 6,549,190.00 บาท    ค้างจ่าย 8,903,210.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

นำเสนอผลงานแล้ว   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่นำเสนอผลงาน   จำนวน 67 ผลงาน

วารสาร   จำนวน 0 ผลงาน    Poster   จำนวน 0 ผลงาน    Present   จำนวน 0 ผลงาน

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ
1
ง63/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้านวัฒนธรรมชอง สมุนไพร และชันโรง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
2
ง01/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural of Oriental Sweet Melon Cucumis melo L. var. makuwa Makino)
หัวหน้าโครงการ : นายปราโมทย์ พรสุริยา 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
360,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
3
ง02/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยกรณีศึกษามังคุดในภาคตะวันออก (A cost reduced solutions of Thai fruits supply chain; a case study of mangosteen in the eastern of Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒย์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
184,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
4
ง03/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความชุกชุมและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปูแสมภูเขา (Geosesarmakrathing Ng and Naiyanetr, 1992)ในจังหวัดจันทบุรี (Ecological feature affecting abundance and geological distribution ofTree-climbing Crab (Geosesarmakrathing Ng and Naiyanetr, 1992) in Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพัชรา นิธิโรจน์ภักดี 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
480,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
5
ง04/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ไทยกรณีศึกษาทุเรียนในภาคตะวันออก (A cost reduced solution of Thai fruits supply chain; a case study of durian in the eastern of Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
6
ง05/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251(Effects of Water, Fertizer, Ethylene Gas Management, and Rubber Tapping System on Growth, Latex Yield, and Yield Quality of Newly Tapped Para Rubber cv. RRIT 251)
หัวหน้าโครงการ : นายบัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
410,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
ง06/2560
31 ต.ค. 2559
การเพาะเลี้ยงกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (Aquaculture of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis) for Supporting of Community Enterprise.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มนัส คงศักดิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
8
ง07/2560
31 ต.ค. 2559
กระบวนการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Self-reliance Community Development Process towards Sufficiency Economy: A case Study of Bannamsai, Thamai District, Chonthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอินธิรา ครองศิริ 90%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
9
ง08/2560
31 ต.ค. 2559
การเสริมสร้างความพร้อมในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ในจังหวัดจันทบุรี (Enhancement the Readiness for Assessment Homestay Standard for homestay entreprene)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
10
ง09/2560
31 ต.ค. 2559
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (The impact of foreign workers on the security of life and property of farmers in Chanthaburi)
หัวหน้าโครงการ : นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง 60%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
177,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
11
ง10/2560
31 ต.ค. 2559
ค่านิยมของสังคมไทย (Values of society Thailand)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
12
ง11/2560
31 ต.ค. 2559
การสำรวจเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาค ตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส (The survey of Typanosoma evani in buffalo in eastern part of Thailand by Polymerase Chain Reaction)
หัวหน้าโครงการ : สพ.ญ.กมลพร ปัญจะ 60%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2560
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
13
ง12/2560
31 ต.ค. 2559
ความชุกของพยาธิในทางเดินอาหารของแพะในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (Prevalence of Gastrointestinal parasites of Goats in Bo Thong district , Chon Buri province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธาริณี ทับทิม 55%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2560
176,400.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
14
ง13/2559
28 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์พยากรณ์หนี้สินจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรด้วยเทคนิคเครือข่ายปราสาทเทียม (forecast of liabilities from Farmers Accounting Household By neural network)
หัวหน้าโครงการ : นางรุจิรา จุลภักดิ์ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
95,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
15
ง14/2560
31 ต.ค. 2559
รูปแบบการให้บริการของท่าอากาศยานรองในประเทศไทยตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ (The Service Model of the Secondary Airport in Thailand According to the Needs of Service Users)
หัวหน้าโครงการ : ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 100%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2560
91,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
16
ง15/2560
31 ต.ค. 2559
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเรือในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (The Development Strategies the Potential of Tourist Attractions in the Royal Thai Navy in Eastern Seaboard Area)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษฺ์ อัศวริยธิปัติ 100%
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
2560
78,600.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
17
ง16/2560
31 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพสังคมสูงอายุ (Guideline for Community Network Development for Quality of Ageing Society)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 35%
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2560
510,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
18
ง18/2560
20 ต.ค. 2559
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Farmers plan to resolve the debt according to the Sufficiency of farmers Phanatnikhom in Chonburi)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 60%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
19
ง20/2560
20 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (A Development of Tourism by Bicycle in Tambon Bangpha Sriracha District, Chonburi Province)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผานิตย์ ถิรผลงาม 50%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
380,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
20
ง21/2560
18 ต.ค. 2559
ความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับวยาคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (The Demand of Media Exposure to adjust of Ageism about Older Persons Among People in Bangkok)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดลฤดี ศรีมันตะ 50%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
120,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
21
ง22/2560
31 ต.ค. 2559
หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศบนพื้นฐานปัจจัยทางบุคลิกภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายสุทธิรักษ์ ศุขเขษม 70%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
22
ง24/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาแนวคิดเรื่องการทำงานในพระพุทธศาสนาเถรวาท (A Study of the Working Concepts in Theravada Buddhism)
หัวหน้าโครงการ : ดร.อินทิรา นวสัมฤทธิ์ 50%
คณะศิลปศาสตร์
2560
110,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
23
ง26/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(Education and capacity development Local community to promote of sustainable tourism)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 100%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
60,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
24
ง27/2560
31 ต.ค. 2559
การส่งเสริมศักยภาพชุมชนพญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Promoting Empowerment Payabon Wang Saem Makham District Chanthaburi)
หัวหน้าโครงการ : นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี 70%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
25
ง28/2560
31 ต.ค. 2559
รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Manage of Model for tourist attraction community of Payabon, Wangsam Makam district Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร 80%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
140,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
26
ง29/2560
31 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน (Factors affecting the success of Local wisdom base for building up community enterprise)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกาญจนา ผลาผล 50%
คณะเทคโนโลยีสังคม
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
27
ง30/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี (The development of green marketing and environmental marketing to consumers Chanthaburi province)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภาวิณี ทองแย้ม 90%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
28
ง31/2560
31 ต.ค. 2559
การควบคุมคุณภาพขิงเพื่อการส่งออกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปก-โทรสโกปี(The quality control of gingers for exportbynear infrared spectroscopy)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรรณพต แก้วสอน 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
29
ง32/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกเชื้อราที่มีคุณสมบัติย่อยละลายฟอสเฟต และยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชในดินเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ (Selection of Phosphate Solubilizing fungi and Antifungal Activies Against Soil-borne Plant Pathogen for Biofertilizer)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 70%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
30
ง33/2560
30 ต.ค. 2559
การเปรียบเทียบคุณภาพไคโตแซนชุมชนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ (Comparison of Community-made Chitosan in Extending Sheif life of Eggs)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ตวงสิริ สยมภาค 60%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
130,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
31
ง34/2560
31 ต.ค. 2559
สมบัติทางวิศวกรรมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์เสริมเส้นใยการประยุกต์ใช้เป็นไม้เทียม (Engineering properties of high calcium fly ash fiber reinforced geopolymer and application as artificial wood)
หัวหน้าโครงการ : ดร.วันโชค เครือหงษ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
343,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
32
ง35/2560
25 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรม"การดำรงชีวิตที่พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ" ของผู้ใช้แรงงานระดับล่างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ (A Development Model for the behavioral encourage on Sufficient living in Construction Worker of Large Constactors)
หัวหน้าโครงการ : ดร.เฉลย คงปรีพันธุ์ 90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
262,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
33
ง36/2560
31 ต.ค. 2559
การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับจากซีโอไลต์ธรรมชาติและแร่ดินขาวปรับสภาพ (Adsorption of Phosphate from Wastewater by Natural Zeolite and Modified Kaolin)
หัวหน้าโครงการ : นายสมโภช ภู่พีระสุพงษ์ 55%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
250,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
34
ง37/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ (The spatial needs of the residential high-rise buildings for the elderly)
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
210,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
35
ง38/2560
31 ต.ค. 2559
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา (Learning Interior Environment design of Learning for blind children)
หัวหน้าโครงการ : นางสิริโสภา ก่อสกุล 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
220,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
36
ง39/2560
31 ต.ค. 2559
การจัดทำแผนแม่บท คู่มือและการออกแบบเบื้องต้น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (The Action of Master Plan, Manual and Preliminary Design, Development and Enhance to Travel for Watkhaosukim Temple Chanthaburi Province)
หัวหน้าโครงการ : นายชาญชัย วงศ์กระจ่าง 100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
37
ง40/2560
18 พ.ย. 2559
หินฝุ่นบะซอลต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเป็นผนังดินแบบบดอัด (The Crushed Basalt Residual Improved by Calcium Carbide Residue and Palm Oil Fuel Ash for Developing to Rammed Earth Wall purpose)
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 70%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
344,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
38
ง41/2560
1 ม.ค. 2513
พฤติกรรมการบวมตัวและหดตัวของเศษหินบะซอลต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าปาล์มน้ำมัน ปูนขาวและโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อพัฒนาเป็นผนังดินแบบบดอัด (The Swelling and Shrinkage Behavior of Crushed Basalt Residual improved by Palm Oil Fuel Ash, Lime and Sodium Hydroxide for Rammed Earth Wall Purpose)
หัวหน้าโครงการ : นายสนธยา กงกองแก้ว 70 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
363,500.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
39
ง42/2560
31 ต.ค. 2559
การวางผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชนสะพานใหม่ (The specific plan for Central business District community Saphanmai)
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
40
ง43/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรมต่อชุมชนย่านบางเขน (A study of growth Central business District to community Bangkhen)
หัวหน้าโครงการ : นายธนการ วงศ์เงิน 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
450,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
41
ง44/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกเงาะ (The study and development model of packaging from Rambutan peel)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิภาพร คังคะวิสุทธิ์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
42
ง45/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของความร้อนต่อคุณภาพของเนื้อสำรองแช่เย็น (Effect of Heat on Quality of Chilled Malva Nut Flesh )
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วรัญญา โนนม่วง 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
80,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
43
ง46/2560
31 ต.ค. 2559
ผลการใช้ซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์มังคุดอบแห้ง (EFFECT OF CITRIC ACID AND CALCIUM CHLORIDE ON THE QUALITY OF SUGARING MANGOSTEEN DEHYDRATED PROCESS)
หัวหน้าโครงการ : นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
44
ง47/2560
31 ต.ค. 2559
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น (Study Processing of Longkong (Lansium domesticum Corr.) leather)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริพร ทองสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
45
ง48/2560
31 ต.ค. 2559
การศึกษาความหลากชนิดของนก ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งดูนก (The Study of Diversity of Birds in kao Kitchakood National Park for Conservation and Promote to Bird Watching Location)
หัวหน้าโครงการ : นายวิวัฒน์ วรามิตร 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
190,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
46
ง49/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการใช้สารละลายเอทีฟอนในการเร่งสุกของทุเรียนหมอนทอง (Effect of Accelerated Ripening on the quality of Durian)
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
47
ง50/2560
31 ต.ค. 2559
โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะโดยใช้ถังหมักขนาด 500 ลิตร (Plant Genetic Conservation Project under The Royal initiative of Her Royal Highness Princess Naha Chakri Sirindhorn : Development of Vinegar Production from Rambutans by 500 L Reactoc)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวบุณฑริกา สุมะนา 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
48
ง51/2560
18 พ.ย. 2559
การศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตขมิ้นชันผงที่เหมาะสมโดยใช้เป็นอบแห้งพ่นฝอยเพื่อใช้โรงพยาบาลท้องถิ่น (The Study Processes for the Production of Turmeric (curcuma longa Lin.) for use in Community Hospitals.)
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
150,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
49
ง52/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Development of Water Quality Control System for Aquaculture)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ประหยัด กองสุข 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
570,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
50
ง53/2560
1 ม.ค. 2513
การพัฒนามังคุดต้นเตี้ยเพื่อการปลูกในระบบชิด (Development of Dwarfed Mangosteen for Planting in a Narrow Spacing System)
หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวัฒน์ มครเพศ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
121,300.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
51
ง54/2560
18 พ.ย. 2559
ศึกษาการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน (A Study on Klvai Hiai Floure Used for Increase Fiber Content in Sweet Bread Product)
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
52
ง55/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ(Isolation and Cultivation of Halotolerant Fungi with the Antimicrobial Activity to Against Pathogen in Aquatic Animals)
หัวหน้าโครงการ : นางศรัณยา รักเสรี 50%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
306,200.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
53
ง56/2560
31 ต.ค. 2559
การจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (Identification of Xanthomonas axonopodis pv. citri Causing of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Canker Disease)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
54
ง57/2560
31 ต.ค. 2559
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบบัวประดับลูกผสม(Nymphaea spp.) (Application of Molecular marker for assessment of new hybrid waterlilies (Nymphaea spp.))
หัวหน้าโครงการ : ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี 100%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
202,100.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
55
ง58/2560
31 ต.ค. 2559
การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ (Selection and Estimate of Genetic Parameters of Yardlong Bean Derived from Varietal Crossing)
หัวหน้าโครงการ : นางพรทิพย์ พรสุริยา 45%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
280,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
56
ง59/2560
25 ต.ค. 2559
การประเมินและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกเขตนาน้ำฝนในภาคตะวันออกของไทย (Evaluation and selection of upland rice for a rainfed paddy field in Eastern Thailand)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
202,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
57
ง60/2560
31 ต.ค. 2559
ผลของการใช้กากมอล์ตจากการสกัดเครื่องดื่มบำรุงร่างกายต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ (Effect of malted chocolate drink’s spent grain on productive performances and meat quality of broiler chickens)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ 60%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
135,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
58
ง61/2560
31 ต.ค. 2559
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในอาหารข้นในการเลี้ยงโคนมสาวทดแทน (Research on Efficiency of Using Cassava Chip as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement in Concentrate for Feeding Dairy Heifer Replacement)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 65%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
350,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
59
ง64/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของน้ำ ปุ๋ย และอายุต้นกล้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหอมแม่พญาทองดำ (Effects of Water, Fertilizer, and Seedling age on Growth, Yield, and Nutritional Value of Rice cv. khao Hawm Mae Paya Tong Dam)
หัวหน้าโครงการ : ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
400,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
60
ง65/2560
30 ต.ค. 2559
การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการย่อยในสภาวะจำลองนอกร่างกายของข้าวหอมแม่พญาทองดำคั่ว (Nutritional Analysis and In Vitro Digestibility of Mae Praya Tong Dam Roasted Black Rice)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์ 80%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
61
ง66/2560
31 ต.ค. 2559
อิทธิพลของความเข้มข้นของแป้งข้าวดำคั่วต่อปริมาณแอนโธไซยานิน เส้นใย และการแตกตัวของนมชนิดเม็ดผสมมังคุด(Influence of roasted black rice starch on anthocyanin, dietary fiber and disintegrating time of mixed mangosteen milk tablets.)
หัวหน้าโครงการ : นางกรรณิการ์ เจริญสุข 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
62
ง67/2560
31 ต.ค. 2559
การผลิตเครื่องดื่มข้าวดำงอกสายพันธุ์พื้นเมืองผงสำเร็จรูป (of Instant Powdered Beverage from Germinated Native Black Rice)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
300,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
63
ง68/2560
31 ต.ค. 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมแม่พญาทองดำอัดแท่งผสมกล้วยไข่ทอด (Product Development of "Khao Hawm Mae Paya Tong Dam Black Rice" (Oryza sativa L.)Bar Mix Fire Pisang Mas)
หัวหน้าโครงการ : นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
64
ง69/2560
31 ต.ค. 2559
การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก (The musde development stabilize the muscle desing for Autism children)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ยิ่งยง รุ่งฟ้า 60%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560
320,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
65
ง70/2560
31 ต.ค. 2559
การขยายพันธุ์หอยฟันกระต่าย (Spondylus sp.) ด้วยวิธีกระตุ้นการสืบพันธุ์ 2 วิธี (Propagation of rock scallop (Spondylus sp.) with 2 methods to stimulate reproduction)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 90%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2560
340,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
66
ง71/2560
18 พ.ย. 2559
ศึกษาการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน Development of Snack Product from Purple Rice and Corn Flour
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง 100 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
100,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ
67
ง72/2560
31 ต.ค. 2559
ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสหอยเฉลียบ (Study for Suitable Processes of Leaf Oyster Sauce)
หัวหน้าโครงการ : นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ 50%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2560
200,000.00
ยังไม่แล้วเสร็จ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560   จำนวน 0 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 0.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ

งานวิจัยที่ใช้งบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560   จำนวน 0 ผลงาน

แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน    ยังไม่แล้วเสร็จ   จำนวน 0 ผลงาน   ยกเลิกโครงการ   จำนวน 0 ผลงาน

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

จ่ายไปแล้ว 0.00 บาท    ค้างจ่าย 0.00 บาท   ยกเลิกงบประมาณ 0.00 บาท

ลำดับที่
สัญญาทุน
รายการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สถานะ