Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (The impact of foreign workers on the security of life and property of farmers in Chanthaburi)