Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตหมูมะม่วงแช่เยือกแข็งจากภูมิปัญยาท้องถิ่นของจันทบุรีสู่การเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน