Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมือง (ไก่กีฬา) ในจังหวัดชลบุรี (The Study Domesticate Form and Economic Worth of Thai Native Chickens (Cock Fighter) in Chonburi Province) /ดำเนินการแล้ว 50%