Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง เครื่องสับมันสำปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60