Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรับแรงดึงทางอ้อมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ้าปาล์มน้ำมันและเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 60