Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน (Cucumis melo L. var. makuwa Makino) (Line Selection and Estimation of Gene Action on Horticultural of Oriental Sweet Melon Cucumis melo L. var. makuwa Makino)