Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก (An Adaptation of Thai People’s Energy Consumption for Low Carbon Society in Eastern Region) ยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า