Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง วิจัยและพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกต้นเนียมระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติสำหรับเกษตรกร () / ดำเนินการแล้ว60%