Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลของการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตในเขตพื้นที่ชลประทาน / ขยายเวลา 30 ก.ย. 59 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน