Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพป่าชุมชนบ้านบ่อหิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ()/ ดำเนินการแล้ว 30%