Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การคัดแยก และจำแนกเชื้อ ไซโมโมแนส โมบิลิส Zymomonas mobilis ทนร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการหมักเอทานอนอุณหภูมิสูง