Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งตามความต้องการของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง