Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพืชอินทรีย์อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในภาคตะวันออกของไทย