Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการน้ำ ปุ๋ย แก๊สเอทธิลีนและระบบกรีดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางของยางพารากรีดใหม่พันธุ์ RRIT 251 / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ