Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนหมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ของ google / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน