Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูย่านชุมชน ตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/ ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน