Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี (Human Resource development in the logistics enterprise in the province of Chonburi.)/ดำเนินการแล้ว60%