Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากแป้งเท้ายายม่อมในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วและขนมไดฟูกุ / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว