Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และตรวจสอบยีนควบคุมความหอมในข้าวไทยสายพันธุ์ใหม่ : พันธุ์สีชล () / ดำเนินการแล้ว80%