Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้และผักกรีนโอ๊คในแปลงซับสเตรทและในระบบไฮโดรโปนิกส์น้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อเชิงพาณิชย์ () / ดำเนินการแล้ว 70%