Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกิจกรรมการใช้พื้นที่บ้านพักอาศัยหลัง ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อการรับมือภัยพิบัติในอนาคต กรณีศึกษา บ้านพักอาศัยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว