Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการท่องเที่ยวด้วยหลัก 7 ความถูกต้อง ด้านโลจิสติกส์ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี