Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลในภาคตะวันออก