Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพันธุกรรมโดยวิธีการ ทริปเปิลเทสครอสในการผสมข้ามระหว่างแตงไทยกับ แคนตาลูป