Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าข้าวชนิดใช้กล้าล้างรากติดรถไถเดินตามขนาดเล็กในการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์