Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้โลหะมีตระกูลบนซีเรียเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร () / ดำเนินการแล้ว40%