Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออก () / ดำเนินการแล้ว50%