Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน / ดำเนินการแล้ว 100%