Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว