Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบ สร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับชนบท / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา