Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง เส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์