Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการสวนไม้ผลในเขตจังหวัดจันทบุรี / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ปี 2559 รายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70