Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ () / ดำเนินการแล้ว 60%