Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดเปลือกเงาะจากเงาะพันธุ์ต่างๆ () / ดำเนินการแล้ว5%