Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ในจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 90