Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การจัดใช้เครื่องมือ DMAIC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ / ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย