Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง แบบจำลองเส้นทางการขนส่งผลไม้เศรษฐกิจเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพื้นที่จันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน