Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน (Yield Stability Analysis of Yard Long Bean Under Different Nitrogen Fertilizer Environments) /ดำเนินการแล้ว 30%