Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบของแคนตาลูป (var. cantalupensis) และแตงไทย (var. conomon) ใน 2 ฤดูปลูก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80